Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.11.2017  o 16,00 hod.

 v zasadačke spol. Ledrov Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 21.9.2017

  3./ Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole

  4./ Návrh OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE HÁJ IBV 2

  5./ Návrh Kúpna zmluva

  6./ Návrh OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE HÁJ RV 2

  7./ Návrh  Kúpna zmluva

  8./ Návrh umiestnenia pamätníka

  9./ Návrh Nájomnej zmluvy VÚB Lednické Rovne

10./ Prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov

11./ Žiadosť o rekonštrukciu predajne v DS - Bartošek

12./ Návrh vysporiadania pozemkov pod ZŠ

13./ Návrh kúpy pozemku - SRZ

14./ Žiadosť E. Teplanová

15./ Žiadosť ul. Družstevná

16./ Žiadosť J. Prenosil

17./ Žiadosť ul. Medňanská

18./ Príspevky občanov

19./ Rôzne

20./ Záver

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných  9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov p. Milana Cinku  a p.Štefana Ďurku, ktorý sa dostaví v priebehu rokovania.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Miloš Holbička a p. Tomáš Pokorný.  Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Bc. Juraja Mašlaňa. 

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal  prítomným  programom  rokovania, ktorý poslanci obdržali s materiálmi, v ktorom navrhol spojiť body 4./ a 5./  a taktiež body 6./ a 7./, pretože spolu súvisia a  dal ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu  2./     Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ

Starosta obce informoval, že úloha z predchádzajúceho zasadnutia OZ – rokovať s p. Barkovou. Stretnutie sa pre zaneprázdnenosť neuskutočnilo, preto navrhol prerokovať to na ďalšom OZ dňa 14.12.2017 a požiadal Ing. Tichého  o prevedenie kontroly plnenia uznesení.   

 

Kontrolu plnenia uznesenia č. 27/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 21.09.2017, previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že 15.11.2017 bola na OcÚ, žiadala predložiť materiály a neboli jej predložené s tým, že ich má JUDr. Kováčová u seba. Ak príde znova na OcÚ budú jej už materiály predložené.

JUDr. Kováčová – materiály boli súčasťou spisu na súde - všetky originály, ak bude vedieť, všetko zodpovie.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, kontrolu uznesenia berie OZ na vedomie.

O 16,15 hod. sa dostavil na rokovanie poslanec p. Štefan Ďurko.

 

K bodu  3./                Správa kontrolóra obce o vykonanej kontrole

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce prečítal správu o vykonanej kontrole, a konštatoval, že v oblasti fakturácií neboli zistené žiadne nedostatky a uviedol niekoľko príkladov.  Odporúča však prehodnotiť zmluvy týkajúce sa hlavne vývozu odpadu, z ktorých by malo byť jasné oceňovanie výkonu a služieb. Všetko bude spracované do protokolu, ktorý bude prerokovaný so starostom obce a bude predložený ako vstupný podklad pre audit.

Starosta obce – uviedol, že zmluvy boli schválené v OZ,  pre nás z toho vyplýva prerobiť zmluvy, ale sú porovnateľné s inými obcami.  

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že to čo kontroloval Ing. Tichý za r. 2015  a r.2016,  je zverejnené, ale jeho zaujímajú veci súvisiace s  p. Michálkom.

Starosta obce – uviedol, že trestné oznámenie bolo podané s konkrétnymi oznámeniami a rieši to polícia.  

Mgr. Martin Mišík – na vysvetlenie uviedol, že sumy, ktoré Ledrov účtuje obci za vývoz TKO sú porovnateľné s firmou Megawaste. Zmluvy sa od roku 2012 iba obnovovali, nemenili sa. Ďalej uviedol, že Ledrov vykonával pomerne veľkú stavebnú činnosť pre obec  a väčšina faktúr bola z tejto činnosti. Všetky výstupy z protokolu sa zobrazia aj v zmluvách medzi obcou a Ledrovom.

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, či zmluva na vývoz TKO bola schválená v OZ a prečo trvalo 5 mesiacov, kým podali trestné oznámenie.

Odpovedal starosta obce, že cenu kalkuloval bývalý konateľ, a táto cena sa schvaľuje v rámci rozpočtu každý rok. Celý proces trval 5 mesiacov, pretože sme oslovovali listom  podnikateľov, ktorí sa vyjadrovali k dlžobám, a čakali sme na ich vyjadrenia, aby sa získali dôkazy,   a  doporučil p. Hantákovi, že  dotazy,  ktoré má na  spol. Ledrov môže predložiť na  Valnom zhromaždení Ledrovu.

Mgr. Martin Mišík – navrhol ukončiť rozpravu v tomto bode rokovania.

Starosta obce dal o návrhu hlasovať.    

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./ a k bodu 5./         Návrh OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE - HÁJ IBV

                                                 a Návrh Kúpnej zmluvy

 

Starosta obce informoval, že po rôznych úvahách dospeli k záveru, že najlepším riešením bude verejná obchodná súťaž. V znaleckom posudku bola cena určená na 32,64 €/m2, ale my navrhujeme cenu 35,-€/m2. Parcely sú rôzne, je potrebné ich pripraviť. Sú parcely, kde možno stavať hneď a sú parcely, kde treba počkať. V územnom pláne sú to všetko stavebné pozemky. Návrh je  - 8 pozemkov na IBV a pre radovú výstavbu navrhujeme jedného, kto by ich realizoval, najmä kvôli estetike.

Mgr. Milan Hanták – kto odsúhlasil rozdelenie parciel?

Starosta obce – bola spracovaná štúdia, ktorá bola odsúhlasená v OZ. Zámerom nie je zastavať celé územie, riešia sa aj parkovacie miesta a zeleň. Pán Bolega je ochotný zameniť pozemok pod cintorín za pozemok č. 9. Pozemky sú rôzneho charakteru a obec musí predávať spôsobom, kto navrhne najvyššiu cenu.

Ing. Gabriela Brezániová – prečo odmietame verejnú dražbu, keď tento spôsob je najtransparentnejší? Už teraz pýtame 100,-€ zábezpeku.

Starosta obce – nechceme na pozemkoch zarábať, dospeli sme aj na OR k záveru, že VOS je pre občanov najlepšia. 100,-€ je administratívny poplatok, aby sme sa vyhli špekuláciam pri predaji.

JUDr. Ing. Mgr. Lenka Pacalajová Kováčová – je to administratívne náročný a dlhodobý proces, dražobná spoločnosť sa môže vyšplhať na poplatok až 10 %. VOS je postup efektívnejší a lepší.  Ak by sa pozemky nepodarilo predať, môže byť aj dražba.

Mgr. Milan Hanták – požiadal vo VOS uviesť presný termín vybudovania infraštruktúry

Starosta obce – ako už uviedol, sú to rôzne pozemky a prečítal bod 6./ VOS. 

Ing. Gabriela Brezániová –  navrhuje,  aby sa nehnuteľný majetok  zapísaný na LV č. 1,   k.ú. Led.Rovne, parc.  C KN č. 670/138, 670/139, 670/140, 670/141, 670/142, 670/143, 670/144, 670/145   predal verejnou dražbou.

p. Miloš Holbička – uviedol, že pri tomto objeme v celkovej hodnote 240 tis. €, ak by sa mal platiť poplatok dražobnej spoločnosti iba v najnižšej sadzbe 3%, aj to je  vysoká suma, tak prečo by sme mali niekomu toľko platiť? V realite býva poplatok až  10 %.

Mgr. Martin Mišík – spýtal sa p. Brezániovej v čom je VOS netransparentná, pretože je to jeden z legitímnych spôsobov predaja. Znalecký posudok definoval cenu 32,-€/m2 v danej oblasti, z vykonaného prieskumu v lokalitách Led.Rovní vyplynulo, že pozemky sa predávajú od 30,- do 35,-€/m2, pod cenu nemôžeme ísť, a pre neho ako poslanca je cena 35,-€/m2 adekvátna, ak sa predá za vyššiu cenu  budeme ešte spokojnejší. Dražba by možno vyhnala cenu vyšie.  Developer vo výsledku nebude hľadieť na občana, bude mať záujem postaviť a predať, nebude hľadieť na občana.  Cenu dražobnej spoločnosti platíme, či niekto kúpi, alebo nie, poplatok musíme zaplatiť.

Starosta obce uviedol, že ak chceme zásadne meniť podmienky VOS, požiadal návrhy predložiť písomne.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že nemieni ľudí ždímať, ale dražba – aukcia je pre ňu najtransparentnejší predaj.

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej, predávať pozemky verejnou dražbou,  hlasovať.     

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla v podmienkach VOS  v bode 6./ - zaviazať sa do termínu

 

Starosta obce - po vyhlásení súťaže záujemcom vysvetlíme podmienky. Aby sme mohli realizovať prekládky, musíme sa dohodnúť s elektrikármi, tí navrhujú, aby o prípojky žiadali už konkrétni vlastníci. Kanalizáciu by mali v priebehu dvoch rokov vyriešiť PVS Pov.Bystrica. A tiež sme sa chceli vyhnúť situácii, ak by pozemok kúpil developer, môže nás žalovať za nedodržanie podmienok.

 

Mgr. Martin Mišík – VOS je predajný a kúpny akt. Vyhlásime VOS, v závere sa stretneme so záujemcami, ak po stretnutí záujemca neprijíma podmienky VOS nezúčastní sa jej. Ak mu podmienky vyhovujú tak podá žiadosť do VOS. Chceme, aby sem občania prišli, je to pre obec príjem aj na daniach, je to v našom záujme. Komunikujeme s SPP, SSE aj PVS.

 

p. Miloš Holbička – pozemky sa predávajú s tým, že siete budú vybudované na náklady obce?

Či obec sa zaväzuje, či pozemok bude so sieťami, alebo bez sietí. V Klobušiciach sa predávajú pozemky bez sietí po 50,-€/m2 a so sieťami po 80,-€/m2. 

 

Starosta obce – pracujeme aj na územnom konaní, kde je zadefinované aj toto, rokujeme s organizáciami.

 

Mgr. Martin Mišík – ak je otázka, či na každý pozemok bude zabezpečená kanalizácia, elektrika a plyn, tak nie. Obec vytvorí možnosť pripojenia, tak aby sa vlastník mohol pripojiť, predávame vlastnícky vzťah k pozemku. Ak by to vybavovala obec suplovala by developerskú spoločnosť, zaväzujeme sa k úsiliu, nie termínu.

 

p. Miloš Holbička – ak by sa záujemca nemohol zúčastniť stretnutia, bude možnosť informovať sa na konktrétny pozemok v inom termíne?        

Odpovedal Mgr. Mišík – keď vyhlásime VOS zverejníme aj telefónne číslo a čas kedy a kam sa môžu prísť občania informovať.

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, prečo sa uvádzajú rozdielne dátumy na uzávierku predkladania  ponúk a zloženia zábezpeky? A či je nutné uvádzať číslo parcely pri vložení zábezpeky?

Odpovedal starosta obce – dátumy sú rozdielne z dôvodu trvania bankovej operácie a kontrolu a sumarizáciu  na vyhnotenie platieb zábezpeky pre výberovú komisiu. Číslo parcely je tam uvedené iba pre lepšiu prehľadnosť vloženej zábezpeky, ale nie je nutné, aby tam bolo uvedené.

p. Štefan Ďurko – podľa jeho názoru, má to logiku, ak niekto dá ponuku na viacero parciel, je to prehľadnejšie.

Ing. Gabriela Brezániová – navrhuje, aby v poznámke  boli vypustené čísla parciel.

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Bc.Mašlaň)

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (p.Ďurko, p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – v bode 6./ sa uvádza „vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, súťaž zrušiť, meniť“, prečo sa má súťaž meniť keď už je rozbehnutá? 

 

JUDr. Ing. Mgr. Lenka Pacalajová Kováčová – tento bod nevyplýva zo zákona, je to vyslovene na Vás, ak si to vyhlasovateľ uvedie tak to platí, ak si to nedá, tak to neplatí.

Starosta obce – ide o to, aby sme chránili obecný majetok

 

Mgr. Martin Mišík – je to štandardné znenie, ktoré sa uvádza vo VOS.

 

Mgr.Milan Hanták – navrhol uviesť vo VOS termín vybudovania infraštruktúry do 30.11.2018

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr.Milan Hanták – navrhol vypustiť v podmienkach VOS bod 6./

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VOS na IBV Háj  a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./ a k bodu 7./        Návrh OVS OBEC LEDNICKÉ ROVNE HÁJ RV

                                                               Návrh  Kúpna zmluva

                                                          

Starosta obce  uviedol na prerokovanie VOS na radovú výstavbu v časti Háj. Podmienky sú v podstate rovnaké, líši sa výška zábezpeky, pretože RV sa nedá realizovať tak, aby to robili štyri subjekty. Musí byť jeden zodpovedný, ktorý to zabezpečí.

Mgr. Milan Hanták – v bode 3./ sa uvádza, že štyri parcely je možné odkúpiť len v celku. Je to ponuka pre developerov.

p. Miloš Holbička – pri RV je dôležité, aby ju realizovala jedna firma

Mgr. Milan Hanták – navrhol vypustiť v podmienkach VOS bod 3./

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr. Hanták)                   

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr.Milan Hanták – navrhol vypustiť v podmienkach VOS bod 6./

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhuje, aby v bode 5./ v poznámke  boli vypustené čísla parciel.

Starosta obce dal o návrhu Ing. Brezániovej hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala vysvetliť, prečo sa neuvádza podmienka, ktorú navrhoval starosta na predchádzajúcom OZ, že majú mať rovnaký šat a v priebehu 5 rokov sa to nesmie predať.

Odpovedal starota obce – po porade sme uvedený bod vypustili z toho dôvodu, aby nevznikli problémy mladým kupujúcim pri braní hypoték, pretože by vznikali pri zápise ťarchy.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o VOS na RV Háj  a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./                 Návrh umiestnenia pamätníka

 

Starosta obce uviedol, že nás oslovil p. Karol Vanko so žiadosťou o umiestnenie pamätníka po neb. Sgr. Antonovi Vankovi. Prebrali sme to aj na OR, ktorá vyjadrila súhlas s umiestnením v obci s tým, že konkrétne miesto určíme na OZ. Sú dva  varianty.  Návrh od rodinných príslušníkov je  umiestniť pamätník na roh  pri odbočke do Súhradky, kde  kedysi stál  ich rodinný dom a požiadal poslancov o ich návrhy.

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí s umiestnením pamätníka aj s navrhovaným miestom – roh pri odbočke do Súhradky.

Starosta obce – je problém s tým, že pozemok patrí Rone, navrhol  zatiaľ vyjadriť iba súhlas s umiestnením pamätníka v obci a lokalitu určíme neskôr.

p. Peter Greguška – je za to, aby sme rešpektovali lokalitu, ktorú si navrhla rodina. Je to dostatočný plac, navrhuje však otočiť to smerom do Súhradky, nie k hlavnej ceste. Rešpektovali by sme výber rodiny, ale otočený smerom ku Súhradke. Navrhol ohradiť priestor, a tým ho zdôstojniť.  

Starosta obce vyslovil uznesenie, že OZ schvaľuje zámer umiestnenia pamätníka Sgt. Antona Vanku  v obci Lednické Rovne s tým, že rešpektuje požiadavku žiadateľa s umiestnením. 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./                 Návrh Nájomnej zmluvy VÚB Lednické Rovne

Starosta obce uviedol na prerokovanie nájomnú zmluvu s VÚB, a.s. ktorú poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie. Nájomnou zmluvou sme sa zaoberali aj na rokovaní OR.

p. Miloš Holbička – uviedol, že suma 296,-€ za 100 m2 sa mu zdá nízka a navrhuje neschváliť uvedený návrh, a zaviazať úrad, aby vyrokoval vyššiu sumu za m2.

Starosta obce – vysvetlil, ako sme sa dopracovali k sume 35,-€/m2. Vychádzali sme z toho, že SLSP platí 35,-€/m2. Nájomná zmluva pre VÚB   je pripravená na rovnakú sumu za m2, ale samozrejme podporí myšlienku navýšenia ceny.

Mgr. Martin Mišík – cena 35,-€/m2 za rok je zatiaľ najvyššia ceny, ktorú v obci účtujeme za prenájom. V Dome služieb je cena 20,-€/m2 a rok. Nemá nič proti navýšeniu. Cena by mala  mať reálny základ a  mala by byť približná aj k ostatným objektom.

Starosta obce zhrnul návrhy poslancov a uviedol, že OZ neschvaľuje nájomnú zmluvu s VÚB na uvedenú sumu, ale navrhuje aby cena bola navýšená na 50,-€/m2 a rok.  Takže z uvedeného vyplývajú dve uznesenia a dal o nich hlasovať:

Návrh uznesenia, že OZ schvaľuje nájomnú zmluvu s VÚB, tak ako bola predložená:

 Hlasovanie:   „ za“               -       0 poslancov                   

                        „ proti“          -     10 poslancov

                        „ zdržali sa“   -       0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Návrh OZ, že ukladá vedeniu obce rokovať s VÚB o zvýšení nájmu na sumu 50,-€/m2 a rok.

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./               Prerokovanie žiadostí o prenájom nebytových priestorov

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Veroniky Skukálkovej o prenájom priestorov v Zdravotnom stredisku.

Doplnil Mgr. Mišík – p. Skukálková prejavila záujem o priestory, ktoré sa uvoľnia po firme Munus k dátumu 01.03.2018 a v zmysle uznesenia OZ predkladajú túto žiadosť.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že p. Bartošek tiež prejavil záujem o uvoľnené priestory po firme Munus, ale v Dome služieb. Priestor bude uvoľnený k 01.01.2018. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./               Žiadosť o rekonštrukciu predajne v DS - Bartošek

 

Starosta obce predložil žiadosť p. Bartoška o komplexnú rekonštrukciu priestorov predajne mäsa, od obce nepožaduje žiadnu refundáciu nákladov,  avšak požiadal o predĺženie nájomnej zmluvy o ďalších 5 rokov,  takže v nájomnej zmluve by sa uvádzalo 5 + 5 rokov. Túto požiadavku predniesol p. Bartošek pred dvoma dňami na stretnutí, takže v predloženej zmluve to nebolo uvedené, samozrejme to môžeme prejednať na ďalšom zasadnutí OZ. Takže navrhuje uvedené zobrať na vedomie  s tým, že do budúceho OZ bude predložené konkrétne uznesenie

 

Mgr. Milan Hanták – súhlasí, aby to bolo vzaté iba na vedomie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhuje, aby sme p. Bartoškovi dali stanovisko, že súhlasíme s rekonštrukciou priestorov a na ďalšom  zasadnutí  prerokujeme dobu prenájmu.

 

JUDr. Ing. Mgr. Lenka Pacalajová Kováčová – navrhla, zatiaľ schváliť minimálne v rozsahu žiadosti,  a do ďalšieho OZ pripravíme dodatok k nájomnej zmluve, ktorý bude poslancom predložený v rámci materiálov. 

Starosta obce doplnil, že v uznesení sa uvedie, že všetky rekonštrukčné práce prevedie so súhlasom stavebného úradu a vlastníka. Pána Bartoška budeme informovať, že pripravíme materiál v zmysle jeho požiadavky a bude predmetom rokovania  OZ dňa 14.12.2017 a dnes jeho žiadosť  OZ berieme na vedomie.  

K bodu 12/                Návrh vysporiadania pozemkov pod ZŠ

 

Starosta obce predložil návrh Mgr. Chaloupkovej, jedná sa o pozemky pod ZŠ, a  ktorá požaduje vyplatiť čiastku 438,16€ za celú výmeru, čo predstavuje 4,78€/m2, ktorú vlastní. Dohodu p. Chaloupková už aj podpísala, poslanci ju obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a otvoril rozpravu k tomuto bodu.

Mgr. Milan Hanták - spýtal sa, kto vypracoval túto dohodu.

Odpovedal starosta obce - zmluvu vypracovala JUDr. Bušfy, ktorá nás zastupuje v tomto procese.

Bc. Jana Kürtiová - navrhla doplniť v texte uznesenia bydlisko Mgr. Chaloupkovej 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./               Návrh kúpy pozemku - SRZ

 

Starosta obce informoval o žiadosti SRZ (Slovenský rybársky zväz), ktorý má záujem o odkúpenie pozemku, žiadosť obdržali poslanci s materiálmi. OR  nedoporučuje odpredaj, pretože uvedené pozemky využívajú aj iní občania. Jedná sa o vodnú plochu - jazero a pozemky okolo jazera.

Mgr. Milan Hanták - o akú časť sa jedná

Odpovedal starosta obce, je to uvedené v žiadosti, jedná sa o cca 9 000 m2.

Bc. Jana Kürtiová -  pri preverovaní v katastri nehnuteľností boli zistené nezrovnalosti. Uvedené pozemky boli zapísané v E-čkovom stave a s nimi totožné boli zapísané aj v C-čkovom stave. Takže pri predaji by bol jednoznačne potrebný geometrický plán, znalecký posudok a odčlenenie parcely, takže náklady by boli oveľa vyššie.

p. Roman Rovný - zástupca rybárov, sa vyjadril,  že  budú radi, ak im bude odpredaná len vodná plocha, nie pôda, aby to bolo prístupné pre všetkých

p. Marián Mierny - zastupca rybárov, uviedol, že nejde o žiadne podnikanie, chcú aby to ostalo aj občanom aj rybárom.

Ing. Gabriela Brezániová - spýtala sa rybárov, či by akceptovali aj dlhodobú nájomnú zmluvu?

Starosta obce požiadal o stanovisko rybárov, náklady na GP a odčlenenie budú náročné, alebo aby sme to vedeli presne špecifikovať v nájomnej zmluve

p.Marián Mierny - majú záujem o odkúpenie časti rybníka, pretože je tam x-majiteľov. Chceli by zachovať všeľudové rybárstvo. Majiteľom by bol SRZ, nie konkrétni ľudia, žiadni súkromní majitelia.

Mgr. Milan Hanták - spýtal sa či je nejaká nájomná zmluva podpísaná

Odpovedal starosta, že nevie

p. Peter Greguška - ak zmluva nie je, treba postaviť novú, na dlhodobý nájom s garanciou, že obec to neodpredá,  a financie, ktoré by investovali do odpredaja, použiť na svoju činnosť.

p. Roman Rovný - pre SRZ je akceptovateľná aj takáto možnosť, pokiaľ bude odmietnutý odpredaj 

Ing. Gabriela Brezániová - brala uvedenú žiadosť ako informáciu, preto navrhuje posunúť túto žiadosť na rokovanie do najbližšieho OZ.

Starosta obce - do najbližšieho OZ by sme to nestihli prichystať, pretože nebudeme mať znalecký posudok ani GP, myslí si že p. Greguška má dobrý návrh, vstúpiť do rokovania o dlhodobej nájomnej zmluve.

Mgr.Milan Hanták - sa spýtal p. Rovného, či SRZ má podpísanú nájomnú zmluvu s obcou

Odpovedal p. Rovný -je tajomníkom SRZ dva  mesiace a o zmluvných vzťahoch nemá vedomosť.  

Starosta obce prečítal uznesenie o odpredaji pozemku SRZ a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     6 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Brezániová, p.Pokorný)

Návrh nebol schválený. Mgr. Mišík nebol počas hlasovania prítomný.

 

Starosta obce prečítal uznesenie o tom, že sa bude pokračovať v rokovaniach o právnom vzťahu k pozemkov so SRZ

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

Návrh bol schválený. Mgr. Mišík nebol počas hlasovania prítomný.

 

K bodu 14./               Žiadosť E. Teplanová

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Evy Teplanovej, ktorá požiadala o zámenu pozemkov. Návrh dohody je taký, že p. Teplanová nám odstúpi pozemok pod základnou školou, kde je vlastníčkou 2/3 pozemku o výmere 313 m2, a obec sa zaviaže, že jej povolí právo vstupu a prechodu na jej pozemok cez pozemok, ktorého  je výlučným vlastníctvom obec, pre účely dočasnej komunikácie z dôvodu, že je tam vedený verejný vodovod a elektrika.

 

Ing. Gabriela Brezániová - vyjadrila súhlas, aby sa to takýmto spôsobom p. Teplanovej previedlo.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zámene pozemkov s p. Teplanovou a dal o ňom  hlasovať.

 

 Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

K bodu 15./               Žiadosť ul. Družstevná

 

Starosta obce informoval o žiadosti štyroch vlastníkov pozemkov na ulici Družstevnej,  o udelenie súhlasu na uloženie inžinierskych sietí do cesty, ktorá je vo vlastníctve obce. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o udelení súhlasu na uloženie inžinierskych sietí do cesty vo vlastníctve obce a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./                Žiadosť J. Prenosil  

Starosta obce informoval o žiadosti p. Jána Prenosila, o udelení súhlas s investičným zámerom firmy PrenoBeer. Požiadal o súhlas aj z toho dôvodu, že zasahuje  do obecného  chodníka,   a súvisí to s parkovacími plochami. Súhlas obce potrebuje preto, aby nemal problém pri vybavovaní vyjadrení od iných organizácií.

Mgr. Milan Hanták - nesúhlasí, aby OZ schvaľovalo investičný zamer podnikateľovi

Ing. Gabriela Brezániová - vyjadrila sa, že je to na území p. Prenosila, je to jeho majetok, a v tomto zmysle s tým nemá problém.

Starosta obce prečítal uznesenie o vyjadrení súhlasu pre firmu PrenoBeer a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./               Žiadosť ul. Medňanská

Starosta obce podal informáciu o pripravovanej výstavbe 13 rodinných domov na ulici Medňanskej. Žiadosť berieme iba na vedomie. Je to v zmysle územného plánu na súkromných pozemkoch.

Bc. Jana Kurtiová - je to v zmysle UP, všetky vyjadrenia doložili, od sieťarov, Povodia Váhu, vodárov,    všetko budú riešiť v rámci projektovej dokumentácie.   

Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

K bodu 18./               Príspevky občanov

Starosta obce dal priestor na vyjadrenia sa občanom.

p. Ferdinand Šlesar - požiadal, aby cesta na Družstevnej ulici bola zavezená štrkom, aby mechanizmy nevláčili  blato,  je to nepríjemné. Upozornil, že tam je hlavný  prívod vody od Skalky pre celé Horenice.  

Starosta obce - uviedol, že boli upozornení všetci stavebníci, aby cestu udržiavali v poriadku. Problém je v tom, že sa budú riešiť aj ďalšie prípojky, až potom môžeme riešiť vysypanie štrkom a asfaltovanie. 

Nakoľko  nikto z občanov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rokovanie v tomto bode.

K bodu 19./               Rôzne

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Drinkovej, ktorá žiada o zmenu otváracích hodín v infocentre. Bolo to predmetom VOS, z toho dôvodu to predkladáme do OZ. Rozsah otváracích hodín by bol väčší, ale čas od 7,00 h. do 9,00 h., nie je využitý, preto ho žiadajú posunúť na neskoršiu dobu, aby bola prevádzka využitá.

Starostsa obce prečítal uznesenie o predĺžení otváracích hodín a dal o ňom hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že sme obdržali upozornenie prokurátora o tom, že obec nemá platné VZN o vyvesovaní volebných plagátov a požiadal Bc. Hollana o jeho prečítanie. Ďalej uviedol, že návrh VZN predložíme na ďalšom zasadnutí OZ

Bc. Jozef Hollan - prečítal upozornenie prokurátora  č. Pd 125/17/3306-2, v plnom znení. VZN je pripravené a po zverejnení ho predložíme na ďalšom zasadnutí OZ.  Uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

Mgr. Martin Mišík -  prečítal poučenie oprávnených osôb v plnom znení. Oprávnení sú poslanci OZ a poučenie vykonal Mgr. Martin Mišík. Prečítaním dáva poučenie poslancom OZ ako sa správať v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a  ako ich dodržiavať.

Starosta obce vysvetlil pre občanov, že p. Hanták dlhodobo odmieta podpísať poučenie, preto zvolili takúto formu poučenia  verejným spôsobom.

Mgr. Milan Hanták - uviedol, že  v poučení, ktoré mu bolo predložené bol uvedený ako zamestanec. Poučenie po preštudovaní rád podpíše a prevzal si vzor poučenia.

Ing. Gabriela Brezániová - uviedla, že poučenie, ktoré jej bolo predložené nebolo v súlade, tak ako by ho mala podpísať. Nové poučenie pred týždňom podpísala.

Starosta obce ďalej informoval, že na zasadnutí OR sa rozprávali, že by bolo dobré doriešiť situáciu na námestí v Led.Rovniach. Zhodli sme sa na tom, že by sme sa vrátili k pôvodnému riešeniu námestia, teda maximálne rozšíriť počet parkovacích miest a prípadné predajne pristavovať za domom služieb.

Ing. Gabriela Brezániová - súhlasí s riešením parkovacích miest a navrhla uvažovať o parkovnom a obmedzení parkovania na 2 hodiny a zainvestovať do stroja na parkovanie.

p. Štefan Ďurko - čo spomínaná tržnica?

Odpovedal starosta obce - súčasťou riešenia by bola aj tržnica, predajňu pekárne by sme presťahovali do priestorov po sklenárovi a budovu zbúrali.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie o riešení námestia a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov 

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce informoval o využití voľných priestorov po bývalej pekárni. Na OR padli návrhy, aby sme vyhlásili VOS na prenájom týchto priestorov. Ďalšia úvaha je zriadiť denný stacionár pre seniorov, na ktorý by sme mohli požiadať o financie z eurofondov a spýtal sa na názor poslancov.

Ing. Gabriela Brezániová - s návrhom denného stacionára súhlasí

Starosta obce prečítal uznesenie na zmenu objektu pekárne na denný stacionár  seniorov.

 Hlasovanie:   „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták - spýtal sa, kedy sa začnú vykupovať pozemky pod cestou na ulici Medovej od súkromníkov. Ďalej sa zaujímal, čo s budovou bývalého zelovocu.

Odpovedal starosta obce - úrad na tom intenzívne pracuje, objavil sa ďalší záujemca o investíciu, bude sa riešiť aj kanalizácia, vlastníci budú oslovení. Predajňa zeleniny je predmetom súdneho konania, prevádzka musela byť uzatvorená, ale odstránenie je problematické, vlastník odmietol budovu odstrániť, teraz sa rieši spôsob odstránenia.

Mgr. Milan Hanták - spýtal sa, kto osádzal plechy na Dom služieb a kto to financoval, a či sa platia odvody do sociálnej poisťovne, a či sa spláca dlh firmy Ledrov.

Odpovedal Mgr. Mišík - plechy osádzal aj financoval Ledrov, a odvody a dlh sa platia

Ing. Gabriela Brezániová - spýtala sa JUDr. Kováčovej, ohľadne sporu s p. Barkovou, jedná sa zhruba o sumu 2400,-€ z vašej strany. Je to súdom pridelená suma, sú to nárokovateľné súdne trovy?  Ďalej požiadala o vyčíslenie nákladov. 

JUDr. Ing. Mgr. Lenka Pacalajová Kováčová - vyjadrila sa, že je to predovšetkým advokátska kancelária, ktorá úrad zastupuje, a  na súd chodila na substitučné plnomocenstvo. Trovy sú doposiaľ vyčíslené, na ktoré by bol nárok v prípade, že by bol spor úspešný.     

Ing. Gabriela Brezániová - požiadala starostu, aby taxatívne vymenoval aké nároky si tam dali. Ak je to súdom dané, nebude o tom hovoriť

Starosta obce uviedol, že je to predmetom rokovania, poslanci budú informovaní, rokujeme o tomto poplatku, ktorý vyplynul z tabuliek, chceme sa o tom baviť na stretnutí.

JUDr. Kováčová - uviedla, že si môžu sadnúť, a rada to všetko vysvetlí

Mgr. Martin Mišík -  uviedol na úpravu veci, že sme neschválili mimosúdne vyrovnanie, ale schválili sme stretnutie a prerokovanie.

K bodu 20./               Záver

Starosta obce uviedol, že ďalšie zasadnutie OZ sa uskutoční 14.12.2017, materiály budú zverejnené 15 dní pred zasadnutím OZ, preto požiadal poslancov, aby svoje pripomienky predkladali písomne. Poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil.

 

Overovatelia:

p. Miloš Holbička    

p. Tomáš  Pokorný  

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:131
TÝŽDEŇ:131
CELKOM:1816406

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.