Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne,

konaného dňa 31.08.2021 o 16,30 hod. v Kultúrnom zariadení  Lednické Rovne

č. 406/2021-8  až  428/2021-8

Č.j. St- 1645/2021/UK 1- A-10/Hn

 

Uznesenie č. 406/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

KONŠTATUJE, ŽE

z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda je uznášania schopné.

 

Uznesenie č. 407/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

URČUJE

  • za zapisovateľa: Mgr. Eriku Burianovú
  • za overovateľov zápisnice:  p.Ján Daniš, DiS, p.Štefan Ďurko

 

Uznesenie č. 408/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

VOLÍ      členov návrhovej komisie v zložení: p. Mgr. Mišík, p.Tomáš Pokorný.

 

Uznesenie č. 409/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne:

SCHVAĽUJE

program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Lednické Rovne uvedený na pozvánkach.

 

Uznesenie č. 410/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

tretiu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2021, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 411/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Dohodu o ukončení Nájomnej zmluvy zo dňa 17.12.2020 medzi prenajímateľom Obec Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a nájomcom Ledrov spol. s r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 635 041, predmetom ktorej je ukončenie nájmu - stavby so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku parc. KN C č. 183/62, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 636 m2 , tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

Uznesenie č. 412/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

všetky nebytové priestory a ostatné priestory nachádzajúce sa na 2. poschodí v stavbe so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenú na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR, IČO: 00 317 462  za nájomné vo výške 2.500,-Eur/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Uznesenie č. 413/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

všetky nebytové priestory a ostatné priestory nachádzajúce sa na 2. poschodí v stavbe so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenú na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  na  dobu určitú do 31.12.2025 spoločnosti Ledrov spol. s r.o. so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR, IČO: 00 317 462  za nájomné vo výške 2.500,-Eur/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť Ledrov spol. s r.o. ako terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu (nebytové priestory), pričom predmet nájmu bude využívať tak ako doteraz. Nájomca bude oprávnený uzatvárať na jednotlivé nebytové priestory predmetu nájmu podnájomné zmluvy s tretími osobami po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa. O tom komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne. Nájomca má záujem o predĺženie nájomnej zmluvy.  Spoločnosť Ledrov spol. s r.o. je spoločnosť zriadená obcou Lednické Rovne.

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 414/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

Zmluvu o poskytovaní služieb medzi prenajímateľom Obec Lednické Rovne so sídlom Námestie slobody 32, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 00 317 462 a nájomcom Ledrov spol. s r.o., so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 635 041, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

Uznesenie č. 415/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 55,58 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 56,64 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti GYNECARE spol. s.r.o. so sídlom Ružová 1781/14, 020 01 Púchov, SR, IČO: 44 090 293 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť GYNECARE spol. s r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – gynekológia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Uznesenie č. 416/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 6 s rozlohou 55,58 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 56,64 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti GYNECARE spol. s.r.o. so sídlom Ružová 1781/14, 020 01 Púchov, SR, IČO: 44 090 293  za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť GYNECARE spol. s r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – gynekológia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 417/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 3 s rozlohou 37,19 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,99 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti MEDIGA s.r.o. so sídlom Brvnište 148, 018 12 Brvnište, SR, IČO: 45 302 316 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť MEDIGA s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre dospelých. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Uznesenie č. 418/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 3 s rozlohou 37,19 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,99 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti MEDIGA s.r.o. so sídlom Brvnište 148, 018 12 Brvnište, SR, IČO: 45 302 316 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť MEDIGA s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre dospelých. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 419/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 4 s rozlohou 37,95 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,99 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti PROVAMED s.r.o. so sídlom Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne, SR, IČO: 47 869 160  za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť PROVAMED s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre dospelých. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Uznesenie č. 420/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 4 s rozlohou 37,95 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,99 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti PROVAMED s.r.o. so sídlom Súhradka 191, 020 61 Lednické Rovne, SR, IČO: 47 869 160  za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť PROVAMED s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre dospelých. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 421/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 1 s rozlohou 37,35 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,49 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti TALIMED s.r.o. so sídlom Slatinská 2344, 018 61 Beluša, SR, IČO: 53 421 779 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť TALIMED s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre deti a dorast. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Uznesenie č. 422/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 1 s rozlohou 37,35 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 39,49 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú spoločnosti TALIMED s.r.o. so sídlom Slatinská 2344, 018 61 Beluša, SR, IČO: 53 421 779 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade spoločnosť TALIMED s.r.o. ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – všeobecná ambulancia pre deti a dorast. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 423/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 5b s rozlohou 15,89 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 14,08 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú fyzickej osobe – podnikateľ MUDr. Bohuslav Tholt so sídlom Prejtská 111/118, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR, IČO: 45 845 328  za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade fyzická osoba - podnikateľ MUDr. Bohuslav Tholt ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – sonografia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Uznesenie č. 424/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 5b s rozlohou 15,89 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 14,08 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú fyzickej osobe – podnikateľ MUDr. Bohuslav Tholt so sídlom Prejtská 111/118, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR, IČO: 45 845 328  za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade fyzická osoba - podnikateľ MUDr. Bohuslav Tholt ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – sonografia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, ktorá nie je iným spôsobom v obci zabezpečená a obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 425/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

nebytový priestor č. 5a s rozlohou 18,54 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 14,08 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú podnikateľke Gabriele Kuhajdovej so sídlom Tuchyňa 184, 018 55 Tuchyňa, SR, IČO: 46 213 708 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade fyzická osoba - podnikateľ Gabriela Kuhajdová ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – fyzioterapia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Uznesenie č. 426/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

SCHVAĽUJE

na základe § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nájom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne:

nebytový priestor č. 5a s rozlohou 18,54 m2 spolu s právom užívať príslušné spoločné priestory (o výmere 14,08 m2), nachádzajúci sa na 1. poschodí v budove so súp. č. 191 – zdravotné stredisko, postavenej na pozemku v registri C KN č. 183/62, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 636 m2, zapísaná v liste vlastníctva č.1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne,  vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na  dobu neurčitú podnikateľke Gabriele Kuhajdovej so sídlom Tuchyňa 184, 018 55 Tuchyňa, SR, IČO: 46 213 708 za nájomné za nebytový priestor (ambulancia) vo výške 23,-Eur za 1m2/rok, za nájomné za ostatné spoločné priestory (chodba, čakárne, WC, iné miestnosti) vo výške 11,-Eur za 1m2/rok a za náklady za energie, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom je potrebné rozhodnúť obecným zastupiteľstvom Obce Lednické Rovne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade fyzická osoba - podnikateľ Gabriela Kuhajdová ako terajší podnájomca dlhodobo užíva predmet nájmu, pričom predmet nájmu má v záujme využívať tak, ako doteraz – fyzioterapia. Ide o všeobecný záujem zabezpečiť pokračovanie poskytovania danej služby, keďže obec má o tento druh služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti, nakoľko nájomca tento priestor doteraz užíval.

 

Zámer Obce Lednické Rovne o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol zverejnený dňa 13.08.2021.

Nájom nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesenie č. 427/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

NESCHVAĽUJE

spôsob nájmu nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve obce Lednické Rovne, a to:

  • pozemok v registri C KN parcela č. 328 o výmere 261 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne
  • stavbu –so súp. č. 37, umiestnenú na pozemku v registri C KN parcela č. 328 o výmere 261 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne,
  • priľahlý pozemok v registri C KN parcela č. 331/3 o výmere 354,25 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne

vo výlučnom vlastníctve Obce Lednické Rovne na dobu neurčitú spoločnosti Fit Aréna, s.r.o. so sídlom Uhrovecká 37, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 50155032 za nájomné na rok 2021 vo výške 890,89,-Eur/rok a od roku 2022 za nájomné vo výške 979,90,-EUR/rok v súvislosti s nájmom sa nájomca stane platiteľom všetkých energií a služieb, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že v danom prípade terajší nájomca dlhodobo užíva predmet nájmu ako fitnesscentrum, pričom nový nájomca bude predmet nájmu využívať na rovnaký účel, čím sa zabezpečí kontinuita poskytovania tejto služby v obci. Poskytovanie tejto služby nie je iným spôsobom v obci zabezpečené a obec má o tieto služby záujem. V tomto prípade ide o zachovanie infraštruktúry služieb v obci. Priestor je prispôsobený na vykonávanie danej podnikateľskej činnosti.

Uznesenie č. 428/2021-8

Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne

BERIE NA VEDOMIE

Príspevky občanov obce Lednické Rovne, tak ako boli prednesené na rokovaní OZ

 

V Lednických Rovniach,  dňa 02.09.2021

 

                        ________________________

                                                                                                      Mgr. Marian Horečný

                                                                                                            starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:202
TÝŽDEŇ:2669
CELKOM:1782471

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.