Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 22/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 17.09.2013 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Vladimír Janovec , MVDr. Ján Havránek

2. Overovateľov zápisnice : Mgr. Ivan Kasár, Ing. Ján Havránek

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 21/2013 zo zasadnutia OZ dňa 25.06.2013.

2. Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2013

3. Upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Považská Bystrica č. Pd 91/13-8 zo dňa 02.08.2013


D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne a to :

a/
- Pozemok KNC 411/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/3 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/4 o výmere 387 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 412 o výmere 395 m2, druh pozemku záhrada
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
b/.
- Pozemok parc. č. KNC 414/2 , zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 244 m2 , pod domom č.s. 5 a par. č. KNC 414/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, oddelené GP č.88/2013 zo dňa 17.9.2013

c/.
- Dom č. s. 6, rodinný dom na parc. KNC 411/3 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv. č. 0034 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 7 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0035 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 8 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/1 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č.- 0036 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 5, prevádzková budova na parc. č. KNC 414/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0033 - druh majetku DHM

formou obchodnej verejnej súťaže.
3. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na kúpu nehnuteľností a uzatvorenie kúpnej zmluvy , dohody o zriadení predkupného práva / ďalej kúpna zmluva / na nehnuteľný majetok obce v k. ú. Lednické Rovne , zapísaný na listoch vlastníctva č.1 ,č. 629 a č.630 a to :

a/
- Pozemok KNC 411/1 o výmere 123 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/2 o výmere 105 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/3 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 411/4 o výmere 387 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
- Pozemok KNC 412 o výmere 395 m2, druh pozemku záhrada
nachádzajúci sa na území obce v k. ú. Lednické Rovne
b/.
- Pozemok parc. č. KNC 414/2 , zastavaná plocha a nádvorie , o výmere 244 m2 , pod domom č.s. 5 a par. č. KNC 414/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2, oddelené GP č.88/2013 zo dňa 17.9.2013

c/.
- Dom č. s. 6, rodinný dom na parc. KNC 411/3 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv. č. 0034 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 7 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0035 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 8 , rodinný dom na parc. č. KNC 411/1 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č.- 0036 - druh majetku DHM
- Dom č. s. 5, prevádzková budova na parc. č. KNC 414/2 zaevidovaný na inventárnej karte hmotného a nehmotného majetku Inv.č. 0033 - druh majetku DHM

v takom znení, ako boli predložené na rokovanie Obecného zastupiteľstva, – viď príloha č. 1 tohto uznesenia zastupiteľstva.


4. Minimálnu cenu nehnuteľností uvedených v bodoch D2 ods. a/, b a c/ predmetu predaja – Pozemky a Domy, za ktorú sa tieto nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 120.000,- EUR.

5. Nehnuteľnosti špecifikované v bodoch a/, b/ a c/ - Pozemky a Domy je možné odkúpiť len všetky spoločne a to v celosti.


6. Zámer odpredaja nehnuteľného majetku Obce Lednické Rovne a to :
a) stavby Výmenníková stanica č. s. 1403 postavená na parcele č. KNC 302/40

b) pozemku parc. č. KNC 302/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2

nachádzajúce sa v k. ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov , pričom predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Púchov, formou obchodnej verejnej súťaže.


7. Podmienky Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na kúpu nehnuteľností
a uzatvorenie kúpnej zmluvy , dohody o zriadení predkupného práva / ďalej kúpna
zmluva / na nehnuteľný majetok obce v k. ú. Lednické Rovne a to :

a) stavby Výmenníková stanica č. s. 1403 postavená na parcele č. KNC 302/40
b) pozemku parc. č. KNC 302/40, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 94 m2
nachádzajúce sa v k .ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov , pričom predmetné nehnuteľnosti sú zapísané na LV č. 1 v katastri nehnuteľností vedenom Správou katastra Púchov,

v takom znení, ako boli predložené na rokovanie Obecného zastupiteľstva – viď príloha č. 2 tohto uznesenia zastupiteľstva.

 

 

8. Minimálnu cenu nehnuteľností uvedených v bodoch D6 ods. a/, b predmetu predaja – výmenníková stanica a priľahlého pozemku, za ktorú sa tieto nehnuteľnosti ponúkajú na predaj je 12.800,- EUR.

 

9. Komisiu na vyhodnotenie návrhov Obchodnej verejnej súťaže, schválenej v bode D2 a D6 tohto uznesenia :

Predseda : MVDr. Ján Havránek

Tajomník : Bc. Jana Kurtiová

Členovia : Bc. Marián Horečný, Janka Karasová, Ing. Margita Kopačková a Karol Backo


10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na bezplatné umiestnenie informačnej tabule pre spoločný projekt s MAS Partnerstvo Terchovská dolina a MAS Naše Považie , na parcele č. 420/1 v blízkosti mosta cez rieku Lednica.

 

11. Systém prevádzkovania Verejného sociálno-hygienického zariadenia, ktoré bolo postavené v rámci projektu „Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne“. Tieto priestory bude prevádzkovať spoločnosť Ledrov s.r.o. Lednické Rovne a to tak, aby boli splnené všetky podmienky, pre ktoré bola táto stavba zrealizovaná, to znamená, že bude prevádzkovať verejné WC, a informačné centrum. V týchto priestoroch bude spoločnosť Ledrov s.r.o. predávať svoje pekárenské výrobky a iný doplnkový tovar.

E. Neschvaľuje

1. Návrh pani Štefinovej na uzatvorenie nájomnej zmluvy z dôvodu dokončenia rekonštrukcie Námestia slobody Lednické Rovne.
2. Návrh poslankyne Márie Šlesárovej na vyhlásenie referenda o odpredaji budov na Námestí slobody a výmenníkovej stanice v miestnej časti Staré Dvory.

 

 

V Lednických Rovniach dňa 17.09. 2013Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:166
TÝŽDEŇ:3170
CELKOM:1802511

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.