Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 09.12.2021 o 16,30 hod. v KZ Lednické Rovne

č. 444/2021-12  až   483/2021-12

Č.j. St- 2242/2021/UK 1- A-10/Bur

 

Uznesenie č. 444/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 445/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

 • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
 • za overovateľov zápisnice:  Ing. Stanislav Backo a Ing. Iveta Karasová

 

Uznesenie č. 446/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ      členov návrhovej komisie v zložení: p. Mgr. Martin Mišík, p.Vladimír Janovec.

 

Uznesenie č. 447/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

 

Uznesenie č. 448/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného 23.09.2021.

Uznesenie č. 449/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

 1. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2021, tak ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.
 2. Tretiu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2021, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 450/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

BERIE NA VEDOMIE

rozpočtové opatrenie starostu obce č. 3/2021, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ

 

Uznesenie č. 451/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k štvrtej

úprave rozpočtu na rok 2021.

 

Uznesenie č. 452/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

NESCHVAĽUJE

návrh Ing. Karasovej, aby  Fitklubu Lednické Rovne nebola pridelená dotácia z rozpočtu obce na rok 2022.

 

Uznesenie č. 453/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2022, v zmysle platného VZN. č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Lednické Rovne, vo výške navrhnutej FML komisiou obecného zastupiteľstva, na základe doručených žiadostí nasledovne:

1. JDS Horenická Hôrka vo výške 900,- EUR.

2. DHZ Horenická Hôrka vo výške 4 450,- EUR

3. Style Karate Lednické Rovne vo výške 6 500,- Eur

4. Slovenský rybársky zväz vo výške 1 100,- EUR

5. OZ Fitklub Lednické Rovne vo výške 720,- EUR

6. ŠK LR CRYSTAL s.r.o. vo výške 30 000,- EUR.

7. Rímskokatolícka cirkev farnosť LR vo výške 6 000,-EUR

8. Box klub Lednické Rovne vo výške 1 000,- EUR.

Finančné prostriedky boli zahrnuté do rozpočtu obce na rok 2022.

Uznesenie č. 454/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a FML komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2022, 2023 a 2024.

 

 

Uznesenie č. 455/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2022, vrátane programov a podprogramov v jeho

príjmovej a výdavkovej časti s navrhnutými zmenami, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 

Uznesenie č. 456/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2023 a 2024, vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 

Uznesenie č. 457/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2022, 2023 a 2024, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 

Uznesenie č. 458/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

 

 

Uznesenia č. 459/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na deti materskej školy a žiakov školských zariadení so sídlom na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenia č. 460/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

návrh starostu obce, aby v sadzobníku poplatkov  bod 7./ bol vypustený poplatok za „nájomnú zmluvu kde prenajímateľom je obec Led.Rovne“.

 

Uznesenia č. 461/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o miestnych poplatkoch a o určení výšky poplatkov za úkony vykonávané Obecným úradom Lednické Rovne s navrhnutou  zmenou v bode 7./ sadzobníka poplatkov (uznesenie č. 460/2021-12).

 

Uznesenie č. 462/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

Dodatok č. 1 k Zásadám poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne,

tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 463/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

preplatenie škody, ktorá bola spôsobená na hroboch nachádzajúcom sa na cintoríne v obci Lednické Rovne, v dôsledku veternej kalamity na území obce dňa 14.07.2021. Na základe predloženej faktúry a dokladu o úhrade sa prepláca škoda už opravených hrobov, nakoľko škoda nebola spôsobená vlastníkmi hrobov ani tretími osobami a škodu nemožno preplatiť poistením, a to nasledovne:

 

p. Elene Mončekovej, bytom Staré Dvory 72/4, 020 61 Lednické Rovne vo výške 1 150,-EUR,

p. Erike Tomanovej, bytom Májová 210/65, 020 61 Lednické Rovne vo výške 1 772,50,-EUR,

p. Márii Špánikovej, bytom Sokolská 51/33, 020 61 Lednické Rovne vo výške 113,77,-EUR,

p. Lýdii Pupalovej, bytom Staré Dvory 72/4, 020 61 Lednické Rovne vo výške 130,-EUR,

p. Darine Orgoníkovej, bytom Uhrovecká 50/45, 020 61 Lednické Rovne vo výške 120,78 EUR

p. Márii Oščatkovej, bytom Háj 322/37, 020 61 Lednické Rovne vo výške 250,-EUR,

p. Petrovi Piatrikovi, bytom Súhradka 196/20, 020 61 Lednické Rovne vo výške 500,-EUR,

 

Uznesenia č. 464/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE,

že nejde o konečnú sumu za preplatenie škody spôsobenej veternou kalamitou dňa 14.07.2021, nakoľko ešte nie sú opravené všetky hroby.

 

Uznesenie č. 465/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

 1. SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

 1. POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na prvá polrok 2022.

 

Uznesenie č. 466/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

predloženú správu o kontrole zákonnosti a efektívnosti hospodárenia v spoločnosti LEDROV,

spol. s.r.o. v roku 2021, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 467/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku uzatvorenú medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a neziskovou organizáciou Aliss PU, n.o., so sídlom Osloboditeľov 681/8, 914 41 Nemšová, IČO: 50 437 879, ktorej predmetom je poskytnutie príspevku na prevádzku vo výške 552,- EUR so zmenou v čl. 2 bod 3, ktorý sa nahrádza nasledovným znením: „Poskytovateľ dotáciu vyplatí na účet prijímateľa do 30.12.2021.“

Uznesenie č. 468/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2022 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:  00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 469/2021-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2022 medzi Obcou Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 470/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, v ktorej budúcim predávajúcim je RONA, a.s., Schreiberova 365, 02061 Lednické Rovne, IČO: 31 642 40 a budúcim kupujúcim je Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO:00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je záväzok zmluvných strán uzatvoriť:

- kúpnu zmluvu na prevod vlastníckeho práva podľa geometrického plánu k časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, evidované na LV č. 1149, a to: pozemok, parcela číslo: C-KN 200/1, o výmere  4933  m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku, za kúpnu cenu 16,00 EUR/1 m², a to do 6 mesiacov od ukončenia stavby „Chodník pri ceste III/1951 Lednické Rovne – Dolná Breznica /ul. Sv. Anny/.“

Uznesenie č. 471/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

nájomnú zmluvu s právom stavby medzi prenajímateľom Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501 ako správcom majetku štátu a nájomcom Obcou Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Predmetom zmluvy je nájom častí nehnuteľností, výlučne za účelom prípravy, realizácie a užívania stavby „Chodník pri ceste III/1951 Lednické Rovne – Dolná Breznica (ul. Sv. Anny),“ nachádzajúcich sa v katastrálnom území: Lednické Rovne, obec: Lednické Rovne, okres: Púchov, a to:

 • časť pozemku reg. C KN parcela č. 1290/21 o výmere 13 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je v celosti zapísaný na LV č. 18,
 • časť pozemku reg. C KN parcela č. 1290/1 o výmere 150 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je v celosti zapísaný na LV č. 18,
 • časť pozemku reg. E KN parcela č. 1290/1 o výmere 11 m², druh pozemku ostatná plocha, ktorý je v celosti zapísaný na LV č. 1745,

na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,65 EUR/1m2 /rok, t. j. 113,10  EUR/rok.

Uznesenie č. 472/2021-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

časť o veľkosti 1,36 m2 pozemku v registri C KN č. 420/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5717 m2, zapísaná na liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú pre nájomcu Zásielkovňa s.r.o., IČO: 48 136 999 so sídlom Kopčianska č. 3338/82 A, 851 01 Bratislava, za nájomné vo výške 28,-Eur/1m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem, ktorým je podpora služieb pre občanov v oblasti on-line nakupovania, ako verejného záujmu obce spočívajúceho v rozširovaní služieb pre svojich občanov zabezpečením alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“ (samoobslužné výdajné a podacie miesta)  na území obce Lednické Rovne, pričom ide o prenájom časti pozemku s malou rozlohou. V danom prípade iný spôsob prenájmu vzhľadom na špecifikácie, ktoré tento nájom charakterizujú, by nebol účelný.

            Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 22.11.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 473/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SÚHLASÍ A ČESTE PREHLASUJE,

že  proces spracovania, prerokovania a schvaľovania  novej územnoplánovacej dokumentácie obce je zmluvne uzavretý a nastavený s lehotami na tieto úkony v maximálnej dĺžke do 3 rokov od uzatvorenia zmluvy o dotácii.

Uznesenie č. 474/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

investičný zámer na základe vypracovanej architektonickej štúdie, spracovanej firmou ArchArt, s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom v 01/2021 reevidácia 12/2021, pod názvom Polyfunkčný bytový dom „Spokojnosť“ Lednické Rovne na pozemku parc. č. KNC 316/1 v k. ú. Lednické Rovne, investora Kvarta Choco, s.r.o., Nám. slobody 2, 020 61 Lednické Rovne, v zmysle podania žiadosti a následného prerokovania na OZ.

Uznesenia č. 475/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 392/2021-6 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 30.06.2021.

Predmetným uznesením OZ schválilo na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 38 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Miroslav Jambor, IČO: 37 486 217 so sídlom 020 61 Dolná Breznica 239, za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok a náklady na energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Masérske služby“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca užíval tento priestor ešte predtým, ako sa obec stala vlastníkom budovy.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 14.06.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 476/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 30,5 m2 spolu s právom užívať spoločné priestory, nachádzajúci sa v budove v Lednických Rovniach, katastrálne územie Lednické Rovne, vedenej na Okresnom úrade v Púchove na liste vlastníctva č. 1 ako telocvičňa súpisné číslo 241, postavená na pozemku parcelné číslo KN-C 183/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 402m2, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú od účinnosti nájomnej zmluvy pre nájomcu Miroslav Jambor, IČO: 37 486 217 so sídlom 020 61 Dolná Breznica 239, za nájomné vo výške 29,-Eur/m2/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania služieb „Masérske služby“, ktoré nie sú iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca užíval tento priestor ešte predtým, ako sa obec stala vlastníkom budovy.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 14.06.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 477/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

žiadosť p. Jambora o prehodnotenie návrhu nájomnej zmluvy, na nájom nebytového priestoru č. 6 na podzemnom podlaží v objekte telocvičňa č. súpisné 241, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 478/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

 1. žiadosť o zľavu z nájomného z dôvodu obmedzenia podnikateľskej činnosti zapríčinenej rekonštrukciou zdravotného strediska a vyhlásených opatrení, v súvislosti s epidemiologickou situáciou v dôsledku ochorenia COVID-19, pre nájomcu p. Miroslava Jambora, Dolná Breznica 239, 020 61 Lednické Rovne, za uvedené mesiace nasledovne:
 • Júl 2020 – november 2020: podnikateľská činnosť obmedzená z dôvodu rekonštrukcie zdravotného strediska – zľava 60%, t.j. 275,49€
 • December 2020 – február 2021: zatvorené z dôvodu obmedzenia slobody pohybu a pobytu – zľava 100%
 • Marec 2021 – November 2021 – bez nároku na zľavu.
 1. povinnosť nájomcu doplatiť nájomné za uvedené mesiace po poskytnutí zľavy v celkovej výške 1010,13€.

(Júl 2020 – november 2020: 5 x  91,83 € = 459,15 € - 275,49 € = 183,66 € 

  Marec 2021 – November 2021: 9 x 91,83 = 826,47

826,47 + 183,66 = 1010,13 €)

 

Uznesenie č. 479/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

informáciu spoločnosti Fit Arena, s.r.o k stavu prevádzky, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 480/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

SCHVAĽUJE

zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu, za účelom zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy vo veciach územného plánovania a stavebného poriadku, so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne uzatvorenú  medzi účastníkmi zmluvy, ktorými sú obec Lednické Rovne, obec Zubák, obec Horná Breznica, obec Dolná Breznica, obec Lednica, obec Kvašov a obec Horovce, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 481/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2020 obce Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenia č. 482/2021-12

 

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

 

BERIE NA VEDOMIE

správu nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy k 31.12.2020 obce Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 483/2021-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom prenájmu je:

nebytový priestor č. 2 s rozlohou 37,50 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 34,97 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, s podmienkou oddelenia priestorov detskej čakárne a čakárne pre dospelých, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti ALmedica. s.r.o. so sídlom Sládkovičova 970/4, 020 01 Púchov, SR, IČO: 46 063 544 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade ide o verejnoprospešný účel a všeobecný záujem zabezpečiť obyvateľom obce poskytovanie lekárskej služby a efektívne a účelne využiť priestory v zdravotnom stredisku. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko tento priestor bol za týmto účelom zrekonštruovaný a obec nemôže daný priestor prenajať na výkon inej podnikateľskej činnosti.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 13.12.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:33
TÝŽDEŇ:2610
CELKOM:1818885

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.