Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 10.03.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 07.01.2016

  3./  Príspevky občanov

  4./  Príprava Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne

  5./  Návrh projektovej prípravy IBV, KBV a občianskej vybavenosti v časti Háj

  6./  Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016

  7./  Návrh smernice č.1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v    

        pôsobnosti obce Lednické Rovne

  8./  Zámer Megawaste s. r. o. – II. Etapa výstavby skládky TKO

  9./  Návrh Megawaste s. r. o. – odpredaj spoločného podniku

10./  Prerokovanie žiadostí komisie ŽP, dopravy a výstavby

11./  Prerokovanie návrhu zmien nájomného nebytových priestorov v správe spol. LEDROV

12./  Žiadosti na obsadenie nebytových priestorov v Dome služieb

13./  Kontrolór obce predkladá sumár žiadostí o informáciu podľa zákona č.  211/2000 Z .z., 

        ktoré boli doručené na OcÚ za rok 2015 a minulé volebné obdobie.

        Vysvetlenie systému podávania žiadostí. 

14./  Správa náčelníka ObP

15./  Návrh na komplexné riešenie situácie v bytovom dome č. 71

16./  Rôzne

17./  Návrh a schválenie uznesenia

18./  Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil Bc.Juraja Mašlaňa a  konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov Ing.  Stanislava Backu a p. Miloša Holbičku. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr.Martina Mišíka a p. Tomáša Pokorného.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ a na základe požiadavky p. kontrolóra  navrhol jednu zmenu programu, a to bod č. 13./ navrhol premenovať na „Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti“, pretože ostatné požiadavky bude p. kontrolór riešiť v bode 2./ Kontrola uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č.14/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 07.01.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, sú splnené, alebo sa priebežne plnia a prečítal ich plnenie (viď správa).

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kedy mu bude  predložený prečítaný materiál.

Kontrolór obce mu odovzdal prečítanú správu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – nakoľko sa v správe riešila odpoveď na vyžiadanie občana, predložila  uvedenú správu aj Ing. Jozefovi Prekopovi.  

 

Nakoľko k  prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky kontrolu plnenia uznesenia  berie OZ na vedomie.

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (p. Cinko, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

Ing. Jozef Prekop -  navrhol, aby poslanec p. Milan Cinko, ktorý býva v časti Háj, zistil požiadavky a pripomienky k rozvoju bytovej výstavby v tejto časti. Ďalej sa spýtal, či sú poriešení neplatiči v bytovom dome č.s. 71. Odpovedal starosta obce, že sú už vysťahovaní. Ďalej sa zaujímal, čo bolo zrealizované, a čo sa ešte bude realizovať za dotáciu 50 tis.€ v novom Fitnescentre? 

 

Starosta obce odpovedal na otázky Ing.Prekopa, vysvetlil na elektronicky spracovanej štúdii novú výstavbu v časti Háj a podal informáciu o bytovom dome č.s. 71, a požiadal o doplnenie informácie  o novom Fitnescentre p. Drinku.

 

p. Tomáš Drinka, zástupca Fitcentra, informoval o realizácii  zriadenia Fitnescentra, jeho spustení a fungovaní a premietol prezentačné video z otvorenia.

Doplnil starosta obce – do fitnescentra sa presunuli už aj jumperky, pri príležitosti MDŽ mali ženy vstup zdarma a plánuje sa aj spolupráca s rehabilitačnou sestrou, ktorá by prevádzala a informovala o cvičeniach proti bolesti chrbta a pohybových orgánov.  

 

p. Ferdinand Šlesar – teší ho, že verejné zdroje boli použité pre občanov obce, ale zaujímal sa na čo boli použité financie - 800,-€, ktoré minula JDS Horenice.

 

Starosta obce navrhol, aby kontrolu použitia previedol kontrolór obce

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že na minulom OZ p.Šlesarová čítala správu o činnosti JDS, a zaujímal sa o to, či dvere, ktoré boli vymenené na KD v Horeniciach zaplatil p. Šlesar.

 

p. Mária Šlesarová – uviedla, že použité financie boli riadne zúčtované, a upozornila, že oni ako dôchodci tiež vytvárajú hodnoty, ako aj mladí z fitcentra, a nemôžu získať jednu miestnosť na svoju činnosť a pán Šlesar užíva priestory KD zdarma.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadal uložiť kontrolórovi obce úlohu, preveriť či bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na výmenu dverí v KD Horenice.

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko, Ing.Brezániová)       

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 4./

Starosta obce uviedol na prerokovanie „Program rozvoja bývania v obci Lednické Rovne“.

Informoval, že stretnutie k prerokovaniu uvedeného plánu prebehlo na OcÚ, poslanci boli pozvaní emailom a  požiadal Ing. Kopačkovú, aby informáciu doplnila.

 

Ing. Margita Kopačková  - uviedla, že program by mal byť napracovaný, aby obce vedeli čo sa bude budovať v priebehu najbližších dvoch rokov a výhľadovo na 10 rokov. Program nadväzuje na UPD a všetky investičné akcie. Taktiež sa program predkladá pri všetkých žiadostiach o eurofondy. Lokality, ktoré sú v UP určené na výstavbu sa do uvedeného dokumentu zapracujú – ich rozsah a typy bytov. V programe bude uvedená celá genéza obce, stav bytového fondu, obyvateľstva, charakter bytov. Spracovávame podklady pre Trenčiansku rozvojovú agentúru a dohodli sme sa, že v termíne  05/2016 predložíme požadované doklady.

Postupne budeme zverejňovať návrhy na výstavbu RD, alebo nájomných bytov  pre občanov k pripomienkovaniu a na schválenie do OZ. V programe musíme mať špecifikované  každé územie obce.

Doplnil starosta obce – jedná sa teraz hlavne o časť Háj, lokality oproti Yure a Horepotočie za cintorínom Hôrka. Prebiehajú rokovania aj s p. Mišúnom, konateľom Agrofarmy Červený Kameň. Je to otvorený dokument, na ktorom sa stále pracuje.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že „Program rozvoja bývania v obci Lednické Rovne“  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce uviedol, na prerokovanie návrh výstavby v časti Háj. Štúdia tejto výstavby bola zverejnená na webových stránkach obce, vo vývesných skrinkách obce a zverejnená bola aj v obchode v miestnej časti Háj, poslanci obdržali štúdiu v materiáloch na dnešné zasadnutie.  Zámer výstavby vysvetlil na grafickom zobrazení. Uviedol, že plánujeme výstavbu šiestich bytoviek, tri zo ŠFRB, ako nájomné byty a tri bytovky do osobného vlastníctva, ďalej výstavbu garáží parkovacích miest a individuálnu radovú výstavbu aj so záhradkami. V súčasnosti prebiehajú rokovania s PVS ohľadne kanalizácie, ktorú plánujeme vybudovať popri poľnej ceste v časti Háj. Spolupracujeme aj so starostom z Dolnej Breznice v rámci projektu aglomerácie Led.Rovní a Dolnej Breznice  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa prečo je v rozpočte uvedená suma 1.900,-€ za zastavovaciu štúdiu, a či bola už zaplatená.

Odpovedal Ing.arch.Michálek –  uviedol, že uvedenú otázku sa pýtal Mgr.Hanták už na stavebnej komisii a bolo mu aj odpovedané. Štúdia, ktorú má pred sebou nie je zastavovacia štúdia, ale návrh riešenia a  bol vypracovaný zdarma a suma, ktorá sa schvaľuje je určená na zastavovaciu štúdiu, teda na komplex prác na projektovej dokumentácii, na ktorej pracujú vodári, plynári elektrikári, kúrenári, hasiči, životné prostredie, statici, dopravní  projektanti a iní. Títo určite nebudú svoju prácu vykonávať zadarmo.   

 

Mgr. Milan Hanták – štúdia obsahuje niekoľko bodov, kde pri každom bode je určitá suma. Načo to máme schvaľovať, ak to je už vyplatené.

 

Starosta obce – všetko sú to predpokladané náklady, ktoré Ing.Michálek vypracoval, aby sme mohli pokračovať v práci.

 

Mgr. Martin Mišík – celej projektovej dokumentácii predchádza komplex vyjadrení z rôznych inštitúcií. Pán Michálek pripravil odhady koľko to asi bude stáť, od ktorých sa môžeme odraziť. To čo budeme následne schvaľovať v rozpočte je vlastne celková suma, vlastne to čo nás to môže stáť, čo môže byť vysúťažené. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa Ing.Kopačkovej, či predložený návrh v materiáloch na dnešné zasadnutie OZ  je stavebná časť štúdie.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že je to priestorový návrh, nie je to stavebná štúdia.  V územnom pláne je navrhnuté územie na individuálnu bytovú výstavbu, územie sa ide využiť  na ešte väčší  rozsah, je to návrh priestorového využitia. Teraz je to vyšpecifikované a graficky navrhnuté, ako sa ten priestor plánuje využiť, teda na  posúdenie a dopracovanie.

 

Starosta obce – návrh zastavovacej štúdie je to, čo prerokovávali na OR a momentálne koluje medzi poslancami.

 

Mgr. Milan Hanták – upozornil, že nemá predložené všetky materiály. V harmonograme sa uvádzajú rôzne sumy, nie je mu jasné, aká suma sa vlastne ide schvaľovať.

 

Ing.arch. Emil Michálek – vysvetlil postup prípravy vydania stavebného povolenia. Predchádza mu určitý legislatívny postup, ako: projektová dokumentácia, urbanistická štúdia, vydanie územného rozhodnutia, príprava pre výstavbu inžinierskych sietí (voda, plyn, kanalizácia, elektroinštalácie, cesty, parkoviská) to všetko sú projekty, ktoré je potrebné predložiť k stavebnému konaniu. To čo dnes predložil je iba informácia, aby sme mohli napredovať, nie projekty.

 

Starosta obce – v tomto momente ideme schvaľovať štúdiu a v ďalšom bode programu budeme schvaľovať úpravu rozpočtu, teda sumu 26 tis.€ na projektovú prípravu IBV, KBV a OBV aj s termínmi. Štúdiu musíme mať vypracovanú, aby sme vedeli kadiaľ vedie plyn, voda, elektrika a pod.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia projektovej prípravy IBV, KBV a občianskej vybavenosti v časti Háj s doplnením sumy 26.150,-€ a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol, že hospodársky rok 2015 skončil prebytkom 99.543,-€. Z tejto sumy máme odložené 47 tis.€ na garáže Majer, 23 tis.€ na opravu bytoviek v správe obce – na oprav krovu a striech, a 4.900,-€ na výmenu kotla OcÚ. Čistý prebytok teda je 24.555,-€, ktorý budeme rozdeľovať v júni 2016. Znižujeme zadĺženosť obce, ktorá bola na konci roka 41,01 %.

Ďalej starosta obce  predložil návrh prvej zmeny rozpočtu obce na rok 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Bolo to prerokované aj na zasadnutí OR a s niektorými poslancami aj osobne.  Informoval, že sme získali dotáciu 36 tis.€ z Recyklačného fondu. Z našej strany musíme vybudovať stojiská na kontajnery a  recyklačné nádoby sme získali pre celú obec. Ďalej vysvetlil presuny položiek v rozpočte, rozobral akcie investičného charakteru, upozornil, že na kúpalisku uniká voda do pôdy, a preto navrhol navýšiť sumu na opravu rozvodov na 10 tis.€. Ak by sa rozvody neopravili, nemohli by sme v lete otvoriť kúpalisko.   

Ďalej požiadal Ing.Michálka o vysvetlenie navýšenej sumy na Fitcentrum Led.Rovne.

 

Ing.arch. Emil Michálek – rozobral investície vložené do opráv budovy. Podrobne vysvetlil práce, ktoré realizovali v uvedenom objekte, a tým vysvetlil, ako došlo k prekročeniu plánovanej odhadovanej sumy na opravu budovy.

Doplnil starosta obce – došlo tu k navýšeniu sumy o 11 tis.€, ale boli investované do rozsiahlej rekonštrukcie našej budovy, je nanovo vybudovaný plyn, elektrika, kanalizácia, komín, sociálne zariadenia.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že uvedená navýšená suma je pre ňu sporná, požadovala overenie od stavebného dozoru.

 

Starosta obce – všetky vložené investície Ing. Michálek vopred odsúhlasil na OcÚ. Ku stavebným prácam je vedený stavebný denník, kde je všetko uvedené.

 

Mgr.  Milan Hanták – zaujímal sa kto podpisoval zmluvu na vykonanie týchto prác

 

Odpovedal starosta obce – rekonštrukcia fitnescentra bola schválená v rozpočte. Práce sme zadali spoločnosti Ledrov, objednávky boli  riadne vystavené a zverejnené. Prebehla dvojitá kontrola.   

   

Mgr.  Milan Hanták – zopakoval otázku kto podpísal  zmluvu, na akú sumu a kto vykonával stavebný dozor, a kto to kontroloval?

 

Ing. Margita Kopačková – stavebný zákon hovorí o tom, že ak projekt  vykonáva naša firma nebolo potrebné stanoviť technický dozor.

Doplnil starosta obce – ak p. Michálek prišiel s požiadavkou, starosta odobril a kontroloval.

 

Ďalej starosta obce informoval o vybudovaní stojísk pod kontajnery na separovaný zber, o výmene kotolní v budovách obce – Ledrov, Hasičská zbrojnica, Dom služieb a OcÚ. Uviedol, že prebehlo stretnutie s podnikateľmi z Domu služieb, ktorí za daných podmienok s navýšením nájomného súhlasili.  

Ďalej podal informáciu o rekonštrukcii bytového domu č.s. 71, ale najskôr je potrebná projektová dokumentácia, na ktorú navrhuje vyčleniť sumu 15 tis.€ a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – dal návrh, aby sa 21.360,-€ nepoužilo na bývalú ZUŠ, ale na vybudovanie chodníka a parkoviska na Ul. Májová s prepojením kanalizácie Súhradka – Májová ulica.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Milana Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec(Ing.Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – dala návrh na zlúčenie položiek rozpočtu -  opravy kotolní (OcÚ,

Dom služieb, Ledrov – Hasiči), do jednej zákazky - výberového konania.

 

Starosta obce dal o návrhu Ing. Gabriely Brezániovej hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov (p.Holbička, Ing.Brezániová, p.Greguška,

                                                                          p.Cinko, Mgr.Hanták)       

                        „ proti“          -     5 poslancov (Ing.Backo, p.Pokorný, p.Ďurko, p.Chudada,

                                                                          Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – na komplexnú rekonštrukciu byt.domu č.s. 71 je vyčlenených 15 tis.€ - vzniesla pripomienku, že všetko je o projektovej dokumentácií.

 

Starosta obce – reagoval, že projekt bude vysúťažený za najnižšiu cenu, budova je v dezolátnom stave, je potrebná oprava strechy, krovu, rozvodov, nájomníci by sa pomernou čiastkou podieľali na  rekonštrukcii a plánujeme tam ďalšie 3 byty, ktoré by boli na predaj. Uvažovali sme aj o zbúraní ale sú tam 90 cm hrubé mury a náklady na búranie by boli vysoké. 

 

Poslanec p. Milan Chudada odišiel z rokovania pre pracovné povinnosti.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia prvej zmeny rozpočtu na rok 2016 vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1,  s navýšením sumy  na 10 tis.€ na opravu kúpaliska a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce požiadal Bc. Jozefa Hollana, aby oboznámil poslancov s návrhom smernice č.1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lednické Rovne.

 

Bc. Jozef Hollan, vedúci vnútornej správy, školstva a majetku – uviedol, že na  základe zmeny legislatívy predkladáme návrh smernice č. 1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lednické Rovne. Jednotlivé články zahŕňajú čo je kontrola, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a  o zmene základnej finančnej kontroly. Prvá fáza je prípravná a druhá realizačná. Základnú finančnú kontrolu navrhujeme, aby vykonával starosta a vedúci oddelení, teda kto schváli objednávku, kontroluje aj jej plnenie. Druhá fáza - realizačná, tam sa kontroluje priebeh realizácie úhrad faktúr a krytie rozpočtu. Táto smernica nahrádza po schválení smernicu č. 3/2012.  

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia na schválenie Smernice č.1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v pôsobnosti obce Lednické Rovne a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

      

K bodu 8./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie zámer Megawaste s.r.o. – II.etapa výstavby skládky TKO – schválenie zmluvy. Uvedená problematika bola prerokovaná s poslancami aj na zasadnutí OR, prečítal doplnené body 1.1 a  články zmluvy 5./ a 8./ - upozornil, že bod 9 f) bude preložený do bodu 8 f). Uviedol, že pôvodná zmluva bola podpísaná  na 30 %-ný  podiel zo zisku a nová zmluva je navrhnutá na 5% z tržieb – obratu. Táto druhá alternatíva sa nám javí ako výhodnejšia. V materiáloch je priložená aj tabuľka prepočtov, kde sa uvádzajú odhadované sumy z oboch alternatív. Kontrola bude prebiehať na elektronickej váhe, ktorá je umiestnená na skládke a uvažujeme aj o inštalácii kamier.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že myšlienka spoločného podniku mala svoju filozofiu a víziu. Vnútorne ale nie je stotožnená s navrhovanou zmluvou, nesúhlasí s ňou ani po jej úprave, a preto nebude účastná pri hlasovaní.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že sa nejedná o rozhodnutie od stola, ale požiadali sme o vyjadrenia viacerých ekonómov a  podľa ich vyjadrení  je ekonomická výhodnosť pre obec bezpečnejšia.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že je proti tomu, aby sa v k.ú. Led.Rovní budovali ďalšie skládky. Uviedol, že zmluva je pre obec nevýhodná. Vyjadril sa, že urobí všetko zákonné pre to, aby skládka nebola vybudovaná. Existujú spaľovne. 5 % nie je v prospech obce.

 

Starosta obce – upozornil Mgr. Hantáka, že o predaji skládky rozhodol súd

 

Mgr. Martin Mišík – zmluvy, ktoré boli schválené je potrebné napĺňať, pretože ak by sme ich nenapĺňali hrozia nám vysoké pokuty. Zaoberal sa aj myšlienkou alternatívneho procesu likvidovania odpadu, teda spaľovacieho procesu, ktorú stále presadzuje Mgr. Hanták. Zistil, že jediná fungujúca spaľovňa je v meste Košice. Cena uložného za 1 tonu, ktorá sa likviduje v spaľovni je 75,-€, my máme cenu úložného 38,-€ za tonu. Ak máte snahu vybudovať spaľovňu na likvidovanie odpadu, tak určite s enormným zaťažením obyvateľov našej obce, raz tak drahým. Preštudoval si aj rôzne vyjadrenia a články odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k takýmto technológiam skepticky, pre veľké zaťaženie životného prostredia. Takže ako poslanec bude určite presadzovať ukladanie a likvidáciu odpadu doterajším spôsobom.

 

Doplnil starosta obce, že skládka bola schválená ešte v 90-tych rokoch Vládou SR, neskôr VÚC, sme viazaní zmluvami, takže ich napĺňame. Rokujeme aj s Pozemkovým spoločenstvom Horenice, aby sme „utriasli“ vzťahy.

 

Mgr. Milan Hanták – v pôvodnej zmluve sa obec zaviazala ku vloženiu pozemku na spoločný podnik,  a citoval preambulu zo zmluvy, takže ak prenájom pozemku, tak spoločnému podniku Megawaste Lednické Rovne.

 

Mgr. Martin Mišík -  vyjadril sa, že preambula je východiskový stav. To čo čítal p.Hanták je pôvodná zmluva. Faktom je, že Megawaste nepristúpil k zmluvným pokutám, ktoré nám zo zmluvy vyplývajú. Zmluva je vlastne dohoda dvoch strán, to sa snažíme naplniť, preto sme prístupní dohode o nájme pozemku. Ďalej uviedol, že Megaswaste každoročne dokladuje na Inšpekciu ŽP úradné bankové potvrdenie, že vedie účelovú rezervu, ktorá je určená na rekultiváciu skládky.

 

Mgr. Milan Hanták – doteraz neobdržal rozhodnutie súdu, žiadal si ho predložiť.

 

Odpovedal starosta obce – všetky rozhodnutia súdu vo veci reštrukturalizácie spol. Ledrov  sú zverejnené vo vestníku na internete.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o uzatvorení nájomnej zmluvy so spoločnosťou  Megawaste, so zmenou presunu bodu 9f) na bod 8f) a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Ing. Gabriela Brezániová sa hlasovania nezúčastnila.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./

Starosta obce uviedol, že spoločnosť Megawaste Pov.Bystrica nám ponúkla odpredaj spoločného podniku Megawaste Lednické Rovne, do ktorého sme vložili financie. Ponuka je pre nás výhodná tým, že odkúpením spoločnosti by sme získali, nemusíme vkladať začiatočný vklad do novej s.r.o. , imanie by zostalo. Vyplatili by sme iba vklad spol. Megawaste. Prebehla by zmena názvu, sídla, konateľa  a možno aj zmena stanov. Otázka je teda, či kúpime túto spoločnosť. Ponuka je  taká, že nám ju ponúkajú za 10.500,-€ s tým, že na účte spoločnosti je 12 tis.€, my sme vložili 4.500,-€. Všetky vložené financie sa obci nevrátia, ale kúpou by sme získali všetky záväzky, ktoré sa spomínajú v zmluve a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, za akým účelom vytvoríme novú spoločnosť a aké bude mať hlavné aktivity.

 

Starosta obce – kúpili by sme 70 % balík – podiel v novej spoločnosti, kde na ďalšom zasadnutí OZ by sme schvaľovali jej názov a činnosť. Chceli by sme očistiť spoločnosť a nastaviť fungovanie novej spoločnosti.

 

Ing. Gabriela Brezániová – zaujíma ju nové portfólio vytvorenej spoločnosti, pretože ak Ledrov spadne do konkurzu, správca  konkurznej podstaty bude hľadať 8 rokov spätne, ako hospodárila spoločnosť Ledrov. Sú tam autá, stroje a iný materiál. Preto ju zaujíma portfólio novej spoločnosti, lebo ak len  ceruzka z Ledrovu pôjde do novej spoločnosti, tak to nemôže odsúhlasiť.

 

Mgr. Martin Mišík – kupujeme 70 % podiel vo fungujúcej spoločnosti. Momentálne sme v situácii, kedy jednoducho povedané „nám štát hádže polená pod nohy“. Ledrov nemôže žiadať o dotácie na zamestnancov z UPSVaR, nemôže žiadať o úvery od banky na stroje, pretože sociálna poisťovňa ich vedie ako dlžníka, hoci pohľadávku uplatnila až po ukončení reštrukturalizácie. Je tu príležitosť a aj jednoduchšia cesta fungujúceho objektu, činnosť novej firmy by bolo vlastne všetko to, čo vykonával Ledrov doteraz a citlivo zvážime to,  či je možnosť presunu nejakého majetku.

 

Ing. Gabriela Brezániová – ďakuje za vysvetlenie a uviedla, že v tomto prípade nechce mať nič spoločné s týmto, a bude ostro proti.

 

p. Milan Cinko – chceme kupovať niečo kde figuruje názov Ledrov, nedobehne nás to zase?

 

Starosta obce – boli by sme vlastníci spoločnosti Megawaste Led.Rovne, a na ďalšom zasadnutí by sme zmenili názov, sídlo a konateľa spoločnosti. O zmene názvu uvažujeme preto, lebo Ledrov  by nedostal žiadne úvery na svoju činnosť, pre dlžoby ktoré vznikli ešte za bývalého vedenia.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala starostu, aby nechal bývalého konateľa na pokoji.

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril sa, že za bývalého vedenia bol terajší starosta zástupcom starostu, takže o všetkom vedel a súhlasil s tým.

 

Ing.arch.Emil Michálek – nakoľko sa sociálna poisťovňa zachovala tak, že si penále uplatnila až po reštrukturalizácii, vznikla táto situácia. Ledrov preto vystupuje ako dlžník, a preto ani UPSVaR nám neposkytne dotácie na nezamestnaných, je to začarovaný kruh a hľadáme stále riešenia. Nová s.r.o-čka by zastrešovala investičné zámery, ktoré sa schvaľujú. Na vyjadrenia Ing.Brezániovej povedal, že naopak si myslí, že nová s.r.o. je skôr na ochranu majetku a financií obce.

 

Mgr. Martin Mišík – požiadal o ukončenie rozpravy.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Mišíka:

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o odkúpení spol. Megawaste, s.r.o. Led.Rovne  a dal o návrhu hlasovať.

  

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 

K bodu 10./

 

Starosta obce požiadal Ing. Kopačkovú, aby predniesla žiadosti z komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

Ing. Margita Kopačková informovala o jednotlivých žiadostiach, uviedla ku každej žiadosti vyjadrenia komisie a starosta obce pristúpil k hlasovaniu za jednotlivé  žiadosti.

 

  1. Žiadosť p. Zuzany Janíkovej k individuálnej výstavbe garáže:

 

OZ Led.Rovne neschvaľuje vydať súhlas p. Zuzane Janíkovej, bytom Majerská č. 178/11, k individuálnej výstavbe garáže z dôvodu, že výstavbu projektovaných radových garáží v sídlisku je potrebné  realizovať komplexne (s napojením na siete a prístupové plochy, atď.).

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 

  1. Žiadosť p. Leopoldíny Mauerovej, ktorá predložila návrh na odsúhlasenie zastavovacej štúdie výstavby 11 rodinných domov:

 

OZ Led.Rovne  schvaľuje vydať súhlasné stanovisko ku spracovanej zastavovacej štúdií výstavby 11 rodinných domov, vypracovanej Ing.arch. Petrom Hrbáčkom. Návrh zástavby na pozemkoch parc.č. KNC č. 184/2, 184/4, 184/5, 185/1, 185/2 v k.ú. Horenice a pozemkov parc.č. 50, 51, 52 v k.ú. Hôrka, je v súlade s navrhovaným funkčným využitím a plánovanými kapacitami podľa územného plánu obce, Doplnku č.2 a zmeny z roku 2004. Investorom navrhovanej     výstavby bude majiteľ nehnuteľnosti.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

  1.  Žiadosť p. Lýdie Körmendyovej  a spol. na viacero opráv časti  Medné:

 

OZ Led.Rovne berie na vedomie žiadosť p. Lýdie Körmendyovej  a spol. - oprava osvetlenia, odstránenie konárov prerastajúcich do elek. vedenia, úprava komunikácie od cintorína a od domu p. Valjentovej v Mednom.

 

  1. Žiadosť p.  Jaroslava Kamenského  na odkúpenie pozemku na odstavné plochy a garáž:

 

OZ Led.Rovne berie na vedomie žiadosť p.  Jaroslava Kamenského  na odkúpenie pozemku na odstavné plochy a garáž na  pozemkoch parc.č. KNC 302/1 a 1257/2.

Dôvodom uvedeného stanoviska je preverenie existencie energetických zariadení.

 

  1. Žiadosť Ing. Petra Janáčka – ELEKTRO, Rozkvet 2050/100 Pov. Bystrica o vyjadrenie ku  realizácií  rozšírenia NN siete, položenia zemnej elektrickej prípojky  pre navrhovanú výstavbu RD – Rendek a spol.:

 

OZ Led.Rovne  schvaľuje vydať súhlasné stanovisko žiadateľovi – Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, IČO: 32 887 825, s miestom podnikania Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, ktorý je splnomocnený zastupovať SSE – Distribúcia, a.s. Žilina v územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní pre stavbu „9169 – LEDNICKÉ ROVNE – časť Horenická Hôrka a rozšírenie NNK pre RD Rendek“, ku realizácii stavebných prác podľa predloženej projektovej dokumentácie pod. zák. č. 01/SPS 001 v 01/2016, vypracovanej projektantom Ing.Augustínom Fischerom a vydať súhlas ku zriadeniu vecného bremena bezodplatne  v prospech SSE – Distribúcia, a.s., Žilina podľa predloženého návrhu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce s parc.č. KN C č. 101/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1442 m 2 (dvor s el. stĺpom pri byt.dome č.s. 148)  a na pozemku parc.č. KN E č. 175, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 1104 m2 (miestna komunikácia – cesta Ul. U Duba), obidva zapísané na LV č. 610 pre k.ú. Hôrka. Právne úkony realizovať podľa prijatých zásad o hospodárení s majetkom obce.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

  1. Návrh JUDr. Mikolášika – žiadosť o udelenie súhlasu o zaradenie pozemku do UPD obce v k.ú. Horenice:

 

OZ Led.Rovne neschvaľuje vyhovieť žiadosti JUDr. Milana Mikolášika zo dňa 03.02.2016 o zaradení pozemku do UPD obce v k.ú. Horenice.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

 

Poslanec Ing. Stanislav Backo odišiel z rokovania.

 

K bodu 11./

 

Starosta obce uviedol, že sme porovnali nájmy nebytových priestorov vo vlastníctve obce s nájmom v okolitých obciach. Porovnali sme sa napr. s obcou Pruské a Beluša. Nájom je nízky, preto sme pristúpili k zmene. Špecifická situácia je v prípade MUDr. Ďurkecha, ktorý ordinuje iba dva dni v týždni. Prebehli rokovania aj s ostatnými  lekármi a podnikateľmi v zdravotnom stredisku a prečítal návrh cien nájomného:   

  • za ambulancie lekárov – 20,-€ za 1m2 a rok
  • za čakárne – 10,-€ za 1m2 a rok
  • za podnikateľské priestory - 26,-€ za 1m2 a rok

Uskutočnilo sa rokovanie aj s podnikateľmi v priestoroch Domu služieb. Situácia je taká, že nájom nie je vysoký, ale majú vysoké  poplatky za energie. Sú tam veľké energetické úniky. Zvýšili by sme nájom, ale do jesene by sme  vymenili kotol. Navrhované riešenie podnikatelia akceptovali a  návrh nájomného by bol 35,-€ za 1m2 a rok.

Starosta obce k uvedenému bodu otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí so zmenou nájmu, ale spýtala sa, či boli informovaní podnikatelia v zdravotnom stredisku, pretože dámy z  I.poschodia ZS pred dvoma dňami ešte  o ničom nevedeli.

Odpovedal Ing.arch.Michálek, že v dnešný deň prebehlo stretnutie aj s podnikateľmi na I.poschodí v ZS, všetci sa s návrhom stotožnili, a ak dôjde k schváleniu predložia nové zmluvy všetkým nájomcom. 

 

p. Milan Cinko – vyjadril sa, že majetok sme zdedili, doteraz nikto s budovami nič neriešil, treba to poriešiť.

 

Mgr. Milan Hanták – nájom v Dome služieb by nezvyšoval, kým sa nevymenia staré okná a dvere, teplo uniká.

 

Odpovedal starosta obce – všetci podnikatelia zmeny chápu a akceptujú a požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh uznesenia o navýšení nájomného v nebytových priestoroch obce a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./

 

Starosta obce požiadal o vysvetlenie Ing.arch. Michálka  - žiadosti o výmenu priestorov v Dome služieb.

 

Ing.arch. Emil Michálek – uviedol, že o prenájom uvoľneného priestoru po „rýchlom občerstvení“ požiadal podnikateľ p. Patáčik pre predajňu papiernictva. Po dohode s p. Ondrichovou, ktorá mala záujem o prenájom menších priestorov pre svoju predajňu textilu sme pristúpili k zámene priestorov a p. Ondrichová sa presťahovala do menšej predajne a p. Patáčik požiadal o prenájom uvoľnených  - väčších priestorov po predajni p. Ondrichovej.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či sú uvedené priestory už prenajaté, kto dal súhlas na úpravu priestorov

Odpovedal Ing.arch. Michálek – presťahovala sa p. Ondrichová, kde  zmenu nájmu príjmeme dodatkom ku zmluve, a p. Patáčik má zatiaľ súhlas na úpravu priestorov.

Doplnil starosta obce – že došlo k situácii, keď minulé OZ neschvaľovalo prenájom uvedených priestorov, pretože ak čakáme do rokovania OZ obec prichádza o financie z nájmu. 

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie navrhovaného uznesenia o prenájme nebytových priestorov v Dome služieb  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, aby predniesol správu kontrolóra obce o kontrolnej  činnosti.

 

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce, predniesol správu o kontrolnej činnosti za druhý štvrťrok 2015, vzhľadom k tomu, že nastúpil do funkcie až v apríli 2015  a druhý polrok roku 2015 (viď príloha).

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o vysvetlenie v prípade vyjadrenia zúčtovania dotácie pre ŠK Rona - „bola v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách odsúhlasená ďalšia dotácia z rozpočtu obce“, pretože ako poslankyňa nemôže ovládať všetko, ako mohlo dôjsť k takejto situácii?

 

Odpovedal kontrolór obce – čo sa týka zúčtovania uvedenej dotácie, čakáme aj na vyjadrenie od audítorky, došlo vlastne k disproporcii vo VZN z roku 2006, a zhodli sme sa aj s ekonómkou obce, že v tomto prípade je potrebné prepracovať VZN, aby zúčtovanie dotácie prebehlo v skoršom termíne, nie až k 31.01. nasledujúceho roka. Počkáme ešte aj na správu audítorky. Do úloh zahrnul aj to, že do 30.06. treba prepracovať VZN.

 

Mgr. Mária Balážová, ekonómka obce – doplnila, že podľa VZN, každý subjekt podľa zmluvy, musí o dotáciu požiadať najneskôr do 30.10. v danom roku, ale zúčtovanie predkladá v termíne do 31.01. nasledujúceho roka.  

 

Mgr. Milan Hanták – kedy bola ŠK poskytnutá dotácia? A kedy bola podpísaná zmluva, pretože ju OZ neschvaľovalo a požiadal kontrolóra, aby mu prečítanú správu predložil.

 

Mgr. Mária Balážová – financie boli poskytované v priebehu roka a zúčtovať ju musia do 31.01. Zmluva bola podpisovaná v roku 2015.

Doplnil starosta obce – schvaľovaný bol rozpočet, v ktorom schválili položku 32 tis.€,  zmluva bola podpísaná následne.

 

Starosta obce uviedol, že záver je taký, že musíme prijať úpravu VZN o poskytovaní dotácií   a uvedenú správu  kontrolóra obce OZ berie na vedomie.   

K bodu 14./

 

Starosta obce požiadal Mgr. Chutku o predloženie správy o činnosti ObP.

 

Mgr. Ľubor Chutko, náčelník ObP, predniesol správu o činnosti ObP za rok 2015. Uvedená správa bola odoslaná aj na Ministerstvo vnútra SR. Správa je prílohou zápisnice.

 

JUDr. Ing. Mgr. Lenka Kováčová, právnička OcÚ, odišla z rokovania OZ.

 

Doplnil starosta obce – že riaditeľ OR PZ SR, odbor kriminálnej polície, listom poďakoval za napomáhanie príslušníkov obecnej polície pri činnosti kriminálnej polície a prečítal uvedený list. Za posledný rok máme aj klesajúcu tendenciu trestnej činnosti.

 

p. Milan Cinko – požiadal členov ObP, aby zo zasadnutí OZ odchádzali poslední

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že pozitívne hodnotí, že v ranných hodinách členovia ObP kontrolujú priechod pre chodcov pri ZŠ,  a že pravidelne kontrolujú aj mladých ľudí.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o predloženie správy o činnosti ObP a spýtal sa či počas služby poskytovali prvú pomoc.

 

Mgr. Ľubor Chutko – predložil Mgr. Hantákovi prečítanú správu o činnosti ObP, a odpovedal, že  zatiaľ pomáhali len podnapitým osobám, ale nie je problém pri poskytovaní prvej pomoci, pretože má kurz záchranára.

 

Nakoľko k predloženej správe neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce konštatoval, že prednesenú správu  náčelníka ObP  berie OZ na vedomie.    

 

K bodu 15./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh komplexného riešenia bytového domu č.s. 71, ktorý prerokovali aj na zasadnutí OR, potrebujeme projekt z ktorého by sme vychádzali a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa či byty pôjdu všetky na odpredaj 

 

Starosta obce – byty pôjdu na predaj. Dvaja pôvodní nájomníci by sa spolupodieľali na celkovej oprave. Projekt je potrebný, aby sme získali reálne čísla. Hľadali sme rôzne riešenia  aj cestou ŠFRB, ale na takúto rekonštrukciu neposkytujú financie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – aká by bola odkupná hodnota bytu a koľko by museli nájomcovia investovať.

 

Starosta obce – odkupná cena je stanovená zákonom, takže musíme postupovať v zmysle zákona a na rekonštrukcii by sa podieľali pomerom na spoločných častiach podľa rozlohy bytu, pomernou časťou na strechu, a pod.

Keď bude pripravený projekt predložíme materiál na rokovanie OZ, zatiaľ je to v polohe návrhu, ako riešiť uvedenú situáciu.

 

p. Štefan Ďurko – spýtal sa či by sa nedalo napočítať, koľko by  vyšlo postavenie novej budovy.

Odpovedal starosta – budova má aj historickú hodnotu, pretože klenby, ktoré sa tam nachádzajú už dnes nevidíme, a múry sú tam široké asi 90 cm  a búracie práce  by  vyšli draho. 

    

Nakoľko k uvedenému bodu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o návrhu komplexného riešenia bytového domu č.s. 71  a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./

 

Starosta obce predniesol požiadavku z Rony, a.s. o prevode zostatkovej hodnoty na kúpalisku a tenisových kurtoch, ktoré tam v minulosti investovali. Na kúpalisku sa jedná o 162.300,-€ a na tenisových kurtoch je to suma 34.674,-€. Jedná sa o zostatkové hodnoty vloženej investície do celkovej rekonštrukcie. Zo zmlúv nám plnenie nevyplýva.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadal o predloženie zmlúv týkajúcich sa uvedenej problematiky.

Odpovedal starosta obce – že ide o zmluvy z 90-tych rokov, môže sa zastaviť na OcÚ a budú mu predložené.  

 

Nakoľko k predloženej informácii neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce konštatoval, že uvedenú požiadavku  berie OZ na vedomie.    

 

Ďalej starosta obce informoval o žiadosti p. Štefinovej o odkúpenie pozemku o výmere 200  m2 od obce. Rokovali sme s poslancami o tom aj na zasadnutí OR.  Pani Štefinová ponúkla obci, že zaplatí sumu 3.407,-€ za škody, ktoré spôsobila obci. Súdny spor stále prebieha. Krajský súd teraz rozhoduje, o tom či sa môže alebo nemôže vykonať exekúcia. Aj v súdnom rozhodnutí sa uvádza, že vykonateľnosť rozhodnutia je exekučne problematická.  Preto sme hľadali aj ďalšie riešenia.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa aké škody vznikli obci vo výške 3.407,-€, na základe čoho.

 

Odpovedal starosta obce – uvedenú sumu uvádza vo svojom liste p. Štefinová, v podstate ide o to, že nebola uložená dlažba v tejto časti námestia, podkladné vrstvy, samotné práce a podsypy nemohli byť vyfakturované z fondov EÚ, pretože sa to nerealizovalo, a toto je výška ponúkaného odškodnenia.

 

Nakoľko k predloženej žiadosti neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr.Mišíka o prečítanie uznesenia nevyhovieť žiadosti p. Štefinovej a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Holbička)

Návrh nevyhovieť žiadosti bol schválený.

 

Starosta obce informoval o písomnej žiadosti poslancov z časti Horenická Hôrka o vyčistenie potoka v Horenickej Hôrke a v Mednom. Uvedený problém riešime s Povodím Váhu, pretože bez ich súhlasu nemôže zasahovať do koryta Horenického potoka. Sme ochotní poskytnúť ľudí na práce, ale môžeme čistiť iba za asistencie pracovníkov Povodia Váhu. Odpadový kanál z Medného vyčistíme v jarných mesiacoch, asi v priebehu jedného mesiaca.

 

p. Milan Cinko – požadoval informáciu o požiadavke z minulého roka – oporný múr pri cintoríne v Led.Rovniach, priľahlý chodník a priechod pre chodcov pri tomto cintoríne.

 

Odpovedal starosta obce -  priechod pre chodcov, ktorý navrhol dopravný inžinier zasahuje do pozemkov p. Mariana Hantáka, s ktorým má naplánované stretnutie a ohľadne chodníka čakáme na vyjadrenia zo Správy ciest, pretože ide o cestu II.triedy. Riešili sme aj spôsob umiestnia semaforu, ale je to proces na dlhšiu dobu. Dôležitá bude projektová dokumentácia.

Informáciu doplnil Mgr. Martin Mišík – vzhľadom na to, že ide o hlavný ťah a plánujeme výstavbu aj v časti Háj, musíme nájsť komplexné riešenie. Čo sa týka chodníka pri rod.dome Pacíkových  - dali súhlas na jeho opravu.

 

p. Milan Cinko – požadoval do zápisu uviesť konkrétny dátum

Odpovedal Mgr. Mišík – nacenenie projektovej dokumentácie, teda cenu diela môžeme predložiť do budúceho rokovania OZ.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o posunutie automatu na kahance umiestneného na cintoríne v Led.Rovniach.

Odpovedal starosta obce, že môžeme požiadať vlastníka automatu o posunutie.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či fitnes centrum funguje od 13.02., kto povolil toto otvorenie, požadoval predloženie dokumentov v pondelok 14.03.2016 – súhlas na prevádzkovanie pre Fitarénu. 

 

Starosta obce – uviedol, že súhlas dal štatutár obce. Dnes si uvedený súhlas p. Hanták vo fitnescentre aj odfotil. 

 

Mgr. Martin Mišík – premietol v elektronickej podobe zmluvu s Občianskym združením Fitklub Led.Rovne, kde sa uvádza, že nájomca po predchádzajúcom súhlase prenajímateľa môže dať uvedené priestory do nájmu tretej osobe.

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o vyjadrenie k situácii, kedy bola vypnutá elektrika v objektoch pekáreň a predajňa, dom služieb a zdravotné stredisko.

 

Ing.arch. Emil Michálek – konateľ spoločnosti, sa na začiatku svojho príspevku ospravedlnil za vzniknuté problémy. Uviedol, že neuhradením jednej faktúry v termíne splatnosti vypli tri objekty. Keď pátrali v Stredoslovenských elektrárňach, prečo boli vypnuté tri objekty, nebolo nikoho kto by poskytol stanovisko.  Je si vedomý chyby, ktorá sa stala a určite budú vyvodené aj personálne opatrenia.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, prečo došlo k uvedenej situácii, či neboli financie, alebo zlyhal ľudský faktor

 

Odpovedal Ing.Michálek, že zlyhal ľudský faktor a prisľúbil, že sa podobná situácia už nebude opakovať.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa z akého dôvodu je na OcÚ Najvyšší kontrolný úrad

 

Odpovedal starosta obce – podľa vyjadrenia NKÚ kontrola prebieha z poverenia predsedu NKÚ. Boli vybraté štyri subjekty z Trenčianskeho kraja. Kontrola prebieha tak, že si preberú vyžiadané materiály, dajú nám tabuľky, ktoré vyplníme, a je zameraná na komunálne služby v období rokov 2012 až 2015. Na záver predložia správu s prípadnými opatreniami, ktorú predloží na rokovanie OZ

 

Ing. Gabriela Brezániová – za akým účelom prebieha kontrola NKU, týka sa kontrola len komunálnych služieb?

 

Odpovedal starosta obce – kontrola obsahovala asi 18 bodov, zatiaľ nebol dôvod na predkladanie správy, pretože tú NKÚ predloží až po ukončení kontroly aj s prípadnými opatreniami.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval v pondelok 14.03.2016 predložiť aj body kontroly z NKÚ

 

p. Mária Šlesarová – mrzí ju, že ako členka Dozornej rady sa nemala priestor vyjadriť. Od novembra 2015 nebolo zasadnutie Dozornej rady, ak bude zasadnutie Valného zhromaždenia určite sa vzdá členstva, pretože DR nedozoruje a nekontroluje. Ďalej požaduje, aby zasadnutia OZ boli v skorších poobednajších hodinách. 

 

Odpovedal starosta obce v tom zmysle, že p. Šlesarová, ako členka Dozornej rady môže kontrolovať a informovať sa priamo u konateľa spoločnosti Ledrov, a starosta nie je ten, kto zvoláva zasadnutie Dozornej rady.   

 

K bodu 17./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia OZ č. 15/2016 prečítal Mgr. Martin Mišík a starosta obce dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 18./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

Ing. Stanislav Backo

p. Miloš Holbička

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:196
TÝŽDEŇ:646
CELKOM:1803648

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.