Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č.  4 / 2019

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného

dňa 11.04.2019 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Mončeková

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 3/2019 zo zasadnutia OZ dňa 14.02.2019.
 2. Informáciu o začatí obstarávania UPD.
 3. Informácie o plánovaných zámeroch prevodov nehnuteľností.
 4. Ponuka na internetovú a sms komunikáciu s obcou.
 5. Návrh rozšírenia cintorína na parcelu č. 493/7.
 6. Informáciu o žiadosti p. J. Buriana na zámenu pozemkov
 7. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke s jednou zmenou - vypustením bodu 6./

 

 1. Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2019, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2019, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 2. V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v stavbe na adrese – Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy predloženej na rokovanie OZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nájomca je povinný platiť nájomné za Nebytové priestory raz ročne, a to: za obdobie 2019 vo výške 2.500,-EUR ročne bez DPH, za obdobie 2020 vo výške 2.500,-EUR ročne bez DPH, za obdobie 2021 a nasledujúce roky vo výške 1.500,-EUR ročne bez DPH.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o zachovanie kontinuity bankomatu VÚB a.s. v obci, nakoľko, ide o bankomat vo vlastníctve predchádzajúceho nájomcu VÚB a.s., ktorý bol osadený do stavby ešte za fungovania pobočky VÚB a.s. a po zavretí pobočky bol zo strany obyvateľov obce záujem, aby bankomat VÚB a.s. zostal zachovaný.

Nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

 1. VZN č. 4/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/139, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 701 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Tomáša Sedláčka, bytom Súhradka 195/18, 020 61 Lednické Rovne,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Ing. Tomášom Sedláčkom, bytom Súhradka 195/18, 020 61 Lednické Rovne, predmetom ktorej je odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/139, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 701 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 24.542,01,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemkov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1:

       – parcela C KN č. 670/135, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 451 m2,

– parcela C KN č. 670/136, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 448 m2 do výlučného vlastníctva Bc. Adam Májsky, bytom Moyzesova 1909/1A, 020 01 Púchov,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Bc. Adamom Májskym, bytom Moyzesova 1909/1A, 020 01 Púchov, predmetom ktorej je odpredaj pozemkov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1:

       – parcela C KN č. 670/135, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 451 m2,

– parcela C KN č. 670/136, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 448 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 31.465,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/141, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 695 m2 do výlučného vlastníctva Mateja Strempeka, bytom Pribinova 1693/20, 020 01 Púchov,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Matejom Strempekom, bytom Pribinova 1693/20, 020 01 Púchov, predmetom ktorej je odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/141, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 695 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 26.416,95,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Poskytnutie finančného príspevku ako aj Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení, tak ako bola predložená OZ na rokovanie. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie príspevku za účelom spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnej služby, pričom Obec Lednické Rovne ako poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť v roku 2019 príspevok na prevádzku vo výške 450,00,-Eur organizácií Aliis PU, n.o. ako prijímateľovi, a to z dôvodu zabezpečenia sociálnej služby pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Obce Lednické Rovne.
 2. Žiadosť na výmenu strechy a zateplenia budovy obecného úradu Obce Lednické Rovne – envirofond, tak ako bola predložená OZ na rokovanie.
 3. Zámer prenajať a vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1  – parcela C KN č. 670/28 druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie o výmere 1825 m2 , pričom ide o časť pozemku medzi záhradkami - parcelou C KN č. 670/57 a parcelou C KN č. 670/58, ktorý bude odčlenený na základe geometrického zamerania.
 4. V zmysle ustanovenia §9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu a spôsob prenájmu záhrad v časti Háj, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, konkrétne pozemky – druh pozemku:

záhrady - parcely C KN s parc. č. 670/79 až 670/105 vrátane,

záhrady - parcely C KN s parc. č. 670/58 a 670/59 a

zastavané plochy a nádvoria - parcely C KN s parc. č. 670/106, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkoprávne vysporiadanie užívania pozemkov s ich dlhoročnými užívateľmi, a to v zmysle Uznesenia č. 16/2016 bod D č.17, ktorým sa schválil prenájom záhrad v časti Háj, a to dlhodobými nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky užívajú. Dané pozemky sú obcou nevyužívané.

 

   12. Vyhovieť žiadosti pani Kristíny Rácovej, ul. Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovne zo

         dňa 07.03.2019 o prednostné pridelenie nájomného bytu v obci Lednické Rovne za splnenia

         určených podmienok.

 

 

E. Neschvaľuje

F.  Ukladá

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:164
TÝŽDEŇ:2172
CELKOM:1833172

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.