Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 15 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.03.2016     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných   10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Tomáš Pokorný a Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 14/2016 zo zasadnutia dňa 7.1.2016.
  2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
  3. Prípravu Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne.
  4. Žiadosť p. Lýdie Körmendyovej  a spol. - oprava osvetlenia, odstránenie konárov prerastajúcich do elek. vedenia, úprava komunikácie od cintorína a od domu p. Valjentovej v Mednom.
  5. Žiadosť p.  Jaroslava Kamenského  na odkúpenie pozemku na odstavné plochy a garáž na  pozemkoch parc.č. KNC 302/1 a 1257/2.
  6. Správu kontrolóra obce o predložených žiadostiach o informácie podľa zákona  č.  211/2000 Z .z.,  ktoré boli doručené na OcÚ za rok 2015 a minulé volebné obdobie.
  7. Vysvetlenie systému podávania žiadostí predloženého kontrolórom obce.
  8. Správu náčelníka Obecnej polície Lednické Rovne.
  9. Žiadosť spoločnosti Rona, a.s., v ktorej požadujú, aby im obec platila nájom, alebo kompenzáciu iným majetkom za investície vložené do kúpaliska a tenisových kurtov.

 

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ

2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Návrh projektovej prípravy IBV, KBV a občianskej vybavenosti v časti Háj v zmysle predloženej štúdie, v celkovej sume 26.150,- EUR, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

4.  Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ s návrhom starostu obce navýšiť položku 635004, kód zdroja 41 – kúpalisko Led.Rovne – opravy zariadení, čerpadiel z pôvodnej sumy 5.000,-€ na sumu 10.000,-€

5.  Smernicu č.1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v      

     pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

6. Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  medzi obcou 

    Lednické Rovne, ako prenajímateľom a spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.,  

    IČO: 36 265 144, ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľnosti – pozemku

    zapísaného na LV č. 584, k.ú. Horenice, s parc.č. KN C 365/5 o výmere 16 714 m2, druh

    pozemku: Ostatné plochy, tak ako bola predložená na rokovanie OZ so zmenou kedy sa

    presúva z čl. 9 ods. 2/ písm. f) do čl. 8 ods. 1/ ako bod f)    

7. Kúpu 70 %-ného odchodného podielu v obchodnej spoločnosti MEGAWASTE  Lednické

    Rovne s. r. o., IČO: 47 807 181, so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, ktorá je

    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30700/R

    (ďalej len spoločnosť), pričom tento obchodný podiel je tvorený peňažným vkladom do

    základného imania spoločnosti vo výške 10.500,- EUR od spoločníka spoločnosti –

    MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 265 144, so sídlom Hliny 1412, 017 01

    Považská Bystrica. Kúpna cena (odplata) za nadobudnutie 70%-ného obchodného podielu

    v spoločnosti predstavuje sumu 10.500,-EUR.

8. Vydať súhlasné stanovisko ku spracovanej zastavovacej štúdií výstavby 11 rodinných

    domov, vypracovanej Ing.arch. Petrom Hrbáčkom. Návrh zástavby na pozemkoch parc.č.

    KNC č. 184/2, 184/4, 184/5, 185/1, 185/2 v k.ú. Horenice a pozemkov parc.č. 50, 51, 52

    v k.ú. Hôrka, je v súlade s navrhovaným funkčným využitím a plánovanými kapacitami

    podľa územného plánu obce, Doplnku č.2 a zmeny z roku 2004. Investorom navrhovanej

    výstavby bude majiteľ nehnuteľnosti.  

9.  Vydať súhlasné stanovisko žiadateľovi – Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, IČO:

     32 887 825, s miestom podnikania Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, ktorý je

     splnomocnený zastupovať SSE – Distribúcia, a.s. Žilina v územnom, stavebnom

     a kolaudačnom konaní pre stavbu „9169 – LEDNICKÉ ROVNE – časť Horenická Hôrka

     a rozšírenie NNK pre RD Rendek“, ku realizácii stavebných prác podľa predloženej

     projektovej dokumentácie pod. zák. č. 01/SPS 001 v 01/2016, vypracovanej projektantom

     Ing.Augustínom Fischerom a vydať súhlas ku zriadeniu vecného bremena bezodplatne

     v prospech SSE – Distribúcia, a.s., Žilina podľa predloženého návrhu o budúcej zmluve

     o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce s parc.č. KN C č. 101/4,

     druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1442 m 2 (dvor s el. stĺpom pri

     byt.dome č.s. 148)  a na pozemku parc.č. KN E č. 175, druh pozemku: Ostatné plochy

     o výmere 1104 m2 (miestna komunikácia – cesta Ul. U Duba), obidva zapísané na LV č.

     610 pre k.ú. Hôrka. Právne úkony realizovať podľa prijatých zásad o hospodárení

     s majetkom obce.

10.Navýšenie nájomného v nebytových priestoroch – Dom služieb a Zdravotné stredisko

     v správe spol. Ledrov s. r. o., tak ako bolo  predložené na rokovanie OZ

11.Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb v zmysle žiadosti p. Petra Patáčika, IČO:

     34 661 191, bytom 018 03 Horná Mariková 127,   tak ako bolo predložené na rokovanie   

     OZ

12.Návrh na komplexné riešenie situácie v bytovom dome č. 71, tak ako bolo predložené na 

      rokovanie OZ

 

E. Neschvaľuje

 

1.   Vydať súhlas p. Zuzane Janíkovej, bytom Majerská č. 178/11, k individuálnej výstavbe

       garáže z dôvodu, že výstavbu projektovaných radových garáží v sídlisku je potrebné

       realizovať komplexne (s napojením na siete a prístupové plochy, atď.).

2.    Vyhovieť žiadosti JUDr. Milana Mikolášika zo dňa 03.02.2016 o zaradení pozemku do

       UPD obce v k.ú. Horenice.

3.    Vyhovieť žiadosti p. Štefinovej zo dňa 21.12.2015 o odkúpenie pozemku o výmere

       200 m2 pred KD Led.Rovne  v cene 50,-€ za 1m2.

4.    Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bolo skontrolované, či bola vyhlásená VOS na dodávku

       a montáž dverí v KD Horenice.

5.    Návrh Ing. Gabriely Brezániovej na zlúčenie položiek rozpočtu -  opravy kotolní (OcÚ,

       Dom služieb, Ledrov – Hasiči), do jednej zákazky - výberového konania.

6.    Návrh Mgr. Milana Hantáka na presun 21.369,-€ z rekonštrukcie budovy ZUŠ na

       dobudovanie chodníka  a parkoviska na Ul. Májová – popri MŠ s prepojením kanalizácie

       Májovej ul. a Rovňanskej ul.  

 

F.  Ukladá

 

1.    Kontrolórovi obce preveriť dotáciu Jednote dôchodcov Slovenska  Lednické Rovne, časť

       Horenická Hôrka  za rok 2015 a ich použitie.

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:34
TÝŽDEŇ:3014
CELKOM:1782816

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.