Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 7 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 02.06.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Stanislav Backo, p. Miloš Holbička

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 6/2015 zo zasadnutia dňa 23.04.2015.

  2. Príspevky občanov, tak ako boli prednesené občanmi

 

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného  zasadnutia OZ. 

2. Tretiu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 3, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ    

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015, tak ako bol predložený kontrolórom obce

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015, tak ako bol predložený kontrolórom obce

      5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne ruší uznesenie OZ č. 29/2014 zo dňa 13.08.2014 a  

     schvaľuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  

     neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce, pozemok vedený  

    Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Horenice, parcela KNC č.  

    84/5, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1268 m2, ktorý vznikol na  

    základe geometrického plánu č. 27/2014 vypracovaného Ing. Jaroslavom Klínovským,  

    IČO: 46 970 541, 020 51 Dohňany 121, vyhotoveného dňa 15.05.2014, úradne overeného  

    dňa 04.06.2014, v celosti pre Štefana Ďurka, rod. Ďurko, narodený 17.01.1975, trvale  

    bytom Horenická č. 26, 020 61 Lednické Rovne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za

    podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne. Parcela CKN č.

    84/5 vznikla odčlenením z parcely KNC č. 84/1, druh pozemku: Zastavané plochy

    a nádvoria, o výmere 1577 m2.

    Cena vyššie uvedeného pozemku je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku  

    obce na sumu 1,63 €/m2. 

    Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  

    o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že p. Štefan Ďurko predmetný   

    pozemok dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu.

     6. Odpredaj nehnuteľnosti parc. č. KNC 576/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 68 m2  

    v celosti pre Brňáka Jozefa , trvale bytom  Na barinách 179, Lednické Rovne v zmysle § 9a  

    ods. 8 písm. e)  zák. č.138/1991 Zb.  o majetku obcí  v znení neskorších predpisov.  Cena

    nehnuteľnosti je  stanovená znaleckým posudkom č. 153/2015, na sumu 720,- €. Prevod

    nehnuteľností sa vykoná ako prípad osobitného zreteľa v zmysle §9a ods.8 písm. e) zákona

    č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a je zdôvodnený tým, že

    žiadateľ p. Brňák Jozef je výlučným vlastníkom stavby č.s. 208, Zelovoc , zapísanej v LV

    č. 1031 pre k.ú. Lednické Rovne, ktorá je evidovaná na odpredávanom pozemku parc. č.

    KNC 576/11 na ul. Súhradka  zapísaného v liste vlastníctva obce č.1 pre k.ú. Lednické

    Rovne. Náklady za vyhotovenie znaleckého posudku, 70,- €,  hradí kupujúci v súlade

    s prijatými  Zásadami s nakladaním a hospodárením s majetkom obce Lednické Rovne. 

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby z každého zasadnutia OZ bola vyhotovená zvuková nahrávka a následne zverejnená na internetových stránkach obce.  

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:35
TÝŽDEŇ:2612
CELKOM:1818887

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.