Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

Uznesenia

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.08.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

_______________________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p.Janka Karasová, Ing. Ján Vozárik

 

C. Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.06.2014

2. Hlasovanie poslancov OZ o vyjadrení nedôvery Ing. Dušanovi Šudíkovi, riaditeľovi

Ledrov, spol. s r.o.

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ

 

2. Návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lednické Rovne na volebné obdobie

2014 – 2018 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

 

3. Návrh volebných obvodov a počet poslancov v nich v zmysle ustanovenia § 9 zákona

Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre komunálne voľby 15.11.2014 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

 

4. Pridelenie 1 – izbového bytu č. 10 v nájomnom dome č. s. 248 v Súhradke, žiadateľovi p.Radovanovi Balážovi, bytom Lednické Rovne, Majerská č. s. 178/11 a p. Adriane Balážovej, bytom Lednické Rovne, ul. Majerská č. s. 178/8

 

5. Ruší uznesenie OZ č. 27/2014/D/4 zo dňa 29.04.2014 a schvaľuje odpredaj pozemku par.č. KN-C 84/5, zastavaná plocha o výmere 1268 m2 , vyčlenený GP č. 27/2014 z parcely č.KN-C 84/1 v k. ú. Horenice, vypracovaným Ing. Jaroslav Klinovský, geodetická kancelária, 020 61 Lednické Rovne, Nám. Slobody 2, úradne overeným dňa 04.06.2014 , žiadateľovi pánovi Štefanovi Ďurkovi, bytom Horenická č. 26/2, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele , v zmysle GP. č. 30181089-027/97, zo dňa 07.04.1997, ktorý bol aj súčasťou kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vecných bremien inž. sietí k pozemku par. č. 80, 84/1, 84/2, 84/3, a 84/4. Na predkupnom práve a existujúcom vecnom bremene sa obe zmluvné strany dohodli a kupujúci s takouto podmienkou odkúpenia predmetu zmluvy súhlasí.

Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.

Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok bol vo vlastníctve jeho starých rodičov, kupujúci pozemok dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovodu a telekomunikačné vedenie.

Náklady na vypracovanie geometrického plánu, kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

6. Ruší uznesenie OZ č. 27/2014-D/3 zo dňa 29.04.2014 a schvaľuje odpredaj pozemku par. č. KN-C 84/4, zastavaná plocha o výmere 699 m2 , zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Horenice, žiadateľovi pánovi Vladimír Dzurko, bytom Majerská č. 178/11, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele, v zmysle GP. č. 30181089-027/97, zo dňa 07.04.1997, ktorý bol aj súčasťou kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vecných bremien inž. sietí k pozemku par. č. 80, 84/1, 84/2, 84/3, a 84/4.

Na predkupnom práve a existujúcom vecnom bremene sa obe zmluvné strany dohodli a kupujúci s takouto podmienkou odkúpenia predmetu zmluvy súhlasí.

Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.

Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok kupujúci dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovod a telekomunikačné vedenie. Náklady na kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

E. Neschvaľuje

1. Nevyhovuje žiadosti Mgr. Milana Hantáka vo veci vyhlásenia referenda o „odpredaji skládky odpadu“ firme Megawaste Slovakia s.r.o. z dôvodu, že Obecné zastupiteľstvo užv predchádzajúcom období schválilo určité záväzky voči firme Megawaste Slovakia s.r.o., ktoré sú zmluvne viazané.

 

F. Ukladá

1. Zvolať do konca augusta 2014 Valné zhromaždenie Ledrov, spol. s r.o.

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:202
TÝŽDEŇ:652
CELKOM:1803654

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.