Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č.20/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.03.2013 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Vladimír Janovec

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 19/2013 zo zasadnutia OZ dňa 24.01.2013.
2. Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od zasadnutia OZ dňa 14.12.2012
4. Riešenie dopravnej situácie s navrhovanými zmenami tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
5. Posúdenie súladu návrhu Zmeny a doplnoku č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne podľa § 25 stavebného zákona tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .
2. VZN č. 2/2013 o odpadoch tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
3. VZN č. 3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
4. Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne a VZN č. 2/2012 pre územný plán obce Zmena a Doplnok č. 3,
5. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Pridelenie 3-izbového bytu č. 2 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Martinovi Dohnanskému a Monike Furovej, rod. Panáčkovej, obaja bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 196
7. Pridelenie 1-izbového bytu č. 9 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Ondrejovi Kasmanovi, bytom Lednické Rovne , Háj č. 317/57
8. Pridelenie 1-izbového bytu č. 10 v nájomnom dome č.s. 248/25 pánovi Martinovi Dubovému, bytom Lednické Rovne, Háj č. 355/57
9. Pridelenie 3-izbového bytu č. 12 v nájomnom dome č.s. 247/21 pani Anne Gážikovej, bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 248/25
10. Pridelenie 1-izbového bytu č. 17 v nájomnom dome č.s. 247/21 Mgr. Lucii Sádeckej, bytom Domaniža č. 401
11. Zmluvu o vecnom bremene v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. Žilina, na časti pozemkov par. č. KN-E 175, ostatná plocha o výmere 1104 m2 a par. č. KN-C 101/4, zast. plocha
a nádvoria o výmere 1442 m2 v k. ú. Hôrka, ktoré sú vo vlastníctve obce, za účelom uloženia elektrického kábla pre zrealizované rodinné domy na ul. Agátová ( Kučiak, Belej...)


E. Ukladá

1. Do konania nasledujúceho zasadnutia OZ predložiť správu o pozemkoch, , vhodných na prenájom pre žiadateľov, pre využitie na poľnohospodárske účely.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:136
TÝŽDEŇ:3140
CELKOM:1802481

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.