Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

UZNESENIA

Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného dňa 18. apríla 2023

1. bod programu – Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie  návrhovej komisie a programu rokovania

Uznesenie č. 101/2023-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, p. Milan Chudada

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023

                                                                                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 102/2023-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                            

                                                                                              .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 103/2023-4  

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

zmenu program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach, a to tak že za bod programu č. 2./  sa presúva bod 16./ s názvom „Príspevky občanov.“ Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko

Nehlasovali:

1

Mgr. Michal Kozák

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

2. bod programu – Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ, konaného 09.02.2023.

Uznesenie č. 104/2023-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 09.02.2023

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

4. bod  programu – Návrh VZN č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov  v školách a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne                            

Uznesenie č. 105/2023-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

5. bod program – Garáže Majer

Uznesenie č. 106/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/81, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 31.03.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 107/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/80, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 31.03.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 108/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/79, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 347,82 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 31.03.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 109/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 166/78, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 166/1 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 06/2023 zo dňa 18.01.2023 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 363,63 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.  

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 31.03.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

6. bod programu - Prerokovanie žiadosti Korbelová

 

Uznesenie č. 110/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 1287/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1287/5 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
  • pozemok v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1266/1 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 1291,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemkov, ktoré nie sú obcou dlhodobo využívané, a ktoré majú v súčasnosti žiadatelia v prenájme, nakoľko uvedené parcely slúžia ako jediný prístup k záhrade žiadateľov. Vzhľadom k polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou. Pozemok je vhodný iba na účel, na aký je využívaný v súčasnosti.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č. 111/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 189/8, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 208 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,
  • pozemok v registri C KN č. 1287/61, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 138m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1287/5, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
  • pozemok v registri C KN č. 1266/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 136 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1266/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 37,11 Eur/rok, t.j. 0,077 Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že uvedené pozemky majú žiadatelia dlhodobo v prenájme. Nájom pozemkov bol schválený OZ obce Lednické Rovne uznesením č. 12/2013-D/12.1 zo dňa 25.06.2013, na dobu neurčitú. K opätovnému schvaľovaniu predmetu nájmu dochádza z dôvodu rozdelenia prenajatých parciel na 2 časti, pričom jedna časť bude žiadateľom odpredaná a druhá časť bude žiadateľom prenajatá.

 

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová,

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

7. bod programu - Prerokovanie žiadosti Gibl

Uznesenie č. 112/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Backa odložiť prerokovanie žiadosti p. Gíbla na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

8. bod programu - Prerokovanie žiadosti Pecuchová

Uznesenie č. 113/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Backa odložiť prerokovanie žiadosti p. Pecuchovej na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

9. bod programu - Prerokovanie žiadosti Budjač

Uznesenie č. 114/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 670/54, druh pozemku: záhrada, o výmere 180 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Martin Budjač, Mikušovce 77, 018 57 Mikušovce za kúpnu cenu vo výške 50,00 Eur/m2, t.j.    9 000 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok je oplotený a bol dlhodobo užívaný vlastníkom bytu č. 1 v obytnom dome č. 318. Žiadateľ ako nový vlastník bytu č. 1 v obytnom dom č. 318 má záujem pozemok využívať ako záhradku a zosúladiť faktický stav dlhodobého užívaniu tohto pozemku so stavom právnym, nakoľko doterajší vlastník bytu č. 1 užíval pozemok bez právneho titulu. Susedné pozemky v tejto lokalite boli vlastníkom bytov v bytovom dome v minulosti odpredané, iba tento pozemok zostal nevysporiadaný.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

10. bod programu - Prerokovanie žiadosti Tarabová

Uznesenie č. 115/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

ukončenie nájmu nebytového priestoru o výmere 76,2m2, spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Lednické Rovne uznesením č. 564/2022-6 dňa 23.6.2022, uzavretého Nájomnou zmluvou zo dňa 29.7.2022 medzi prenajímateľom obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, IČO: 00 317 462 a nájomcom Ing. Zuzana Tarabová – ZM Trading so sídlom Medová 463/2A; 020 61 Lednické Rovne, IČO: 37484494. Nájomný vzťah bude ukončený dohodou v zmysle Čl. X. bod 10.1, písm. a) Nájomnej zmluvy ku dňu 31.05.2023.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

11. bod programu - Návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena PVS

Uznesenie č. 116/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzatvorenie Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len ako „Zmluva“) medzi obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou Považská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 672 076, so sídlom Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, ako budúcim oprávneným z vecného bremena.

 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok budúceho povinného z vecného bremena na výzvu budúceho oprávneného z vecného bremena uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena do 30 dní od doručenia návrhu zmluvy, pričom vecné bremeno definované v bode 2. tejto Zmluvy sa zriadi na pozemku reg. KN C č. 1281/5, k.ú. Lednické Rovne za jednorazovú odplatu vo výške 0,25€/m2.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

12. bod programu - OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE - priestor pod OcÚ

Uznesenie č. 117/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor o výmere 76,2m2, nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

 

spôsob jeho prenájmu formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

Uznesenie č.  118/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

 

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

 

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Nebytový priestor – v budove OcÚ“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy.

 

Prenájom nehnuteľnosti identifikovanej v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. 117/2023-4 zo dňa 18.04.2023.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to:

  • Nebytový priestor o výmere 76,2m2nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2

 

2.  Doba nájmu je stanovená na dĺžku trvania jeden rok od účinnosti nájomnej zmluvy s možnosťou jej opakovaného predlžovania o rok.

 

3.  Minimálna výška nájomného je  70,-eur/1m2/rok bez energií. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž, pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo súťažiacich ponúknutá výška nájomného minimálne 70,- eur/1m2/rok.

 

4. Nájomca je povinný uhrádzať platby za služby spojené s nájmom, a to najmä za vodu a stočné, za dodávku plynu, tepla, elektrickej energie, telekomunikačné služby, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení vo vlastníctve Nájomcu alebo vo výlučnom užívaní Nájomcu, pokiaľ je to technicky možné, služby zabezpečenia priestorov a upratovanie Predmetu nájmu, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu si bude Nájomca zabezpečovať vo vlastnej réžii.

S prenájmom nebytového priestoru je spojené právo užívať spoločné priestory stavby, v ktorej sa predmet zmluvy nachádza (zádverie o výmere 5,3m2), s čím je spojená povinnosť nájomcu za užívanie pomernej časti tohto priestoru uhrádzať nájomné vo výške 70,-Eur/m2/rok (2,65m2 x 70,- EUR/m2 = 175,- EUR/rok).

 

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

 

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 10.5.2023 do 12:00 hod.

 

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Telefonický kontakt pre doručenie obálky s ponukou (vzhľadom na uzavretý obecný úrad) je:  042 / 285 34 01 alebo 0908 655 666.

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž „Nebytový priestor – v budove OcÚ“ – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - Nebytový priestor o výmere 76,2m2 – nachádzajúci sa v budove – dom so súp. č. 32 postavenej na parc. KN C č. 321/1 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie vo výmere: 1561m2;

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok;

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže;

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

g)  čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so znením návrhu nájomnej zmluvy;

ch) popis účelu nájmu;

i) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 70,- eur/1m2/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

6. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

7. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

8. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 15.5.2023 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena za prenájom. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná nájomná cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena,

f) súťažné ponuky, v ktorých účel nájmu bude v rozpore s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo posúdiť účel nájmu uvedený v ponuke a v prípade rozporu s dobrými mravmi alebo stavebným určením priestoru, právo vylúčiť predloženú ponuku.

 

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

8. V priebehu vyhlásenej súťaže bude možnosť získať informácie alebo dohodnúť obhliadku na tel. čísle: 0908 655 666.

 

 

V Lednických Rovniach dňa:                         .................................................................................

                                                                         Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

 

Uznesenie č. 119/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – nebytový priestor v budove OcÚ zloženú z: Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, p. Vladimír Janovec

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

13. bod programu - Informácia o rozhodnutí okresného súdu TN - PRIMA

Uznesenie č. 120/2023-4

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

Rozhodnutie Okresného súdu Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín zo dňa 31.3.2023 o odmietnutí žiadosti obce Lednické Rovne o sprístupnenie informácie, ktorá bola evidovaná pod číslom SprI 163/2023, týkajúca sa konania o zrušení spoločnosti Prima LR – sp. zn. 38Cbr/21/2022.

 

 

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

14. bod programu – Správa o činnosti ObP za rok 2022

Uznesenie č. 121/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu o kontrolnej činnosti Obecnej polície za rok 2022, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

15. bod programu – Prerokovanie žiadosti Pavlus Residence,s.r.o.

Uznesenie č. 122/2023-4

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462 a budúcim oprávneným z vecného bremena je spoločnosť Pavlus Residence, s.r.o., so sídlom Dolná Breznica 257, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 52 166 139.

Predmetom zmluvy je záväzok budúceho povinného uzavrieť s budúcim oprávneným do 90 dní odo dňa doručenia výzvy, zmluvu o zriadení vecného bremena, predmetom ktorej bude zriadenie vecného bremena na pozemku parcela reg. KN E 1501/1, k.ú. Lednické Rovne spočívajúceho v:

  • práve prechodu chodcov pešo a vjazdu, prejazdu a výjazdu akýmkoľvek motorovým vozidlom cez pozemok reg. KN E parc.č. 1501/1 v prospech každého vlastníka pozemkov reg. KN C č. 489/2, reg. KN C č. 489/3 a pozemkov reg. KN C č. 489/146 až KN C č. 489/173
  • práve uloženia inžinierskych sietí, v práve priznania ochranného pásma a v práve vstupu na budúci zaťažený pozemok v ktoromkoľvek čase za účelom prevádzkovania a vykonávania opráv a údržby inžinierskych sietí v prospech budúceho oprávneného.

 

Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú v rozsahu, ktorý bude určený podľa porealizačného geometrického plánu, za jednorazovú náhradu určenú na základe znaleckého posudku.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

 

16. bod program – Prerokovanie Darovacej zmluvy Tarabová, Chudada

Uznesenie č. 123/2023-4

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nadobudnutie nehnuteľnosti – pozemku parcela registra KN C parc. č. 489/191 o výmere 11 m2, druh pozemku orná pôda, evidovaného na LV č. 2002 pre okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne do výlučného vlastníctva obce Lednické Rovne, na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi Ing. Zuzanou Tarabovou a Ing. Martinom Chudadom ako darcami a obcou Lednické Rovne ako obdarovaným.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Štefan Ďurko,

Nehlasovali:

0

 

 

V Lednických Rovniach, dňa 24.04.2023                             .........................................................

Mgr. Marian Horečný, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:131
TÝŽDEŇ:3135
CELKOM:1802476

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.