Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č.  4 / 2019

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne, konaného

dňa 11.04.2019 o 16,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Mišík, p. Mončeková

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 3/2019 zo zasadnutia OZ dňa 14.02.2019.
 2. Informáciu o začatí obstarávania UPD.
 3. Informácie o plánovaných zámeroch prevodov nehnuteľností.
 4. Ponuka na internetovú a sms komunikáciu s obcou.
 5. Návrh rozšírenia cintorína na parcelu č. 493/7.
 6. Informáciu o žiadosti p. J. Buriana na zámenu pozemkov
 7. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke s jednou zmenou - vypustením bodu 6./

 

 1. Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2019, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2019, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 2. V zmysle ustanovenia §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to nebytových priestorov o celkovej výmere 3 m2, nachádzajúcich sa v stavbe na adrese – Námestie slobody 32/4, 020 61 Lednické Rovne medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava v zmysle nájomnej zmluvy predloženej na rokovanie OZ, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Nájomca je povinný platiť nájomné za Nebytové priestory raz ročne, a to: za obdobie 2019 vo výške 2.500,-EUR ročne bez DPH, za obdobie 2020 vo výške 2.500,-EUR ročne bez DPH, za obdobie 2021 a nasledujúce roky vo výške 1.500,-EUR ročne bez DPH.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o zachovanie kontinuity bankomatu VÚB a.s. v obci, nakoľko, ide o bankomat vo vlastníctve predchádzajúceho nájomcu VÚB a.s., ktorý bol osadený do stavby ešte za fungovania pobočky VÚB a.s. a po zavretí pobočky bol zo strany obyvateľov obce záujem, aby bankomat VÚB a.s. zostal zachovaný.

Nájom nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

 1. VZN č. 4/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/139, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 701 m2 do výlučného vlastníctva Ing. Tomáša Sedláčka, bytom Súhradka 195/18, 020 61 Lednické Rovne,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Ing. Tomášom Sedláčkom, bytom Súhradka 195/18, 020 61 Lednické Rovne, predmetom ktorej je odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/139, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 701 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 24.542,01,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemkov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1:

       – parcela C KN č. 670/135, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 451 m2,

– parcela C KN č. 670/136, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 448 m2 do výlučného vlastníctva Bc. Adam Májsky, bytom Moyzesova 1909/1A, 020 01 Púchov,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Bc. Adamom Májskym, bytom Moyzesova 1909/1A, 020 01 Púchov, predmetom ktorej je odpredaj pozemkov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1:

       – parcela C KN č. 670/135, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 451 m2,

– parcela C KN č. 670/136, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 448 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 31.465,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/141, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 695 m2 do výlučného vlastníctva Mateja Strempeka, bytom Pribinova 1693/20, 020 01 Púchov,

ako aj Kúpnu zmluvu, medzi Obcou Lednické Rovne a Matejom Strempekom, bytom Pribinova 1693/20, 020 01 Púchov, predmetom ktorej je odpredaj pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1 – parcela C KN č. 670/141, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 695 m2, ako výsledku verejnej obchodnej súťaže v celkovej kúpnej cene 26.416,95,-Eur, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 1. Poskytnutie finančného príspevku ako aj Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení, tak ako bola predložená OZ na rokovanie. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie príspevku za účelom spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnej služby, pričom Obec Lednické Rovne ako poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť v roku 2019 príspevok na prevádzku vo výške 450,00,-Eur organizácií Aliis PU, n.o. ako prijímateľovi, a to z dôvodu zabezpečenia sociálnej služby pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Obce Lednické Rovne.
 2. Žiadosť na výmenu strechy a zateplenia budovy obecného úradu Obce Lednické Rovne – envirofond, tak ako bola predložená OZ na rokovanie.
 3. Zámer prenajať a vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže na prenájom časti pozemku, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na LV č. 1  – parcela C KN č. 670/28 druh pozemku: zastavané plochy a nádvorie o výmere 1825 m2 , pričom ide o časť pozemku medzi záhradkami - parcelou C KN č. 670/57 a parcelou C KN č. 670/58, ktorý bude odčlenený na základe geometrického zamerania.
 4. V zmysle ustanovenia §9a ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu a spôsob prenájmu záhrad v časti Háj, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, konkrétne pozemky – druh pozemku:

záhrady - parcely C KN s parc. č. 670/79 až 670/105 vrátane,

záhrady - parcely C KN s parc. č. 670/58 a 670/59 a

zastavané plochy a nádvoria - parcely C KN s parc. č. 670/106, ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkoprávne vysporiadanie užívania pozemkov s ich dlhoročnými užívateľmi, a to v zmysle Uznesenia č. 16/2016 bod D č.17, ktorým sa schválil prenájom záhrad v časti Háj, a to dlhodobými nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky užívajú. Dané pozemky sú obcou nevyužívané.

 

   12. Vyhovieť žiadosti pani Kristíny Rácovej, ul. Rovňanská 376/11, 020 61 Lednické Rovne zo

         dňa 07.03.2019 o prednostné pridelenie nájomného bytu v obci Lednické Rovne za splnenia

         určených podmienok.

 

 

E. Neschvaľuje

F.  Ukladá

 

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár