Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 28.09.2023  o 16,30 hod.

 v sobášnej sieni OcÚ v Lednických Rovniach

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program : 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Príspevky občanov

  3./ Návrh VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku 

  4./ Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

  5./ Návrh dodatku č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

  6./ Návrh nájomnej zmluvy - ZUŠ

  7./ Dotácia MAS

  8./ Odpredaj garáží - Majer

  9./ Prerokovanie žiadosti o nájom – Vivienn, s. r. o.

10./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

11./ Žiadosť o odpredaj pozemku - Gíbl

12./ Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manž. Magdalény - odkúpenie pozemku

13./ Návrh  dodatku č. 2 k Zriaďovacej  listine ZŠ

14./ Rôzne

15./ Záver

 

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  8 poslancov, a teda rokovanie  je uznášania schopné. Pre pracovnú zaneprázdnenosť ospravedlnil poslancov:  Ing. Gabrielu Brezániovú, Bc. Juraja Mašlaňa, Ing. Jaroslavu Kazdovú a kontrolóra obce Ing. Štefana Daška pre PN. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  p. Štefana Ďurka a p. Danielu Mončekovú. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backa a Ing. Ivetu Karasovú.

 

OZ VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Ing. Stanislav Backo a Ing. Iveta Karasová

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce uviedol, že program obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie a dal hlasovať za pôvodný návrh programu uvedený na pozvánkach:

 

OZ SCHVAĽUJE pôvodný návrh programu rokovania:

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

Starosta obce  navrhol zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, a to tak, že za bod programu č. 1/ sa dopĺňa bod č. 2/ – s názvom Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

Starosta obce dal hlasovať o zmene programu dnešného rokovania:

 

OZ SCHVAĽUJE

zmenu programu dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, a to tak, že za bod programu č. 1/ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie návrhovej komisie a programu rokovania sa dopĺňa bod č. 2/ – s názvom Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023. Číslovanie ostatných bodov programu sa posúva.

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ konaných dňa 28.06.2023

                        a 16.08.2023

 

Starosta obce vyzval Bc. Hollana, aby previedol kontrolu uznesení.

 

Bc. Hollan – uviedol, že kontrola plnenia uznesení je z dvoch zasadnutí OZ a to z 28.06.2023 a 16.08.2023. Plnenie uznesení majú poslanci predložené v písomnej forme. Konštatoval, že niektoré uznesenia sú splnené a niektoré sa priebežne plnia.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaných dňa 28.06.2023 a 16.08.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

 

K bodu 3./ Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p. Novotný -  uviedol, že predložil štyri požiadavky, ktoré sa týkali VZN č. 9/2023, a spýtal sa, či boli do VZN zapracované. 

 

Starosta obce uviedol, že požiadavky sa týkajú ďalšieho bodu programu, takže ich prerokujeme v nasledujúcom bode.  Nakoľko nikto z občanov nemal ďalšie príspevky ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 4./      Návrh VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického  parku 

 

Starosta obce predložil na prerokovanie VZN č. 9/2023. Upozornil všetkých, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, čo sme museli zohľadniť. Pamiatkari vôbec neodporučili vstup bicyklov a zvierat do parku. Park musíme chrániť, sme pod prísnym dohľadom KPÚ. Hľadali sme kompromisy, ako je vstup detí  do 6 rokov na bicykli a pod. Požiadal Mgr. Kucejovú o doplnenie.

 

Mgr. Kucejová – uviedla, že bol predložený materiál, ktorý upravuje pravidlá správania sa v historickom parku v Lednických Rovniach. Vychádzala z podmienok KPÚ a taktiež z prevádzkových poriadkov parkov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami nielen u nás ale i v zahraničí. V každom z týchto poriadkov, je úplný zákaz vstupu na bicykloch a so zvieratami. Chceli sme vyhovieť ľuďom, preto sme  povolili vstup so zvieratami, ale podmienkou je, aby boli na vôdzke. Park je určený predovšetkým pre peších, nie je to cyklotrasa.   V dokumente sú určené aj návštevné hodiny a ďalšie podmienky, na ktoré sa môžu poslanci pýtať. Požiadavky p. Novotného boli poslancom predložené, vyhodnotili sme ich a predložili uvedený návrh  pravidiel správania sa parku.

 

p. Novotný – vyjadril sa, že ochrana parku je najdôležitejšia. Do parku chodí denne, a podľa jeho názoru park ničia predovšetkým tínedžeri. Prvá pripomienka - deti staršie ako 6 rokov musia tlačiť bicykel, navrhoval posunúť vek dieťaťa na 10 rokov, lebo malé dieťa to fyzicky nezvládne - tlačiť bicykel,  bavil sa s rodičmi aj iných detí a zdieľajú jeho názor. Z bezpečnostného hľadiska je rád, že sa otvorila brána pri moste. Bojí sa toho, že zakážeme rodičom s malými deťmi vstup na bicykloch a tí rodičia tam prestanú s deťmi chodiť. Druhá pripomienka - má aj malého psíka, chodí do parku už dlho, veľa ľudí tam chodí so psíkmi na výcvik, dal návrh, aby v „poriadku“ bolo uvedené, že vôdzka sa „dôrazne odporúča a pes mal voľný pohyb do 10 metrov“.  Ďalej odporúčal doplniť zákaz požívania alkoholu v celom areáli parku a štvrtá  pripomienka sa týkala otváracích hodín.

Vychádza zo stavu, aký tam bol, preto predložil svoje návrhy. Budú tam kamery, ak tam budú deti bez dozoru, tak pokutovať rodičov. Máme policajtov, môžu pokutovať.  Keď majú rodičia dve deti jedno 6 ročné a druhé 10 ročné, jedno môže ísť na bicykli a druhé nemôže.

 

Mgr. Kucejová – vysvetlila, prečo podmienka veku dieťaťa je do 6 rokov. Je to do predškolského veku, kedy máme istotu, že dieťa samé do parku nepôjde, teda je pod dohľadom rodiča. Akonáhle je dieťa tretiak, štvrták na ZŠ, chodí do školy na bicykli, a keď skončí školu, jazdí na bicykli v parku po chodníkoch aj mimo nich. Hovoríme o deťoch vo veku 9 -10 rokov, a chodia do parku bez rodičov a dozoru. Preto vek 6 rokov, lebo takéto dieťa tam bez dozoru nepôjde. Prečo rodičia bez bicykla? Lebo ako budeme dokazovať, že ty si s dieťaťom a ty nie. Nemáme žiadneho strážnika parku, dvaja policajti to určite stíhať nebudú, lebo nemajú na starosti iba park.

 

Starosta obce – stanovisko pamiatkarov bolo, aby sme do parku cyklistov vôbec nepustili. Chodníky sú mlatové, nie je to stavané na bicykle, ale pre chodcov, tí sú ohrození, keď tam takéto 10 ročné deti lietajú na bicykloch, a musíme si uvedomiť, že ide o národnú kultúrnu pamiatku, ako napr. Trenčiansky hrad, investovali sme nemalé prostriedky, vedľa parku plánujeme výstavbu pumptrackového ihriska, umiestnenie stojanov na bicykle - zamykateľné, musíme hľadať kompromisy ako to urobiť, v dolnej časti chceme umiestniť sklené umelecké dielo celosvetového významu, budú tam kamery, ale bavíme sa o 18 ha parku, kto to ustráži? 

 

Mgr. Kozák –  tam je dôležité zmeniť povedomie, treba si uvedomiť, odkedy je park národnou kultúrnou pamiatkou?  Od roku 1963. Nevedeli sme o tom, všetci sme sa tam ako deti vozili na bicykloch, v parku budú umiestnené sklené diela, je treba to chrániť, sme obmedzení, už do parku nemôžeme s bicyklom, treba si to uvedomiť, nemáme možnosť toho „B“, kam teda môžeme ísť? Musíme teda čím skôr vybudovať alternatívu, napr. to pumptrackové ihrisko, alebo nejaké ihrisko, kde sa to dieťa vyšantí. Keď nebudeme mať alternatívu, budú rodičia využívať stále park.

 

p. Novotný – treba sankcionovať rodičov, malé 5 ročné dieťa nepustíš na pumptrackové ihrisko. Koľko je reálne rodičov čo chodia s 10 ročnými deťmi von? Chodia tam rodičia s malými deťmi v nosičoch, takže tiež nemôžu ísť do parku.

 

Mgr. Kucejová – rodič môže prísť na bicykli po park, pred parkom zísť z bicykla, pretlačiť ho po parku a keď ho prejde znova nasadnúť a pokračovať v jazde. Tam nie je obmedzenie, že nemôže bicykel tlačiť.

 

p.Ďurko – možno by posunul  otváracie hodiny a súhlasí s „poriadkom“, ako je navrhnutý.

Starosta obce –  otváracie hodiny boli posunuté  – tejto požiadavke bolo vyhovené.

 

Mgr.art.Turza – spýtal sa, či by nemohol byť zriadený malý okruh pre maličké deti.

 

Mgr. Mišík – tiež trávi veľa času v parku. Keď do niečoho investujeme, zvýši sa hodnota majetku a začíname si ju oveľa viac chrániť. Do parku išlo veľa investícií a ešte aj pôjde   napr. do výsadky. Musíme radikálne pristúpiť k riešeniu, z toho vznikol ten kompromis, že rodičia s deťmi na bicykli môžu, ale len do určitého veku dieťaťa. Ak ho chceme zachovať pre ďalšie generácie, tak ho musíme ochraňovať. Park nevidí ako športové vyžitie. Park nikto nikomu neberie, iba sú tam isté obmedzenia, ktoré  treba rešpektovať. Môžeš ísť s bicyklom, ale musíš ho tlačiť, aj so psom môžeš ísť, ale na vôdzke.

 

p.Novotný – ako rodič je záruka toho, že dieťa tam nebude škodiť, aj keď zakážete všetko, tí ľudia tam budú chodiť, pokiaľ tie deti nenaučíme správať sa zodpovedne, tak park bude zničený. 

 

Starosta obce – z nášho pohľadu je to takto nastavené, čas ukáže, či to treba zmeniť, pravidlá musia byť pevné a treba ich nastaviť tak, aby sme park udržali za minimálne náklady. Účinný nástroj udržať poriadok v parku je toto VZN, aby sme mohli aj sankcionovať. Zobrali sme si príklady aj z iných parkov, kde to funguje.

 

Starosta  obce prečítal pripomienky p. Novotného a zdôvodnenie vyhovenia, alebo nevyhovenia.

Prvá pripomienka – zvýšenie veku detí s bicyklom na 10 rokov. Neodporučili sme pre bezpečnosť peších.

Druhá pripomienka – voľný pohyb psov do 10 m. Podmienky držania psov sú určené vo VZN č. 5/2021  – išlo by o duplicitnú úpravu  a držaním psa na vôdzke nie je vylúčená možnosť športových aktivít so psom.

Tretia pripomienka – zákaz konzumácie alkoholických nápojov a psychotropných látok v celom areáli parku: Táto požiadavka je riešená vo VZN č. 6/2016 – išlo by o duplicitné riešenie.

Štvrtá pripomienka – dĺžka otváracej doby – tejto požiadavke bolo vyhovené.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb k návrhu VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku, ktoré bolo poslancom doručené dňa 25.09.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

zapracovanie pripomienky č. 4, ktorou sa mení Čl. IV Prevádzková doba a prevádzkové podmienky v parku, bod 1. Otváracie hodiny parku a Príloha č.1, pričom otváracie hodiny parku v zimnej sezóne (november – február) sú od 6:00 do 20:00.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 9/2023 o ochrane a prevádzkovom poriadku historického parku v Lednických Rovniach, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ so schválenými pripomienkami.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

K bodu 5./      Návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

 

Starosta obce – uviedol, že v dôsledku novelizácie zákona, ktorá bude v platnosti od 01.11.2023 sme pristúpili k zmene zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Návrh bol poslancom predložený písomne, zmeny boli zapracované, doplnili sme podmienku prideľovania nájomných bytov, je to o tom, že rozhoduje komisia a doplnené o prednostné pridelenie bytov v prípade nevyhnutnej situácie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Karasová – spýtala sa na doplnené body p) a  l) – a navrhla znížiť sumu uvedenú v písmene l) čl. 2 návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 30 000€ na 15 000€.

Starosta obce –  je to položka, ktorá je v rozpočte schválená, takže sa môže pohybovať v intenciách schváleného rozpočtu,  vysvetlil, že ide napr. o nakúp väčšej kosačky cca za 25 tis.€, aby mohol rozhodnúť a nemusel zvolávať OZ.

 

Ing. Karasová - v bode u) – navrhla znížiť sumu uvedenú v písmene u) čl. 2 návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 35 000€ na 5 000€, lebo nevieme čo sa pod tým slovom „iné“ skrýva.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhoch Ing. Karasovej.

 

Návrh poslankyne Ing. Karasovej znížiť sumu uvedenú v písmene l) čl. 2 návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 30 000€ na 15 000€.

Za:

1

Ing. Iveta Karasová,

Proti:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Návrh poslankyne Ing. Karasovej znížiť sumu uvedenú v písmene u) čl. 2 návrhu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 35 000€ na 5 000€.

Za:

3

Ing. Stanislav Backo, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák

Proti:

5

Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec,  Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode.

 

 

OZ SCHVAĽUJE

doplnenie čl. 2 bod 1, písm. p) Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne, ktorý znie: prednostné prideľovanie nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa  upraveného v zmysle aktuálne platného  VZN o prideľovaní a nakladaní s nájomnými bytmi, v ostatných prípadoch rozhoduje starosta obce, na základe odporúčania Bytovej komisie podľa poradovníka žiadateľov o byt, s dobou nájmu v zmysle zákona č. 433/2010 Z.z. Z. z Z.z.o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Označenie ostatných písmen uvedeného článku sa posúva.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne, ktoré v celom rozsahu nahrádzajú pôvodné Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom Obce Lednické Rovne schválené dňa 12.09.2019, tak ako boli predložené na rokovanie OZ, vrátane schváleného doplnenia čl. 2.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 6./      Návrh dodatku č.2 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ

 

Starosta obce – uviedol, že návrh mali poslanci predložený písomne a doplnil, že do zásad odmeňovania sme doplnili článok, ak sa niekto z poslancov chce vzdať odmeny. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií obecného zastupiteľstva v Lednických Rovniach, ktorým sa dopĺňa čl. II ods. 4 a čl. III ods. 4, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

K bodu 7./      Návrh nájomnej zmluvy - ZUŠ

 

Starosta obce – na minulom OZ sme to v podstate schválili, ale po pripomienkovaní poslancov sme upravili to, čo bolo namietané, aby sme nemuseli dopĺňať a meniť, rozhodli sme sa zrušiť celé uznesenie a prijať nové.

 

Mgr. Kozák – na základe čoho bola stanovená suma 7 tis€  - úhrada za spotrebu energií.

 

Starosta obce – čo sa týka energie tú si budú platiť zvlášť, nebudú platiť za vodu, lebo WC je tam spoločné. Celú ZUŠ sme presunuli do bývalej družiny, čím sme dosiahli, že deti nebudú chodiť po celom areáli školy a energie sa dajú nejakým spôsobom odmerať. S mestom Púchov sme sa dohodli, že nám mesto tiež prispeje formou nájmu. Je to na základe dohody, do budúcna sa počíta s nájmom 1 € ročne, a to z toho dôvodu, že tam je 70 % našich detí. ZUŠ si bude platiť energie. 

 

Ing. Karasová – spýtala sa, či by výška nájomného nemala byť zakomponovaná do bodu 4./

Lebo aj tá predchádzajúca zmluva bola podľa vašich vyjadrení dobrá.

 

Starosta obce – zmluva bola prerokovaná aj na meste v Púchove, vyjadrili sa ich komisie a právnik, nemyslí si, že by to nejako ovplyvnilo zmluvu. Ak chce dať návrh, môže.

 

Ing. Backo – ani tá predchádzajúca zmluva nebola zlá, to nikto nepovedal, chceli sme iba vyhovieť vašim pripomienkam.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode.

 

OZ RUŠÍ

uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 162/2023-8 v celosti, prijatého na rokovaní OZ dňa 16.08.2023.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

uzavretie nájomnej zmluvy medzi obcou Lednické Rovne v zastúpení správcom Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 202 462 ako prenajímateľom a Základná umelecká škola, Poštová 809/1, 020 01 Púchov, IČO: 36 128 376 ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom priestorov nachádzajúcich sa v bude ZŠ Eduarda Schreibera, a to:

a) učebňa hudobnej náuky nachádzajúca sa v budove č. súpisné 734 (pavilón B) na pozemku parcela  reg. C  č. 50/3, súčasne bude nájomca využívať vstupné priestory budovy, chodbu  a  sociálne zariadenia,

b) celé prízemie budovy č. súpisné 731 (jedáleň) nachádzajúcej sa na pozemku parcela reg. C č. 50/5

 za podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

1

Ing. Iveta Karasová

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 8./      Dotácia MAS

 

Starosta obce – dlhé roky sme členom Miestnej akčnej skupiny (MAS), z ktorej môžeme vyčerpať cca 53 tis,€. Podmienky sú stanovené, nemôžeme to využiť na všetko, poradili sme sa a dospeli sme k názoru, že vybudujeme tzv. námestíčko v Horenickej Hôrke. Rozšírila by sa aj cesta, vznikla by tam oddychová zóna, parkovisko  a zóna pre deti. Čo sa týka vybudovania kanalizácie  – čaká sa na výzvy z ministerstva, a preto sa neriešil chodník na Púchovskej ulici. PVS teraz rieši realizačný projekt - prerátavajú sa odstupové vzdialenosti, aby to vyšlo.  

 

Poslanci Ing. Karasová a Mgr. Kozák sa spýtali na vybudovanie kanalizácie.

 

Bc. Kurtiová – vysvetlila, že  táto výzva (MAS)  nie je určená na chodníky, ale parčíky.   

Doplnil starosta – dotáciu z MAS-ky by sme mali už vyčerpať, a projekt námestíčka by mohol byť pokrytý touto sumou. Rozšírenie cesty v Horeniciach a malé parkovisko má určite význam.

 

Mgr. Kozák – rieši projekt aj dopravné značenie? Aby ľudia neparkovali hocikde.

Starosta obce – dopravné značenie môžeme kedykoľvek doplniť.

 

p. Chudada – už teraz je tam problém s parkovaním, v priemere tam stojí 10-12 áut cez víkendy.

 

Bc. Kurtiová – parkovanie je možné obmedziť dopravným značením.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

podanie  žiadosti o dotáciu na „Parkovisko a chodník  v k.ú. Horenice“ v celkovej sume 67.020,22 € z toho oprávnené výdavky v sume  53.584,30 € a neoprávnené výdavky  v sume  13.435,92 €.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

K bodu 9./      Odpredaj garáží - Majer

 

Starosta obce – uviedol, že odpredaj garáži bol už viackrát prejednávaný, teraz predkladáme uznesenia na prevod garáží. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesení v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1580, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/81 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Bronislava Hastíková, Rozkvet 2008/19, 017 01 Považská Bystrica za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 02.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

1

Štefan Ďurko

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1581, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/80 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,  do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Lukáš Novosad, Súhradka 214/41, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1582, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/79 o výmere 22 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Dariusz Zieba, Námestie slobody 126/5, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 19.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu – garáž so súp. č. 1583, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 166/78 o výmere 23 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Peter Provazník, Medová 406, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 14 000 Eur, pričom časť kúpnej ceny vo výške 9 000 eur už bola kupujúcim uhradená, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade Obec Lednické Rovne plní svoj záväzok v zmysle Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 03.08.2021 v znení Dodatku č. 1.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 10./  Prerokovanie žiadosti o nájom – Vivienn, s. r. o.

 

Starosta obce – predložil žiadosť spoločnosti Vivienn o prenájom nebytových priestorov. Navrhujeme uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú,  a poskytnutie  zľavy na nájomnom z toho dôvodu, že nám prevádzkujú verejné WC a infocentrum, teda  v sume 120,-€ na mesiac. 

 

Mgr. Kozák – spýtal sa prečo „doba neurčitá“?

Starosta odpovedal - o priestor infocentra a WC-ka sa nám starajú seriózne, chceli sme vyhovieť žiadosti. Doba neurčitá sa dá bez problémov vypovedať.

 

Ing. Karasová – navrhla, aby bol nájom ponechaný na 100,-€ mesačne. O priestor sa starajú príkladne, nevidí tam problém.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode

OZ SCHVAĽUJE

zámer prenajať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

nebytový priestor - stavba so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu neurčitú spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné určené na základe znaleckého posudku č. 26/2023 vypracovaného Ing. Martinom Kebískom zníženú o 50% z dôvodu prevádzkovania informačného centra a verejného socialno-hygienického zariadenia, a tak nájomné bude vo výške 100,-Eur/mesiac.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že ide o nájom nebytových priestorov pre doterajšieho nájomcu, ktorý má záujem pokračovať v poskytovaní služieb a súčasne ide o nájom nebytových priestorov, ktorých súčasťou je aj prevádzkovanie verejného sociálno-hygienického zariadenia.

 

 

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 11./    Žiadosť o odpredaj pozemku - Pecuchová

 

Starosta obce – uviedol, že zámer odpredať uvedený pozemok sme schvaľovali na minulom OZ, teraz schvaľujeme samotný odpredaj. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/5, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 94 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely č. E KN č. 1088/101, zapísaný na liste vlastníctva č. 1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom, ml. ako diel č. 2 do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre p. Alica Pecuchová, Sv. Anny 151, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu vo výške 172,96 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľky viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý vlastní rodina žiadateľky. Kúpou pozemku žiadateľkou dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Ing. Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

 

 

K bodu 12./    Žiadosť o odpredaj pozemku – Gíbl

 

Starosta obce – uviedol, že zámer odpredať uvedený pozemok sme schvaľovali na minulom OZ, je to obdobná žiadosť, ako v predchádzajúcom bode, a teraz schvaľujeme samotný odpredaj. 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode

OZ SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prevod nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

pozemok v registri C KN č. 1025/4, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 102 m2, ktorý vznikol odčlenením z parcely reg. E KN č. 1088/101,  zapísaný na liste vlastníctva č.1718, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne, podľa Geometrického plánu č. 151/2022 zo dňa 09.12.2022 vyhotoveného Ing. Gabrielom Vankom ml. ako diel č. 1, do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre dipl. Ing. Jozef Gíbl, Bohunice 271, 018 52 Bohunice za kúpnu cenu vo výške 187,68 Eur, t.j. 1,84 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec dlhodobo nevyužíva. Uvedený pozemok užíva rodina žiadateľa viac ako 40 rokov, pretože bezprostredne susedí s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa. Kúpou pozemku žiadateľom dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu dlhodobého užívaniu pozemku žiadateľom, a tak k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 11.09.2023.

Prevod nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

Za:

7

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

1

Iveta Karasová

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 13./    Prerokovanie žiadosti Mareka Markoviča a manž. Magdalény - odkúpenie

                        pozemku

 

Starosta obce -  uviedol, že schvaľujeme zámer. V zmysle znaleckého posudku bola stanovená cena na  58,75€/m2, čiže ako za stavebný pozemok. Poplatky súvisiace s vyhotovením znal.posudku, geom.plánu a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci. 

 

 

 

 

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

SCHVAĽUJE

zámer predať nehnuteľný majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne spôsobom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí, t. j. z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to:

  • pozemok v registri C KN č. 56/152, druh pozemku: orná pôda, o výmere 19 m2, zapísaný na liste vlastníctva č.610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,
  • pozemok v registri C KN č. 56/153, druh pozemku: orná pôda, o výmere 58 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka, ktorý vznikol odčlenením z pôvodnej parcely reg. C KN č. 56/36, na základe  Geometrického plánu č. 31/2023 zo dňa 08.08.2023 vyhotoveného Bc. Zuzanou Mikovou,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Marek Markovič a Magdaléna Markovičová, Agátová 427/1, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu v celkovej výške 4 520 €, t.j. 58,75 Eur/m2 a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Poplatky súvisiace s vyhotovením ZP, GP a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že daný pozemok obec nevyužíva, nakoľko tento pozemok nadobúdateľ dlhodobo užíva bez právneho titulu a spolu s pozemkami v jeho vlastníctve tvoria uzatvorený celok, a tak predajom toho pozemku dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu a k zosúladeniu faktického stavu so stavom právnym.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 14./    Návrh  dodatku č. 2 k Zriaďovacej  listine ZŠ

 

Starosta obce – vysvetlil, že bol problém s názvom školy, upravili sme to, prikladáme inventárny súpis majetku a predkladáme nový návrh.   

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ SCHVAĽUJE

Dodatok č. 2 k zriaďovacej listine Základnej školy Eduarda Schreibera, sídlo: Ul. Schreiberova 372/6, 020 61 Lednické Rovne, vydanej obcou Lednické Rovne dňa 01.07.2002 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.12.2007, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

K bodu 15./    Rôzne

 

Starosta obce podal informáciu – sumár realizovaných a plánovaných investičných projektov v obci. Doplnil ešte výstavbu plota pri ŠK (futbalové ihrisko). Ak nájdeme nejaké financie, dokončili by sme aj ďalšiu časť plota pri ŠK. Tomuto športu sa venuje asi 120 detí, chceli by sme to podporovať aj naďalej. Podali sme žiadosť na plán obnovy, na opravu OcÚ, (strecha, okná, zatepľovanie, dvor).  Uvidíme či sa nám to podarí. Ďalej plánujeme v spolupráci s riaditeľkou ZŠ, rekonštrukciu pavilónu „B“ a pavilónu jedálne. Vieme, že je tam problém s pozemkami, zatiaľ stále prebieha súd. Informoval o projekte „Veže kostola“ – stavba je skoro dokončená, ešte treba osadiť vitráže, dostali sme financie na loď kostola, schody ku šibenici, a z nórskych fondov aj na osvetlenie nadzemných častí v parku. Informoval o ďalších projektoch – MAS,  o cyklomagistrále, pumptrackovej dráhe (za zberným dvorom). Projekt športového areálu pri hasičskej dráhe nebol schválený.

 

Mgr. Kozák – navrhoval využiť priestor za učilišťom na pumptrackovú dráhu, kde by to bolo medzi dvoma veľkými sídliskami.

Odpovedal starosta obce – tam plánujeme malé tréningové ihrisko pre futbalistov, lebo je to v

blízkosti  veľkého ihriska.

 

Mgr. Kozák – požiadal vyriešiť výjazd od bytovky č. 308, sú tam kontajnery, poriešiť to aspoň zrkadlami.

Starosta obce – posunieme kontajnery – vybetónujeme stojisko.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie návrhy ani pripomienky  starosta obce požiadal Ing. Backa o prečítanie uznesenia v uvedenom bode.

 

OZ BERIE NA VEDOMIE

prehľad aktuálnych a plánovaných projektov, tak ako boli predložené na rokovaní OZ spolu s doplneným bodom, ktorý sa týka opravy plota areálu ŠK.

Za:

8

Ing. Stanislav Backo, Štefan Ďurko, Milan Chudada, Vladimír Janovec, Ing. Iveta Karasová, Mgr. Michal Kozák, Dana Mončeková, Mgr.art. Ivan Turza

Proti:

0

 

Zdržal sa:

0

 

Neprítomní:

3

Ing. Gabriela Brezániová, Ing. Jaroslava Kazdová, Bc. Juraj Mašlaň

Nehlasovali:

0

 

 

Podrobnejší priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 16./ Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

 

p. Štefan Ďurko

p. Daniela Mončeková

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:157
TÝŽDEŇ:3161
CELKOM:1802502

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.