Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 15 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 10.03.2016     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných   10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  p. Tomáš Pokorný a Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 14/2016 zo zasadnutia dňa 7.1.2016.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Prípravu Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne.
 4. Žiadosť p. Lýdie Körmendyovej  a spol. - oprava osvetlenia, odstránenie konárov prerastajúcich do elek. vedenia, úprava komunikácie od cintorína a od domu p. Valjentovej v Mednom.
 5. Žiadosť p.  Jaroslava Kamenského  na odkúpenie pozemku na odstavné plochy a garáž na  pozemkoch parc.č. KNC 302/1 a 1257/2.
 6. Správu kontrolóra obce o predložených žiadostiach o informácie podľa zákona  č.  211/2000 Z .z.,  ktoré boli doručené na OcÚ za rok 2015 a minulé volebné obdobie.
 7. Vysvetlenie systému podávania žiadostí predloženého kontrolórom obce.
 8. Správu náčelníka Obecnej polície Lednické Rovne.
 9. Žiadosť spoločnosti Rona, a.s., v ktorej požadujú, aby im obec platila nájom, alebo kompenzáciu iným majetkom za investície vložené do kúpaliska a tenisových kurtov.

 

 

D. Schvaľuje

 

1.  Program dnešného  zasadnutia OZ

2.  V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3.  Návrh projektovej prípravy IBV, KBV a občianskej vybavenosti v časti Háj v zmysle predloženej štúdie, v celkovej sume 26.150,- EUR, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

4.  Prvú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na r. 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ s návrhom starostu obce navýšiť položku 635004, kód zdroja 41 – kúpalisko Led.Rovne – opravy zariadení, čerpadiel z pôvodnej sumy 5.000,-€ na sumu 10.000,-€

5.  Smernicu č.1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej kontroly v      

     pôsobnosti obce Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ

6. Nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka  medzi obcou 

    Lednické Rovne, ako prenajímateľom a spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.,  

    IČO: 36 265 144, ako nájomcom, ktorej predmetom je prenájom nehnuteľnosti – pozemku

    zapísaného na LV č. 584, k.ú. Horenice, s parc.č. KN C 365/5 o výmere 16 714 m2, druh

    pozemku: Ostatné plochy, tak ako bola predložená na rokovanie OZ so zmenou kedy sa

    presúva z čl. 9 ods. 2/ písm. f) do čl. 8 ods. 1/ ako bod f)    

7. Kúpu 70 %-ného odchodného podielu v obchodnej spoločnosti MEGAWASTE  Lednické

    Rovne s. r. o., IČO: 47 807 181, so sídlom Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica, ktorá je

    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 30700/R

    (ďalej len spoločnosť), pričom tento obchodný podiel je tvorený peňažným vkladom do

    základného imania spoločnosti vo výške 10.500,- EUR od spoločníka spoločnosti –

    MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 265 144, so sídlom Hliny 1412, 017 01

    Považská Bystrica. Kúpna cena (odplata) za nadobudnutie 70%-ného obchodného podielu

    v spoločnosti predstavuje sumu 10.500,-EUR.

8. Vydať súhlasné stanovisko ku spracovanej zastavovacej štúdií výstavby 11 rodinných

    domov, vypracovanej Ing.arch. Petrom Hrbáčkom. Návrh zástavby na pozemkoch parc.č.

    KNC č. 184/2, 184/4, 184/5, 185/1, 185/2 v k.ú. Horenice a pozemkov parc.č. 50, 51, 52

    v k.ú. Hôrka, je v súlade s navrhovaným funkčným využitím a plánovanými kapacitami

    podľa územného plánu obce, Doplnku č.2 a zmeny z roku 2004. Investorom navrhovanej

    výstavby bude majiteľ nehnuteľnosti.  

9.  Vydať súhlasné stanovisko žiadateľovi – Ing. Peter Janáček – ELEKTRO, IČO:

     32 887 825, s miestom podnikania Rozkvet 2050/100, 017 01 Považská Bystrica, ktorý je

     splnomocnený zastupovať SSE – Distribúcia, a.s. Žilina v územnom, stavebnom

     a kolaudačnom konaní pre stavbu „9169 – LEDNICKÉ ROVNE – časť Horenická Hôrka

     a rozšírenie NNK pre RD Rendek“, ku realizácii stavebných prác podľa predloženej

     projektovej dokumentácie pod. zák. č. 01/SPS 001 v 01/2016, vypracovanej projektantom

     Ing.Augustínom Fischerom a vydať súhlas ku zriadeniu vecného bremena bezodplatne

     v prospech SSE – Distribúcia, a.s., Žilina podľa predloženého návrhu o budúcej zmluve

     o zriadení vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce s parc.č. KN C č. 101/4,

     druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1442 m 2 (dvor s el. stĺpom pri

     byt.dome č.s. 148)  a na pozemku parc.č. KN E č. 175, druh pozemku: Ostatné plochy

     o výmere 1104 m2 (miestna komunikácia – cesta Ul. U Duba), obidva zapísané na LV č.

     610 pre k.ú. Hôrka. Právne úkony realizovať podľa prijatých zásad o hospodárení

     s majetkom obce.

10.Navýšenie nájomného v nebytových priestoroch – Dom služieb a Zdravotné stredisko

     v správe spol. Ledrov s. r. o., tak ako bolo  predložené na rokovanie OZ

11.Prenájom nebytových priestorov v Dome služieb v zmysle žiadosti p. Petra Patáčika, IČO:

     34 661 191, bytom 018 03 Horná Mariková 127,   tak ako bolo predložené na rokovanie   

     OZ

12.Návrh na komplexné riešenie situácie v bytovom dome č. 71, tak ako bolo predložené na 

      rokovanie OZ

 

E. Neschvaľuje

 

1.   Vydať súhlas p. Zuzane Janíkovej, bytom Majerská č. 178/11, k individuálnej výstavbe

       garáže z dôvodu, že výstavbu projektovaných radových garáží v sídlisku je potrebné

       realizovať komplexne (s napojením na siete a prístupové plochy, atď.).

2.    Vyhovieť žiadosti JUDr. Milana Mikolášika zo dňa 03.02.2016 o zaradení pozemku do

       UPD obce v k.ú. Horenice.

3.    Vyhovieť žiadosti p. Štefinovej zo dňa 21.12.2015 o odkúpenie pozemku o výmere

       200 m2 pred KD Led.Rovne  v cene 50,-€ za 1m2.

4.    Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bolo skontrolované, či bola vyhlásená VOS na dodávku

       a montáž dverí v KD Horenice.

5.    Návrh Ing. Gabriely Brezániovej na zlúčenie položiek rozpočtu -  opravy kotolní (OcÚ,

       Dom služieb, Ledrov – Hasiči), do jednej zákazky - výberového konania.

6.    Návrh Mgr. Milana Hantáka na presun 21.369,-€ z rekonštrukcie budovy ZUŠ na

       dobudovanie chodníka  a parkoviska na Ul. Májová – popri MŠ s prepojením kanalizácie

       Májovej ul. a Rovňanskej ul.  

 

F.  Ukladá

 

1.    Kontrolórovi obce preveriť dotáciu Jednote dôchodcov Slovenska  Lednické Rovne, časť

       Horenická Hôrka  za rok 2015 a ich použitie.

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár