Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Keď krehké sklo má silu, ktorá spája

oznam

Keď krehké sklo má silu, ktorá spája

 

Obec Lednické Rovne (SR) a Město Karolinka (ČR) realizujú projekt s názvom:  Keď krehké sklo má silu, ktorá spája

Kód projektu: NFP304020CJL7,

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A –Slovenská republika – Česká republika

 

Celková výška oprávnených výdavkov:

548 243,74 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku

zo zdroja EÚ:

466 007,17 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo

zdroja ŠR SR:

29 592,98 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku zo

zdroja ŠR ČR:

12 615,69 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

40 027,90 €

 

 

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu s názvom „Keď krehké sklo má silu, ktorá spája“ je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu definovaného obcami Lednické Rovne (SK) a mestom Karolinka (CZ), a to pomocou vytvorenia uceleného spoločného produktu cestovného ruchu založeného na tradícii sklárskeho umenia, ktoré charakterizuje a teda spája obidva tieto regióny. Práve sklárstvo a sklárske umenie tu podporuje jedinečnosť kultúrneho a prírodného dedičstva a prispieva tak k vytváraniu identity tohto cezhraničného regiónu. Predkladaný projekt prispeje ku zhodnoteniu existujúceho potenciálu cieľového územia zvýšením atraktívnosti objektov kultúrneho a prírodného dedičstva, ktorý predstavuje jeden z pilierov rozvoja udržateľného cestovného ruchu v cezhraničnom regióne v súlade s princípmi trvalo-udržateľného rozvoja.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom týchto špecifických cieľov:

1. zrekonštruovať/vybudovať turisticky atraktívne objekty kultúrneho/ prírodného dedičstva vrátane obstarania vybavenia rekonštruovaných/ vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva,

2. vytvoriť ucelený produkt zhodnocujúci kultúrne a prírodné dedičstvo cezhraničného regiónu prostredníctvom organizácie aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom a realizácie spoločnej regionálnej tematickej kampane propagujúcej prírodné a kultúrne atraktivity spoločného územia.

Uvedené špecifické ciele budú naplnené prostredníctvom realizácie týchto aktivít projektu v súlade s výzvou:

1. Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho využitia prírodného a kultúrneho dedičstva (Aktivita A)

2. Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov (Aktivita E)

V rámci podporných aktivít projektu bude realizované riadenie projektu a zabezpečenie povinnej publicity projektu. Miestom realizácie projektu je obec Lednické Rovne (SK) a mesto Karolinka (CZ). Cieľovou skupinou sú obyvatelia a návštevníci cezhraničného regiónu. Výsledná hodnota ukazovateľa „P0686 - Zhodnotené objekty kultúrneho a prírodného dedičstva“, bude „2“ a ukazovateľa „P0681 - Vytvorené ucelené produkty zhodnocujúce kultúrne a prírodné dedičstvo“ bude „1“.

Projekt sa realizuje v období: 04/2023 – 11/2023.

 

Popis jednotlivých aktivít projektu:

A1. Rekonštrukcia/ revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce - Lednické Rovne)

Predmetom tejto projektovej aktivity stavebná obnova historického objektu v areáli historického parku v Lednických Rovniach

A1. Rekonštrukcia/revitalizácia/vybudovanie turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva (stavebné práce - Mesto Karolinka):

Predmetom tejto projektovej aktivity sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou parku pri sklárňach vrátane osadenia sochy zakladateľa sklárskej výrobyv Karolinke.Socha zakladateľa sklární - Salomona Reicha bude vytvorená zo skla, ako umelecké dielo, čo bude mať výrazný symbolický efekt

 

A2. Obstaranie vybavenia rekonštruovaných/revitalizovaných/vybudovaných objektov kultúrneho/ prírodného dedičstva  (Lednické Rovne)

Predmetom tejto aktivity je:

1. obstaranie návrhu sklenených vitráží, ktoré budú osadené do výplní otvorov

2. výroba a osadenie vitráží do otvorov zrekonštruovanej veže kostola. Počet okien s vitrážami je 13.

 

E: Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov založených na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektovkultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov (Aktivita E - Spoločne)

Táto aktivita bude prezentáciou spolupráce obidvoch partnerských strán a realizácie projektu financovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika –Česká republika.Sklársky priemysel má svoju tradíciu v obci Lednických Rovniach i v meste Karolinka. Práve tento aspekt spája tieto dva región historicky a predstavuje nosnýprvok, ktorý ovplyvňoval a naďalej ovplyvňuje kultúru obidvoch regiónov.Táto aktivita je zameraná na propagáciu uceleného tematického produktu založeného na využívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájaní viacerýchobjektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.Výsledkom realizácie tejto aktivity bude jeden vytvorený ucelený produkt s názvom „Mesiac sklárskeho umenia“ zhodnocujúci kultúrne a prírodné dedičstvo, ktorýpredstavuje spoločnú, cezhraničnú a atraktívnu ponuku (spoločnú značku) pre návštevníkov a zabezpečí zviditeľnenie daného kultúrneho alebo prírodnéhodedičstva.

 

E1. Realizácia spoločných regionálnych/ tematických kampaní propagujúcich prírodné a kultúrne atraktivity spoločného územia (Spoločne)

Kampaň bude pozostávať z množstva činností

E3. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom (Lednické Rovne)

Rodinné podujatie v nádhernom historickom prírodnom parku v Lednických Rovniach prinesie návštevníkom neopakovateľný zážitok. Názov akcie: Straší ti vo veži?

E3. Organizácia aktivít propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom (Karolinka)

Podujatie v meste Karolinka bude realizované v zrekonštuovanom parku pri sklárňach o dva týždne po podujatí v Lednických Rovniach.Podujatie v Lednických Rovniach bude realizované prvý septembrový víkend. Následne o dva týždne neskôr – teda tretí septembrový víkend - bude zrealizované podujatie v meste Karolinka (popísané je nižšie). Zámerom pre takéto časové nastavenie akcií bolo, aby sa na jednotlivých akciách mohli vzájomne zúčastniť aj obyvatelia, zástupcovia a návštevníci partnera. Názov akcie: Naschle na skle :)

 

 

Cezhraničný prístup k riešeniu projektu

Výsledkom realizácie projektu bude ucelený spoločný produkt cestovného ruchu založený na tradícii sklárskeho umenia, ktoré charakterizuje a teda spája obidva tieto regióny na slovenskej a českej strane – „Mesiac sklárskeho umenia - Keď krehké sklo má silu ktorá spája“. Jeho obsahom je realizácia spoločných regionálnych/tematických kampaní propagujúcich prírodné a kultúrne atraktivity spoločného územia a samotná organizácia aktivít v Lednických rovniach a v meste Karolinka propagujúcich spoločné územie ako turistickú destináciu a podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v ňom. Tento produkt je priamo naviazaný na investičné aktivity ktoré budú v rámci projektu zrealizované a to stavebná obnova veže kostola v parku v Lednických Rovniach vrátane osadenie umeleckých vitráží do okenných otvorov a rekonštrukcia parku pri sklárňach vrátane osadenia sochy zakladateľa miestnych sklární –Salomona Reicha. Všetky aktivity v rámci projektu sú zameraná na sklárske umenie – jeho históriu, súčasnosť a odkaz do budúcnosti. Práve sklo a sklárske umenie, je teda hlavnou silou, ktorá spojila tieto dva cezhraničné regióny v rámci predkladaného projektu. Práve sklárstvo a sklárske umenie tu podporuje jedinečnosť kultúrneho a prírodného dedičstva a prispieva tak k vytváraniu identity tohto cezhraničného regiónu, čo považujeme za vysoko atraktívne z hľadiska vytvárania nových produktov cestovného ruchu aj do budúcnosti.

Okrem výstupov investičných aktivít a spoločne realizovaného produktu v rámci projektu je ďalším cenným významom projektu jeho vplyv na zabezpečenie následnej vzájomnej spolupráce v prípade ďalších možných projektových zámerov. Význam realizácie predkladaného projektu z programu cezhraničnej spolupráce teda môžeme vidieť v spoločnom zámere a cieli projektu, a to v rovine kultúrno-historickej, architektonickej, estetickej, spoločenskej, ekonomickej ale najmä kooperatívnej, pričom všetky tieto aspekty majú význam nie len pre aktuálny efekt projektu, ale aj dobudúcnosti v kontexte ďalšej cezhraničnej spolupráce partnerov, alebo regiónov. Nový spoločný produkt bol vyhodnotený ako najvhodnejší z hľadiska geografickej, historickej, kultúrnej príbuznosti a prepojenosti prihraničného regiónu. Projekt v takomto rozsahu a význame by nebolo možné realizovať samostatne na Slovensku alebo v Česku, nakoľko je založený na spoločnom využívaní konkrétneho potenciálu daných samospráv a ich tradícií. Ak by sa projekt nerealizoval spoločne, nedosiahol by sa požadovaný výsledok, ktorým je prepojenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva v cezhraničnom regióne. Projekt ako celok stimuluje využívanie tohto potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu a prispieva k zatraktívneniu cezhraničného regiónu. Akákoľvek investícia resp. nový produkt v oblasti cestovného ruchu, ktorý zvyšuje atraktivitu cezhraničných území, má za následok zvýšenie ich návštevnosti. To má vplyv aj na ekonomicko-sociálny rozvoj cezhraničného regiónu. Spoločný projekt na oboch stranách cezhraničného regiónu je odlišný od možností jeho samostatnej realizácie v národných projektoch jednotlivými partnermi.

Link na stránku programu Interreg V-A SK-CZ: www.sk.cz.eu

Dátum vloženia: 1. 8. 2023 9:29
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 11. 2023 13:46
Autor: Správca Webu

Úrad

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:150
TÝŽDEŇ:150
CELKOM:1816425

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.