Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.06.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 18.04.2023

  3./ Prenájom kúpaliska

  4./ Príspevky občanov

  5./ Záverečný účet obce za rok 2022, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2022

  6./ Návrh na prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023

  7./ Návrh čerpania úveru

  8./ Návrh VZN č. 8/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady za sociálnu 

       službu v dennom stacionári

  9./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

10./ Informácia kontrolóra obce o absolvovaní školenia so záverečným testom

11./ Návrh zmeny členov finančnej komisie

12./ Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné využitie a rozvoj pohybových zručností

13./ Schválenie žiadosti - park

14./ Návrh prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Korbelová

15./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 

       Korbelová

16./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Medňanský

17./ Cintorín Medné

18./ Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa –Budjač

19./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

20./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Gíbl

21./ Prerokovanie žiadosti ArchArt, s.r.o. - umiestneniu elektrickej prípojky

22./ Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manželky Magdalény - odkúpenie pozemku

23./ Územný plán obce Lednické Rovne – doplnok č. 1

24./ Rôzne

25./ Záver

 

 

Rokovanie

 

            V úvode zasadnutia starosta obce poďakoval dlhoročnej pracovníčke OcÚ pani Mgr. Márii Balážovej, ktorá odchádza na starobný dôchodok, za jej bezchybnú prácu a ochotu a zároveň privítal novú pracovníčku OcÚ Ing. Leu Sedláčkovú.

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslanca p. Milana Chudadu. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Vladimír Janovec a p. Dana Mončeková. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo, Bc. Juraj Mašlaň

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

Ing. Štefan Daško – požiadal starostu obce o slovo a uviedol, že v prvom polroku 2023 mal vo svojom pláne kontrol aj kontrolu spoločnosti PRIMA LR, predpokladal, že správa bude predložená na dnešnom zasadnutí,  je spracovaná a vyjadril sa, že navrhol stretnutie so starostom a konateľom spoločnosti, pretože má povinnosť prerokovať túto správu so štatutárom a konateľom, stretnutie sa uskutočnilo len za účasti starostu obce, konateľ spoločnosti sa nemohol na daný termín zúčastniť, takže správa bude predložená až v druhom polroku.

 

Starosta obce uviedol, že program dnešného zasadnutia poslanci obdržali s materiálmi, nakoľko nikto z poslancov nemal doplňujúce návrhy dal o ňom hlasovať. 

OZ SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 2./       Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ konaného 18.04.2023 

Ing. Daško – uviedol, že predložil kontrolu plnenia uznesení v písomnej forme aj s dôvodovou správou a vyhodnotením uznesení.

Starosta obce prečítal uznesenie o kontrole plnenia uznesení a dal o ňom hlasovať:

OZ  BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 18.04.2023

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 3./      Prenájom kúpaliska

 

Starosta obce – oslovili nás páni spoločnosti Mischele restaurant, s.r.o.  so žiadosťou o prenájom kúpaliska a budovy. Chcel by informovať o žiadosti, či do toho pôjdeme, za akých podmienok, či vyhotoviť nejakú analýzu stavu, pripomenul, že v minulosti takáto súťaž už prebehla, ale nikto sa neprihlásil, sú tu účastní aj páni zastupujúci uvedenú spoločnosť, a požiadal aby podali informáciu o ich zámere. Uvedený bod berieme len na vedomie.

 

p. Novosad – vysvetlil, že momentálne majú reštauráciu v Súhradke, sú tam obmedzení priestorom aj čo sa týka parkoviska, alebo rušania nočného kľudu. Majú záujem rozšíriť svoju prevádzku a trochu bokom,  majú záujem aj sprevádzkovať kúpalisko,

 

Ing. Daško – odporúča k takýmto veciam, aby bol  predložený  podnikateľský zámer.

 

p.Novosad – plánovali podnikateľský plán aj zámer predložiť, ale ak nebude OZ súhlasiť nechceli investovať do niečoho vopred.

 

Ing. Karasová – myslí si, že je to odvážny plán, je potrebné si priestory pozrieť, hlavne aby bolo sprevádzkované kúpalisko, myslí si, že je to aj v našom záujme, ak tam bude kúpalisko, aby sme to podporili.

 

Nakoľko nikto nemal dotazy ani pripomienky, starosta prečítal uznesenie a dal o uvedenom bode hlasovať.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

žiadosť o dlhodobý nájom areálu kúpaliska s prevádzkovou budovou spoločnosti Mischele restaurant, s.r.o.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  4./     Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby sa zapojili do rozpravy.

Ing. Brezáni – spýtal sa na opravu chodníka pri ich dome, žľab je poškodený, chodia tam deti aj starí ľudia do kostola. Je to obecný pozemok, chce len vedieť, či sa s tým bude niečo robiť, alebo nie.

 

Starosta obce – vyjadril sa, že každý je povinný likvidovať si svoje vody zo striech sám, na svoj pozemok. Je to žľab, ktorý slúži na odvodnenie dažďovej vody z vášho domu,  zákon je postavený tak, že každý je povinný likvidovať svoje vody sám, tak si ho opravte, my vám môžeme dať súhlas na opravu, ale je to váš žľab. Obec nemôže investovať do súkromných vecí.   

 

Ing. Brezániová – ak obec, ktorá vybudovala žľab povie, že sa nebude oň starať, je to v poriadku, my občanom, ktorí sa na to pýtajú povieme, že starosta obce neopraví ten žľab, či ho opraví ten pán majiteľ,  ktorý sa pýtal, to nevie, pretože nechce do toho zasahovať, ide o obecný pozemok, aby náhodou nebol obvinený, že zasiahol do obecného pozemku. Ty že si verejne povedal, že nech si to majiteľ opraví sám, je to tvoje súhlasné stanovisko, a v prípade ak príde k nejakej úprave, aby obec nemala problém s tým, akou formou sa to upravilo.

 

Mgr.art. Turza – vyjadril sa, že rád prispeje na opravu žľabu, ak odstránia prístrešok ktorý majú na budove, myslí si, že oveľa viac ruší bezpečnosť prístrešok pri priechode pre chodcov.

 

Ing. Brezáni – nie je to jeho majetok

 

Mgr. Kozák – v rámci bezpečnosti, nevieme ten žľab zaasfaltovať a  zlikvidovať ? Aby bol chodník  priechodný.

 

Starosta obce – ak to zaasfaltujeme, voda bude stekať na chodník, požiadal p. Brezániho, aby sa spoločne stretli a vyriešili problém.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

Príspevky občanov, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  5./     Záverečný účet obce za rok 2022, stanovisko FML komisie a kontrolóra   

                        obce  k záverečnému účtu za rok 2022

 

Starosta obce predložil na prerokovanie záverečný účet obce za rok 2022.

Ing. Daško -  je to rozsiahly dokument, ktorý je obec povinná vypracovať s bilanciou aktív a pasív a vyhodnotením programov a podprogramov. Odporúča návrh záverečného účtu OZ schváliť.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal o prečítanie uznesení.

OZ BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2022.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2022 bez výhrad.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

 • Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume  48 228,71 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  upravený   o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu a na základe osobitných predpisov podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo výške  168 134,26 EUR / vylučuje sa z prebytku/,  a takto zistený schodok /upravený schodok bežného  a kapitálového rozpočtu / v sume 119 905,55 EUR, bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný
  • z finančných operácií v sume  119 905,55 EUR,
 • Rozdiel / PFO-VFO/  finančných operácií v sume 124 586,85  EUR, ktorý bol  použitý na: vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume  119 905,55 EUR
 • Zostávajúcu  časť   finančných operácií v sume  4 681,30 EUR,  podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /po vysporiadaní upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu/,  jej použitie na :
 • tvorbu rezervného fondu  v čiastke  4 681,30   EUR,
 • a následne tento rezervný fond vo výške 4 681,30 EUR, bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2022, použitý na kapitálové výdavky  rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2023, rozpočtovým opatrením č.1/2023, zo dňa 28.06.2023,

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Návrh na prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023

 

Starosta obce – informoval, že v postate rozpúšťame prebytok na kapitálové výdavky.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  prečítal návrh uznesenia.

OZ  SCHVAĽUJE

prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2023, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 7./      Návrh čerpania úveru

 

Starosta obce -  vzhľadom na nestabilné financovanie zo strany štátu sme nútení na prekonanie tejto situácie zobrať si už druhý úver v tomto roku, hlavne  na prefinancovanie veže kostola,  na prípravu plánu obnovy (budova ZŠ a budova OcÚ), a spolufinancovanie projektov – dokumentácie - musíme byť pripravení, ide o pohyblivý úver, po ukončení projektov sa dá vyplatiť.

 

Ing. Daško – uviedol, že treba jednoznačne zadefinovať typ úveru, či na kapitálové, investičné akcie alebo aj bežné výdavky. Najlepšia ponuka bola zo Slovenskej sporiteľne. Treba vyjasniť podmienky. O odporúčaním kontrolóra už boli informovaní.

 

p. Mikulášová – je to univerzálny úver, má  kontokorentnú formu, to znamená, kedykoľvek môžeme čerpať a kedykoľvek môžeme splatiť. Čo sa týka bežných kapitálových výdavkov, nie je to tak, že sme úplne bez kontroly, my môžeme čerpať aj na bežné výdavky, ale do konca kalendárneho  roka do 31.12. musia byť splatené, kontroluje to banka. A my sme povinní do 90 dní ich informovať, čo sme z toho platili. V SLSP môžeme s dvojmesačnou výpovednou lehotou úver zrušiť, výšky splátok si môžeme určiť, akonáhle sa nám nejaká platba vráti, tak my ju presunieme na kontokorentný úver. 

Doplnil starosta obce – Sú to prostriedky, ktoré sa budú točiť, je veľká nestabilita zo strany štátu, a keďže sme zaviazaní fondom, nemôžeme si dovoliť nejakú vec zaplatiť po splatnosti,

potrebujeme mať financie v hotovosti, ktorými zaplatíme práce a potom požiadať ministerstvo o preplatenie. Programové obdobie končí, chceme to ešte využiť.

 

Ing. Brezániová – chýba jej dôvodová správa, nemá dostatok informácií, aby zdvihla ruku za to.

Starosta obce – nemá problém sa stretnúť a vysvetliť tieto veci

 

Ing. Karasová – navrhla, aby sme to schválili s tým, že prostriedky úveru budú použité len na úhradu faktúr, ktoré vieme, že budú refundované, teda  že sa môžu uhrádzať len platby, ktoré budú v budúcnosti refundované. Doplniť do uznesenia „len za účelom refundácie“.

 

Starosta obce- vysvetlil, že projekty operačných programov sú postavené tak, že v prípade, že ak nám ho schvália tak to preplatia, ak ho neschvália, financie sa nám nevrátia. Na nové projekty potrebujeme  na dokumentáciu,  na obstarávanie, na spoluúčasť, to sú veci ktoré sa nevracajú. Aj nórske fondy – potrebujeme 12,5 tis.€ na spolufinancovanie. Záleží na tom ako je operačný program nastavený. Takže skôr schváliť na kapitálové výdavky.

 

Ing. Karasová – ak vieme, že sú to prostriedky, ktoré sa nevrátia radšej zobrať alebo navýšiť normálny úver, a to čo vieme, že sa bude refundovať zobrať kontokorentný úver, s tým, že keby sa aj situácia zmenila tak budeme zasadať a môžeme to odobriť.

 

Starosta obce – Slovenská záručná a rozvojová banka nemá takéto podmienky, ktoré by boli také flexibilné,  ako v SLSP, úrok je nízky, potrebujeme reagovať v danom čase, môžeme schvaľovať úver len do konca augusta, aby sme mohli reagovať na situáciu ktorá sa naskytne, ak chceme čerpať fondy.

 

Ing. Daško – projekty sú rozpracované, treba mať aj na ich krytie, vždy podporoval, aby sa obce  zapojili do projektov EU fondov,  prípadne iných dotačných nenávratných schém. Z plánu obnovy majú vychádzať výzvy, ktoré budú zamerané na investičné projekty,  na znižovanie energetickej náročnosti obecných budov, škôl, a pod. Keď idete do výzvy musíte mať finančné krytie pripravené, sú to najlacnejšie možné zdroje z týchto dotačných schém.

 

p. Mikulášová – doplnila k návrhu navýšenia úveru zo Záručnej banky. Každý projekt má svoj účet, už v zmluve sa uvádza číslo účtu, z projektového účtu uhrádzame len veci, ktoré sa týkajú len toho projektu. Záručná banka nám dáva len refinancovanie, to znemená, že musíme mať vlastné zdroje, alebo zaplatia priamo dodávateľovi faktúr, čo nesedí s projektom, lebo tam je uvedené, že to musí byť uhradené z projektového účtu. Keď zoberieme splátkový kalendár, platíme úroky z celej tej sumy, pri kontokorente, my môžeme vložiť nejakú sumu s tým že platíme nižší úrok z tej mínusovej čiastky, tým nie sme úplne závislí na tom, že budeme čakať refinancované peniaze.

 

Ing. Brezániová – súhlasí s p. Karasovou, aby bol úver viazaný na kapitálové výdavky.

 

Ing. Karasová – navrhla upraviť uznesenie, aby prioritou tohto úveru bolo použiť financie na kapitálové výdavky, teda vypustiť bežné výdavky a ponechať len kapitálové výdavky.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing.Karasovej hlasovať:

 

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Proti:

6

Ing. Stanislav Backo, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

2

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Ing. Backa, aby  prečítal návrh uznesení.

 

OZ  BERIE NA VEDOMIE

odporúčajúce kladné stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu úveru vo výške 200 000,-EUR, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

prijatie univerzálneho úveru poskytnutého kontokorentnou formou vo výške 200 000,- EUR, s možnosťou opakovaného čerpania, s účelom na kapitálové a bežné výdavky, ktorý poskytuje Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 601/B, splatnosť nekonečná s 2mesačnou výpovednou lehotou, s úrokovou sadzbou: 1-mes. EURIBOR + prirážka vo výške 0,36% p. a., tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 8./      Návrh VZN č. 8/2023 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrady 

                        za sociálnu službu v dennom stacionári

 

Starosta obce – toto VZN potrebujeme mať schválené, aby sme mohli zaregistrovať tieto služby, výška úhrad bude predmetom dodatku, pretože podlieha nejakým pravidlám.

Ing. Brezániová – či budeme schvaľovať rozšírený - doplnený, alebo zverejnený návrh VZN dňa 12.06.2023, aby sme neboli napadnutí, že sme hlasovali za niečo čo nebolo zverejnené. Citovala body zo zákona o schvaľovaní VZN.

Starosta obce – VZN bolo zverejnené, na OZ môže byť doplnené. Chceme občanom pomôcť, od občanov je o službu IDA, záujem. 

Ing. Daško – povinnosťou spracovateľa je VZN 15 dní pred zasadnutím OZ zverejniť, aby mali možnosť aj občania poslať nejaké nové návrhy a malo by sa nimi OZ zaoberať. Odporúča, aby poslanec podal návrh na zmenu VZN v zmysle poslednej úpravy, ktorá bola predložená, ak prejde 3/5 väčšinou bude to v poriadku. Ak poslanec podá návrh, musí sa o ňom hlasovať.

Ing. Backo – navrhuje hlasovať o novom návrhu VZN 8/2023, ktorý bol poslancom doručený emailom dňa 26.06.2023 a potom o celom VZN.

 Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Backa.

OZ SCHVAĽUJE

návrh poslanca Ing. Stanislava Backa hlasovať najskôr o doplnení zverejneného návrhu VZN a následne o celom VZN č. 8/2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

Ing. Backo prečítal ďalšie uznesenia týkajúce sa VZN č. 8/2023

OZ SCHVAĽUJE

zmenu návrhu Všeobecne záväzného nariadenie č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, ktorou sa dopĺňa článok 6 Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, pričom doterajší článok 6 Záverečné ustanovenie sa onačí ako článok 7 a tiež schvaľuje doplnenie príloh č. 2 až 6, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálnu službu v dennom stacionári, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ vrátane zmeny schválenej na rokovaní OZ.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 9./      Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023

 

Ing. Daško – uviedol, že hlavný kontrolór má povinnosť 2x ročne predkladať plán kontrol.

 

Ing. Brezániová – poďakovala, za to že vysvetlil, prečo nepredložil spávu o kontrole spol. PRIMA, a že si dal do plánu kontrolu spol. Ledrov. Upozornila, že do 30.06. je povinnosťou zvolať Valné zhromaždenie spol. Ledrov, čo sa neuskutočnilo.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhov uznesení.

OZ SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

OZ  POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 2. polrok 2023.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 10./    Informácia kontrolóra obce o absolvovaní školenia so záverečným testom

 

Ing. Daško – v rámci náplne funkcie je povinnosťou kontrolóra absolvovať aj školenia. Informoval o absolvovaní školenia GDPR. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ  BERIE NA VEDOMIE

správu, informáciu o absolvovaní školenia so záverečným testom a získanie Osvedčenia na prácu s  ochranou fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 11./    Návrh zmeny členov finančnej komisie

 

Starosta obce uviedol že Mgr. Balážová odchádza z OcÚ, a  na jej miesto nastupuje Ing. Lea Sedláčková,  preto dochádza k zmene členstva vo finančnej komisii.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

nové zloženie Finančnej komisie, ktoré je nasledovné:

Predseda:        Ing. Stanislav Backo

Tajomník:        Ing. Lea Sedláčková

Členovia:        Bc. Jozef Hollan                 

Ing. Iveta Karasová

Ing. Miroslava Pavúčková

 

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

 

 

K bodu 12./    Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné

                        využitie a rozvoj  pohybových zručností

 

Starosta obce – je to netradičná výzva, zameraná na rozvoj voľnočasových aktivít, po rokovaniach aj s hasičmi sme dospeli k dohode, že areál pri parku by mohol byť využívaný na športové aktivity pre deti, tráva by sa vymenila za umelú, mohli by to využívať aj futbalisti a v zadnej časti nejaké stroje na cvičenie, keďže je to mimo ciest bezpečnosť detí by bola zachovaná. Celá plocha  by bola aktívne využitá. Projekt je možné podať do 30.06., buď to podáme, alebo nie, je to návrh. Podmienka je, že to musí byť verejnosti prístupné, za užívanie priestranstva sa nebude platiť. Môžu to využívať aj hasiči – bežecká dráha sa neskracuje,  aj verejnosť.

 

Ing. Daško – do projektu sa zapojila aj obec Horné Sŕnie, je to dobre zameraná výzva, hlavne pre verejnosť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ  SCHVAĽUJE

 1. predloženie žiadosti o finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Areál pre rozvoj pohybových a voľnočasových aktivít pre multigeneračné využitie a rozvoj pohybových zručností., realizovaného v rámci „výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ číslo: 2/2023/SRR Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky,  ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce Lednické Rovne
 2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
 3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu do výšky 5 % zo sumy predmetnej zákazky, ktorá vzíde z procesu verejného obstarávania (v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci) v maximálnej výške 7178,18€.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 13./    Schválenie žiadosti - park

 

Starosta obce – v minulosti sme žiadali o peniaze na park, ide o dosť veľký objem fin. prostriedkov a spoluúčasť a požiadal ing. Backa o vysvetlenie

Ing. Backo – ide celkovo o dve aktivity a to stavebné práce a zvlášť o nákup tovarov a služieb. V rámci stavebných prác by sa dokončil časť chodníka od šibenice ku mauzóleu , schody od šibenice ku roštovému chodníku a  domurovanie lode kostola cca do výšky 0,5m. Druhá aktivita – nákup tovarov a služieb, tam ide o dokončenie nadzemných častí kamerového systému a osvetlenia (stĺpy, svietidlá, kamery).

Ing. Daško – doporučuje unesenie schváliť, berie na vedomie nestačí, treba definovať sumu navýšenia.

Starosta obce – navrhol znenie uznesenia „Schválenie čerpania dodatočných finančných prostriedkov pre projekt CLT01028 a s tým súvisiace financovanie.

Ing.Brezániová – ak pôjdeme schvaľovať nemôže zahlasovať za, návrh bol berie na vedomie,  lebo túto časť nemá naštudovanú, vôbec nevie ako to máme v rozpočtovej časti.

Ing. Daško – upresnil, že v tabuľke je pôvodný grand, navýšenie grantu, a nový grant. A v uznesení musí byť špecifikovaná suma, buď o koľko sa navyšuje, alebo celková suma.

Starosta uviedol – že v materiáloch boli všetky sumy uvedené, ale prehliadol text uznesenia, poopravil uznesenie OZ schvaľuje čerpanie dodatočných finančných prostriedkov pre projekt CLT01028 a s tým súvisiace spolufinancovanie, pričom pôvodný grant 999.789,-€ sa navyšuje a nový grant je 1.251.818,-€

 

p.Ďurko – aká bude spoluúčasť obce ?

Odpovedal starosta obce bude základná 12,5 tis€ plus súvisiace náklady na externý manažment a obstarávanie. Bavíme sa o tom, že za spoluúčasť cca 16 tis€, môžeme dostať 252 tis,€.

 

OZ SCHVAĽUJE

čerpanie dodatočných finančných prostriedkov pre projekt CLT01028 a s tým súvisiace spolufinancovanie, pričom pôvodný grant bol 999.789,-€ sa navyšuje a nový grant je 1.251.818,-€

 

Za:

9

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Gabriela Brezániová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Návrh prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa –

                        Korbelová

 

Starosta obce – bod sme prejednávali na minulom OZ,  ide o prenájom pozemkov.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ  SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

 • pozemok v registri C KN č. 189/8, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 208 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,
 • pozemok v registri C KN č. 1287/61, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 138m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1287/5, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 136 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 1266/1, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 3 mesiace odo dňa doručenia výpovede, pre nájomcu Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, za nájomné vo výške 37,11 Eur/rok, t.j. 0,077 Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že uvedené pozemky majú žiadatelia dlhodobo v prenájme. Nájom pozemkov bol schválený OZ obce Lednické Rovne uznesením č. 12/2013-D/12.1 zo dňa 25.06.2013, na dobu neurčitú. K opätovnému schvaľovaniu predmetu nájmu dochádza z dôvodu rozdelenia prenajatých parciel na 2 časti, pričom jedna časť bude žiadateľom odpredaná a druhá časť bude žiadateľom prenajatá.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 15./    Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného

                        zreteľa -  Korbelová

 

Starosta obce – v zmysle minulého OZ bude do zmluvy doplnený bod kde sa hovorí, že OZ schvaľuje podmienku že „kupujúci budú pozemok využívať iba na účel, ako je využívaný v súčasnosti.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že pri druhom uznesení sa zdrží hlasovania z dôvodu, že nemá predloženú zmluvu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ  SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

 • pozemok v registri C KN č. 1287/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1287/5 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,
 • pozemok v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, ktorý vznikol rozdelením pôvodnej parcely KN C č. 1266/1 na základe Geometrického plánu č. 97/2022 zo dňa 19.12.2022 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 1291,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že ide o majetkovoprávne vysporiadanie užívania pozemkov, ktoré nie sú obcou dlhodobo využívané, a ktoré majú v súčasnosti žiadatelia v prenájme, nakoľko uvedené parcely slúžia ako jediný prístup k záhrade žiadateľov. Vzhľadom k polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou. Pozemok je vhodný iba na účel, na aký je využívaný v súčasnosti.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec,  Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne ako predávajúcim a kupujúcimi Ján Korbel a manželka Marianna Korbelová, obaja bytom Sv. Anny 144/9, 020 61 Lednické Rovne, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k pozemku v registri C KN č. 1287/5 druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 299 m2, k.ú. Lednické Rovne a k pozemku v registri C KN č. 1266/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 403 m2, k. ú. Lednické Rovne, pričom podmienkou tejto zmluvy bude záväzok kupujúcich, že na uvedených pozemkoch nebudú vykonávať také terénne úpravy vrátane výrubu stromov, ktoré by viedli k zosuvu pôdy na predávaných pozemkoch. V prípade porušenia tejto podmienky budú kupujúci znášať náhradu spôsobenej škody.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová,

Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu  16./   Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného   

                        zreteľa – Medňanský

 

Starosta obce uviedol, že  ide o veci súvisiace s cintorínom. Po viacerých rokovaniach sme dospeli k záveru, že jednoduchšie bude odpredať časť pozemku Medňanským, za cenu ako od nich aj odkupujeme. V ďalšom bode sú prejednávané ďalšie parcely cintorína. Čo sa týka požiadavky Medňanských, časť pozemku je vyznačená.  Je tam vyjazdená cesta, ktorá bude zrušená a bude vybudovaná nová cesta v hornej časti aj s parkoviskom a otvoril rozpravu.  

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhov uznesení.

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 54/2, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 83 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. C KN č. 54, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 21/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime BSM pre Jaroslav Medňanský a Božena Medňanská, Sadová 185/5, 020 61 Lednické Rovne - Medné za kúpnu cenu vo výške 18,23 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V zmysle §9a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že obec Lednické Rovne sa dlhodobo snaží majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod cintorínom v Mednom, a tak zosúladiť faktický stav so stavom právnym. Nakoľko nie je možné vyhovieť požiadavke kupujúcich, ktorí nesúhlasili s predajom celého ich podielu obci, ale žiadali časť podielu predať a časť podielu vymeniť, pretože takýto prevod nie je možný, nakoľko by bolo potrebné zrušiť podielové spoluvlastníctvo, parcelu právne rozdeliť a tieto vzniknuté parcely samostatne prevádzať, čím by došlo k navýšeniu nákladov obce a predĺženiu celého procesu, obec LR kúpi celý ich podiel a časť, ktorú chceli kupujúci zameniť im za rovnakú cenu predá.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zriadenie vecného bremena in rem na pozemku reg. KN C parc. č. 54/1 druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 2 317 m2, zapísaného na LV č. 1 vedeného okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre okres Púchov, obec Lednické Rovne, k.ú. Medné, ktorý vznikol na základe GP č. 21/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhotoveného: Bc. Zuzanou Mikovou, Nosice 58, 020 01 Púchov, IČO: 37 485 652, autorizačne overeným dňa 24.06.2022 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 07.07.2022 pod číslom G1 345/22 v prospech Jaroslav Medňanský a manželka Božena Medňanská, obaja bytom Sadová 185, 020 61 Lednické Rovne – Medné ako vlastníkov pozemku reg. KN C parc. č. 54/2, k.ú. Medné, spočívajúceho v práve prechodu pešo, vjazdu, prejazdu a výjazdu akýmkoľvek motorovým vozidlom a to bezodplatne na dobu určitú do doby vybudovania miestnej komunikácia na zaťaženom pozemku – parcela reg. KN C parc. č. 54/1, k.ú. Medné.

 

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 17./    Cintorín Medné

 

Starosta obce – predložil znalecký posudok na vysporiadanie pozemkov pod cintorínom, obávame sa aj zmien v dedičských konaniach, aby nám to nerozbili, finančne nie sme na tom moc dobre, ale chceme to dotiahnuť a otvoril rozpravu.

Ing. Brezániová – spýtala sa komu patria uvedené pozemky.

Odpovedala Bc. Kurtiová – parcely, ktoré sú v LV uvedené sú ešte v Ečkovom stave, vlastníci sú tam rod.Medňanská,  p.Karasová, p. Mária Medňanská,  Ing.Potočný Jozef, p. Hýbela, p.Capákova a p. Smetanová.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

kúpu pozemkov do výlučného vlastníctva obce Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, vytvorených na základe Geometrického plánu č. 128/2021 zo dňa 05.11.2021 vyhotoveným: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov, autorizačne overeným dňa 05.11.2021 Ing. Štefanom Jantošom a úradne overeným dňa 18.11.2021 pod číslom 612/21, a to:

 • parcelu registra C KN č. 52/1, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 165 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 45, zapísaný na liste vlastníctva č.762 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,
 • parcelu registra C KN č. 52/2, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 153 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 46, zapísaný na liste vlastníctva č.724 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/3, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 364 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 47, zapísaný na liste vlastníctva č. 586 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/4, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 245 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 37, zapísaný na liste vlastníctva č. 609 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné
 • parcelu registra C KN č. 52/5, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 17 m2 , ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 38, zapísaný na liste vlastníctva č. 816 vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné

za kúpnu cenu stanovenú na základe dohody zmluvných strán nad cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 27/2022, vyhotovenom Ing. Martinom Kebískom zo dňa 04.05.2022, a to v celkovej výške 17.209,12 –Eur, čo predstavuje 18,23 –Eur/m2 jednotlivým vlastníkom ako predávajúcim podľa veľkosti ich podielov.

 

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 18./     Návrh prevodu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného 

                        zreteľa –Budjač

 

Starosta obce – uvedený odpredaj prejednávame druhýkrát, išlo o navýšenie ceny oproti znaleckému posudku na cenu 50,-€/m2 v a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 670/54, druh pozemku: záhrada, o výmere 180 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Martin Budjač, Mikušovce 77, 018 57 Mikušovce za kúpnu cenu vo výške 50,00 Eur/m2, t.j.    9 000 Eur a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

V zmysle §9 a) ods. 8) písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o schválení  prevodu nehnuteľného majetku ako prípadu hodného osobitného zreteľa, rozhoduje OZ trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok je oplotený a bol dlhodobo užívaný vlastníkom bytu č. 1 v obytnom dome č. 318. Žiadateľ ako nový vlastník bytu č. 1 v obytnom dom č. 318 má záujem pozemok využívať ako záhradku a zosúladiť faktický stav dlhodobého užívaniu tohto pozemku so stavom právnym, nakoľko doterajší vlastník bytu č. 1 užíval pozemok bez právneho titulu. Susedné pozemky v tejto lokalite boli vlastníkom bytov v bytovom dome v minulosti odpredané, iba tento pozemok zostal nevysporiadaný.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 12.06.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 19./     Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

 

Starosta obce – tento bod bol preložený z minulého OZ, lebo nebol predložený znalecký posudok na konkrétny pozemok, ktorý teraz predkladáme.

 

Ing. Karasová – cena sa jej zdá príliš nízka, príde jej to veľmi neseriózne voči p. Velikému, ktorý si kupoval späť svoju pôdu za 4,66€/m2. 

Starosta obce uviedol, že sme použili cenu zo znaleckého posudku, požiadal Ing.Karasovú nech dá návrh.

 

Ing. Karasová - navrhla navýšenie ceny aspoň na sumu 10,-€/m2.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing. Karasovej, aby sa cena za odpredaj tohto pozemku navýšila na 10,-€/m2.

Za:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Iveta Karasová,

Proti:

0

 

Zdržal sa:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Kozák – spýtal sa či bolo navýšenie ceny prejednané so žiadateľmi, či súhlasia s navýšenou cenou? Lebo aj ďalšia žiadosť je to isté.

Starosta obce – znalecký posudok vypracoval p. Kebísek, starosta sa vyjadril, že nemá problém s navýšením ceny, ale je to subjektívny pocit.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

 OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 94 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre p. Alica Pecuchová, Sv. Anny 151, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 172,96 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľky viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý vlastní rodina žiadateľky. Kúpou pozemku žiadateľkou dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

7

Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

K bodu 20./    Žiadosť o odpredaj pozemku – Gíbl

 

Starosta obce – ide o pozemok vedľa, takže je to rovnaká žiadosť a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/4, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101,  zapísaný na liste vlastníctva č.1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre dipl. Ing. Jozef Gíbl, Bohunice 271, 018 52 Bohunice za kúpnu cenu vo výške 187,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľa viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

7

Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

2

Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Michal Kozák

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 21./    Prerokovanie žiadosti ArchArt, s.r.o. - umiestneniu elektrickej prípojky

 

Starosta obce – Kvarta Choco v zastúpení spol. Arch Art, predkladá žiadosť o umiestnenie elektrickej prípojky na plánovanej výstavbe na OD Spokojnosť. Zaoberala sa tým aj komisia výstavby, odporúča vydať súhlasné stanovisko za podmienky, že v častiach spevnených komunikácií a chodníkov bude realizovaná  pretlakom a elektrická prípojka  na celú trasu bude zameraná GP a bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene.

 

OZ SCHVAĽUJE

umiestnenie elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne reg. KN C parc. č. 302/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 068 m2 zapísaný na LV č. 1, ktorý je vedený okresným úradom Púchov, katastrálnym odborom pre obec Lednické Rovne, k.ú. Lednické Rovne. Tento súhlas sa vydáva pre účely územného konania.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 22./    Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manželky Magdalény –

                        odkúpenie pozemku

 

Starosta obce uviedol, že máme žiadosť, ktorú vlastne berieme len na vedomie, chce sa poradiť, ako budeme postupovať. Súvisí s tým vypracovanie GP a znaleckého posudku. Oslovila nás rod. Markovičovcov, že omylom zasiahli do obecného pozemku, chceli by teda tento pozemok odkúpiť, boli sme sa tam pozrieť, využitie pre obec – nie je potrebné, je to posledný pozemok, za tým sú už len Jarky, priznali si, že spravili chybu a prosia nám o nejaké riešenie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – obrátila sa na komisiu výstavby s otázkou týkajúcou sa dvoch bodov ich stanoviska. V bode dva sa uvádza, že manželia Markovičovci žiadajú o súhlas  na majetkovoprávne usporiadanie majetku, ktorý je teraz súčasťou ich dvora, ide  o výmer 65m2 a komisia dala vyjadrenie – že odporúča odpredať uvedenú časť o výmere 252 m2, žiadateľom. Pod tým je číslo tri, v ktorom žiadajú manželia Homolovci o odkúpenie pozemku o výmere 5x4 m, ale zarazilo ju, že komisia neodporúča odpredať uvedenú časť pozemkov, nakoľko v tom to prípade by sa predaj musel konať verejnou súťažou, alebo dražbou, t.j.priamy predaj žiadateľom nie je možný. Otázka je na predsedu komisie Mgr. Turzu, prečo v jednom prípade je možnosť odpredať pozemok, a v druhom prípade nie je.

 

Starosta obce – v prvej žiadosti žiadajú o odpredaj 62m2, ide o pozemok, ktorý nie je potrebný pre účely obce, takže ho môžeme odpredať, a druhý pozemok je v centrálnej časti  obce na Majeri, a už v minulosti sme sa bavili o tom, že na Majeri sa pozemky pod garáže nebudú odpredávať, je to pre obec lukratívny pozemok, v centre a na sídlisku – o takýto pozemok by mali záujem aj ďalší občania. Sú to dve odlišné veci.

 

Mgr.Turza – sú to dva diametrálne odlišné pozemky, k jednému sa vzťahujú nejaké podmienky a k druhému nie. A k pozemku Markovičovcov, aby sa nám nestávali podobné veci, navrhuje, aby aj cena bola adekvátna, aby to bol pre ostatných odstrašujúci prípad.

 

Ing. Kazdová – súhlasí s Mgr. Turzom, predpokladá, že bude  vypracovaný znalecký posudok  a spýtala sa,  či by poslanci  nemohli dostať cenu pozemku skôr, aby sa mohli vyjadriť akým smerom sa uberať.

 

Starosta obce – potvrdil, že manželia Homolovci boli na úrade, povedal im aby si dali žiadosť, ale po vyhodnotení v komisii, ide o lokalitu, v ktorej je viacero záujemcov. 

 

Mgr. Kozák – na zákrute ku Majeru sú naplánované garáže?

Bc.Kurtiová – nie tam vedú siete.

 

p. Homola – garáže stoja už 5 rokov, a oni žiadajú o pozemok vzadu za garážami o ktorý nie je záujem.

p. Homolová – chceli garáž iba pre skúter, oproti schodom z kúpaliska

 

Odpovedala Bc. Kurtiová – ku stavebnému konaniu musíte mať výjazd na cestu, a tam je výjazd z garáže rovno na chodník, nie je to možné. 

 

Starosta obce – je tam problém, sídlisko je silne osídlené, je tam problém s parkovaním aj pri zdravotnom stredisku, v prvom rade musíme riešiť toto a nie stavať tam ďalšie objekty.

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či je to presná výmera pre Markovičovcov, tých 65 m2.

Bc. Kurtiová – presná výmera bude určená geometrickým plánom.

Starosta obce – je to tam svahové, nevieme z čoho vychádzajú, pre obec tam využitie nie je.

Bc Kurtiová – doplnila, že tento pozemok obec kupovala len kvôli kanalizácii a prejazd pre autá.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ  BERIE NA VEDOMIE

žiadosť p. Mareka Markoviča a manželky Magdalény o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Lednické Rovne – parcela reg. KN C parc. č. 56/36 v katastrálnom území Hôrka.

Za:

10

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Ing. Jaroslava Kazdová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 23./    Územný plán obce Lednické Rovne – doplnok č. 1

Starosta obce – ide o otvorenie územného plánu. Oslovil nás p. Madro, ktorý odkúpil dom od Straňovských, má v pláne postaviť bytovku a nie je to v súlade s UP obce, požiadal o zmenu ÚP,  s tým že túto zmenu si aj zaplatí, my tento územný plán otvoríme na mesiac  pre všetkých s tým, že sa budú finančne aj podieľať, ak má dôjsť k nejakej rozsiahlej úprave budeme požadovať aj štúdie, v ktorých budú riešené aj cesty aj siete.  V drobných požiadavkách, na ktoré sme v minulosti pozabudli boli p. Mikula, p. Fabuš a lokalita v Mednom – chatky a  záhradkárka oblasť. V tejto fáze otvárame územný plán, kde sa budeme o požiadavkách baviť a kto ich bude financovať.  

 

Ing. Brezániová – na stránkach obce našla výzvu na aktualizáciu ÚP obce od  19.06.2023 do  20.07.2023, týmto dátumom končí podanie požiadaviek. Spýtala sa  kedy je doba zahájenia prác?

Bc. Kurtiová – keď predloží objednávku spracovateľovi.

 

Ing. Brezániová – má návrh uznesenia „začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Lednické Rovne s tým, že žiadatelia o zmeny sa budú podieľať na nákladoch spojených s obstaraním dokumentu na základe dohody, ktorá bude uzatvorená medzi žiadateľmi a obcou Lednické Rovne. Žiadatelia môžu byť zahrnutí do zmien a doplnku č.1 k podaniu žiadosti do 20.07.2023“.

Ing. Daško – uviedol, že sa podarilo v Ilave, že si to žiadatelia platili vo výške 100%.

Bc. Kurtiová – informovala, že p. Madro je ochotný zafinancovať všetko s tým, že  potom si s tými ľuďmi nejakú dohodu spraví.

Starosta obce – ide o to, že aké budú tie požiadavky, je to vecou rokovaní, ide o to čo sa bude realizovať, a potom z toho vyplynie cena.

Ing. Kazdová – podľa jej názoru prídu určite nejaké požiadavky aj na verejnom prerokovaní.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej, že žiadatelia môžu byť zahrnutí do zmien a doplnku č.1 k podaniu žiadosti do 20.07.2023.

Za:

5

Ing. Gabriela Brezániová, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková,

Proti:

1

Ing. Stanislav Backo,

Zdržal sa:

4

Štefan Ďurko, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň, Mgr.art. Ivan Turza

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce  požiadal o prečítanie návrhu uznesenia.

OZ SCHVAĽUJE

začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 1 k Územnému plánu obce Lednické Rovne s tým, že žiadatelia o zmeny sa budú podieľať na nákladoch spojených s obstaraním dokumentu na základe dohody, ktorá bude uzatvorená medzi žiadateľmi a obcou Lednické Rovne.

Za:

9

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Bc. Juraj Mašlaň, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Jaroslava Kazdová

Neprítomný:

1

Milan Chudada

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu  24./   Rôzne

 

Starosta obce – uviedol, že sťahujeme ZUŠ do priestorov pod jedálňou,  a nemáme ešte prerokovaný návrh zmluvy, takže je pravdepodobné, že sa zídeme aj cez prázdniny, aj ohľadne garáží na Majeri. Dokončuje sa park, kde pokryvkáva od dodávateľa odovzdanie stavby, navýšili sa aj práce naviac - bola požiadavka od pamiatkárov na 120 m chodníkov naviac, a v dolnej časti boli chodníky podmáčané takže  sa to muselo vykopávať a do hĺbky 1,5 m a  navážať makadamom. Pôvodná požiadavka bola na navýšenie o 95 tis €, po rokovaniach bola cena ponížená. Z projektu nám vyplýva aj organizovanie množstva kultúrnych akcií. Boli tam koncerty, MDD, Deň otvorených parkov a záhrad, takže pracujeme na tom a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – prvá otázka znie – či pán Mišík pracuje na OcÚ,  vo funkcii projektového manažera? Je to novo vytvorené  miesto?

Odpovedal starosta – pán Mišík je v pracovnom pomere a na mieste,  ktoré súvisí s eurofondami. Niektoré činnosti sú v rámci projektov preplácané, niektoré nie.  Chýba nám tretí človek na výstavbe, ktorý sa týmto veciam venoval. Zmluva s ním je uzatvorená na dva projekty INTERREG a Nórske fondy.

 

Ing. Brezániová – či je možné deň dva pred kosením vyhlásiť, že sa bude kosiť

 • vyvesovanie plagátov,  na dverách do zdravotného strediska, je tam veľký plagát zákaz vyvesovania plagátov a visia tam plagáty obce, je to kontraproduktívne
 • obecná rada bola zrušená, pýta sa znova kto bude hradiť neoprávnené čerpanie z rozpočtu, v akom to je štádiu?

Odpovedal starosta obce , neriešili sme to, tí ľudia pracovali, dostali za prácu odmenu, starosta môže odmeňovať aj poslancov, podľa neho nevznikla škoda.

 

Ing. Brezániová – v roku 2015 sme vyčlenili finančnú hotovosť 10 tis € na vyplatenie vlastníkov ulice Medovej, boli upotrebené inak. Či príde vlastne k vyplateniu na ulici Medovej, používajú ju občania, v akom je to štádiu?

Starosta obce – nemôže si pamätať všetko, požiadal o číslo parcely a preverí to. Ide teda o celkové vysporiadanie pozemkov? 

 

Ing. Daško -  na podané interpelácie poslancov sa obvykle odpovedá písomnou formou.

 

Ing. Karasová – chce sa vyjadriť k detským ihriskám – tie ihriská sú v zlom stave, nie sú ponatierané, nie je tam nový piesok, a spýtala sa prečo sa platí Ledrovu, keď ihriská sú v zlom stave.  Keď už sme sa na to dali, tak nech sú ihriská v poriadku.

Odpovedal starosta – kosia tieto plochy častejšie, ako ostatné plochy, niektorým ihriskám končí životnosť, treba ich odstrániť, ak nebol vymenený piesok, treba ho vymeniť. Ak budú vyčlenené financie, môžeme vybudovať nové.

 

Ing. Brezániová – pán konateľ dlhodobo ignoruje OZ, možno by bolo načase zvážiť či má vykonávať funkciu konateľa.

Odpovedal starosta obce – môže prísť na Valné zhromaždenie Ledrovu a tam ho skritizovať, navrhnúť jeho odvolanie, alebo vymenovanie niekoho druhého, ale treba povedať že zachránil spoločnosť z 2,5 mil. dlhu v reštrukturalizácii.

 

Ing. Karasová – navrhovala neoficiálne stretnutie všetkých poslancov, na ktorom sa dohodnú, ako budú, ako poslanci, postupovať pri predaji pozemkov v obci.

Starosta obce – nie je problém stretnúť sa alebo vytvoríme komisiu, ktorá by takéto problémy filtrovala.

 

Do diskusie sa zapojili: Ing. Brezániová, Ing. Karasová, p. Mončeková, Ing. Daško

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 25./ Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozval poslancov pozrieť si Denný stacionár  a rokovanie ukončil.

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír Janovec

p. Dana Mončeková

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:159
TÝŽDEŇ:2167
CELKOM:1833167

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.