Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 30.06.2021  o 16,30 hod.

 v Kultúrnom zariadení RONA, a.s.  v Lednických Rovniach

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice, schválenie

       návrhovej komisie a programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 22.04.2021

  3./ Príspevky občanov

  4./ Návrh VZN č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v

       školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne

  5./ Prerokovanie protestu prokurátora

  6./ Návrh VZN č. 5/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa

       na území obce Lednické Rovne

  7./ Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko FML komisie a kontrolóra obce 

       k záverečnému účtu za rok 2020

  8./ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021

  9./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti Prima LR, s.r.o.

10./ Návrh na zrušenie spoločnosti Prima LR, s.r.o.

11./ Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021

12./ Schválenie vedľajšieho pracovného úväzku kontrolóra obce

13./

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku - Optistav

14./

Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku – Jambor

15./Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku – Bednár, Rác

16./ Cyklochodník – časť YURA

17./ Bankomat SLSP

18./ Garáže v časti Majer

19./ Návrh a schválenie zástupcov zriaďovateľa ZŠ Eduarda Schreibera do rady školy

20./ Rôzne

21./ Záver

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

                        schválenie návrhovej komisie a programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 8 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil poslancov p. Daniša, DiS (rod.dôvody), Ing. Karasovú (PN) a  p.Štefinu (prac.dôvody). Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Štefan Ďurko a p. Tomáš Pokorný.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Vladimíra Janovca.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Materiály na dnešné rokovanie boli zverejnené, poslanci ich obdržali, teda aj program rokovania, vyzval poslancov k predloženiu návrhov ku zmene programu a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa

                        22.04.2021

 

Ing.Daško – hlavný kontrolór obce, uviedol, že spracovaný materiál ku kontrole uznesení z predchádzajúceho OZ poslanci obdržali v písomnej forme s vyhodnotením jednotlivých uznesení.

Kontrolu plnenia uznesení berie OZ na vedomie.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

p. Zapletal – uviedol, že sa mu nepáči, že boli vybudované parkoviská a ľudia stále parkujú na zeleni, spýtal sa prečo obec nevyberá za parkovacie miesta? Prečo nie sú umiestnené parkovacie automaty? Prečo ObP nevyberá pokuty za parkovanie? Prečo Rona parkuje na obecných parkoviskách?

 

Odpovedal starosta obce – budeme sa tým zaoberať, Rona prispieva tým, že je najväčším platiteľom daní a prispieva na šport a kultúru.

 

p.Šlesarová – predniesla svoje príspevky:

- prosí, aby sme zabojovali za vydanie knihy o Mednom

- požiadala o vybudovanie amfiku v Horenickej Hôrke (vo vodárni)

- urobiť – opraviť cesty v Horeniciach a k záhradkárom

- spýtala sa, čo bude s KD v Horeniciach

- upozornila, že noví stavebníci na Družstevnej ulici zrušili, rigol pre vodu, ktorý viedol až 

  k domu p. Ružu, bola tam zvedená všetka voda

- vyrobiť tabuľky zákaz sypania smetí, aby ľudia nesypali smeti do Jarkov

- požiadala o informácie o skládke (spor s urbárom) a či nie je porušovaný zákon, keď je tam

  vytvorený taký kopec?

- upozornila, že pri zrekonštruovanom zdravotnom stredisku chýbajú parkovacie miesta pre

  vozíčkarov

- pozitívne hodnotila nové oplotenie pri KD v Led.Rovniach, taktiež testovanie a roznášanie

  rúšok a respirátorov

-spýtala sa, čo bude v starej pekárni, či stále platí denný stacionár a čo bude s kúpaliskom?

- čo s bývalým zelovocom pani Štefinovej, je to už majetok obce?

- poukázala, že v iných obciach majú vybudované krásne sobášne siene, keby ešte toto bolo  

  dovybavované

-poďakovala pracovníčkam OcÚ za úpravu kruháča, že idú príkladom aj pre mladých

- navrhla, aby obec zriadila platenú službu pre starých občanov, nanpr. na kosenie

- chystá sa rekonštrukcia domu služieb? A nezabudnite aj na nádvorie OcÚ.

- poďakovala sa za klubovňu pre členov JDS

 

Odpovedal starosta obce – cesty riešime aj so záhradkármi, lebo sú to aj ich cesty, tento rok, čakáme na uvoľňovanie financií z EU na kanalizáciu , a ďalší veľký projekt je pokládka optického kábla v celej obci, takže cesty sa budú robiť až po týchto projektoch. KD  v Horeniciah, postupne opravujeme,  sú tam ženy, ktoré to majú na starosti, plánujeme aj zateplenie, nákup novej kuchynskej linky. Na Družstevnú ulicu je pripravený projekt, odvodnenie poriešime po  uložení optického kábla. Čo sa týka čiernych skládok, nakúpili sme fotopasce a budeme pokutovať. Pojednávanie (spor)  s urbárom bolo odročené. Skládka je vo vlastníctve spol. Megawaste, zatiaľ všetky kontroly, ktoré prebehli, boli v poriadku.  Miesta pre vozíčkárov pri ZS vyznačíme. Projekt na denný stacionár pokračuje, určitý objem financií máme schválený, prebiehajú kontroly, zatiaľ pokračujeme v projekte „Denný stacionár“. Na kúpalisku sú momentálne dôchodcovia z LR, lebo im bol ukončený nájom v priestoroch Rony. Kúpalisko je teraz zakonzervované vyčistené, tento rok sme ani nepočítali s jeho otvorením, je tam veľký únik vody, treba veľké investície na  rekonštrukciu. Treba zvážiť, čo ďalej s kúpaliskom. Nájom p. Štefinovej je predmetom dlhých súdnych sporov, pred piatimi rokmi skončila desaťročná nájomná zmluva. Súd rozhodol odstrániť stavbu, ale exekútor  nevedel vykonať tento exekučný titul. Na zriadenie služby pre občanov uviedol, že OcÚ má posledný rok pernamentne podstav pracovníkov, (PN, Covid, materská dovolenka), takže už nie sú problém ani financie ale personálne obsadenie. Chalani na zeleni majú toho veľa, 18 ha park, obec, a ešte sa púšťať do súkromného sektora, na to obec nemá kapacity, skôr sa treba obrátiť na súkromný sektor. Rekonštrukcia domu služieb je rozbehnutá, prerába sa podlaha a plánujeme opraviť schodisko a pokračujeme ďalšími priestormi. Nádvorie čakáme, lebo má prebiehať rekonštrukcia pekárne.

 

p.Gorelka – spýtal sa, či je v  pláne vybudovanie chodníka popri nákladnej vrátnici a domu dôchodcov?

Odpovedal starosta obce – zatiaľ máme rozpracované dva chodníky,  a to  Púchovská cesta a chodník na Ul. Sv. Anny. Ďakujeme za podnet, zatiaľ môžeme začať pracovať aspoň na majetkovom vysporiadaní  a môžeme osloviť aj Ronu.

 

Starosta obce poďakoval za podnety občanov a ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 4./      Návrh VZN č.4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov   

                        výdavkov v  školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej

                        pôsobnosti obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že materiály obdržali s pozvánkou a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.4/2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./      Prerokovanie protestu prokurátora

 

Starosta obce uviedol, že protest prokurátorky obdržali poslanci v materiáloch, kde je všetko vysvetlené, takže protestu prokurátora sa vyhovuje a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenia a dal  o nich hlasovať.

 

OZ berie na vedomie protest prokurátora Pd 72/21/3306-2  zo dňa 26.05.2021

Hlasovanie: „všetci za“

OZ vyhovuje protestu prokurátora   Pd 72/21/3306-2  zo dňa 26.05.2021

Hlasovanie: „všetci za“

 

K bodu  6./     Návrh VZN č. 5/2021 o vodení psov a sume úhrady za náhradnú

                        evidenčnú známku psa  na území obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol, že predkladá novú VZN o vodení psov, ktorú obdržali poslanci s materiálmi.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie a dal hlasovať o VZN č.5/2021 hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./      Záverečný účet obce za rok 2020, stanovisko FML komisie a kontrolóra

                        obce  k záverečnému účtu za rok 2020

 

Starosta obce uviedol, že materiály mali poslanci predložené, prečítal stanoviská kontrolóra obe a FML komisie a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – uviedla, že si prešla rozpočet s p.Balážovou a berie na vedomie, že termín predloženia auditu je do konca roka.

 

Ing. Daško – uviedol, že stanovisko kontrolóra  majú k dispozícii a konštatoval, že boli splnené všetky zákonné náležitosti a odporúča záverečný účet obce schváliť bez výhrad.

 

Starosta obce doplnil, že prebytok obce za minulý rok budeme prerozdeľovať a prečítal uznesenia týkajúce sa rozpočtu.

 

OZ berie na vedomie stanoviská kontrolóra obce a FML komisie

Hlasovanie: „všetci za“  

 

OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o použití prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v sume 37 804,10 EUR

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 8./      Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021

 

Starosta obce – uviedol, že návrh bol zverejnený a poslanci obdržali ho s materiálmi a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Ing. Brezániová – zaujímala sa o projektovú dokumentáciu k streche OcÚ a zateplenie v čiastke 3 tis.€ a externý manažment – strecha OcÚ a zateplenie v sume 4 tis.€. V roku 2019 sme podpísali zmluvu o dielo 63/2019 na sumu 199 tis.€, takže sa pýta, o akú projektovú dokumentáciu ide?

Ďalej sa spýtala, na čiastku 10 tis.€ na kúpu mosta v Hor.Hôrke, a na financie na prestavbu vrchného poschodia zdravotného strediska. 1000€ na vymaľovanie je podľa nej smiešna suma, keď na požiarnu zbrojnicu dávame 22 tis.€.

 

Odpovedal starosta obce – čo sa týka OcÚ, v minulosti sme žiadali o dotáciu z Envirofondu, ktorá nám nebola schválená. Envirofond požadoval v podmienkach, že musí byť vysúťažený dodávateľ a uzatvorená zmluva,  v ktorej bolo, že v prípade nezískania prostriedkov sa zmluva  nebude realizovať. Nevyhnutné časti boli zrealizované. Teraz ide nové programové obdobie, kde sa rozhodujeme, či to tzv. “dolepiť“ z vlastných prostriedkov, alebo ísť do nového, veľkého projektu, ktorý je stavaný na veľmi veľkú energetickú úsporu, čo znamená prepracovať projektovú dokumentáciu, externý manažment, rekuperácia, solárne kolektory a pod. Zatiaľ sme dali predbežne spracovať súčasný stav a komunikujeme s expertom na energetické audity, či ísť do nového projektu. Najväčší problém je azbestová strecha a jej likvidácia, vyhodnocujeme to, preto sme položku dali do rozpočtu, aby sme mohli pracovať. Takže uvedená zmluva nebola realizovaná.

Kúpa mosta – je to aj priestor za mostom, teda  prístupová komunikácia k ďalšej lokalite určenej na výstavbu, momentálne je to v štádiu riešenia. K samotnej realizácii potrebujeme, aby to bolo skolaudované a odovzdané, je to len návrh rozpočtu.

Zdravotné stredisko – vrchná časť má novú strechu, je zateplená a sú vymenené aj okná, čo znamená značnú úsporu aj pre nájomcov. Teraz treba riešiť elektroinštaláciu a postupne prerábame aj jednotlivé WC, takže riešime postupne aj vrchnú časť.

Hasiči Horenice – dostali sme dotáciu,  z ktorej sme vyriešili odvodnenie,  zbrojnica je obkopaná a podrezaná, vnútri je prerobená a  vybavená. Zaviazali sme sa, že nové Iveco budeme parkovať v stabilnej teplote, čo znamená že v súčasnosti kúrime elektrinou, čo je značne nákladné, pomôže aj zateplenie, preto by sme  chceli dokončiť túto rekonštrukciu.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a prečítal návrh uznesenia a dal  o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

K bodu 9./      Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole v spoločnosti

                        Prima LR, s.r.o.

 

Ing. Daško – informoval, že podľa plánu kontrol urobil kontrolu spol. Prima. Výstup z kontroly obdržali  poslanci v písomnej forme. Spoločnosť neprodukuje žiadne výnosy, produkuje iba náklady. Sú dve možnosti naplniť biznis plán, alebo zrušiť - vymazať spoločnosť z obchodného registra.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že spoločnosť Prima bola od začiatku chyba. Prečítala opatrenia zo správy kontrolóra obce za rok 2020 a zhodnotila ich. Je tu konateľ spol. Prima a starosta obce, ako člen valného zhromaždenia spoločnosti, od ktorého sa od roku 2016 nedozvedeli žiadne výročné správy, a preto by voči týmto dvom ľuďom vyvodila osobnú zodpovednosť. Posúva podnet ďalej, či ste postupovali v súlade so zákonom.

 

 

Starosta obce – prečo vznikla spol. Prima bolo už viackrát vysvetľované a v ďalšom bode  navrhujeme zrušenie spoločnosti. 

 

OZ berie na vedomie správu kontrolóra obce o spol. Prima

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./    Návrh na zrušenie spoločnosti Prima LR, s.r.o.

 

Starosta prečítal návrh uznesenia, že OZ poveruje  konateľa spoločnosti Prima LR s.r.o., aby zabezpečil všetky potrebné kroky vedúce k zrušeniu spoločnosti Prima LR s.r.o. k 31.12.2021 a otvoril rozpravu.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu a  dal  o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -   7 poslancov                       

                        „ proti“          -   1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -   0 poslancov

 

K bodu  11./  Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

 

Ing. Daško – v zmysle zákona predkladá plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2021 v plnom znení. Uviedol, že do plánu kontrol zaradil aj hospodárenie spol. Ledrov.

 

Ing. Brezániová – dala návrh, aby sa plán rozšíril  o výkon kontrolnej činnosti spol.Ledrov za rok 2020.

 

Starosta obce dal hlasovať za návrh Ing.Brezániovej:

Hlasovanie:     „ za“               -   2 poslanci (Ing.Brezániová,p.Janovec)                

                        „ proti“          -   1 poslanec (p.Ďurko)

                        „ zdržali sa“   -   5 poslancov (p.Mončeková,p.Chudada,Ing.Backo,p.Pokorný,

                                                                         Mgr.Mišík)

Návrh Ing. Brezániovej nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o predloženom  Pláne kontrol na II.porok 2021.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./    Schválenie vedľajšieho pracovného úväzku kontrolóra obce

 

Starosta obce predniesol žiadosť hlavného kontrolóra obce a  prečítal návrh uznesenia o udelení súhlasu hlavnému kontrolórovi vykonávať inú zárobkovú činnosť s pracovným úväzkom 20%.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 13./

   Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku - Optistav

 

Starosta obce – informoval, že súťaž prebehla a prihlásil sa iba jeden záujemca, po skončení súťaže sa prihlásili ďalší dvaja záujemcovia. Uviedol, že ide o firmu Optistav a p.Jambora, masérske služby, ktorý tam pôsobí už dlhé roky. Tieto zámery by sme schvaľovali osobitným zreteľom a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o spôsobe nájmu nebytových priestorov pre firmu Optistav a dal hlasovať o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme nebytových priestorov pre firmu Optistav a starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 14./    Zámer Obce Lednické Rovne o nájme nehnuteľného majetku – Jambor

 

Starosta obce uviedol, že  o žiadosti p. Jambora informoval v predchádzajúcom bode.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o spôsobe nájmu nebytových priestorov pre p.Jambora a dal hlasovať o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Mišík prečítal uznesenie o nájme nebytových priestorov pre p. Jambora a starosta obce dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 15./

   Zámer Obce Lednické Rovne o prevode nehnuteľného majetku –

                        Bednár, Rác

 

Starosta obce informoval o žiadostiach, jedná sa o prevody pozemkov, osobitný zreteľ je ten, že sa jedná o pozemky, ktoré dlhodobo užívajú žiadatelia, sú to pozemky z časti pod domom, ide tam vodovodné potrubie, bol vyhotovený aj znalecký posudok,  a otvoril rozpravu. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o prevode pozemku pre rod. Benárovcov a Rácovcov a dal hlasovať o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 16./

  Cyklochodník – časť YURA

 

Starosta obce uviedol, že dlhodobo spolupracujeme s TSK na vybudovaní cyklotrasy. Momentálne sa rieši stavebné konanie v obci Beluša, riešia sa výruby stromov, v rámci náhradnej výsadby by sme mali dostať 36 tis.€, ktoré chceme použiť v parku na výsadbu. Zaviazali sme sa v minulosti, že by sme sa ako obec chceli na cyklomagistrálu napojiť. Rokovali sme so spol.  YURA o odkúpení pozemku v zadnej časti, aby sme sa mohli napojiť na cyklomagistrálu. Bolo to aj predmetom  rozpočtu, dohodli sme sa na cene 9,-€/m2 a otvoril rozpravu.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o kúpe pozemku od YURA Corporation, s.r.o.  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 17./

              Bankomat  SLSP (Slovenská sporiteľňa)

 

Starosta obce informoval, že SLSP skončila v obci, radi by sme bankomat zachovali ako službu pre občanov. Cena za prenájom bankomatu sa odvíjala od prenájmu bankomatu VÚB. Uviedol, že banky takto rušia pobočky aj vo väčších mestách, lebo prechádzajú na elektronizáciu bankovníctva.

 

Ing. Brezániová – trpko konštatuje, že obec Lednické Rovne nemá ani jednu banku, k bankomatu nemá nič, je rada, že je tu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o prenájme nebyt.priestoru pre bankomat SLSP  a dal  o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 18./

              Garáže v časti Majer

 

Starosta obce informoval, že komisia, pre záujem odporučila výstavbu 5 ks garáží v časti Majer a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o výstavbe 5 ks garáží  a dal o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesení na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluvy k jednotlivým garážam:

 

-Bronislava Hastíková, trvale pobytom  Považská Bystrica.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

- Vladimír Vlasatý, trvale pobytom Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

-Peter Provazník, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

- Dariusz Zieba, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

-Lukáš Novosad, trvale pobytom  Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 19./

              Návrh a schválenie zástupcov zriaďovateľa ZŠ Eduarda

                                   Schreibera do rady školy

 

Starosta obce informoval, že skončilo funkčné obdobie zástupcov Rady školy a navrhujeme delegovať tých, ktorí aj boli:

-Ing. Backo Stanislav, Ing. Brezániová Gabriela, p. Chudada Milan, Mgr. Mišík Martin

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 20./    Rôzne

 

Starosta obce – predložil stanovisko p. Ľubomíry Mihálkovej k petícii občanov proti návrhu nového územného plánu obce Lednické Rovne a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o stanovisku p. Mihálkovej a dal o ňom hlasovať.

 

OZ berie na vedomie stanovisko p. Ľubomíry Mihálkovej k petícii občanov proti návrhu nového UP obce Lednické Rovne.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce informoval o prebiehajúcom konaní spoločnosti Megawaste, ktorá  plánuje zriadiť prekládkovú stanicu KO (komunálneho odpadu), v lokalite Podstránie, chce tam  prevádzkovať prekládkovú stanicu zmesového odpadu, ktorý bude dočasne ukladaný a následne prekladaný približne v množstve 100 ton ročne, z dôvodu naplnenia kapacity skládky Horenice v druhej polovici roka 2021, aby sa nenavyšovali ceny odvozu na skládky Dežerice a Luštek. Ide o to, že kapacita skládky končí, a aby sa nenavyšovali náklady a cena za spracovanie odpadu pre občanov, prebieha konanie, kde chcú zriadiť prekládkovú stanicu, aby sa zefektívnil zvoz odpadu a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – čo znamená dočasne ukladaný, ako to chce spoločnosť realizovať?

 

Starosta obce – ide o to, že sa odpad bude zhromažďovať v nejakých kontajneroch a keď sa naplnia, budú sa vyvážať na vzdialenejšie skládky.  

 

OZ berie na vedomie vytvorenie dočasnej prekládkovej stanice komunálneho odpadu na skládke TKO Podstránie.

Hlasovanie: „všetci za“  

Poslanec p.Pokorný nebol počas hlasovania prítomný.

 

Starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť spoločnosti Pavlus Residence o zriadení vecného bremena na   umiestnenie vodovodné potrubia a prevádzkovanie  vodovodu a vodovodných prípojok, znalecký posudok bude vypracovaný. V podstate sa potrebujú dostať cez náš pozemok k prípojke vody, vlastne potrebujú náš súhlas k napojeniu a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby  prečítal uznesenie o zriadení vecného bremena pre spol. Pavlus Residece a  dal hlasovať o ňom hlasovať.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Starosta obce informoval o plánovaných akciách obce:

 • ukončili sme školský rok a poďakoval všetkým pedagógom
 • tento rok, ak to bude možné, oslávime 550.výročie prvej písomnej zmienky o obci, začíname s prípravami
 • dôchodci LR využívajú dočasne priestory kúpaliska a  kolkárne
 • do MŠ bolo prijatých 115 detí, čo je plná kapacita MŠ, v prípade nutnosti máme pripravené ďalšie alternatívy, zriadiť triedu aj z telocvične, alebo predškolákov presunúť do ZŠ, boli prijaté deti vo veku 2 roky aj dva mesiace.
 • bola podpísaná zmluva na rekonštrukciu parku, zmluva je zverejnená, dlhodobo na tom pracujeme, jedná sa o zmluvu o objeme cca 1 mil.€., v podmienkach je realizácia veľmi veľa rôznych  kultúrnych a spoločenských akcií. Partnerom je aj nórska umelkyňa, ktorá vystavuje svoje diela po celom svete, tiež nás projektant upozornil na veľký nárast cien za materiál, a otvoril rozpravu.

 

Ing. Brezániová – vysvetlila občanom, aby  sme neočakávali, že nám opravia starý kostol,  kryptu alebo plot. Máme z toho hradené iba chodník, lavičky, osvetlenie a nejaký labyrint.  Rada sa pozrie, kto sa podpíše zo štátnej inštitúcie pod toľký výrub stromov na túto sklársku vec. To, že sme získali nórske fondy sa dozvedela na minulom OZ.

 

Starosta obce – vysvetlil, že keď sme začínali, mysleli sme si, že v prvom rade zachránime pamiatky. Pamiatkový úrad nás vyviedol z omylu, trvali na tom, že musíme vyriešiť zeleň  v parku. Každého stromu je škoda, ale stromy ktoré sú už ohrozujúce musia ísť preč. Je to  park kde budú chodiť ľudia, keď prídete k tým stromom uvidíte, že každý strom má svoje číslo, projekt robil p. Mladý z Prahy, ktorý to vyhodnocoval, a je tam kompletný projekt výrubu a náhradnej výsadby,  inštalácia kamerových systémov, mlátové chodníky,  drevené chodníky, ku všetkému sa vyjadrujú pamiatkári, nemôžeme robiť nič bez ich schválenia, a môžeme osloviť iba renomované firmy, ktoré majú skúsenosti s realizáciou, preto aj ceny sú úplne iné. Celý grant je postavený tak, že nielenže opravíme park, ale  vybudujeme regionálne centrum zamerané na kultúru, sklárske múzeum, aby to oživilo cestovný ruch v regióne. Pravidlá boli dané, takže sme sa prispôsobili projektu, ako bol nastavený. Dúfame, že celý projekt bude prínosom nielen pre túto obec. 

 

Ing. Brezániová – spýtala sa na obchodnú zmluvu na nebytové priestory pod priestormi OcÚ. 

 

Mgr. Mišík – zmluva je pripravená k podpisu, podpísaná bude, keď sa záujemkyňa vráti z dovolenky.

 

Ing. Brezániová – predniesla svoje dotazy ohľadne:

 • cintorína v LR, rozšírenie a odstránenie VO kontajnerov,
 • Fit klubu a jeho otvorenia
 • kvetináče oproti kostolu treba zrekultivovať
 • zabezpečiť starý kostol
 • požiadala o založenie „emergency“ (pohotovostného) čísla na ObP
 • spýtala sa, kto je členom Dozornej rady spol.Prima a Ledrov
 • informovala o facebookovej stránke a komunikácii cez túto stránku
 • informovala, že podala trestné oznámenie na starostu obce za ohováranie
 • vysvetlila, prečo nebola na vítaní detí do života

Na všetky dotazy Ing. Brezániovej odpovedal starosta obce.

 

p. Drahuta – požiadal, či by nebolo možné v tomto horúcom počasí, zriadiť „stenu z vody“?

- na náhradnú výsadbu doporučil pozemky napr. popri ceste do Medného

- spýtal sa či sa rokuje o rozšírení kostola?

- navrhol natrieť farbou most

Starosta obce poďakoval za návrhy

p.Šlesarová – upozornila na suchý orech pri ceste do Medného a na vyrezané stromy popri ceste do Púchova (na Podstráni)

Starosta obce – popri ceste do Púchova vyriezali Lesy, môžeme ich upozorniť.

 

Ing.Brezániová – reagovala na kapacitu kostola, v tomto čase je obmedzená, skôr by požiadala o lavičky vo farskej záhrade.

 

Ing. Daško – kostol nie je obecným majetkom, je to vecou farnosti, obec nemôže investovať do cudzieho majetku.

 

Podrobnejší  priebeh a diskusiu zo zasadnutia OZ nájdete na www.lednickerovne.sk

 

K bodu 21./    Záver 

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Štefan Ďurko

p. Tomáš Pokorný

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:169
TÝŽDEŇ:2177
CELKOM:1833177

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.