Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Uznesenia

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 13.08.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne

_______________________________________________________________________________________

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

 

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p.Janka Karasová, Ing. Ján Vozárik

 

C. Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 25.06.2014

2. Hlasovanie poslancov OZ o vyjadrení nedôvery Ing. Dušanovi Šudíkovi, riaditeľovi

Ledrov, spol. s r.o.

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ

 

2. Návrh rozsahu výkonu funkcie starostu obce Lednické Rovne na volebné obdobie

2014 – 2018 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

 

3. Návrh volebných obvodov a počet poslancov v nich v zmysle ustanovenia § 9 zákona

Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov pre komunálne voľby 15.11.2014 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ

 

4. Pridelenie 1 – izbového bytu č. 10 v nájomnom dome č. s. 248 v Súhradke, žiadateľovi p.Radovanovi Balážovi, bytom Lednické Rovne, Majerská č. s. 178/11 a p. Adriane Balážovej, bytom Lednické Rovne, ul. Majerská č. s. 178/8

 

5. Ruší uznesenie OZ č. 27/2014/D/4 zo dňa 29.04.2014 a schvaľuje odpredaj pozemku par.č. KN-C 84/5, zastavaná plocha o výmere 1268 m2 , vyčlenený GP č. 27/2014 z parcely č.KN-C 84/1 v k. ú. Horenice, vypracovaným Ing. Jaroslav Klinovský, geodetická kancelária, 020 61 Lednické Rovne, Nám. Slobody 2, úradne overeným dňa 04.06.2014 , žiadateľovi pánovi Štefanovi Ďurkovi, bytom Horenická č. 26/2, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele , v zmysle GP. č. 30181089-027/97, zo dňa 07.04.1997, ktorý bol aj súčasťou kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vecných bremien inž. sietí k pozemku par. č. 80, 84/1, 84/2, 84/3, a 84/4. Na predkupnom práve a existujúcom vecnom bremene sa obe zmluvné strany dohodli a kupujúci s takouto podmienkou odkúpenia predmetu zmluvy súhlasí.

Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.

Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok bol vo vlastníctve jeho starých rodičov, kupujúci pozemok dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovodu a telekomunikačné vedenie.

Náklady na vypracovanie geometrického plánu, kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

6. Ruší uznesenie OZ č. 27/2014-D/3 zo dňa 29.04.2014 a schvaľuje odpredaj pozemku par. č. KN-C 84/4, zastavaná plocha o výmere 699 m2 , zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Horenice, žiadateľovi pánovi Vladimír Dzurko, bytom Majerská č. 178/11, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele, v zmysle GP. č. 30181089-027/97, zo dňa 07.04.1997, ktorý bol aj súčasťou kúpnej zmluvy a návrhu na vklad vecných bremien inž. sietí k pozemku par. č. 80, 84/1, 84/2, 84/3, a 84/4.

Na predkupnom práve a existujúcom vecnom bremene sa obe zmluvné strany dohodli a kupujúci s takouto podmienkou odkúpenia predmetu zmluvy súhlasí.

Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.

Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok kupujúci dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovod a telekomunikačné vedenie. Náklady na kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

E. Neschvaľuje

1. Nevyhovuje žiadosti Mgr. Milana Hantáka vo veci vyhlásenia referenda o „odpredaji skládky odpadu“ firme Megawaste Slovakia s.r.o. z dôvodu, že Obecné zastupiteľstvo užv predchádzajúcom období schválilo určité záväzky voči firme Megawaste Slovakia s.r.o., ktoré sú zmluvne viazané.

 

F. Ukladá

1. Zvolať do konca augusta 2014 Valné zhromaždenie Ledrov, spol. s r.o.

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár