Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Vzniknuté problémy pri rekonštrukcii Námestia slobody

Vzniknuté problémy pri rekonštrukcii Námestia slobody

O B E C L e d n i c k é R o v n e

Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne

Trenčiansky samosprávny kraj
Mgr. Hudec
Odbor SO /RO
K dolnej stanici 7282/2A
911 01 TRENČÍN

Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/ linka Lednické Rovne
St-649/2011/FH2-10/Hý Horečný 042/4693 501 14.05.2012

Vec: Informácia o problémoch pri realizácii projektu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Názov projektu : Rekonštrukcia Námestia slobody Lednické Rovne
kód ITMS 22140120109

Na základe jednaní Vás týmto informujeme o problémoch, ktoré vznikajú pri realizácií projektu Rekonštrukcia Námestia slobody Lednické Rovne. Všetky aktivity projektu sa realizujú podľa zmluvy o NFP. Jediný problém vznikol pri realizácii SO 103.3, pričom o týchto problémoch sme Vás osobne informovali už v mesiaci september 2011. Podstatou problému je to, že majiteľka dočasnej stavby predajne zeleniny, nechce v zmysle platnej zmluvy túto dočasnú stavbu vypratať z nášho pozemku.
Dňa 28.08.2003 bola uzatvorená nájomná zmluva na časť pozemku par. č. KN-C 420/1 o výmere 100 m2 v k. ú. Lednické Rovne , ktorý je súčasťou Námestia slobody v Lednických Rovniach. Nájomná zmluva bola uzatvorená medzi vlastníkom pozemku obec Lednické Rovne a pani Irenou Štefinovou, ktorá mala na tomto mieste umiestnenú predajňu zeleniny, prevádzkovanú v tzv. unimobunke bez pevného spojenia so zemou. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú 10 rokov s možnosťou výpovede zo strany prenajímateľa v prípade, že prenajatý pozemok bude potrebné uvoľniť pre investičnú výstavbu, alebo úpravu Námestia slobody, v priestoroch ktorých sa prenajatý pozemok nachádza, a to za predpokladu, že úpravu námestia schvália poslanci obecného zastupiteľstva. V prípade ukončenia nájomnej zmluvy pred uplynutím dohodnutej nájomnej doby zo strany prenajímateľa, bol prenajímateľ povinný dodržať 12 mesačnú výpovednú lehotu.
Uznesením obecného zastupiteľstva č. 7/2007 zo dňa 21.08.2007 bola schválená rekonštrukcia Námestia slobody v Lednických Rovniach a dňa 11.09.2009 bolo na túto investičnú akciu vydané stavebné povolenie Č.j. SÚ-275/2009-03-TS12-A/10 obcou Kvašov.

Pani Štefinová, ako účastníčka konania bola s obsahom stavebného povolenia riadne oboznámená a to aj o časti SO 001 Príprava územia, uvedeného stavebného konania , kde sa okrem iného nachádza aj Asanácia predajne zeleniny, ktorej vlastníkom je pani Štefinová. Voči vydanému stavebnému povoleniu sa pani Štefinová neodvolala a 14.09.2009 sa vzdala odvolania. Z tohto vyplýva, že s podmienkami stavebného povolenia súhlasila a teda súhlasila aj s asanáciou predajne zeleniny.
Na základe uvedeného bola pani Štefinovej zaslaná výpoveď z nájmu pozemku, na ktorom mala umiestnenú dočasnú stavbu predajne zeleniny. Ustanovenia nájomnej zmluvy zo dňa 28.08.2003 boli dodržané, a to hlavne v dodržaní výpovednej lehoty 12 mesiacov. Obec Lednické Rovne bola pripravená na dodržanie aj ostatných ustanovení nájomnej zmluvy, ako uhradenie alikvotnej časti vynaložených nákladov na výstavbu predajného zariadenia na základe predloženia riadnych účtovných dokladov. Taktiež boli vedené medzi obcou a pani Štefinovou rokovania o pridelení náhradných priestorov pre umiestnenie predajne zeleniny, avšak podmienky pani Štefinovej boli pre obec neakceptovateľné. Pani Štefinová odmietala pozemok vypratať, a preto obec bola nútená pristúpiť k ďalším opatreniam v záujme ukončenia stavby „Rekonštrukcia Námestia slobody, Lednické Rovne“ podľa schváleného projektu.
Na základe uvedeného, obec Lednické Rovne cestou právneho zastúpenia Advokátskej kancelárie JUDr. Dušan Divko, 017 01 Považská Bystrica, Šoltésovej 346/1, podala na pani Irenu Štefinovú žalobu, vo veci vypratania pozemku vo vlastníctve obce, nakoľko táto odmietala pozemok uvoľniť, vypratať dočasnú stavbu a tak umožniť dokončenie rekonštrukcie námestia.
Žaloba v predmetnej veci bola podaná na Okresný súd Považská Bystrica dňa 22.09.2011. Prvé pojednávanie vo veci bolo stanovené Okresným súdom Považská Bystrica na deň 07.11.2011. Pani Štefinová ani jej právny zástupca Mgr. Ferdinand Pethö, Advokátska kancelária FP LEGAL, s.r.o. Bratislava, sa pojednávania nezúčastnili. Ďalšie pojednávania boli súdom stanovené na dni 28.11.2011, 12.12.2011, 11.01.2012 a 18.04.2012, na ktoré sa opätovne žalovaná strana nedostavila. Ďalšie pojednávanie bolo stanovené na deň 02.05.2012, ktorého sa žalovaná strana aj so svedkami zúčastnili , avšak rozhodnutie súdu nebolo vynesené. Súd požadoval doplnenie niektorých listín a stanovil ďalšie pojednávanie na deň 21.05.2012.

V prípade, že súd vydá rozhodnutie v prospech obce Lednické Rovne, podľa predbežných vyjadrení je zjavné, že žalovaná strana sa odvolá na Krajský súd v Trenčíne a to len preto, aby predlžovali dobu na vypratanie pozemku.
Podľa zmluvy o dielo s dodávateľom stavby, Doprastav a.s. Bratislava má byť stavba „Rekonštrukcia Námestia slobody ..“ ukončená /vrátane SO 001 Príprava územia , SO 103 Komunikácie, spevnené plochy a parkoviská / k termínu 01.09.2012.
V prípade , že majiteľka predajne zeleniny neuvoľní predajné priestory, nebude možné
stavebne ukončiť časť spevnených plôch- pešej zóny o výmere cca 250 m 2 , projektovaná realizácia chodníkov pre peších bude musieť byť zmenená z dôvodu existencie objektu predajne a to uzavretím chodníkov betónovými obrubníkmi z dôvodu podchytenia a uzatvorenia výškového rozdielu terénu, čo bude znamenať navýšenie finančných nákladov

stavby ako i zhoršenie realizácie prác , naviazania súvislého podkladu v projektovanom profile-sklone ako i navrhovaného kladenia dlažby. / viď vyznačenie rozsahu nerealizovaných prác a prác naviac na priloženej situácii /
Zo schváleného rozpočtu stavby by k termínu dokončenia stavby došlo k nerealizovaniu časti položiek SO 001 Príprava územia /pol.č. 29, 30,31, 21,22,23,24,25,26,27/ ako i položiek z SO 103.3 / zemné práce , základy /pol.č. 23/, komunikácie, úpravy povrchov s doplnením potrebných obrubníkov pre podchytenie terénu v časti vyznačenej trasy projektovaného chodníka.
V prípade že súd v tejto veci rozhodne, budeme Vás o tom ihneď informovať.

Ing. Ľuboš S a v a r a, Ing. Margita Kopačková
starosta obce, stavebný dozor

Príloha: 1 x zakreslená situácia

Prílohy

Situácia

Situácia.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 2,15 MB

Nájomná zmluva- Štefinová

NZ stefinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 915,64 kB
Dátum vloženia: 5. 5. 2022 20:37
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 5. 2022 20:39

Úrad

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:144
TÝŽDEŇ:144
CELKOM:1816419

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.