Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 07.01.2016 o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného 14.12.2015

  3./  Schválenie predloženia ŽoNFP v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy

        Materskej školy Lednické Rovne“ a schválenie výšky maximálneho spolufinancovania

        projektu  

  4./  Schválenie žiadosti p. Mikulu

  5./  Schválenie podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže

  6./  Rôzne

  7./  Príspevky občanov

  8./  Návrh a schválenie uznesenia

  9./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a občanov, poprial všetkým do nového roka veľa pozitívnej energie a veľa zdravia. Ďalej konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov  Ing. Gabrielu Brezániovú a p. Milana Chudadu. Do návrhovej komisie doporučil schváliť Mgr. Martina Mišíka a Bc.Juraja Mašlaňa.  

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne ospravedlnil p. Milana Cinku a Bc. Jozefa Hollana, ktorí sa nezúčastnia rokovania z dôvodu PN a prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla, aby bol bod 7./ - Príspevky občanov presunutý ako bod 3./ a ostatné  body posunúť.

Starosta obce dal hlasovať o pozmenenom programe rokovania.

 

Hlasovanie: „všetci za“.   Návrh bol prijatý.

 

K bodu 2./

 

            Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 14.12.2015  previedol Ing. Jozef Tichý. Konštatoval, že v rámci vyhodnotenia jednotlivých kapitol uznesenia týkajúcich  sa ôsmej zmeny rozpočtu, rozpočtu na rok 2016 a strategického plánu obce boli splnené do konca hospodárskeho roka.  Ostatné uznesenia boli splnené v termíne, alebo sa priebežne plnia. 

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal, aby plat starostu obce a zástupcu starostu obce boli v uznesení zapísané a zverejnené v číselnej forme tak, ako boli schválené.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták, Bc.Mašlaň)  

                        „ proti“          -     4 poslanci (Ing. Backo, p.Chudada, p.Ďurko, p.Holbička)

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (Mgr.Mišík, p.Greguška, p.Pokorný) 

Návrh nebol prijatý.

 

Nakoľko nikto z poslancov už nemal dotazy ani pripomienky ku kontrole uznesenia, starosta obce konštatoval, že kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./

 

Starosta obce vyzval občanov, že môžu predniesť svoje príspevky.

Nakoľko nikto z občanov nemal záujem o diskusiu, starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 4./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie schválenie predloženia ŽoNFP v projekte „Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Lednické Rovne“ a schválenie výšky maximálneho spolufinancovania projektu. Poukázal na potrebu rekonštrukcie MŠ, vymenoval závady, ktoré je nutné odstrániť (výmena okien, dverí, kúrenia, elektriky - diódové osvetlenie, a výmena elektrických rozvodov, izolácia  a výmena strechy, vyspádovanie strechy, rekuperácia - vetranie kuchyne a tried bez úniku tepla, odvlhnutie budovy) a uviedol, čo všetko bude potrebné v rámci projektu vypracovať, aby sa dosiahla čo najväčšia energetická úspora.

 

Ďalej starosta obce informoval, že do oprávnených výdavkov patrí projektová dokumentácia, energetické audity- pred a po rekonštrukcii, stavebný dozor. Výzva bola zverejnená 07.12.2015 a žiadosti sa podávajú do 15.01.2016. Termín je veľmi krátky, ale rozhodli sme sa podať žiadosť. Na príprave potrebnej dokumentácie sme pracovali aj počas sviatkov. Nemáme doriešenú ešte fotovoltaiku – riešime to s energetikmi - vybavujeme povolenia. Celková investícia je odhadovaná v sume 780 tis.€. Máme záujem sa zapojiť do výzvy v prvom kole. Druhé kolo výzvy bude 15.03.2016 a je menšia šanca získať financie. Ďalšia výzva z programu IROP má byť zameraná na zvýšenie kapacity škôlok, tzv. integrovaný program. Žiadosti podávané v druhom kole výzvy sa budú predkladať na jar, alebo v lete a výška poskytnutých finančných prostriedkov môže byť nižšia. V tejto výzve by sme skôr chceli poriešiť telocvičňu a ak by bol väčší počet detí, využiť ju ako triedu. Starosta obce požiadal o vyjadrenie riaditeľku MŠ Bc. Jarmilu Povazníkovú.

 

Bc.Jarmila Provazníková, riaditeľka MŠ, sa vyjadrila, že ak chceme zachovať škôlku, je potrebné zapojiť sa do projektu, pretože budova je v ohrozenom stave. Sú tam skryté vady, ktoré neustále riešia. Budova je stará, dlhé roky sa do jej opráv nič neinvestovalo. Vyzvala poslancov a občanov, ak by niekto mal záujem  môže si uvedené  priestory MŠ prísť pozrieť.  O škôlku je záujem, kapacita je naplnená. Ak by sme v projekte uspeli, získané financie by boli  určite dobre využité.       

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa,  ak správne porozumela, štúdia, alebo zámer  ktorý bol schvaľovaný asi  pred trištvrte rokom, už nepoužijeme, teraz sa bude postupovať podľa nového projektu?

Vysvetlil starosta obce – že projekt, ktorý bol schválený bol obmedzený kapacitou detí. Uviedol príklad, že keby sme požiadali o vybudovanie triedy pre 20 detí, mohli by sme požiadať o dotáciu najviac 200 tis.€, čo nepostačuje na opravy MŠ. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do nového projektu a do výzvy  na zvýšenie kapacity sa môže zapojiť v ďalšej výzve podávania žiadostí.  Existuje aj možnosť, že nebudeme  úspešní.

 

Ing. Gabriela Brezániová – zaujímala sa aká je v súčasnosti kapacita detí, a koľko detí je maximum.

Odpovedala Bc. Provazníková – v súčasnosti je kapacita 96 detí, a to je aj maximum. Záleží aj na veku detí – je to obmedzené vyhláškou.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa koľko to bude stáť obec, nemá v materiáloch nápočet, obdržal iba sprievodnú správu.  Starosta obce hovoril, že štát dá na to 780 tis., zaujíma ho koľko je spoluúčasť obce. Za zateplenie dať 780 tis.€ je podľa jeho názoru veľa.

 

Odpovedal starosta obce – materiály boli poslancom zasielané emailom, p. Hanták mailovú komunikáciu odmieta. Boli mu doručené do poštovej schránky.  Všetko je v projekte uvedené a už o tom aj hovoril, takže zopakuje, čo projekt obsahuje. Zateplenie obvodového plášťa, komplet aj pivnice – odkopanie celej pivnice a odizolovanie proti vode, zateplenie strešného plášťa, celá strecha sa rozoberie, vyberie sa škvárobetón, výmena celej strechy, stropu, elektroinštalácia, okná, dvere, zabránenie vlhkosti, rozvody kúrenia a radiátory, slnečné kolektory, rekuperácia vzduchu, vzduchotechnika kuchyne, bezbariérový vstup. Dodržiavame podmienky, ktoré si stanovila EÚ, preto je to projekt  na zníženie energetickej náročnosti. Na toto všetko sa robí verejné obstarávanie, ktoré nám robí firma, takže cenu my neovplyvníme.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa koľko je spoluúčasť obce a koľko sa zaplatilo firme Art Arch, spracovateľovi projektu.

 

Starosta obce – uviedol, že spoluúčasť obce je 39 tis.€ a spracovateľovi sme ešte  neplatili nič. Ing. Kopačková má projekt k nahliadnutiu a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal navrhované uznesenia.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že na základe metodiky k podávaniu žiadostí k výzvam je potrebné prijať dve uznesenia a prečítal ich návrh.

 

Uznesenie  o  predložení  žiadosti o NFP k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy

Materskej školy Lednické Rovne“.

 

Hlasovanie: „všetci za“ . Návrh bol prijatý. 

 

Uznesenie o schválení výšky maximálneho spolufinancovania projektu MŠ:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Mikulu. Na minulom zasadnutí OZ sme prejednávali zámer odpredať 3m2 pod vybudovanou garážou a teraz je potrebné schváliť odpredaj uvedených 3m2 pozemku. Požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal navrhované uznesenie a následne otvorí k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal navrhované uznesenie na odpredaj 3m2 pozemku pod vybudovanou garážou pánovi Arnoštovi Mikulovi.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje odpredať pozemok za trhovú cenu a nie za cenu 1,63€/m2.

 

Odpovedal starosta obce – uviedol, že cena bola stanovená na základe účtovnej hodnoty majetku, keby sme chceli predávať spôsobom, ktorý navrhuje Mgr. Hanták, museli by sme dať vypracovať znalecký posudok, a ten je oveľa drahší ako cena pozemku – 3m2, a dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)            

                        „ proti“          -     9 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh nebol prijatý.

 

Starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení – odpredaj 3m2 pozemku pod jestvujúcou garážou p. Mikulu.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie schválenie podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže. Dňa 04.januára 2016 sme prevzali priestory od bývalej nájomníčky hotela. Na OR a predchádzajúcom OZ  sme si zadefinovali, že uvedené priestory budeme ponúkať verejnou obchodnou súťažou. Podmienky, ktoré sme stanovili obdržali poslanci s materiálmi na dnešné rokovanie. Ďalej uviedol, že plocha, ktorú by sme vo VOS ponúkali by bola najviac 120 m2, a ostatné priestory by sme zrekonštruovali, aby boli k dispozícii napr. ako svadobná miestnosť, klub dôchodcov, alebo centrum pre rodinu. Následne prečítal podmienky VOS. Cena za prenájom je navrhovaná 35,-€ za 1m2 a rok. Hodnotiace kritérium by bola najvyššia ponúknutá cena a dodržanie podmienok. Doba nájmu je navrhnutá na 5 rokov, a stavebné úpravy by si musel nájomca previesť sám na svoje náklady po predchádzajúcom schválení projektu obcou. Neprípustný je prenájom pohostinstva alebo hracích automatov.  Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v bode 5./ nájomnej zmluvy sa uvádza doba nájmu minimálne 5 rokov, žiada uviesť presný dátum prenájmu, presne určiť koľko rokov.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Holbička, p.Ďurko, p.Chudada)

                        „ zdržali sa“   -     4 poslanci (p.Greguška, p.Pokorný, p.Backo, Mgr.Mišík) 

Návrh nebol prijatý. Poslanec Bc.Mašlaň nebol v čase hlasovania prítomný.

 

Starosta obce uviedol, že súčasťou VOS bude návrh zmluvy, v ktorej budú podrobne rozpracované navrhované podmienky súťaže.

K uvedenému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie návrhy, ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh uznesenie a dal o  návrhu vyhlásenia VOS hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov 

Návrh bol prijatý.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce podal informáciu, že sa v obci uskutočnil Silvester, na ktorý sú dobré ohlasy a výstup na Ostrú horu,  a zároveň pozval prítomných  na sv.omšu za OcÚ a všetkých občanov obce, ktorá sa uskutoční 10.01.2016. Ďalej požiadal Mgr. Mišíka, aby podal informáciu o pripravovanom projekte.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že projekt vyšiel iba nedávno, takže ešte nemáme konkrétne materiály, je to projekt Krajského riaditeľstva PZ. V prvej etape by sme chceli monitorovať námestie a priľahlé časti siedmimi kamerami a postupne by sme dopĺňali aj ostatné časti - sídliská, parkoviská a športoviská. Celkovo je možné pripojiť 36 vstupov. Celkové investície na projekt by boli cca 20tis.€ a spoluúčasť obce by predstavovala 20% z celkovej sumy.

Doplnil starosta obce – máme záujem rozširovať kamerový systém, preto budeme žiadať o finančný príspevok každý rok a otvoril diskusiu.

 

Mgr. Milan Hanták – podľa jeho názoru, keď už kamerový systém, tak nie len na námestie, ale aj na všetky vstupy do obce – Háj, Horenice, Medné.

Ďalej požadoval od náčelníka ObP predložiť správu o činnosti ObP.

 

Odpovedal starosta obce – predloženie správy nie je na programe rokovania. Správa bude predložená na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva a bude samostatným bodom rokovania. Správu o činnosti náčelník ObP predkladá aj na Ministerstvo vnútra.

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh, aby náčelník ObP predkladal správu o činnosti ObP každý mesiac.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták, Bc.Mašlaň,

                                                                        p.Holbička)  

                        „ proti“          -     5 poslanci (Ing. Backo, p.Chudada, Mgr.Mišík, p.Greguška,

                                                                        p.Pokorný)

                        „ zdržal sa“    -     1 poslanec (p.Ďurko,) 

Návrh nebol prijatý.

        

p.Milan Chudada – súhlasí so zriadením kamerového systému, ale požiadal by, aby sa nezabúdalo aj na okrajové časti – Horenice a Medné, plánuje sa cyklotrasa, tiež by bolo dobré, aby bola monitorovaná a taktiež by sa zabránilo vyvážaniu odpadu ku Váhu.

Ďalej požiadal upresniť informáciu o digitálnej ponuke káblovej televízie. Má informácie o tom, že majú byť občanom dodávané nejaké karty, na základe ktorých táto ponuka funguje. 

Doporučuje, aby sme v prípade MŠ sa zamysleli aj nad rozšírením priestorov, pretože chceme budovať nové byty, budú tu mladé rodiny a rozšírenie škôlky by bolo vhodným riešením.

 

Odpovedal starosta obce – nad rozšírením škôlky sa zamýšľame, výzva zatiaľ nebola zverejnená. Kamerový systém bude mať 36 vstupov, takže uvažujeme rozmiestniť kamery aj v okrajových častiach, ale problémom je doviesť signál z týchto častí k prijímaču.

Digitálna ponuka káblovej televízie bude k 15.01.2016 zakódovaná a kto bude mať záujem môže si uvedenú kartu kúpiť od spol. Vares, cez p.Pavlíka. Informácia je zverejnená na webových stránkach obce. Analógová ponuka bude fungovať bez zmien.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o informáciu v akom štádiu je zámena pozemkov  pod Kaplnkou v Horeniciach a školskou jedálňou.

Odpovedal starosta – žiadosť o zámenu je na Biskupskom úrade, zatiaľ sme od nich vyjadrenie neobdržali. Doplnila Ing.Kopačková – máme pripravený aktualizovaný geometrický plán k zámennej zmluve, pozemok pod kaplnkou je zatiaľ obecný, prebieha rokovanie.

 

Diskusia občania.

 

Ing. Jozef Prekop – vyjadril názor že je správne rekonštruovať MŠ, ale súhlasí aj s názorom p.Hantáka, že 780 tis.€ je veľa za rekonštrukciu, aj keď riešime perspektívu. Súhlasí s p.Chudadom, že je potrebné riešiť kapacitu škôlky. Zaujíma ho ako to bude ďalej fungovať, kedy budeme vedieť, či boli finančné prostriedky pre MŠ štátom schválené.

Ďalej požiadal kontrolóra obce aby podal informáciu, koľko žiadostí o informáciu bolo občanmi predložených  podľa zákona 211/2000 za minulý rok a minulé volebné obdobie, čoho sa pripomienky týkali a ako boli vybavené,  aká je štruktúra podávania žiadostí o informáciu podľa  zákona 211/2000 Z.z., kto a a komu môže predložiť žiadosť.

 

Odpovedal starosta obce – štandardný postup je cez podateľňu OcÚ, alebo  emailom na oficiálne adresy starosta@lednickerovne.sk, prednosta@lednickerovne.sk, alebo podatelna@lednickerovne.sk .  Maily zriadené poslancom slúžia na bežnú komunikáciu medzi starostom a poslancami.

Informáciu doplnil kontrolór obce Ing.Tichý – je potrebné, aby žiadosti boli doručené a evidované v pošte OcÚ, druhý možný spôsob je cestou poslanca za miestnu časť, ktorý uvedenú žiadosť doručí na OcÚ. Úrad rieši oficiálne doručené podania. Ak niečo požadujeme, malo by tom byť oficiálne podchytené.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že teraz sa starosta usvedčil, že počítač, ktorý mu ponúkal do nájmu, aby mu mohol posielať emailovú poštu mu je na nič, pretože to nie je oficiálna pošta.

„Takže si ten počítač môže strčiť tam, kde sa strká pero, teda do klobúka“.   

 

JUDr. Lenka Kováčová – zákon hovorí, že povinnou osobou je obec.

Stránky zriadené poslancom sú zriadené na bežnú komunikáciu, žiadosti o informáciu musia byť doručené poštou, alebo na oficiálne zverejnené emailové adresy obce, pretože povinnou osobou je obec.  

  

p. Milan Chudada – reagoval na príspevok p.Prekopa, ktorý od neho požadoval informáciu o plechových garážach v Súhradke. Na dotaz odpovedal asi na ôsmy deň, pretože mal problém s počítačom.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval informáciu, koľko právnikov obec platí k dnešnému dňu.

Odpovedal starosta obce v tom zmysle, že všetky faktúry a zmluvy sú zverejnené na webových stránkach obce, ale ak chce môže prísť na úrad.

 

p. Alena Hantáková – spýtala sa, kto je vlastníkom budovy bývalej MŠ, tej časti kde je svadobná miestnosť.

Odpovedal starosta obce, že vlastníkom je Rona, a.s.

 

Nakoľko nikto z prítomných nemal ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil diskusiu.   

 

K bodu 8./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal Mgr. Martin Mišík.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhla doplniť do uznesenia v bode „Ukladá“  text:

„Kontrolórovi obce, aby do budúceho OZ predložil sumár žiadostí o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z.z., ktoré boli doručené na OcÚ za rok 2015 a minulé volebné obdobie  a vysvetliť systém podávania žiadostí.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Ing.Brezániovej:

 

Hlasovanie: „všetci za“.   Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dal  hlasovať o doplnenom  uznesení č.14/2016.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

p. Ing. Gabriela Brezániová  

p. Milan Chudada

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                   starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:18
TÝŽDEŇ:2595
CELKOM:1818870

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.