Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 13 / 2008

 

U Z N E S E N I E č. 13 / 2008

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 08.04.2008 o 15,30 hod. v Kultúrnom dobe Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Jaroslav Savara a Marián Kamenický

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2007
3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Obecného úradu Lednické Rovne k 31.12.2007
4. Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2007
5. Správu náčelníka Obecnej polície o činnosti Obecnej polície Lednické Rovne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje účtovnú závierku obce za rok 2007 v celkových príjmoch 75.841.030,18 Sk a výdavkoch 75.212.845,87 Sk, bez výhrad tak , ako bola predložená na rokovanie OZ .
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2007 na tvorbu rezervného fondu vo výške 328.184,31 Sk.
4. Použitie rezervného fondu vo výške 328.184,31 Sk na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtu obce 2008, v prvom návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2008.
5. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje VZN č. 2/2008 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.
6. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje VZN č. 3/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lednické Rovne tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ.
7. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje Organizačný poriadok obecnej polície Lednické Rovne tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
8. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje Zásady vystrojovania príslušníkov Obecnej polície Lednické Rovne tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
9. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne, na základe stanoviska komisie výstavby, dopravy a ŽP neschvaľuje :
- odpredaj časti parcely č. KN 670/27, žiadateľovi Eva Tóthová, Háj, 316/2, Lednické Rovne, ktorá tvorí predzáhradku a odpredaj pozemku za účelom výstavby garáže
- odpredaj časti parcely č. KN 670/26 , žiadateľovi Peter Kurus, Háj č. 317, Lednické Rovne, susediacej s garážou č.s. 246 vo vlastníctve žiadateľa.
Dôvod nesúhlasu s odpredajom bude žiadateľom oznámený písomne s odoslaním uznesenia.


schvaľuje :
- výstavbu 10 ks garáží v časti Uhrovec na parcele č. KN 359/1 vo vlastníctve obce na základe žiadosti Ladislava Detvaja a spol. bývajúcich v tejto časti obce. Budúci vlastníci pozemkov - stavebníci garáží , sú povinní uhradiť pomernú časť nákladov na vypracovanie GP č. 37/2008 na odčlenenie parciel č.359/1 – 359/13, vybudovať prístup a napojenie na miestnu komunikáciu, vybudovať spevnené plochy pred garážami, zachovať odtokové pomery odvodnenia ulice, uhradiť obci náklady vzniknuté vyvolanou investíciou ( vyňatie – zmenu kultúry ) a dodržať podmienky priestorového umiestnenia a celkového prevedenia garáží, ktoré im budú stanovené stavebným úradom.
10. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje výkup pozemku par. č. KN 2/2, zastavaná plocha o výmere 48 m2, zapísaného na LV č. 800 pre k. ú. Horenice od jej vlastníka v cene 100,-Sk za 1m2 odkupovanej plochy. Celková suma za odkupovanú plochu bude činiť 4.800,- Sk, slovom:Štyritisícosemsto slovenských korún. Poplatok za prevod vlastníckych práv na kupujúceho uhradí kupujúci.
11. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje nákup osobného motorového vozidla pre potreby Obecného úradu Lednické Rovne.

E. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:129
TÝŽDEŇ:3133
CELKOM:1802474

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.