Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č.20/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.03.2013 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Vladimír Janovec

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 19/2013 zo zasadnutia OZ dňa 24.01.2013.
2. Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2012
3. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od zasadnutia OZ dňa 14.12.2012
4. Riešenie dopravnej situácie s navrhovanými zmenami tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
5. Posúdenie súladu návrhu Zmeny a doplnoku č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne podľa § 25 stavebného zákona tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .
2. VZN č. 2/2013 o odpadoch tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
3. VZN č. 3/2013 o financovaní materskej školy a školských zariadení, zriadených na území obce, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
4. Zmenu a doplnok č. 3 územného plánu obce Lednické Rovne a VZN č. 2/2012 pre územný plán obce Zmena a Doplnok č. 3,
5. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2013, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Pridelenie 3-izbového bytu č. 2 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Martinovi Dohnanskému a Monike Furovej, rod. Panáčkovej, obaja bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 196
7. Pridelenie 1-izbového bytu č. 9 v nájomnom dome č.s. 247/23 pánovi Ondrejovi Kasmanovi, bytom Lednické Rovne , Háj č. 317/57
8. Pridelenie 1-izbového bytu č. 10 v nájomnom dome č.s. 248/25 pánovi Martinovi Dubovému, bytom Lednické Rovne, Háj č. 355/57
9. Pridelenie 3-izbového bytu č. 12 v nájomnom dome č.s. 247/21 pani Anne Gážikovej, bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 248/25
10. Pridelenie 1-izbového bytu č. 17 v nájomnom dome č.s. 247/21 Mgr. Lucii Sádeckej, bytom Domaniža č. 401
11. Zmluvu o vecnom bremene v prospech Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie, a. s. Žilina, na časti pozemkov par. č. KN-E 175, ostatná plocha o výmere 1104 m2 a par. č. KN-C 101/4, zast. plocha
a nádvoria o výmere 1442 m2 v k. ú. Hôrka, ktoré sú vo vlastníctve obce, za účelom uloženia elektrického kábla pre zrealizované rodinné domy na ul. Agátová ( Kučiak, Belej...)


E. Ukladá

1. Do konania nasledujúceho zasadnutia OZ predložiť správu o pozemkoch, , vhodných na prenájom pre žiadateľov, pre využitie na poľnohospodárske účely.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár