Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.05.2019  o 16,00 hod.

 v zasadačke OcÚ  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie 

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 11.4.2019

  3./ Návrh VZN č. 3 / 2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov     

       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

  4./ Návrh VZN č. 5 / 2019 o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu obce Lednické  

       Rovne

  5./ Návrh kúpnej zmluvy p. Crkoň

  6./ Žiadosť na prenájom nebytového priestoru

  7./ Návrh zrušenia uznesenia č. 22/2017 – D / 11

  8./ Denný stacionár

  9./ Návrh zmeny členov komisií

10./ Príspevky občanov

11./ Rôzne

12./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil   poslanca p. Štefana Ďurka a kontrolóra obce Ing. Tichého, ktorý je dlhodobo PN. Za  zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov:  p.Vladimír Janovec a p. Ján Daniš, DiS. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený a  poslanci ho obdržali s  pozvánkou na dnešné rokovanie a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Zároveň privítal právneho zástupcu Mgr. Kamenského.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 11.04.2019

 

Bc. Hollan  previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 4/2019 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 11.04.2019 a konštatoval, že sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Návrh VZN č.3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov

                        výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti obce

 

Starosta obce – uviedol, že uvedené VZN rieši stravovanie – obedy zdarma v školách. Vyplýva z toho, že rodičia v školskej jedálni nemusia za stravu platiť nič.

 

Doplnila Bc. Provazníková – riaditeľka MŠ – štát stravu dotuje, ale v MŠ sa bude doplácať 0,17 € u predškolákov za obed. Treba teda doriešiť, či obec, alebo rodič.

 

Ing. Brezániová – vo VZN nie je jednoznačne určené, kto  bude doplácať, je nutné, aby sme to rozhodli.

Odpovedal starosta obce – vo VZN je písané, že dopláca stravník – teda rodič.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu VZN č. 3/2019 hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 4./      Návrh VZN č. 5/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu   

                        obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že návrh VZN obdržali poslanci s pozvánkou, bola včas zverejnená,  prebehla diskusia a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – navrhla doplniť bod 6./ v § 8, aby:  “ pri poskytnutí dotácie starosta obce informoval na nasledujúcom OZ komu bola dotácia poskytnutá, za akým účelom a aká suma.

 

Starosta obce – nikdy sa nestalo, že by o poskytnutí dotácie neinformoval. Dotácia sa musí zobraziť aj v rozpočte, takže OZ je informované, požiadal poslancov, aby takéto zásadné návrhy predkladali písomne a včas pred zasadnutím OZ, aby mohli byť zapracované do materiálov.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing. Brezániovej doplniť vo VZN č. 5/2019 v § 8 bod 6./

„ Starosta obce  po poskytnutí dotácie informuje na nasledujúcom  zasadnutí  OZ komu bola dotácia poskytnutá, v akej výške a za akým účelom.“

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu VZN č. 5/2019 hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

 

K bodu 5./       Návrh kúpnej zmluvy p. Crkoň

 

Starosta obce informoval o kúpe pozemku od p. Crkoňa, predložil na stôl ešte jeden doplnok, ktorý vyplynul z požiadaviek p. Crkoňa, že obec dobuduje a uvedie do pôvodného stavu  oplotenie a pozemok  a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – k zmluve ku kúpe nemá žiadne výhrady, má výhradu k tomu, že jej nebol predložený geometrický plán a znalecký posudok.

 

Ing. Kopačková – teraz to má predložené na opačnej strane

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu kúpnej zmluvy s p. Crkoňom hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./      Žiadosť na prenájom nebytového priestoru

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Šimšálekovej na prenájom priestorov v zdravotnom stredisku pre kanceláriu Allians od 01.06.2019

 

p. Štefina – o ktoré priestory ide? Nie je uvedená  cena, ani m2.

 

Odpovedal starosta obce – cena je stanovená uznesením OZ, v minulosti bolo schválené, že OZ schvaľuje prenájom priestorov, ide o priestory po MUDr. Crkoňovej – zubnej lekárky. Pre obec aj Ledrov, je výhodné, aby priestor bol prenajatý.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o prenájme priestorov hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Štefina)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./       Návrh zrušenia uznesenia č. 22/2017 – D / 11

 

Starosta obce informoval, že ide o uznesenie, kedy OZ schválilo vybudovanie športovej haly. Projekt bol  finančne nerealizovateľný.

 

Ing. Brezániová – v uznesení sa píše o podaní žiadosti, ak bola podaná, uznesenie bolo naplnené. Ďalej uviedla, že jej nebola daná dlhodobá správa o zrušení uznesenia.

Odpovedal starosta obce – nebolo to podané.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu zrušenia uznesenia č. 22/2017 – D / 11 hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Denný stacionár

 

Starosta obce informoval, že pracujeme na získaní dotácie na denný stacionár – prebudovanie pekárne, z programu IROP a prečítal dôvodovú správu, požiadal o prečítanie uznesenia a otvoril rozpravu.

 

p. Štefina – uviedol, že nemá k uvedenému bodu žiadne podklady, možno bývalí poslanci ich majú, ale noví ich nemajú.

Odpovedal starosta obce – materiály mal doručené včas, mohol sa prísť informovať na úrad. Vysvetlil, že ide o prebudovanie pekárne na denný stacionár, (ráno rodiča doviesť, po práci vyzdvihnúť), samozrejme za poplatok. Týmto napĺňame aj plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR).     

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že ako poslanci by si zaslúžili viac informácií, pretože idú schvaľovať 16 tis.€. Uviedla, že nemala predložený materiál – výzvu na predkladanie žiadosti, hodnotiacu správu 02/2019, žiadosť o predloženie NFP, a tzv. architektonickú štúdiu. Je tam deväť špecifikácií a počula už výrok, že môžete urobiť aj škôlku pre deti.

 

Starosta obce – nikdy sa nestalo, že by sme ti odmietli dať materiály, čo sa týkajú rozpočtu. Úrad je otvorená inštitúcia a stačí požiadať napr.mailom. Stačilo napísať   ½ hodinu pred OZ a rád to pripravím a ukážem. Toto nie je divadlo, malo by to byť konštruktívne vysvetlenie. 

 

Ing. Brezániová – robí si videozáznam, aby mala dôkaz ako jej starosta vychádza v ústrety a zopakovala, že jej nebol predložený projektový zámer, hodnotiaca správa 02/2019, žiadosť o NFP, a architektonická štúdia. Rozhodnúť sa bez materiálov nemôže, výzvu si stiahla, ale dopĺňa sa priamo žiadateľom, a to nemá.

 

Mgr. Mišík – vždy poslal to čo žiadala, poslanec je aktívnym prvkom nie pasívnym, kľudne napíš, ja ti tie podklady pošlem.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o dennom stacionári hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Návrh zmeny členov komisií

 

Starosta obce uviedol, že p. Dejová zaskakovala v bytovej komisii a teraz predkladá nový návrh, aby v bytovej komisii pracovala p. Zuzana Mikulášová a ďalší návrh sa týka komisie pre občianske záležitosti. Nakoľko p. Štefina tam nechce pracovať, navrhuje za člena p. Richarda Kellnera.

 

Doplnil Mgr.Mišík – uviedol, že návrh bol jeho. Oslovil cca 20 ľudí, či by nemali záujem pracovať v komisii pre občianske záležitosti. Pán Kellner uviedol, že by bol ochotný a súhlasila aj sl. Klára Pacíková.

 

p. Štefina – uviedol, že nechce chodiť na pohreby, ale členstvo v komisii neodmietol.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že bola predsedníčkou komisie štyri roky, a kompenzáciou boli príjemné veci ako uvítanie detí a uvítanie prvákov, všetko ste tejto komisii zobrali, zostala len pri pohreboch.

 

Mgr. Mišík – táto komisia je hlavne o pohreboch, keďže sa p. Štefina vyjadril, že nechce chodiť na pohreby, bral to tak, že nechce byť členom komisie. Ale ak chce byť členom, tak berie návrh späť. 

 

Starosta obce – spýtal sa p. Štefinu , či chce byť členom komisie pre občianske záležitosti.

p.Štefina – odpovedal, že chce byť členom

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh zmeny členov komisií jednotlivo:

Komisia bytová,:

            Odvolal : Katarína Dejová

               Zvolil : Zuzana Mikulášová

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Komisia pre občianske záležitosti:

               Zvolil : Richard Kellner

               Zvolil : Klára Pacíková

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Príspevky občanov

 

p. Šlearová – reagovala na príspevky poslancov a vyjadrila svoj názor a postrehy z obce:

- členstvo v komisii pre občianske záležitosti

- poďakovala sponzorom za dary pri organizovaní Dňa matiek

- upozornila na poškodený vešiak na zdravotnom stredisku a poškodenú fasádu domu smútku

- požiadala o orezanie gaštanov a kríkov pri KD a na cintoríne na Hôrke

- požiadala o vybudovanie parkovacích miest v Horeniciach a opravu cesty

- pokutovať za vytváranie čiernych skládok

- upozornila na striebornú Felíciu pri zdrav.stredisku – je tam už dlho odstavená

Na dotazy p. Šlesarovej odpovedal starosta obce.  

 

Uvedené berie OZ na vedomie.

 

K bodu 11./    Rôzne

 

Starosta obce informoval o predloženej žiadosti projektového zámeru  spoločnosti Stavbyt Lednické Rovne. Uviedol, že ak by sme išli čokoľvek predávať, išlo by to obchodno-verejnou súťažou. Takže dáva na zváženie či chceme, alebo nechceme predávať.

 

Ing. Brezániová – má jednoznačné stanovisko - komunikácia so žiadateľom pri zdravotnom stredisku o výmene, ak nie, tak uvažovať, aby sme si túto časť nechali a v budúcnosti vystavali nájomné byty pre našich občanov.  

 

Starosta obce – chce si vypočuť názory, očakáva maily. Je to na zváženie, navrhol aby pouvažovali a porozprávali sa s ľuďmi. Je za zachovanie zelene.

 

Ing. Karasová – je za to, aby sa tento pozemok nepredával, navrhla zachovať to pre budúce roky.

 

Ďalej starosta obce informoval, že chceme vstúpiť do projektu „Zelené obce“ – ide o výsadbu 100 stromov v obci, ide o pôvodné stromy, bližšie informácie o projekte sú na www.zeleneobce.sk, budeme riešiť do ktorých lokalít by sme vysádzali, najviac však 3-5 lokalít. Projekt by vyšiel cca 1000,-€. Vyzval poslancov, aby predložili svoje nápady na výsadbu.

Ďalej informoval o pripravovaných akciách:

  • 01.06. MDD
  • 15.06. hokejbalový turnaj
  • 29.06. Rovne cup
  • 20. – 23. 06.  Festival dychovej hudby
  • 13.07.  Hasičská súťaž
  • 26.07. Púť sv.Anny, kedy bude premávať aj vlak
  • Posledný augustový víkend – Letné slávnosti

 

p.Štefina – vo februári požiadal o orezanie stromov pri chodníku v Súhradke, do pieskovísk bol navezený nový piesok, a na druhý deň tam videl psov. Určite tam rodičia svoje deti nepustia, poďme hľadať riešenie. Vyhadzujeme peniaze na piesok, mohli ísť na projekty, sľúbil hokejbalové ihrisko, ako to vyzerá?

Odpovedal starosta obce – tento týždeň pripravujeme park k MDD, chalanov je málo, privítal by brigádnikov. Pokiaľ niekoho konkrétneho nepotrestáme, pieskoviská budú znečisťovať. Treba povedať konkrétne meno. Projekty postupne budujeme, uvažujeme aj o výsadbe na Majeri, a ihrisko – projekt upravili tak, že mala byť umelá tráva a také ihrisko už máme.

 

p. Štefina – navrhol, aby ďalšie zasadnutia OZ boli vysielané v TV Považí.

 

Starosta obce – naučme sa, že takéto veci sa predrokujú, je to zásah do rozpočtu. Ak sa dáva návrh musí byť kompletný a musí byť jasné odkiaľ bude hradený.

 

Mgr. Kamenský – ak chceme počas zastupiteľstva meniť program návrh sa dáva na začiatku pri schvaľovaní programu, ak sa vyjadrujete k tendenciám, ktoré sú pre obec záväzné.

 

Ing. Brezániová – toto je len návrh, nie je záväzný,  keď ho schválime, potom sa k tomu vrátime. 

 

Mgr. Mišík – spýtal sa v čom tento návrh nie je záväzný, p. Štefina sa vyjadril, aby sa budúce OZ vysielalo.

 

Starosta obce - nie je proti tomu, ale je to potrebné nachystať podľa zákona. Ak to bude čiastka nad 5 tis.€ musí to ísť verejno-obchodnou súťažou.

 

p.Štefina – navrhol aby, do ďalšieho OZ bol tento bod zahrnutý do programu rokovania, aby OZ bolo vysielané v TV Považie.

Starosta obce dal o návrhu p.Štefinu hlasovať:

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ing. Brezániová – spýtala sa na ulicu Májovú, sú tam záhrady, uvažuje sa, že by boli využité na parkovanie? Pri starom kostole za zberným dvorom je navozený odpad, je to súčasť zberného dvora, alebo je to neriadená skládka? Kostol máme zapísaný ako kultúrnu pamiatku a skládka sa tam rozširuje, treba to preveriť. Čo je s ceduľkami a informáciami o objektoch v parku? Ďalej sa spýtala na skládku odpadov Podstránie, skládka sa už presýpa, je to v súlade so stavebným povolením?

 

Odpovedal starosta obce – o výstavbe parkovacích plôch sa uvažuje, zahrnieme to do rozpočtu na budúci rok, máme spracované projekty na parkoviská pri obecných bytovkách a pri zdravotnom stredisku, nie je problém zahrnúť aj Májovú ulicu. Na pozemok (zo zadu zber.dvora) vozil Ledrov nejaký materiál, je to taký medzisklad zb.dvora, vozíme tam aj drevo z cintorína, začneme to upratovať. Kontrolu skládky prevádza SIŽP, informoval sa aj na Megawaste, potvrdili, že všetko ide podľa projektovej dokumentácie.

Doplnil Mgr. Mišík – ceduľky do parku sú už nachystané, texty išli na reedukáciu (anglický text).

 

Ing. Brezániová – informovala, že podala podnety na prokuratúru v súvislosti s Poľovným združením Ostrá hora,  či postup starostu bol v súlade so zákonom. Tiež podala podnet na prokuratúru na odpredaj bytu p. Kucejovej, pretože sa nedozvedela cenu.

 

Starosta obce – zmluva o predaji bytu p. Kucejovej je zverejnená na stránkach obce. A ako poslankyňa si ju môže prísť na OcÚ pozrieť.  A čo sa týka Poľovného združenia, nezdá sa mu korektné, aby poslankyňa vyťahovala informácie  z úradu a poskytovala ich poľovníkom. Ak dávaš podnety na prokuratúru, tak si aspoň prever, ako ten objekt vyzerá, lebo zosmiešňuješ sama seba.

 

Ing. Brezániová – ak sa prokurátorka vyjadrí, že je to v poriadku, nemám žiadny problém.    

Starosta sa spýtal p. Brezániovej, že ak sa preukáže na prokuratúre, že uvádzala nepravdivé údaje,  ospravedlníš sa tým ľuďom?

 

Ing. Brezániová – ospravedlniť sa nemá komu, lebo ide zákonným spôsobom.

 

K bodu 12./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, požiadal poslancov, aby zmeny do rozpočtu predložili písomne  a  rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Vladimír Janovec

p. Ján Daniš, DiS

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:154
TÝŽDEŇ:3158
CELKOM:1802499

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.