Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 27 / 2006

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 22. 11. 2006 o 14,30 hod. v priestoroch KD Lednické Rovne

 

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných
10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mária Šlesárová , Zita Šlesárová

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ.
2. Stanovisko kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006.
3. Stanovisko FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 a k II. návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2006
4. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
5. Stanovisko FML komisie k návrhu rozpočtu obce na roky 2007 – 2009
6. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Lednické Rovne na rok 2007
7. Žiadosť o prešetrenie inventarizácie na ZŠ Lednické Rovne , postúpenú obci Krajským školským úradom v Trenčíne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce za obdobie 01 – 09 / 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bolo predložené na rokovania OZ
3. Druhý návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2006 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak, ako bol predložený na rokovanie OZ
4. Návrh rozpočtu obe na rok 2007 v jeho príjmovej aj výdavkovej časti tak , ako bol predložený na rokovanie OZ. Návrh rozpočtu obce na roky 2008 – 2009 OZ berie na vedomie
5. VZN č. 1 / 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ
6. Vyradenie prebytočného a nepoužiteľného majetku obce v zmysle žiadosti Ledrov spol. s r. o. v rozsahu podľa priloženého zoznamu.
7. Bezplatný prevod vlastníckeho práva na „Čerpaciu stanicu splaškových vôd – Púchovská cesta“, postavenú na par. č. 167/4 v katastrálnom území Horenice z darcu SEWON ECS SLOVAKIA, s.r.o. na obec Lednické Rovne.
8. V zmysle § 5 odst. 1 zákona č. 253 / 1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov schvaľuje starostovi obce Ing. Ľubošovi Savarovi odmenu za náročnosť a kvalitu práce v roku 2006 vo výške jeden a pol násobku mesačného platu.


E. Ukladá

1.Prerokovať pripomienky poslancov a občanov vznesené na tomto rokovaní na ktoré nebolo odpovedané , a na tieto odpovedať písomne, alebo na najbližšom zasadnutí OZ.
2. Kontrolórke obce Ing. Márii Boškovej prešetriť inventarizáciu na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach v zmysle listu Krajského školského úradu v Trenčíne.


F. Doporučuje

1. Odoslať list Krajskému školskému úradu v Trenčíne, v ktorom sa poslanci OZ Lednické Rovne dištancujú od obsahu žiadosti na prešetrenie inventarizácie na ZŠ Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:204
TÝŽDEŇ:2671
CELKOM:1782473

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.