Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OZ

 

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 276/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, p. Vladimír Janovec

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 277/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

3. bod programu – Kontrola plnenia uznesení z posledného OZ, konaného dňa 18.4.2024

Uznesenie č. 278/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 18.4.2024.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

4. bod  programu – Návrh VZN 8/2024, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 3/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lednické Rovne - Trhový poriadok

 

Uznesenie č. 279/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2024, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Lednické Rovne č. 3/2018 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Lednické Rovne - Trhový poriadok, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

5. bod program – Návrh rozpočtového opatrenia č.1 – ŠK Rona

 

Uznesenie č. 280/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

6. bod programu – Návrh rozpočtového opatrenia č.2 – Kultúrny dom

 

Uznesenie č. 281/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2024, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

7. bod programu - Návrh Kúpnej zmluvy a Dohody o urovnaní – Kultúrny dom

 

Uznesenie č. 282/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

vypracovanie analýzy prevádzkových nákladov kultúrneho domu v čase jeho nadobudnutia.

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková,

Proti:

 

 

Zdržal sa:

2

Bc. Juraj Mašľaň, Mgr. Art. Ivan Turza

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 283/2024-5

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

zmenu návrhu predloženej Kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 462 403 ako predávajúcim a obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 ako kupujúcim, pričom bod D preambuly ako aj príloha č. 2 List Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sa vypúšťa a číslovanie ostatných príloh Kúpnej zmluvy sa posúva.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 284/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nadobudnutie nehnuteľností evidovaných na LV č. 1149 pre okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, a to:

  • stavbu - Inf. a škol. stred. so súpisným číslom 33, ktorá je postavená na pozemku parcely registra C KN parcelné číslo 324 – zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1051 m2
  • pozemok - parcela reg. KN C, parcelné číslo 324, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1051 m2,

do výlučného vlastníctva obce Lednické Rovne, na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403 ako predávajúcim a obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 ako kupujúcim za kúpnu cenu vo výške 30,13 Eur (slovom: tridsať eur trinásť centov). 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 285/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dohody o urovnaní medzi spoločnosťou RONA, a.s., Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403 ako predávajúcim a obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 ako kupujúcim, tak ako bola predložená na rokovanie OZ, pričom predmetom tejto Dohody o urovnaní je zánik Sporných nárokov, ktoré sú nahradené záväzkom predávajúceho previesť nehnuteľnosti podľa Kúpnej zmluvy a záväzok kupujúceho uhradiť predávajúcemu sumu vo výške 99.969,87 EUR, ktorá bude uhradená prostredníctvom notárskej úschovy.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

8. bod programu - Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. LED-13/2020

Uznesenie č. 286/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 17.12.2020 uzatvorenej medzi Obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a spoločnosťou LEDROV spol. s r.o. ako nájomcom, predmetom ktorého je doplnenie bodu 3 článku VI Práva a povinnosti zmluvných strán nasledovne: „Nájomca je oprávnený vyberať poplatok do fondu opráv od tretích osôb vo výške 3,20 €/m2/mesiac“ a tiež doplnenie bodu 10 článku VI Práva a povinnosti zmluvných strán nasledovne: „Nájomca je povinný platiť prenajímateľovi príspevok na fond opráv vo výške 1794,62 € (slovom: tisícsedemstodeväťdesiatštyri eur a šesťdesiatdva centov)  na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to mesačne pozadu na základe mesačne vystavených faktúr vždy k 1. dňu príslušného kalendárneho mesiaca so splatnosťou 10 dní od doručenia faktúry nájomcovi“

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

9. bod programu - Oznámenie o zmene osoby budúceho podnájomcu - PP Rovne s r.o. – Dom služieb (pôvodný podnájomca PJ&PB s r.o.)

Uznesenie č. 287/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 254/2024-4 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 18.04.2024.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Uznesenie č. 288/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájom nehnuteľného majetku nebytového priestoru v priestoroch suterénu Domu služieb pre nájomcu PP Rovne, s.r.o, Námestie slobody 1, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 56271611 za účelom prevádzky rýchleho občerstvenia. Cena za nájom bude stanovená podľa aktuálneho sadzobníka, schváleného OZ.

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

 

10. bod programu - Prima LR s r.o - Správa z kontroly procesu a stavu výmazu

 

Uznesenie č. 289/2024-5

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra z kontroly procesu a stavu výmazu z Obchodného registra a zániku spoločnosti Prima LR s.r.o., tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

11. bod programu - Rôzne

 

Uznesenie č. 290/2024-5

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra o absolvovaných aktuálnych e – školeniach GDPR a o kybernetickej bezpečnosti.

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Ing. Gabriela Brezániová, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr. Art. Ivan Turza

Proti:

 

 

Zdržal sa:

 

 

Neprítomní:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Nehlasovali:

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 26.05.2024                                 .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:144
TÝŽDEŇ:144
CELKOM:1816419

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.