Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 17 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.05.2016     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Tomáš Pokorný, Mgr. Martin Mišík 

 

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 16/2016 zo zasadnutia dňa 28.4.2016.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Rozpočtové opatrenie starostu obce č. 1/2016 zo dňa 26.05.2016.

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ .
 2. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na RO pre OP KŽP - projekt s názvom „Modernizácia zberného dvora v Lednických Rovniach“  v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10, ktorá je zameraná na Triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologickú úpravu komunálnych odpadov a maximálne celkové spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa vo výške 30.000,- EUR z celkových oprávnených výdavkov.
 3. Návrh na odsúhlasenie uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Obcou Lednické Rovne a spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných na LV č. 764 v k. ú. Hôrka /spoločná nehnuteľnosť pozemkového spoločenstva Hôrka/ na časť pozemku KNC par. č. 54/116, ostatná plocha o výmere 60 m2 v k.ú. Hôrka za účelom utvorenia zberného miesta pre komunálny odpad  v celkovej cene 5,- € za rok a na dobu 10 rokov.              
 4. Zrušenie zmlúv o úvere č. 75520-2011, č. 68857-2011, č. 69737-2011 so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., IČO: 00 682 420, so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, a prijatie úveru do výšky 273.483,65 EUR so splatnosťou do 21.3.2021 poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č.: 148/L /ďalej len „banka“/, za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, na účely zabezpečenia refinancovania úverov čerpaných v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a.s., Bratislava.

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad  banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, tak ako bolo    predložené na rokovanie OZ

 1. Nájomnú zmluvu medzi obcou Lednické Rovne ako prenajímateľom a Slovenskou sporiteľňou, a.s. ako nájomcom, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.
 2. V zmysle ustanovenia §9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, a to pozemok C KN parc. č. 622/30 o výmere 29 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedenom Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, okres Púchov, obec Lednické Rovne, katastrálne územie Lednické Rovne, pre Tibora Bajzíka, rod. Bajzík a manželku Danu Bajzíkovú, rod. Hantáková, obidvaja trvale bytom Na Kopánke 268/3, 020 61 Lednické Rovne, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Cena nehnuteľnosti bude stanovená na základe znaleckého posudku. Za dôvod hodný osobitného zreteľa sa považuje, že rodina žiadateľky predmetný pozemok v roku 1989 previedla na základe Kúpnopredajnej zmluvy zo dňa 21.06.1989 na Československý štát za účelom plánovanej výstavby IBV, avšak táto sa nerealizovala, preto je tento pozemok dlhodobo užívaný žiadateľmi a je súčasťou oplotenej záhrady žiadateľov.
 3. Vyhovieť žiadosti spoločnosti ECOLAB s.r.o., IČO: 31 342 213, so sídlom Čajakova 18, 811 05 Bratislava, o prenájom nebytových priestorov na kancelárske účely v Zdravotnom stredisku, Súhradka 191, Lednické Rovne.
 4. Vyhovieť žiadosti Petra Grepiniaka, IČO: 44 712 677, s miestom podnikania 020 64 Zubák č. 53, o prenájom nebytových priestorov na účely zriadenia predajne v oblasti vody a kúrenia v Dome služieb, Lednické Rovne.
 5. Plat zástupcu starostu obce Lednické Rovne vo výške 57% z platu starostu obce.

 

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

 

1. Pripraviť podklady k žiadosti p. Mareka Prekopa o dočasné umiestnenie plechovej garáže

    s rozmermi  3x5 m na pozemku C KN parc. č. 302/6, k. ú. Lednické Rovne, do budúceho

    OZ s vyjadrením občanov bytového domu 79. 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár