Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 17 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.05.2016     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Tomáš Pokorný, Mgr. Martin Mišík 

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 16/2016 zo zasadnutia dňa 28.4.2016.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2016 zo dňa 26.05.2016.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ .
 2. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre OP KŽP - projekt s názvom „Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach“  v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, ktorá je zameraná na Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologickú úpravu komunálnych odpadov a maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 30.000,- EUR z celkových oprávnených výdavkov.
 3. Návrh na odsúhlasenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Obcou Lednické Rovne a spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 764 v k. ú. Hôrka /spoločná nehnuteľnosť pozemkového spoločenstva Hôrka/ na časť pozemku KNC par. č. 54/116, ostatná plocha o výmere 60 m2 v k.ú. Hôrka za účelom utvorenia zberného miesta pre komunálny odpad  v celkovej cene 5,- € za rok a na dobu 10 rokov.              
 4. Zrušenie zmlúv o úvere č. 75520-2011, č. 68857-2011, č. 69737-2011 so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, a prijatie úveru do výšky 273.483,65 EUR so splatnosťou do 21.3.2021 poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 148/L /ďalej len „banka“/, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia refinancovania úverov čerpaných v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad  banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, tak ako bolo    predložené na rokovanie OZ

 1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. ako nájomcom, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.
 2. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok C KN parc. č. 622/30 o výmere 29 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Tibora Bajzíka, rod. Bajzík a manželku Danu Bajzíkovú, rod. Hantáková, obidvaja trvale bytom Na Kopánke 268/3, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bude stanovená na základe znaleckého posudku. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že rodina žiadateľky predmetný pozemok v roku 1989 previedla na základe Kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 21.06.1989 na Československý štát za účelom plánovanej výstavby IBV, avšak táto sa nerealizovala, preto je tento pozemok dlhodobo užívaný žiadateľmi a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľov.
 3. Vyhovieť žiadosti spoločnosti ECOLAB s.r.o., IČO: 31 342 213, so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, o prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely v Zdravotnom stredisku, Súhradka 191, Lednické Rovne.
 4. Vyhovieť žiadosti Petra Grepiniaka, IČO: 44 712 677, s miestom podnikania 020 64 Zubák č. 53, o prenájom nebytových priestorov na účely zriadenia predajne v oblasti vody a kúrenia v Dome služieb, Lednické Rovne.
 5. Plat zástupcu starostu obce Lednické Rovne vo výške 57% z platu starostu obce.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

1. Pripraviť podklady k žiadosti p. Mareka Prekopa o dočasné umiestnenie plechovej garáže

    s rozmermi  3x5 m na pozemku C KN parc. č. 302/6, k. ú. Lednické Rovne, do budúceho

    OZ s vyjadrením občanov bytového domu 79. 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:138
TÝŽDEŇ:3142
CELKOM:1802483

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.