Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 02.06.2015

o 17.00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne.

 

Starosta obce : Mgr. Marian Horečný.

Prítomní  poslanci : Ing.Gabriela Brezániová, Mgr. Martin Mišík, Milan  Chudada, Miloš Holbička, Ing. Stanislav Backo, Štefan  Ďurko, Milan Cinko, Peter  Greguška, Mgr. Milan Hanták., Bc. Juraj Mašlaň. 

Zamestnanci obce :  Bc. Jozef Hollan, Ing. Margita Kopačková, Mgr. Mária Balážová, Mgr. Ľubor Chutko, Ing. Jozef Tichý, Mgr Erika Burianová , externý právnik JUDr. Kováčová

Občania : Podľa prezenčnej listiny.

 

Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Lednické Rovne viedol starosta obce :

 

K bodu 1./

Starosta obce Mgr. Marian Horečný otvoril  rokovanie OZ, privítal všetkých prítomných poslancov a občanov, ospravedlnil poslancov Tomáša Pokorného a Bc. Juraja Mašlaňa, ktorý  počas rokovania príde na OZ.

Starosta obce skonštatoval že z 11 poslancov sú prítomní 9 a teda rokovanie je uznášania schopné, určil overovateľov zápisnice Mgr.Martina Mišíka a Milana Chudadu , členov návrhovej komisie Miloša Holbičku a Ing.Satnislava Backu, zapisovateľku Mgr. Eriku Burianovú.

 

Poslanec Mgr.Hanták požiadal, že chce byť overovateľom zápisnice a uviedol, že starosta môže určovať prácu zamestnancom Obecného úradu  a nie poslancom.

Starosta obce ponúkol poslancovi Mgr. Hantákovi, aby  napísal zápisnicu zo zasadnutia OZ. Mgr. Hanták  súhlasil s návrhom starostu obce.

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu : overovatelia zápisnice Mgr. Martin Mišík, Milan Chudada, návrhová komisia Miloš Holbička, Ing. Stanislav Backo, zapisovateľ Mgr.Milan Hanták.

 

Hlasovanie :  „ za „ všetci. Návrh bol schválený.

 

Starosta obce prečítal návrh  programu zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v znení, ako bol doručený poslancom. 

 

Program:

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania.

2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 23.04.2015.

3./ Príspevky občanov.

4./ Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne.

5./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.

6./ Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

7./ Prerokovanie odpredaja pozemkov

8./ Rôzne.

9./ Návrh a schválenie uznesenia.

10./ Záver.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia OZ.

Hlasovanie :  „ za „ všetci.  Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./

Starosta obce vyzval prednostu OcÚ Bc.Jozefa Hollana, aby previedol kontrolu plnenia uznesení z posledného OZ konaného dňa 23.04.2015.

 

Bc. Hollan, prečítal  uznesenie č. 6/2015, zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne konaného dňa 23.04.2015 o 16.30 hod. v KD Lednické Rovne, pričom konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, alebo priebežne plnia, niektoré sú splnené a niektoré prechádzajú do dnešného zastupiteľstva.

K prečítanému uzneseniu neboli zo strany poslancov žiadne otázky ani pripomienky pričom starosta obce skonštatoval, že ho berú na vedomie.

 

K bodu 3./

Starosta obce vyzval prítomných občanov, aby predniesli svoje príspevky.

 

Jozef Prekop sa opýtal :

- ako je vedená evidencia dochádzky zamestnancov OcÚ do práce od nástupu nového starostu obce a čerpanie dovoleniek zamestnancov OcÚ,

- či by sa zamestnanci OcÚ nemali zúčastňovať zasadnutí obecného zastupiteľstva, že by to z ich strany mala byť  aktivita smerom k občanom.

 

Starosta obce : Dochádzka zamestnancov je evidovaná v zošite dochádzky, on sa neeviduje tak ako jeho predchodca, cez pracovné dni je na OcÚ od 07.30 do 17.00 hod, podľa potreby aj cez víkendy. OZ sa zúčastňujú vedúca výstavby  Ing. Kopačková, Mgr. Chutko náčelník polície, Mgr. Balážová ekonómka, kontrolór Ing. Tichý. Zamestnanci OcÚ sa zúčastňujú kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných OcÚ bez nároku na mzdu, nedáva im príkazy a nenúti, aby sa zúčastňovali OZ,  dočerpávajú staré dovolenky.

 

Ferdinand Šlesár uviedol: - neustále sa opakujú sťažnosti na jeho osobu ako správcu kultúrneho domu v Horenickej Hôrke, odmenu 0.70 centov na deň, ktorú má dostať od obce, venuje na vchodové dvere, plastové alebo kovové do kultúrneho domu v Horeniciach. Odmieta byť zamestnancom OcÚ, nie je zamestnancom obecného úradu, prácu pre OcÚ robil dobrovoľne ak dostal nejakú odmenu,  on ju nepotrebuje, má svoj dôchodok.

 

Starosta obce: Na sťažnosť na p. Šlesára bolo odpovedané, sťažnosť bola viac menej  neopodstatnená, za mzdu čo robí p. Šlesár pre OcÚ je s jeho prácou spokojný, pracovný pomer doriešia  na obecnom úrade.

 

Starosta obce ukončil bod č. 3./ pretože  nikto z občanov už  nemal príspevok.

 

K bodu  4./

Starosta  obce :  Návrh zmeny rozpočtu bol prerokovaný na obecnej rade aj s poslancami, ktorí reagujú na internetovú komunikáciu.

Prečítal návrh zmeny rozpočtu, ktorý bol v písomnej forme predložený poslancom spolu s komentárom .

 

Starosta obce Lednické Rovne predkladá Obecnému zastupiteľstvu Lednické Rovne, konanému dňa 02.06.2015 návrh na tretiu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Rozpočtové opatrenie č. 3:

Presun položiek vo výdavkovej časti rozpočtu, pričom sa nemení celková výška rozpočtu:

Výdavky. V časti kapitálový rozpočet,

Program 9: Rekonštrukcia, modernizácia a ostatné akcie investičného charakteru, Podprogram 9.1 – Realizácia akcií investičného charakteru, podtrieda funkčnej klasifikácie kapitálového rozpočtu 06.6.0, rozpočtová položka 717001, kód zdroja 41- Realizácia akcií investičného charakteru v celkovej čiastke – mínus 67.204,00 Eur.

Úbytok spolu : 67,204,00 Eur.

 

V časti bežný rozpočet,

Program 3 : Interné služby:, Podprogram 3.1 – Bývanie a občianska vybavenosť,

-podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 06.6.0, rozpočtová položka  635006, kód zdroja 41 – Opravy budov vo vlastníctve obce- LR/ bývalá ĽŠU- fitnescentrum = plus 30.000,00 Eur

Komentár starostu obce:

Zámer opravy bývalej ĽŠU bol schválený OZ,  jedná sa o kúrenie, rozvody vody a plynu, okná, čo sa podarí vysúťažiť sa zrealizuje, všetky veci budú riadne obstarávané a zverejnené.

 

-podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 06.6.0, rozpočtová položka  637005, kód zdroja 41 – Majetkoprávne usporiadanie pozemkov- Ul.Medová, KD a PZ Horenice, pod ZŠ- jedáleň, územná príprava IBV Horepotočie Hôrka, geometrické plány = plus 15.800,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Usporiadaním pozemkov na ul. Medovej môže obec získať z eurofondov cez Považskú vodárenskú spoločnosť financie na vybudovanie kanalizácie, bolo rokovanie s majiteľmi pozemkov, či darujú svoje pozemky obci. Starosta dal oceniť hodnotu metra 2 na tejto ulici. Obec bude vykupovať tieto pozemky alebo skončia možno pri vyvlastňovaní, vyzval občanov,  aby nerobili problémy pri majetkovoprávnom usporiadaní týchto pozemkov.

KD a PZ Horenice „treba zaplatiť nejaký geometrák“ a dokúpiť pozemky. Je potrebné doriešiť  pozemok pod jedálňou ZŠ, ktorý je v majetku rimskokatolíckej cirkvi a územnú prípravu Horepotočie Hôrka - výkup pozemkov pod cestou, aby mohli občania začať stavať.

 

Program 6: Odpadové hospodárstvo: Podprogram 6.1 – Zber a likvidácia odpadu, - podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 05.1.0, rozpočtová položka 637005 kód zdroja 41 – Nakladanie s odpadmi- manažment a monitoring projektu z Recyklačného fondu zameraný na obstaranie zberných nádob na triedený zber opotrebovaných pneumatík, papiera, plastov a skla v obci = plus 500,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Uzavreli sme zmluvný vzťah s firmou, ktorá zabezpečuje externý manažment na získanie financií z  recyklačného fondu, obec môže získať z fondu cca. 20.000 Eur na nákup kontajnerov, vyriešil by sa separovaný zber odpadu v obci, ak by sa to podarilo, zmluvne by sa muselo ešte zaplatiť 1.000, 00 Eur.

 

Program 7 : Komunikácie a verejné priestranstvá, podprogram 7.1 – Miestne komunikácie,      -podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 04.5.1, rozpočtová položka 635004, kód zdroja 41- Dopravné značenie v obci – opravy a doplnenie v celkovej čiastke = plus 3.000,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Navyšuje sa suma na dopravné značenie a merače rýchlostí,  komplexne sa rieši s dopravným inžinierom situácia na uliciach  Súhradka, Jilemnického.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 04.5.1, rozpočtová položka 635006, kód zdroja 41- Ulica Hlotka – oprava a dobudovanie chodníka v celkovej čiastke = plus 4.450,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Na ul. Hlotka nie je dokončený chodník sú tam vybudované už 5 alebo 6 rokov obrubníky, zámková dlažba z rekonštrukcie  námestia bola použitá v materskej škôlke a preto treba kúpiť  zámkovú dlažbu na tento chodník.

 

Program 10 : Kultúra, šport, podprogram 10.3 – Financovanie kultúrnych a športových aktivít v obci:

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.1.0, rozpočtová položka 637026, kód zdroja 41 – Style Karate Led.Rovne – ocenenie – odmena trénera v celkovej čiastke = plus 713,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Karatisti a aj ich tréner p. Daniš dosahujú skvelé výsledky.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.1.0, rozpočtová položka 636001, kód zdroja 41 – Style Karate Led.Rovne – prenájom telocvične Strednej odbor. Školy LR na cvičenie v celkovej čiastke = plus 360,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Obec bude platiť prenájom telocvične za karateristov.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.1.0, rozpočtová položka 636001-01, kód zdroja 41 – Boxklub Led.Rovne  – prenájom priestorov Kultúrneho domu LR na cvičenie v celkovej čiastke = plus 270,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Nájom pre boxeristov bude platiť miesto nich obec, oni si upravili priestory v KD, majú športové úspechy v súťažiach.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.1.0, rozpočtová položka 633006-01, kód zdroja 41 – Bežecký klub Led.Rovne – príspevok na nákup dresov pre bežcov  v celkovej čiastke = plus 800,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Chceme, aby deti aj dospelí behali v serióznych dresoch, aby tam bolo napísané  Bežecký klub Lednické Rovne.

 

Program 10 : Kultúra, šport, podprogram 10.4 – Kultúrne služby

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.2.0, rozpočtová položka 636002, kód zdroja 41 – Deň detí – prenájom zariadenia /hrady, atrakcie/  v celkovej čiastke = plus 800,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Akcia ku dňu detí sa uskutočnila s veľkým úspechom a bude sa v nej pokračovať

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.2.0, rozpočtová položka 636001, kód zdroja 41 – Slov. pozem.fond – prenájom futbalového ihriska pri lesoch LR za r.2013, 2014, 2015   v celkovej čiastke = plus 1.511,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Obec musela pristúpiť k doplateniu nájmu Slovenskému pozemkovému fondu ide o futbalové ihrisko na „ depe „.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.2.0, rozpočtová položka 633006, kód zdroja 41 –Nákup máp – cyklotrasy trenčianskeho regiónu v celkovej čiastke = plus 600,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Obec dostane mapy regionálnej cyklotrasy Trenčianskeho regiónu, na ktorých budú údaje aj o obci Led. Rovne. Má sa budovať  cyklomagistrála popri Váhu, snažíme sa o prepojenie medzi obcami Beluša a Lednické Rovne.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.2.0, rozpočtová položka 633016, kód zdroja 41 –Slovenský červ. Kríž – príspevok na občerstvenie pre darcov krvi 2 x za rok 4.00 Eur na osobu a príspevok na kvety v celkovej čiastke = plus 100,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Stretnutie realizuje Slovenský červený kríž obec prispieva na túto akciu, ktorej sa zúčastní zástupca starostu Mgr. Mišík.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 08.2.0, rozpočtová položka 633006, kód zdroja 41 –Uvítanie detí do života v celkovej čiastke = plus 2.500,00 Eur.

Komentár starostu obce:

Chceme raz ročne pre rodičov novorodencov a  prvákov na základnej škole pripraviť vecné dary a pohostenie.

 

Program 11 : Verejná zeleň a všeobecná pracovná oblasť, podprogram 11 – Verejná zeleň

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 04.1.2. rozpočtová položka 633006, kód zdroja 41 – Nákup výsadbového materiálu / kvety, stromčeky / na výsadbu zelene v obci v celkovej čiastke = plus 4.000,00 Eur

Komentár starostu obce:

Vysádzať sa bude v parku a všade kde treba, občania poškodzujú a kradnú kvietky na námestí, kde už boli vysadené kvety v kvetináčoch.

 

- podtrieda funkčnej klasifikácie bežného rozpočtu 04.1.2. rozpočtová položka 633006-01, kód zdroja 41 – Nákup betón. Kvetináčov do obce / 20 ks / na výsadbu zelene v obci v celkovej čiastke = plus 1.800,00 Eur

Komentár starostu obce:

Nákup bol už zrealizovaný cez elektronický kontraktačný systém, je zakúpených 20 ks betónových kvetináčov.

 

Rozprava :

Poslanec  Cinko : Podal otázku k zeleni na námesti, či obec nemá na kamerový systém.

Starosta obce : Komunikoval s políciou je možnosť získať financie z Ministerstva vnútra na kamerový systém, boli rokovania  aj s firmou Vares ohľadne kamerového systému, tejto firme  bola vyslovená nespokojnosť s fungovaním káblovej televízie, ktorú prevádzkuje v obci, hľadá sa nový prevádzkovateľ káblovej televízie.

 

Poslanec Mgr. Hanták : Podprogram 3 interné služby suma 30.000 eur, navrhol aby sa peniaze  použili na opravu budovy v majetku obce - kaštieľ, kde sú obecné byty, zateká tam v streche, ide o havarijný stav budovy,  upozornila ho na to p. Kucejová, ktorá tam býva, navrhol, aby sa peniaze použili aj na opravu ciest na uliciach Háj, Na Kopánke, Súhradka, Májová,

Starosta obce : Uvažuje sa nad opravou budovy kaštieľa, zatekanie bolo odstránené urobil to Ledrov spol. .s.r.o., ktorý má budovu v správe, strecha je opravená, treba riešiť celkovú opravu budovy a využiť peniaze z fondu rozvoja bývania na opravu. Na opravu ciest už bolo  vyčlenených 30.000 eur.

Poslanec Mgr. Hanták podal  návrh : Na opravu budovy kaštieľa  strechy a  žľabov 15.000,- eur   a 15.000,- na opravu ciest ulíc: Súhradka, Májová,  Háj, Na Kopánke.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka.

Hlasovanie : „za“ 1 ( Hanták ),  „ proti „ 7, „zdržal sa“ 1 ( Holbička ).Návrh nebol schválený.

 

Poslanec Mgr.Hanták : Podtrieda 06.06.0 suma 15.800 eur majetkoprávne vysporiadanie pozemkov ul. Medová, geometrické plány, chcel vedieť, aká suma pôjde na geometrické plány, na kúpu pozemkov a územnú prípravu.

Starosta obce : Uviedol, že sa to  nedá presne  špecifikovať,  je to v podstate odhad, obec musí každú objednávku, zmluvu, faktúru zverejniť, všetko je transparentné, nevie sa  odhadnúť, koľko budú pýtať ľudia za pozemky,  bude vypracovaný súdno-znalecký posudok na pozemky..

Poslanec Cinko : Vznikla suma 15.800 eur, z niečoho vznikla, malo by sa približne vedieť, koľko peňazí je určených na konkrétnu vec, nikto  nežiada, aby sa to určilo presne na jedno euro.

Starosta obce : Je to približne napočítané zo stavebného oddelenia nič sa nebude diať bez toho, že by  o tom nevedeli poslanci alebo občania,  položka v rozpočte sa použije  na tieto účely, toto je náš odhad.

Poslanec Mgr.Hanták :   „Starosta, ty tu teraz zavádzaš týchto ľudí, geodetke z rozpočtu obce bolo už vyplatených   600 eur a ty  predkladáš návrh, aby sme  spätne schválili, čo už bolo zrealizované a zaplatené. Je to transparentné konanie  s verejnými financiami?“

Starosta obce: Pán Hanták nemýľ si dojmy a pojmy, ja mám právomoci, postupujem v zmysle zákona ,  schvaľujeme rozpočet ,musí byť dôvera medzi obcou a zastupiteľstvom, toto je balík peňazí, ktorý by nám mal stačiť, ak zostane rozdelíme ho na iné.

Poslanec Cinko : Toto som chcel počuť, čo si povedal nakoniec starosta, malo by stačiť, keď nebude doplní sa, keď zostane niečo použije sa na iné. 

 

Poslanec Mgr.Hanták : Podtrieda 04.5.1. Ide sa schvaľovať 4.450 eur  na chodník na ul.Hlotka. Prečo sa nerealizuje pred mesiacmi schválený OZ zámer dobudovania chodníka ul. Májová za škôlkou. Prečo nebol vypracovaný projekt a prečo sa nejde dobudovať tento chodník v úseku 100 metrov. Po ul. Májovej prechádzajú ľudia na cintorín a rodičia s deťmi do škôlky.

Starosta obce : Sme v jednaní s p. Klobučnníkom, ktorý je majiteľom pozemku pri obchode, o chodníku sa môžeme baviť dá sa odhadnúť, koľko by to stálo, je na nás ako si to schválime.

Poslanec Mgr. Hanták: Podal návrh sumu  4.450 eur použiť na vybudovanie chodníka na ul.Májovej za škôlkou.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka.

Hlasovanie:  „za“ 3, (Hanták, Brezániova, Greguška),   „proti“ 5 ,    „zdržal sa“ 1 (Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Poslanec Mgr.Hanták:  Podtrieda 08.1.0, suma 270 eur, Box klub Lednické Rovne. Spýtal sa, ako je Box klub registrovaný, či to je občianske združenie, športový oddiel, prečo nie je predložená poslancom nájomná zmluva a o aké priestory kultúrneho domu ide.

Starosta obce : Je to dobrovoľné združenie chlapcov, obec bude platiť energetické náklady za vodu , osvetlenie  a nájom spoločnosti Rona a.s. , je to športovisko pre všetkých občanov, oni si to doteraz platili sami, bude podpísaná nájomná zmluva a zverejnená, nájom je dohodnutý.

 

Poslanec Mgr.Hanták : Podtrieda 08.1.0, suma 800 eur, Bežecký klub Lednické Rovne. Spýtal sa, či to je registrovaný športový oddiel, koľko je tam športovcov.

Starosta obce: Volajú sa športový kondičný klub vedú ho p. Benč a p. Vlasatý  trénujú deti, prispievame im na štartovné, cestovné a dresy.

 

Poslanec Mgr.Hanták:  Podtrieda 08.2.0, suma 1.511 eur. Spýtal sa, prečo 1.511 eur za prenájom pozemku, na ktorom je futbalové ihrisko na „depe“ nezaplatí Slovenskému pozemkového fondu spoločnosť ŠK Rona, ktorá má v nájme od obce futbalový štadión pri kúpalisku. ŠK Rona dostane z rozpočtu obce dotáciu na tento rok v sume 32.000 eur.

Starosta obce : Ihrisko na depe je verejné pre širokú verejnosť.

 

Poslanec Mgr. Hanták: Podtrieda 08.2.0, suma 600 eur. Bývalá poslankyňa p. Mária Šlesárová žiadala opakovane v minulosti príspevok z rozpočtu obce na knihu o Mednom a vždy jej bolo povedané, že v rozpočte nie sú na to peniaze a teraz sa má 600 eur vyplatiť na nákup máp cyklotrasy Trenčianskeho regiónu.

Starosta obce: Tieto peniaze už boli vyplatené, ja ako starosta môžem o tom rozhodnúť, môžem podľa zákona rozhodnúť do výšky 3.000 eur a podľa nášho interného predpisu do výšky 14.000 eur, bojujeme teraz za cyklotrasu a chceme ju zpropagovať.

Poslanec Mgr.Mišík : Na mape je informácia o obci Lednické Rovne, ide o zviditeľnenie obce, obec bola zapracovaná do cyklistických miest, v rámci tejto maľovanej mapy sú poskytnuté  do informačného centra v obci  aj maličké informačné mapy v počte asi 500 ks, na ktorých sú turistické a cyklistické trasy.

Starosta obec: Realizuje sa zámer cyklotrasy od Piešťan po Žilinu.  Ide o veľký projekt, je pravdou, že sme z projektu boli vynechaní, pri rokovaniach sa pokúšame o cyklistické premostenie Beluše a Lednických Rovní, neviem či sa to podarí, intenzívne na tom pracujeme.

Poslanec Mgr.Hanták podal návrh : Použiť 600 eur ako príspevok na vydanie knihy o Mednom.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka.

Hlasovanie : „za“ 1 ( Hanták)   „ proti“  8    „zdržal sa“   0 .     Návrh nebol schválený.

 

Poslanec Mgr. Hanták: Podtrieda 08.2.0. Uvítanie detí do života - sumu 2.500 eur schvaľuje, navrhuje, aby pri narodení dieťaťa bolo z tejto sumy vyplatených 100 euro matke, ktorá má trvalý pobyt v obci  Lednické Rovne.

Poslankyňa Ing. Brezániová : Priemerne sa ročne narodí v obci asi 40 detí, v sume  2.500 eur je zahrnutý balíček 20 až 30 eur a to vecný dar pri narodení dieťaťa a občerstvenie pre rodičov, ďalej v tejto sume je aj položka  na uvítanie prvákov v škole, ich exkurzia na obecný úrad a do spoločnosti Rona a.s. a maličké sladkosti.

Starosta obce :  Legislatívne by to bol problém, obec by musela prihlásiť rodičov do poisťovne, zaplatiť  odvody, dane,  ak by sa im vyplácalo 100 eur pri narodení dieťaťa. Navrhovaná suma je na pohostenie pre rodičov a vecné dary. Uvidíme ako to bude fungovať tento rok.

Poslanec Mgr. Hanták : Legislatívne je to podľa starostu problém, ak by sa adresne rodičom dalo 100 euro pri narodení dieťaťa, boxerskému  a bežeckému klubu, ktoré nie sú registrované sa idú  schvaľovať uvedené čiastky súm.

Starosta obce :  Pri vyplatení peňazí rodičom by sa museli platiť odvody, všetci rodičia privítajú vecný dar, všetko bolo prerokované na príslušnej komisii a obecnej rade.

 

Poslanec Mgr. Hanták: Verejná zeleň, podprogram 11,  suma 4.000 eur. Spýtal sa či už boli z týchto peňazí zakúpené  kvety a za akú sumu.

Starosta obce : Kvety už boli zakúpené v malom rozsahu potom, ako som to prerokoval s poslancami, za akú sumu neviem presne odpovedať na obecnom úrade sú faktúry.

Poslanec Mgr.Hanták : Máme schváliť zmenu rozpočtu, pričom to už bolo zrealizované.

 

Poslanec Mgr.Hanták : Podtrieda 04.1.2. suma 1.800 eur. Spýtal sa prečo boli zakúpené betónové kvetináče v sume 1.800 eur a kto o nákupe rozhodol.

Starosta obce : Kvetináče sú už zakúpené a umiestnené v obci na námestí . Boli zakúpené po prerokovaní s poslancami na obecnej rade a na základe elektronického kontraktu, ktorý vyhrala  firma z Holíča, pretože ponúkla najnižšiu cenu. Obec podľa zákona musí všetok tovar nad 1.000 euro  kupovať cez elektronicky systém.

Poslanec Mgr. Hanták : Rozpočet môže podľa zákona o obecnom zriadení  meniť iba obecné zastupiteľstvo a Ty starosta si dávaš teraz schvaľovať a zlegalizovať čo už bolo čiastočne zrealizované.

Ekonómka Mgr. Balažová : Je  interná vnútorná smernica  obce, starosta obce môže rozhodovať o zmene rozpočtu do výšky 5.000 eur a potom to následne schvaľuje zastupiteľstvo, tento interný predpis schválilo predošlé zastupiteľstvo obce. Obec Lednické Rovne má podrobný rozpočet na presne malé položky oproti okolitým obciam.

Poslanec Mgr. Hanták : Prečo nebol tento interný predpis predložený poslancom  pri zložení poslaneckých sľubov, spolu so  štatútom obce a rokovacím poriadkom?

Starosta obce : Všetko bolo prerokované s poslancami na OcÚ, sú to veci prospešné vysúťažené,  neviem v čom je problém. Máme nadštandardne podrobne schválený rozpočet.

Poslanec Mgr. Mišík: Podal návrh  na ukončenie rozpravy.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Mišíka na ukončenie rozpravy.

Hlasovanie : „za“  8 ,      „ proti „ 1 ( Hanták ) ,    „ zdržal sa „  0 . Návrh bol schválený

 

Starosta obce dal hlasovať o svojom  predloženom návrhu 3 zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne.

Hlasovanie :  „za“   8  ,   „ proti „  1 ( Hanták )  ,   „zdržal sa“  0 .  Návrh bol schválený.

 

Poslanec Holbička : Požiadal o prerušenie zasadnutia.

Starosta obce : Prerušil zasadnutie a vyhlásil  5 minútovú prestávku.

 

K bodu 5./

Starosta obce : Požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Tichého aby predložil svoj návrh kontrolnej činnosti.

Ing. Jozef Tichý predniesol svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.

 

1.Vykonanie následnej finančnej kontroly hospodárenia obce - jej účtovných a finančných výkazov ako prvotného predpokladu pre správne odborné posúdenie celej ďalšej problematiky posúdenia správnosti záverečného účtu 2014.

T: máj 2015

 

2. Kontrola zákonnosti všetkých ostatných činností a postupov súvisiacich s vyhotovením záverečného účtu obce za rok 2014, vypracovanie záverečného stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014.                                                                                                                                                                                                     T: jún 2015

 

Na rokovanie zastupiteľstva prišiel poslanec Bc. Juraj Mašlaň.

 

Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani návrhy.

Starosta obce dal hlasovať, kto je za návrh plánu kontrolnej činnosti.

Hlasovanie :  „ za „ všetci . Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./

Starosta obce : Požiadal hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Tichého aby predložil svoj návrh kontrolnej činnosti.

Ing. Jozef Tichý predniesol svoj návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

 

1. Kontrola rešpektovania a správnej aplikácie ustanovení zákona č.307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1.1.2015, vo vzťahu k časovému horizontu 30.6.2015, ku ktorému musia byť všetky povinnosti zamestnávateľov -orgánov verejnej moci -vyplývajúce z jednotlivých ustanovení tohto zákona zabezpečené.

T: júl 2015

 

2. Kontrola zákonnosti dotácii poskytnutých jednotlivým subjektom – právnickým a fyzickým osobám – z rozpočtu obce v roku 2015 v súlade s §7 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, či už z pohľadu správnosti ich rozpočtovania, spôsobu ich schvaľovania, poskytovania, záverečného zúčtovania, či dokonca prípadného vrátenia neopodstatnene poskytnutých dotácií.

T: august-september 2015  

 

3. Kontrola dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti, prípadne dohôd o brigádnickej práci študentov uzatváraných v zmysle §223-228 zákona č.311/2001 Z.z. v priebehu roka 2015 na Obecnom úrade Lednické Rovne.

T: október 2015

 

4. Kontrola vyplácania cestovných náhrad zamestnancom obce Ledncké Rovne v súlade s dodržiavaním a uplatňovaním zákona č.283/2002 Z.z. v priebehu roka 2015.

T: november 2015

 

5. Kontrola dodržiavania zákonných povinností súvisiacich s prípravou rozpočtu obce pre roky 2016-2018, zavŕšená odborným stanoviskom hlavného kontrolóra k jeho návrhu, ako i kontrola zákonnosti a opodstatnenosti návrhu viacročného programového rozpočtu na rovnaké plánovacie obdobie v zmysle § 18 f zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

T: december 2015

 

6. Prípadne ďalšie, operatívne kontroly vykonávané či už na základe vlastných indícií, alebo okamžitých podnetov z okolia kontrolného orgánu, predložených v priebehu aktuálneho plánovacieho obdobia poslancami OcZ v Lednických Rovniach prostredníctvom jednotlivých uznesení z jeho zasadnutí.

T: priebežne – 2. polrok 2015

 

Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani návrhy.

Starosta obce dal hlasovať, kto je za návrh plánu kontrolnej činnosti..

Hlasovanie :  „ za „ všetci . Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

Starosta obce : Odpredaj pozemku poslancovi Ďurkovi  bol schválený v roku 2014 a bývalý starosta  podpísal zmluvu o predaji, ale  kataster nezavkladoval zmluvu, cena za obecný pozemok sa nemení už bola zaplatená p. Ďurkom,  musí sa zmeniť uznesenie. Prečítal návrh uznesenia. 

Poslanec Mgr. Hanták : Podľa zákona o obecnom zriadení obec má svoj majetok zveľaďovať a nie rozpredávať, ako poslanec som zásadne proti tomu, aby sa predával obecný majetok za sumu 1,63 eur za m2, pozemok je pri hlavnej ceste, dôvod predaja pozemku , že Štefan Ďurko pozemok dlhodobo využíva má na pozemku vysadené ovocné stromy je na smiech. Spýtal sa  starostu koľko zaplatil za nájom tohto obecného pozemku v roku 2014  prítomný poslanec Štefan Ďurko obci Lednické Rovne.

Starosta obce : Ja neviem, koľko zaplatil za nájom, zaplatil za kúpno-predajnú zmluvu a podľa tejto zmluvy je vlastníkom pozemku, že to kataster nezavkladoval to je druhá vec,  pozemok bol kedysi jeho rodičov. Požiadal právničku o vysvetlenie.

Externý právnik JUDr.Kováčová : Kataster to vrátil lebo tam boli chyby v predchádzajúcom uznesení, teraz prijmete uznesenie, ktoré odstráni tie chyby, aby sa podarilo zavkladovať zmluvu.

Poslanec Mgr. Hanták : Ak sa uznesenie neschváli kataster nedá súhlas na vklad a poslanec Ďurko ten pozemok nebude vlastniť ale zostane obci Lednické Rovne.              

Externý právnik JUDr.Kováčová : Obec sa obohatí a musí vrátiť p.Ďurkovi peniaze, kúpna zmluva sa musí anulovať.

Starosta obce: Upozornil, že kúpna zmluva je platná a nie je iba  zapísaná v katastri.

Poslanec Mgr. Hanták:  Dlhodobo užíval pozemok a neplatil nájom.

Starosta obce:  Pán Ďurko platil riadne nájom dlhé roky, neklamte p. Hanták.

Poslanec Mgr. Hanták: Koľko platil nájom za roky 2014, 2013, nemám žiadne podklady, či platil nájom za pozemok.

Ekonómka Mgr. Balážova: Platil dlhodobo nájom, neviem teraz povedať koľko, je k tomu nájomná zmluva.

Starosta obce : Požiadal poslanec Hantáka aby dal  návrh.

Poslanec Mgr. Hanták: Z obecnej parcely o výmere 1.577m2 bolo vyčlenených poslancovi Ďurkovi 1268m2, obci zostane 209m2,  navrhol aby obec vrátila Štefanovi  Ďurkovi sumu 2.066,84 eur, ktorú zaplatil za pozemok, zmluva má byť zrušená a ak obec má predať tento pozemok nech sa to spraví verejnou dražbou. Zmluva je poškodzujúca pre obec Lednické Rovne. Kamarátom a teraz poslancovi sa ide predať vlastníctvo obce, kto nabudúce dostane pozemok po kamarátstve za takú smiešnu sumu.

Poslanec Chudada: Rozprava sa rozbieha v štýle urážok a rôznych vymyslených scenárov, že nám starosta predáva po známosti pozemky, možno že na rade budem nabudúce ja ako poslanec. Pozemok dávno vlastnili Štefanovi rodičia , obecný pozemok 209 m2 čo zostane je určený pod parkovisko pri cintoríne v Horeniciach. Pozemok predalo minulé zastupiteľstvo, my teraz nič nepredávame ide iba o zmenu uznesenia. Nikto zo zamestnancov OcÚ si nedovolí predložiť na OZ doklady a papiere, ktoré nie sú v zmysle zákonov. Bavme sa o veciach zrozumiteľne a nevymýšľajme tu nejaké scenáre.

Starosta obce: Zopakoval časti navrhnutého uznesenia, napr. ak by chcel p. Ďurko predať pozemok, tak obec Led.Rovne má predkupné právo, uviedol nech sa poslanci rozhodnú, či budú akceptovať, čo bolo v minulosti schválené.

Poslanec Holbička : Podal návrh na ukončenie rozpravy

Poslanec Cinko: Prihlásil sa do rozpravy, chcel sa niečo spýtať poslanca Ďurku.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Holbičku na ukončenie rozpravy.

Hlasovanie :    „ za „ 9 ,   „proti“   1( Hanták ) ,     „zdržal sa „  0.     Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia.

Hlasovanie :   „za“  8 ,  „ proti „  2 ( Hanták, Cinko ),   „zdržal sa“ 0.  Návrh bol schválený 3/5 väčšinou.

 

Starosta obce : Prečítal návrh uznesenia o odpredaji pozemku Jozefovi Brňákovi.  

Poslanec Mgr.Hanták : Nemám podklady v materiáloch či p. Brňak mal zmluvu, že platil obci nájom  za pozemok na ktorom má stavbu. Platil obci p. Brňák nájom za pozemok?

Starosta obce : Neviem, či platil nájom môžeme to zistiť, dávame veci do poriadku. Pán Brňák si dal žiadosť tak, ako si dávajú žiadatelia, ktorí majú bytovky, domy, garáže a iné veci. My sme to v podstate už schválili, toto len dodržujeme legislatívu, kde to musí dvakrát prejsť zastupiteľstvom.

Poslanec Mgr.Hanták: Je zarážajúce, že si  starostom  6 mesiacov a nevieš, kto obecné majetky užíva, kto ich má v nájme, kto platí za nájom a kto neplatí.                 

Starosta obce: Pán Brňák si požiadal začiatkom roka o odpredaj pozemku.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu prečítaného uznesenia.

Hlasovanie:  „za“ 7, „proti“ 2 ( Hanták, Cinko), zdržal sa 1 (Holbička). Návrh bol schválený 3/5 väčšinou.

 

K bodu 8./

Starosta obce: Oboznámil prítomných o činnosti OcÚ :

- príprave 23. ročníku  Celoslovenského  festivalu dychových hudieb, ktorý sa uskutoční v obci Lednické Rovne v termíne 20. – 21.06.2015

-  v sobotu uskutočnenej  akcii pre deti v parku obce Lednické Rovne pri príležitosti dňa detí, poďakoval sa všetkým ktorí pomohli akciu zorganizovať,

- podanej žiadosti  o zriadenie obvodného oddelenie PZ v obci Lednické Rovne a odpovedi z MV SR, ktorou bola žiadosť zamietnutá,

- cyklotrase v Beluši, a pracujeme na  možnosti získania financií z recyklačného fondu na smetné nádoby,     

 -  probléme so zdrojom pitnej vody v obci Lednické Rovne- zvýšený obsah dusičnanov zdroj vody pri Váhu pri Horovciach, voda v rozvodoch vody v obci Led.Rovne je v poriadku, každý týždeň je robený rozbor vody,

- dotácii z MV SR ohľadne generálky hasičského vozidla Tatra a protipovodňového vozíka,

- dotácii z Ministerstva kultúry na  architektonicko-historický výskum v parku a dotácii na podporu nezamestnaných,

- zmene štruktúry obecného úradu od 1.7.2015 je to zverejnené na internetovej stránke obce, funkcia prednostu sa ruší Bc.Hollan sa posúva na funkciu vedúceho vnútornej správy a správy majetku a školstva, zrušili sa tri miesta na OcÚ, s právnikom po jeho nástupe do práce sa rozviaže pracovný pomer.

 

 

Rozprava :

Poslanec Cinko : Zaujímal sa o riešenie parkovania v obci pri zdravotnom stredisku a v Súhradke, či sa v niečom pokročilo.

Starosta obce : Obec jedná s majiteľom lekárne a s Trenčianskym samosprávnym  krajom o pozemkoch pri , zdravotnom stredisku ohľadne  parkovacích miest, s dopravným inžinierom bola prerokovaná  jednosmerka na ul. Májová, parkovanie ul. Súhradka a ul. Majer.

Poslanec Chudada: Zaujímal sa o digitalizáciu káblovej televízie firmou Vares , zvýšením ceny za poskytovanie televíznych programov od 1.7.2015, či bude zabezpečené kvalita príjmu televízneho signálu v Horeniciach, či bude káblovú televíziu v budúcnosti prevádzkovať firma Vares.

Starosta obce : Vlastníkom sieti káblovej televízie je obec,  vlastníkom stanice je  firma Vares, boli oslovené iné spoločnosti aby predložili cenové ponuky na prevádzku káblovej televízie, mali by sa meniť  koaxiálne  rozvody káblovej televízie.

Poslanec Mgr.Mišík : Firma Vares si sama určuje cenotvorbu, jedná sa so spoločnosťou o výmene koaxiálnej siete za optickú, Vares už vysiela digitálne a správca siete priebežne odstraňuje chyby v domácnostiach.

Poslanec Cinko : Zaujímal sa o  opravu chodníka a múru pod cintorínom v Led.Rovniach, dopravnom značení, komu patrí pozemok pri rieke smerom k ihrisku, treba ho upraviť .

Starosta obce : Cintorín má v správe Ledrov, prechod pre chodcov cez cestu pri cintoríne v Led.Rovniach sme riešili s dopravným inžinierom, pozemok pod chodníkom je vo vlastníctve pána Hantáka, s ktorým je v jednaní, pozemok pri rieke je Povodia Váhu.

Poslanec Mgr.Hanták: Zápisnica z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktorú písala pani Mgr.Burianová, je neúplná a nepravdivá, dal návrh na prijatie uznesenia:

„ Zasadnutie obecného zastupiteľstva  Lednické Rovne bude nahrávané a následne zverejnené na internetovej stránke obce Lednické Rovne“.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu poslanca Mgr. Hantáka.

Hlasovanie: „za“ 2 (Hanták,Cinko), „proti“7, „zdržal sa“ 1(Holbička). Návrh nebol schválený.

 

Poslanec Cinko :  Spýtal sa, čo má nadradenosť, či návrh na  ukončenie rozpravy alebo otázka poslanca k veci, ide o bod 7. programu, kedy bol prerokovaný predaj pozemku p. Ďurkovi.

Starosta obce : Ja som dal hlasovať o návrhu poslanca Holbičku, keď si sa prihlásil.

Poslanec Mgr.Mišík :  Podľa rokovacieho  poriadku dal prvý návrh poslanec Holbička o ukončenie rozpravy a preto starosta dal hlasovať o jeho návrhu.

Poslanec Mgr. Hanták:  Povedal o nadštandardných  vzťahoch starostu a fan klubu poslancov jeho priateľoch,   keď položí otázku nie je mu odpovedané, ale príde návrh na ukončenie rozpravy .

Starosta obce : Položil poslancovi Hantákovi otázku, či sa  stretáva s ľuďmi, s ktorými je  obec v súdnych sporoch, či dáva týmto ľuďom informácie, či mal  posudok od Macha, na základe ktorého bola uzatvorená skládka odpadov.

Poslanec Mgr. Hanták: Posudok na skládku nemal od Macha, ale od predsedu Urbáru Horenice p. Chodúrovej, v  posudku je napísané, že novo vybudovaná skládka odpadov je postavená v zátopovej oblasti povodia Váhu a  hrozí tam zosuv pôdy, čo sa týka obecných vecí, všetko rieši verejne na OZ , nebude to riešiť v kancelárii starostu obce.

Ing. Kopačková: Súdny spor medzi obcou a Urbárom bol skončený včera definitívne v prospech obce Lednické Rovne, pozemky sú obecné.

Poslanec Mgr.Mišík: Pán Hanták koho záujmy chránite, svoje vlastné alebo obce za akú stranu kopete. Náklady obce to zvyšuje neuveriteľným spôsobom.

Poslanec Mgr. Hanták : Ja zastupujem seba a občanov, ak je rozsudok týkajúci sa obce tak prečo mi nebol predložený, prečo nie som informovaný.

Poslanec Mgr.Mišik :  Súd bol včera v pondelok, asi o tom neviete p. Hanták.

Starosta obce: Vyzval poslanca Hantáka, aby začal robiť pre obec, súd spochybnil posudok, ktorý rozširuje.

Poslanec Mgr.Hanták : V súdnom spore bola obec a  Urbár Horenice, kde je členom urbáru aj starosta. Obec je povinná informovať o všetkých súdnych sporoch poslancov a občanov obce. Spýtal sa Mgr. Mišíka ,čo urobil pre obec  za mesačný plat 1.350 eur za 5 mesiacov čo je zástupcom starostu.

Starosta obce: Mgr.Mišík  nie je povinný odpovedať, zobral slovo poslancovi Mgr.Hantákovi,

a poprosil ho, aby sa správal ako poslanec a dal slovo aj ďalším poslancom, ktorí sa hlásia.

Poslanec Ďurko:  Horenický potok, boli búrky hladina bola vysoká pod mostom, hrozila záplava, ako sa  bude potok čistiť, je tam málo spádu a zanáša sa.

Starosta obce : Bolo to tam kritické počas záplav,  budeme to riešiť s Povodím Váhu, alebo svojpomocne.

Poslanec Mgr.Hanták: Požiadal starostu obce o predkladanie materiálov na každé OZ v očíslovanej a zviazanej forme.

Starosta obce: O tom, ako pôjdu materiály rozhodnem ja, všetci poslanci dostávajú materiály elektronicky, je smutné, že Ty ako poslanec, v 21. storočí nedokážeš komunikovať počítačom, jediný problém na Lednických Rovniach si Ty, nedokážeš komunikovať  elektronicky.

Poslanec Mgr.Hanták: Je 21. storočie, každý musí mať, auto, telefón, počítač? Na OZ dostáva nezviazané, neočíslované a neúplné materiály k programu, ktorý sa má prejednávať.

Poslanec Chudada : Obráti sa na vedenie Považskej televízie aby zasadnutia OZ Lednické Rovne vysielali po polnoci, aby to videlo, čo najmenej ľudí, ako sa poslanci hádajú a aké banálne veci sa riešia.

Poslanec Cinko: Požiadal, aby aj naďalej mu boli posielané materiály na OZ v písomnej forme.

Starosta obce:  Nemáme s tým problém, ale jednoduchšie je to elektronicky. Ukončil rozpravu.

 

K bodu 9./

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby prečítala návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia pričítal Ing. Stanislav Backo. Uznesenie č. 7/2015.

 

Starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

Hlasovanie: „za“  8,   „proti“ 1 ( Hanták),  „zdržal sa“  1 (Cinko).    Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./

 

Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva a poďakoval všetkým prítomným.

 

Zapísal : Mgr. Milan Hanták                                              

Overovatelia :   Mgr. Martin Mišík

                         Milan Chudada

 

                                                              Bc. Jozef Hollan                     Mgr. Marian Horečný

                                                               prednosta OcÚ                             starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:209
TÝŽDEŇ:2551
CELKOM:1830146

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.