Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 11.12.2020 o 16,30 hod. v telocvični  Lednické Rovne

č. 254/2020-12  až  296 /2020-12

Č.j. St-1893/2020/UK 1- A-10/Hn

 

Uznesenie č. 254/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda je uznášania schopné.

Uznesenie č. 255/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice: p. Tomáš Pokorný a p. Ján Daniš, DiS.

Uznesenie č. 256/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ

členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Martin Mišík a p. Milan Chudada

 

Uznesenie č. 257/202012-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

 

Uznesenie č. 258/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

kontrolu plnenia uznesení z posledného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne, konaného dňa 10.09.2020.

 

Uznesenie č. 259/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie I. polroka 2020 (1.6.2020) a správu z kontroly stavu, vývoja, plnenia a čerpania rozpočtu obce za obdobie 1.-8.2020, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 260//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

správu hlavného kontrolóra obce a uznesenie FML komisie k čerpaniu rozpočtu a k druhej úprave rozpočtu na rok 2020.

Uznesenie č. 261//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

  1. Čerpanie rozpočtu obce za mesiace január – september 2020 tak, ako bol rozpočet predložený na rokovanie OZ.
  2. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2020, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bol návrh predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 262/2020-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre Rímsko-katolícku cirkev, Farnosť Lednické Rovne v sume 7 tis.€.

Uznesenie č. 263/2020-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce na rok 2021 pre žiadateľov vo výške navrhnutej FML komisiou obecného zastupiteľstva, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 264/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

stanovisko hlavného kontrolóra obce a FML komisie k predloženému návrhu rozpočtu obce Lednické Rovne na roky 2021, 2022 a 2023.

Uznesenie č. 265/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

rozpočet obce Lednické Rovne na rok 2021,  vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti s navrhnutými zmenami, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 266/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

rozpočet obce Lednické Rovne na roky 2022 a 2023,  vrátane programov a podprogramov v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 267/2020-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

strategický plán, zámery a ciele vyplývajúce z programového rozpočtu obce Lednické Rovne na roky  2021, 2022 a 2023, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 268/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 269//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 270//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lednické Rovne, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 271/2020-12

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

návrh poslankyne Ing. Brezániovej na doplnenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021

Uznesenie č. 272//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

  1. SCHVAĽUJE

plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021, tak ako bol predložený na rokovanie OZ s navrhnutou zmenou v bode 3./.

  1. POVERUJE

hlavného kontrolóra výkonom kontrol podľa schváleného plánu kontrol na 1. polrok 2021.

Uznesenie č. 273//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prebytočnosť nehnuteľného majetku - pozemku - parc. č. C KN 670/149, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 49m2 a pozemku - parc. č. C KN 670/150, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 45m2 , ktoré vznikli oddelením od pozemku - parc. CKN č. 670/28, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 1825m2 na základe Geometrického plánu č. 81/2020 zo dňa 24.6.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov a spôsob jeho predaja formou obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 274//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

že budú hlasovať o podmienkach VOS – prenájom pozemku v časti Háj, tak ako boli predložené v materiáloch na dnešné zasadnutie.

Uznesenie č. 275//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení podmienky obchodnej verejnej súťaže, a to nasledovne:

 

OBEC LEDNICKÉ ROVNE

Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00317462, DIČ:2020615597

 

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž „Pozemok – záhrada Háj“

podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a vyzýva na podanie ponúk na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľnosť.

 

Prenájom nehnuteľností identifikovaných v čl. I ods. 1 sa uskutočňuje i v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Lednické Rovne a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne č. XYZ/2020-X zo dňa 11.12.2020.

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšej ponuky na prenájom nehnuteľností a uzatvorenie nájomnej zmluvy (ďalej v texte aj „nájomná zmluva“) na nehnuteľný majetok obce Lednické Rovne nachádzajúci sa v obci Lednické Rovne, kat. úz. Lednické Rovne zapísaný na liste vlastníctva č. 1 vedenom na Okresnom úrade Púchov, katastrálny odbor, a to parcely:

 

  •  parc. CKN č. 670/149, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 49m2

 

  • parc. CKN č. 670/150, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 45m2

   (ďalej v texte aj ako „predmetné nehnuteľnosti“)

ktoré vznikli oddelením od pozemku - parc. CKN č. 670/28, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, vo výmere: 1825m2 na základe Geometrického plánu č. 81/2020 zo dňa 24.6.2020 vypracovaným geodetom: Ing. Štefanom Jantošom, IČO: 17 777 062, Štefánikova 817, 020 01 Púchov.

 

2.  Doba nájmu je stanovená na dĺžku trvania piatich rokov od dátumu uzavretia nájomnej zmluvy.

 

3.  Všeobecná hodnota predmetných nehnuteľností podľa znaleckého posudku č. 58/2019 zo dňa 10.04.2019 vypracovaného znalcom Ing. Žiaček Pavel, predstavuje sumu nájmu 0,163,-eur/1m2/rok, s tým, že obec Lednické Rovne stanovuje minimálnu nájomnú cenu na sumu 0,40 eur/1m2/rok. Obec Lednické Rovne si vyhradzuje právo zrušiť túto verejnú obchodnú súťaž,  pokiaľ nebude zo strany žiadneho zo súťažiacich ponúknutá cena minimálne 0,40,- eur/1m2/rok

 

4.  Predmetné nehnuteľnosti (parcely) identifikované v čl. I ods. 1 je možné prenajať len jednotlivo, a to každú jednotlivú parcelu v celosti. Jeden a ten istý súťažiaci môže získať všetky parcely identifikované v čl. I. ods. 1. Počet ponúk súťažiaceho teda zodpovedá počtu parciel o ktoré súťaží,  ale vo vzťahu k jednej a tej istej parcele môže dať každý súťažiaci len jednu ponuku.

 

5. Pokiaľ dvaja alebo viacerí súťažiaci dajú rovnakú najvyššiu ponuku, rozhodne o úspešnom súťažiacom skorší čas podania návrhu.

 

6. Predmetné parcely sa nachádzajú v intraviláne obce Lednické Rovne, v západnej časti katastrálneho územia obce Lednické Rovne (ďalej v texte aj ako „obec“) v susedstve s existujúcou zástavbou bytových domov.

Čl. II.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

 

1. Obchodná verejná súťaž (ďalej v texte len „súťaž“) sa začína dňom jej zverejnenia na webovej stránke obce www.lednickerovne.sk, na úradnej tabuli obce a v regionálnej tlači. Uzávierka pre podávanie ponúk do súťaže je do 29.01.2021 do 12:00 hod.

 

2. Ponuka do súťaže musí byť doručená osobne na adresu Obecného úradu Lednické Rovne, a to v dňoch - pondelok, streda, štvrtok v čase od 7:30 hod. do 15:15 hod. a v piatok od 7:30 hod. do 12:00 hod.. Telefonický kontakt pre doručenie obálky s ponukou (vzhľadom na uzavretý obecný úrad) je:  042 / 285 34 01 alebo 0944 / 913 820.

 

Adresa:

Obec Lednické Rovne

Námestie slobody 32

020 61 Lednické Rovne 

 

Uchádzač obálku viditeľne označí textom:

„NEOTVÁRAŤ – Obchodná verejná súťaž „pozemok – záhrada Háj“ – cenová ponuka.“

 

3. Ponuka musí obsahovať:

a)  identifikačné údaje súťažiaceho:

u fyzickej osoby: meno, priezvisko a rodné priezvisko, titul, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, telefonický kontakt a emailovú adresu a 

u právnickej osoby a fyzickej osoby podnikateľa:

obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, telefonický kontakt a emailovú adresu a pri právnických osobách i uvedenie osoby/ôb oprávnených konať za právnickú osobu;

b) označenie predmetu súťaže - parc. CKN č. 670/149, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 49m2 alebo parc. CKN č. 670/150, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria vo výmere: 45m2

c)  cenovú ponuku, a to s uvedením sumy v eurách za 1m2/rok

d) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

e) čestné vyhlásenie súťažiaceho, že v čase podania ponuky nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti voči vyhlasovateľovi, ním zriadeným právnickým osobám alebo právnickým osobám s majetkovou účasťou vyhlasovateľa, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz a ani nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;

f) čestné vyhlásenie, že na predmetnú nehnuteľnosť bude využívať v súlade so záväznými regulatívmi územného plánu obce Lednické Rovne,

g)  čestné vyhlásenie súťažiaceho, že súhlasí so znením návrhu nájomnej zmluvy.

h) číslo účtu, na ktoré má byť súťažiacemu vrátená zábezpeka uhrádzaná podľa bodu 5 tohto článku;

ch) dátum a podpis súťažiaceho.

 

4. Súťažný návrh musí byť vyhotovený v písomnej forme v slovenskom jazyku, na hmotnom substráte zabezpečujúcom trvalé zachytenie jeho obsahu.

 

5. Súťažiaci je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 50 eur (slovom: päťdesiat eur) na účet vyhlasovateľa, číslo účtu v tvare IBAN: SK26 5600 0000 0029 9632 7001. Ako variabilný symbol uvedie každý súťažiaci VS: 456002.  V poznámke platby uvedie právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ svoj obchodný názov a fyzická osoba uvedie svoje meno, priezvisko, adresu. Suma zábezpeky musí byť pripísaná na uvedený účet vyhlasovateľa najneskôr do 27.01.2021 do 24.00 hod..

Úspešnému súťažiacemu ako aj neúspešnému súťažiacemu bude suma zábezpeky vrátená po vyhodnotení súťaže, najneskôr v lehote 35 dní odo dňa vyhodnotenia súťaže.

V prípade, ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy z dôvodov na strane úspešného súťažiaceho (víťaza) zložená zábezpeka sa mu nevracia a prepadá v prospech vyhlasovateľa.

 

6. Pokiaľ úspešný súťažiteľ odmietne podpísať príslušnú nájomnú zmluvu, tak sa úspešným súťažiteľom stáva súťažiteľ, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu pod podmienkou, že táto predstavuje výšku minimálnej požadovanej ceny 0,40,- eur/1m2/rok. Analogicky sa postupuje i v prípade, že ponuku odmietne každý ďalší v poradí najúspešnejší uchádzač.

 

7. Ponuky ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže, budú pri vyhodnocovaní ponúk zo súťaže vylúčené.

 

8. Súťažiaci môžu svoje ponuky meniť, dopĺňať alebo odvolať do uzávierky podávania ponúk. Zmena a doplnenie ponuky môže byť vykonaná výlučne formou doručenia novej ponuky, ktorá nahradí pôvodnú ponuku.

 

9. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži, tento nárok nemá ani víťazný súťažiaci.

 

Čl. III.

Vyhodnotenie ponúk

 

1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných ponúk bude obecným zastupiteľstvom zriadená a schválená 5-členná komisia, ktorá vyhodnotí súťažné ponuky 01.02.2021 o 13:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Lednické Rovne.  Predsedu komisie si jej členovia zvolia spomedzi seba, a to prostou väčšinou hlasov z celkového počtu členov. Podľa hlasovacieho kľúča uvedeného v predchádzajúcej vete bude komisia rozhodovať o každej otázke ktorá jej prináleží.  Kritériom hodnotenia je ponúknutá cena za prenájom. V prípade rovnakej ponúknutej ceny za prenájom rozhoduje skorší čas podania návrhu.

 

2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 3 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk víťazovi súťaže, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu po vyhodnotení súťažných ponúk písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.

 

3. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov verejnej obchodnej súťaže.

 

4. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastnil aspoň jeden súťažiaci, ktorý splnil podmienky súťaže.

 

5. Zo súťaže budú vylúčené a nebudú hodnotené:

a) súťažné ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk,

b) súťažné ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

c) súťažné ponuky, ktoré obsahujú nepravdivé čestné vyhlásenie/ia,

d) súťažné ponuky súťažiacich, ktorý neuhradia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa v stanovenej výške a lehote,

e) súťažné ponuky, v ktorých navrhovaná nájomná cena bude nižšia ako je stanovená minimálna cena.

 

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť nájomnú zmluvu so žiadnym súťažiteľom, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk.

 

7. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.

 

8. V priebehu vyhlásenej súťaže bude možnosť získať informácie na tel. čísle: 0944 913 820.

 

V Lednických Rovniach dňa:                            .................................................................................

11.12.2020                                                         Mgr. Marian Horečný (starosta obce)

 

Uznesenie č. 276//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

5-člennú komisiu na vyhodnotenie ponúk verejnej obchodnej súťaže – pozemky Háj v zložení:

  • Mgr. Martin Mišík, Mgr. Mária Balážová, Bc. Jozef Hollan, Ing. Gabriela Brezániová,

Ing. Jaroslava Kazdová.

 

Uznesenie č. 277//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

poskytnutie finančného príspevku ako aj Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku v zmysle § 77 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení, tak ako bola predložená OZ na rokovanie. Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie príspevku za účelom spolufinancovania prevádzkových nákladov sociálnej služby, pričom Obec Lednické Rovne ako poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť v roku 2020 príspevok na prevádzku vo výške 552,00,-Eur organizácií Aliis PU, n.o. ako prijímateľovi, a to z dôvodu zabezpečenia sociálnej služby pre fyzickú osobu s trvalým pobytom na území Obce Lednické Rovne.

Uznesenie č. 278//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenú na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 5.000,-Eur/rok, , a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Uznesenie č. 279//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

stavbu so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenú na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 5.000,-Eur/rok, , a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 280//2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytové priestory o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby so súp. č. 369 – budova, postavenú na pozemku v registri C KN č. 8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2066 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 990,-Eur/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne a v prenajatých priestoroch má svoje sídlo.

Uznesenie č. 281/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytové priestory o celkovej výmere 90 m2, nachádzajúce sa na prízemí stavby so súp. č. 369 – budova, postavenú na pozemku v registri C KN č. 8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2066 m2, zapísaná v liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 990,-Eur/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne a v prenajatých priestoroch má svoje sídlo.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 282/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu so súp. č. 1 – dom služieb, postavenú na pozemku v registri C KN č. 420/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 6.000,-Eur/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Uznesenie č. 283/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

stavbu so súp. č. 1 – dom služieb, postavenú na pozemku v registri C KN č. 420/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 398 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR za nájomné vo výške 6.000,-Eur/rok, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 284/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu pre rok 2021 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41 ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených pôvodcom tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 285/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu o vývoze komunálneho odpadu vo veľkoobjemových kontajneroch pre rok 2021 medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 316 350 41, ktorej predmetom je preberanie a vývoz odpadov zhromaždených vo veľkoobjemových kontajneroch tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

 

 

 

Uznesenie č. 286/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

stavbu so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2023 spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné vo výške 100,-Eur/mesiac, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Vivienn s.r.o., ako terajší nájomca predmetného nehnuteľného majetku podľa nájomnej zmluvy zo dňa 29.04.2020, požiadala o predlženie nájomnej zmluvy na nasledujúce 3 roky. V prenajatom objekte i naďalej plánuje prevádzkovať kvetinárstvo, informačné centrum a sociálno-hygienické zariadenie. Obec momentálne neeviduje žiadnu inú žiadosť o prenájom na predmetnú nehnuteľnosť.

Uznesenie č. 287/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

stavbu so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavenú na pozemku v registri C KN č. 222/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, na  dobu určitú do 31.12.2023 spoločnosti Vivienn s.r.o. so sídlom Javorová 454/6, Lednické Rovne za nájomné vo výške 100,-Eur/mesiac, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Vivienn s.r.o., ako terajší nájomca predmetného nehnuteľného majetku podľa nájomnej zmluvy zo dňa 29.04.2020, požiadala o predlženie nájomnej zmluvy na nasledujúce 3 roky. V prenajatom objekte i naďalej plánuje prevádzkovať kvetinárstvo, informačné centrum a sociálno-hygienické zariadenie. Obec momentálne neeviduje žiadnu inú žiadosť o prenájom na predmetnú nehnuteľnosť.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 288/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, v ktorej budúcim povinným z vecného bremena je Obec Lednické Rovne a budúcimi oprávnenými z vecného bremena sú Ivan Mališ a Marika Mališová, obaja trvale bytom Uhrovecká 46/33,020 61 Lednické Rovne, tak ako bola predložená na OZ. Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena ako vlastníka nehnuteľností strpieť na častiach nehnuteľností uloženie inžinierskych sietí (vodovodná prípojka, elektrická NN prípojka) ich prevádzku a údržbu v rozsahu podľa geometrického plánu a povinnosť oprávneného z vecného bremena prípadnú vzniknutú škodu pri výkone oprávnení odstrániť uvedením do pôvodného stavu resp. uhradiť, a to na nehnuteľnostiach:

pozemok v registri CKN par. č. 27/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 681 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,

pozemok v registri CKN par. č. 32, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné,

pozemok v registri CKN par. č. 133/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 275 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Medné.

Uznesenie č. 289/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

investičný zámer Slovak Telekom, a.s. Bratislava v zastúpení Nowa Cad, s.r.o., Moravské Lieskové, vybudovať v obci Lednické Rovne optickú telekomunikačnú sieť, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 290/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

požiadavky obce Lednické Rovne k výstavbe optickej telekomunikačnej siete, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 291/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 1287/9, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 94 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

pozemok v registri CKN par. č. 1287/10, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 21 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

pozemok v registri CKN par. č. 1287/11, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 78 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,

do podielového spoluvlastníctva o veľkosti podielu 1/2 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Ondrej Bednár a manželka Monika Bednárová obaja s trvalým pobytom Rovňanská 176, 020 61 Lednické Rovne  a o veľkosti podielu 1/2 k celku v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov pre Michal Rác a manželka Alena Rácová obaja s trvalým pobytom Rovňanská 176, 020 61 Lednické Rovne za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Poplatky súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku a správny poplatok za návrh na vklad budú znášať kupujúci.

Podmienkou schválenia prevodu bude aj zriadenie vecného bremena v práve vstupu za účelom prevádzkovania vodovodu, jeho opravy a údržby k nehnuteľnostiam: pozemkom C KN parc. č. 1287/9, 1287/10 a 1287/11 v prospech Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Nová 133, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 672 076. Taktiež bez súhlasu oprávneného z vecného bremena neumiestňovať na pozemkoch a vo vzduchu nad pozemkami trvalé zariadenia, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevykonávať činnosti obmedzujúce umiestnenie vodovodnej prípojky a vstup na pozemok oprávnenými z vecného bremena cez predmetné pozemky, alebo ktoré by mohli ohroziť technický stav vodovodnej prípojky.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Pozemky sa nachádzajú čiastočne pod rodinným domom, ktorý majú vo vlastníctve žiadatelia a taktiež slúžia ako prístup k rodinnému domu a záhrade žiadateľov. Pozemok je vhodný iba na účel na aký je využívaný v súčasnosti. Vzhľadom k jeho polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou.

Uznesenie č. 292/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE                           

prebytočnosť nehnuteľného majetku a na základe § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spôsob prevodu tohto nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Lednické Rovne, a to formou prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

pozemok v registri CKN par. č. 54/111, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 610, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Hôrka,

do výlučného vlastníctva o veľkosti podielu 1/1 k celku pre Ľubomír Cíbik s trvalým pobytom Horovce 169, 020 62 Horovce za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Poplatky súvisiace s vyhotovením znaleckého posudku, geometrického plánu a správny poplatok za návrh na vklad bude znášať kupujúci.

Za dôvody hodné osobitného zreteľa Obec Lednické Rovne považuje, že v danom prípade sa Obec Lednické Rovne snaží o majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobého užívania pozemku, ktorý nie je obcou využívaný. Na pozemku je vybudovaná garáž, ktorú má vo vlastníctve žiadateľ. Pozemok je vhodný iba na účel na aký je využívaný v súčasnosti. Vzhľadom k jeho polohe a veľkosti nie je možné iné využitie obcou.

 

Uznesenie č. 293/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informáciu ohľadom zámeru odkúpenia časti pozemkov (par.č. C 407/18, a parc. č. C 407/2) od spoločnosti Yura Corporation Slovakia s.r.o., Púchovská cesta 413, 020 61 Lednické Rovne za účelom vybudovania cyklotrasy v približnej výmere 1347,50 m2, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 294/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

žiadosť Ireny Štefinovej s trvalým pobytom Majerská 177/3, 020 61 Lednické Rovne o odkúpenie časti pozemku parcely KN C č. 372/1 zapísanej na LV č. 1 k.ú.: Lednické Rovne zo dňa 17.9.2020.  

Uznesenie č. 295/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informáciu ohľadom zmeny na komunálnom univerzálnom úvere č. 15/001/16 – Prima banka, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 296/2020-12

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

informáciu ohľadom zámeru obce obstarať komunálne vozidlo prostredníctvom dotácie z Environmentálneho fondu. Bude sa jednať o vozidlo, ktoré bude mať polievaciu nádstavbu a zametacie kefy. Maximálna výška dotácie je 200 000€. Spoluúčasť bude predstavovať 5%. Náš odhad obstarávacej ceny vozidla je cca. 130 000€. Ostatné náklady budú cca 5000€.

 

V Lednických Rovniach,  dňa 14.12.2020

 

 

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:227
TÝŽDEŇ:2694
CELKOM:1782496

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.