Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 22/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 17.09.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Vladimír Janovec , MVDr. Ján Havránek

2. Overovateľov zápisnice : Mgr. Ivan Kasár, Ing. Ján Havránek

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 21/2013 zo zasadnutia OZ dňa 25.06.2013.

2. Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013

3. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica č. Pd 91/13-8 zo dňa 02.08.2013


D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne a to :

a/
- Pozemok KNC 411/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/3 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/4 o výmere 387 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 412 o výmere 395 m2, druh pozemku záhrada
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
b/.
- Pozemok parc. č. KNC 414/2 , zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 244 m2 , pod domom č.s. 5 a par. č. KNC 414/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, oddelené GP č.88/2013 zo dňa 17.9.2013

c/.
- Dom č. s. 6, rodinný dom na parc. KNC 411/3 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv. č. 0034 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 7 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0035 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 8 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/1 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č.- 0036 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 5, prevádzková budova na parc. č. KNC 414/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0033 - druh majetku DHM

formou obchodnej verejnej súťaže.
3. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy , dohody o zriadení predkupného práva / ďalej kúpna zmluva / na nehnuteľný majetok obce v k. ú. Lednické Rovne , zapísaný na listoch vlastníctva č.1 ,č. 629 a č.630 a to :

a/
- Pozemok KNC 411/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/3 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/4 o výmere 387 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 412 o výmere 395 m2, druh pozemku záhrada
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
b/.
- Pozemok parc. č. KNC 414/2 , zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 244 m2 , pod domom č.s. 5 a par. č. KNC 414/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, oddelené GP č.88/2013 zo dňa 17.9.2013

c/.
- Dom č. s. 6, rodinný dom na parc. KNC 411/3 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv. č. 0034 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 7 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0035 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 8 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/1 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č.- 0036 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 5, prevádzková budova na parc. č. KNC 414/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0033 - druh majetku DHM

v takom znení, ako boli predložené na rokovanie Obecného zastupiteľstva, – viď príloha č. 1 tohto uznesenia zastupiteľstva.


4. Minimálnu cenu nehnuteľností uvedených v bodoch D2 ods. a/, b a c/ predmetu predaja – Pozemky a Domy, za ktorú sa tieto nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 120.000,- EUR.

5. Nehnuteľnosti špecifikované v bodoch a/, b/ a c/ - Pozemky a Domy je možné odkúpiť len všetky spoločne a to v celosti.


6. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne a to :
a) stavby Výmenníková stanica č. s. 1403 postavená na parcele č. KNC 302/40

b) pozemku parc. č. KNC 302/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2

nachádzajúce sa v k. ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov , pričom predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Púchov, formou obchodnej verejnej súťaže.


7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na kúpu nehnuteľností
a uzatvorenie kúpnej zmluvy , dohody o zriadení predkupného práva / ďalej kúpna
zmluva / na nehnuteľný majetok obce v k. ú. Lednické Rovne a to :

a) stavby Výmenníková stanica č. s. 1403 postavená na parcele č. KNC 302/40
b) pozemku parc. č. KNC 302/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2
nachádzajúce sa v k .ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov , pričom predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Púchov,

v takom znení, ako boli predložené na rokovanie Obecného zastupiteľstva – viď príloha č. 2 tohto uznesenia zastupiteľstva.

 

 

8. Minimálnu cenu nehnuteľností uvedených v bodoch D6 ods. a/, b predmetu predaja – výmenníková stanica a priľahlého pozemku, za ktorú sa tieto nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 12.800,- EUR.

 

9. Komisiu na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, schválenej v bode D2 a D6 tohto uznesenia :

Predseda : MVDr. Ján Havránek

Tajomník : Bc. Jana Kurtiová

Členovia : Bc. Marián Horečný, Janka Karasová, Ing. Margita Kopačková a Karol Backo


10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na bezplatné umiestnenie informačnej tabule pre spoločný projekt s MAS Partnerstvo Terchovská dolina a MAS Naše Považie , na parcele č. 420/1 v blízkosti mosta cez rieku Lednica.

 

11. Systém prevádzkovania Verejného sociálno-hygienického zariadenia, ktoré bolo postavené v rámci projektu „Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne“. Tieto priestory bude prevádzkovať spoločnosť Ledrov s.r.o. Lednické Rovne a to tak, aby boli splnené všetky podmienky, pre ktoré bola táto stavba zrealizovaná, to znamená, že bude prevádzkovať verejné WC, a informačné centrum. V týchto priestoroch bude spoločnosť Ledrov s.r.o. predávať svoje pekárenské výrobky a iný doplnkový tovar.

E. Neschvaľuje

1. Návrh pani Štefinovej na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu dokončenia rekonštrukcie Námestia slobody Lednické Rovne.
2. Návrh poslankyne Márie Šlesárovej na vyhlásenie referenda o odpredaji budov na Námestí slobody a výmenníkovej stanice v miestnej časti Staré Dvory.

 

 

V Lednických Rovniach dňa 17.09. 2013Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár