Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 27 / 2006

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22. 11. 2006 o 14,30 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mária Šlesárová , Zita Šlesárová

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ.
2. Stanovisko kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006.
3. Stanovisko FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006
4. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
5. Stanovisko FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
6. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Lednické Rovne na rok 2007
7. Žiadosť o prešetrenie inventarizácie na ZŠ Lednické Rovne , postúpenú obci Krajským školským úradom v Trenčíne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bolo predložené na rokovania OZ
3. Druhý návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
4. Návrh rozpočtu obe na rok 2007 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ. Návrh rozpočtu obce na roky 2008 – 2009 OZ berie na vedomie
5. VZN č. 1 / 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku obce v zmysle žiadosti Ledrov spol. s r. o. v rozsahu podľa priloženého zoznamu.
7. Bezplatný prevod vlastníckeho práva na „Čerpaciu stanicu splaškových vôd – Púchovská cesta“, postavenú na par. č. 167/4 v katastrálnom území Horenice z darcu SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o. na obec Lednické Rovne.
8. V zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje starostovi obce Ing. Ľubošovi Savarovi odmenu za náročnosť a kvalitu práce v roku 2006 vo výške jeden a pol násobku mesačného platu.


E. Ukladá

1.Prerokovať pripomienky poslancov a občanov vznesené na tomto rokovaní na ktoré nebolo odpovedané , a na tieto odpovedať písomne, alebo na najbližšom zasadnutí OZ.
2. Kontrolórke obce Ing. Márii Boškovej prešetriť inventarizáciu na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach v zmysle listu Krajského školského úradu v Trenčíne.


F. Doporučuje

1. Odoslať list Krajskému školskému úradu v Trenčíne, v ktorom sa poslanci OZ Lednické Rovne dištancujú od obsahu žiadosti na prešetrenie inventarizácie na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, sobota 25. 1. 2020
2 °C -3 °C
nedeľa 26. 1. 2/-4 °C
pondelok 27. 1. 2/-2 °C
utorok 28. 1. 1/-2 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2