Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 31.05.2017  o 16,00 hod.

v Kultúrnom dome v Horenickej Hôrke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

 

1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 22.3.2017

  3./ Príspevky občanov

  4./ Informácia o obchode v Horenickej Hôrke

  5./ Návrh čerpania úveru

  6./ Stanovisko kontrolóra obce k čerpaniu úveru

  7./ Návrh dodatku k zmluve o TKR – Vares

  8./ Informácia o prevádzkovateľovi TKR – Slovanet

  9./ Prevádzkovanie kúpaliska

10./ Výkup pozemkov pod plánovanú cestu v časti Horenická Hôrka

11./ Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov   

       a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2

12./ Návrh  nájomnej zmluvy na prenájom Infocentra

13./ Návrh zmluvy na prenájom pozemku – zmrzlina Valeri

14./ Prerokovanie žiadosti na voľné nebytové priestory v ZS

15./ Návrh na zriadenie vecného bremena

16./ Návrh zmeny výstavby v časti Háj – lokalita 14

17./ Návrh štúdie výstavby bytov v časti Háj – lokalita 21

18./ Návrh riešenia priestorov za Domom služieb

19./ Návrh zmien v spoločnosti Ledrov s. r. o.

20./ Návrh zmien v spoločnosti Prima s. r. o.

21./ Plán zasadnutí OZ na r. 2017

22./ Návrh na mimoexekučné urovnanie sporu

23./ Návrh súdneho zmieru

24./ Rôzne

25./ Záver

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 9 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov Bc. Juraja Mašlaňa - pre pracovnú zaneprázdnenosť a Ing. Stanislava Backu, ktorý sa dostaví v priebehu rokovania. Za  zapisovateľku určil   Mgr.  Eriku  Burianovú,   za  overovateľov zápisnice určil poslancov

p. Milana Cinku a p. Miloša Holbičku. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania s jednou  zmenou programu, navrhol prerokovať body 5./ a 6./ spolu a  dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 22.03.2017

 

Kontrolu plnenia uznesenia č. 23/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 22.03.2017, previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia, alebo sú splnené.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

O 16,10 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec Ing. Stanislav Backo

 

K bodu 3./      Príspevky občanov

 

p. Zdenek Hanák - spýtal sa, či je určený dátum na výstavbu kanalizácie, kedy bude funkčná, či bude v Horeniciach pri hostinci lávka cez most, a požiadal o vyriešenie situácie pri  Hôrčanskom cintoríne, nevedia sa tam ľudia otočiť s autom.

 

Starosta obce odpovedal v tom zmysle, že projekt kanalizácie spracováva PVS, koncom roka je termín podania na eurofondy, záleží od toho, či bude projekt úspešný. Tento projekt je spojený aj s obcou Dolná Breznica, komplikujú nám to aj nejaké nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy. Lávku cez rieku môžeme riešiť z fin.dôvodov najskôr až na budúci rok, a situáciu na Hôrčanskom cintoríne – pozrieme sa na to a preveríme vlastnícke vzťahy.

Doplnila Ing. Kopačková -  projekt kanalizácie je  v štádiu územného konania a niektoré veci sa riešia v rámci vlastníckych vzťahov, budete o všetkom informovaní.

 

p. Gabriela Gabrišová - upozornila, že pri výstavbe pri starom družstve sa strašne práši, či by sa cesta  nedala nejako kropiť?

 

Starosta obce  – vieme o tom, dali sme žiadosť na dopravný inšpektorát, aby tam bola zóna 20 km/h, čakáme či nám to schvália, začína tam veľká výstavba, takže to budeme musieť chvíľu strpieť. Môže sa to občas aj pokropiť. Keby bolo treba akútne, tak treba zavolať na OcÚ.

 

p. Pastorek – pýta sa, čo urobil starosta za 2,5 roka jeho vládnutia pre časť Horenice, ani cesty nie sú vyasfaltované.

 

Starosta – nemá takýto sumár pripravený, plnia sa požiadavky poslancov aj občanov. Čo sa týka komunikácie, nemá význam ťahať nejaké súvislé asfalty, lebo za 1-2 roky sa bude robiť kanalizácia. Informoval o investíciach, ktoré sa uskutočnili v Horenickej Hôrke -  nová strecha na dome smútku, idú sa vykupovať pozemky okolo kultúrneho domu, ide sa sem natiahnuť plyn. Sú naplánované ďalšie akcie, ak máte nejaké konkrétne požiadavky treba povedať a zahrnieme ich do rozpočtu. Plánujeme dotovať obchod, plánujeme robiť cestu pre peších a cyklistov.

 

p. Ferdinand Šlesar – spýtal sa v akej polohe sú realizované postupy, čo sa týka výkupu pozemkov pod KD a pod Hasičskou zbrojnicou v Horeniciach od Slovenského pozemkového  fondu. Navrhol odkúpenie pozemkov (po zbúranej chalupe) pod cestu, aby sa mohla rozšíriť.

Odpovedala Ing. Kopačková – SPF predložil kúpno-predajnú zmluvu

Doplnil starosta obce - ohľadne cesty, ktorú p. Šlesar spomínal, sme dostali ponuku od vlastníkov, ale sú tam dva nevysporiadané pozemky, takže to nemôžeme odkúpiť.

 

p. Verešová - kedy sa bude realizovať oplotenie okolo cintorína v Horeniciach.

Odpovedal starosta obce – v priebehu mesiaca júl, postupne celý plot.   

 

p. Prekopová -  upozornila na zničenú škarpu pri moste - most spadne, keď tade často chodia nákladné autá.

 

Starosta obce  – upozorňovali sme podnikateľské subjekty, aby tadiaľ nejazdili s ťažkými mechanizmami, ale budeme to riešiť zákazovou značkou.

 

p. Gabrišová - požiadala,  dať pri jej dome značku 20 km/h., pretože im praská, alebo dať spomaľovače

 

Starosta obce – pokúsime sa o to, dáme požiadavku na dopravný inšpektorát, otázne je, či nám to schvália.

 

p. Zdenek Hanák - nenašli by sa peniaze aj na fasádu domu smútku na Hôrke, a či sa bude pokračovať vo výrezoch stromov?

 

Starosta obce – fasádu chceme poriešiť, mal to robiť Ledrov, ale budeme hľadať riešenie, ako to spraviť. Čo sa týka výrezov, nie je to také jednoduché, každý strom musíme posúdiť individuálne.

Aj preto sme dali zastupiteľstvo do Horeníc, aby sme si vypočuli vaše názory.

 

p.  Mária Šlesarová, prečítala svoje požiadavky:

- žiada označenie prechodu v Horenickej Hôrke – písali ste niekde, čo Vám odpísali?

  aj prechod pri KMK

- keď sa v KD v Horeniciach koná nejaká akcia, strieľajú tu ohňostroje a treba s tým niečo robiť

- ľudia zavliekajú staré vraky na ulice, dajte im výzvu, nech si to do určitého času odstránia

- myslí si, že sa právom občania ohradzujú na to, že nie sú opravené cesty, a že by sa tu mali

   robiť súvislé koberce

- znečistená ulica Pod brehom zo súkromných pozemkov – treba im dať pokutu

- žiadala som natrieť zábradlia na moste – nič sa nedialo

 

Starosta obce – keď sa dorobí kanalizácia, budú sa robiť súvislé koberce asfaltu

p. mária Šlesarová pokračovala:  

- do športového areálu žiada popolnice

- žiadala zriadiť seniortaxi

- pokosiť ohradu aj cintoríny

- čo bude s knihou o historickej časti Medné – podnikli ste k tomu nejaké kroky?

- žiadala pre KD vývesnú tabuľu

- ďakuje za akciu Čaj pre seniorov

 

Starosta obce – prijali sme VZN, takže ohňostroje by sa mali diať len na základe povolenia. Zatiaľ boli vydané dve povolenia, treba zavolať hneď, keď sa to deje. Robia to konkrétni ľudia, a treba im dať pokutu, ale ťažko sa to rieši. Senior taxi sa zatiaľ neplánuje, a čo sa týka knihy o Mednom uvidíme, či sa nám podarí získať financie. Čo sa týka novej cesty, treba sa pozrieť aj na Medné, tam je nová cesta, pretože tam sa kanalizácia robiť nebude. Ale v Horeniciach spravíme novú cestu, keď sa spraví kanalizácia. Keď uvidíte, že sa niečo deje, treba mi zavolať.

 

K bodu 4./      Informácia o obchode v Horenickej Hôrke

 

Starosta obce informoval, že plánujeme obchod uchovať, keďže je tu veľa dôchodcov, ale do budúcna to budeme musieť riešiť, pretože ročná strata je cca 3000 €. Zároveň požiadal občanov, ktorí by mali  záujem prevádzkovať tento obchod, aby sa prihlásili.

 

Diskusia

p. Chobotová - nedalo by sa napríklad, aby bol obchod otvorený aspoň 2 dni v týždni +  v sobotu?

Starosta – treba hľadať spoločné riešenie ako tu ten obchod uchovať.

 

p. Chudadová - keby to nebolo tak dlho zavreté, tak by si tí ľudia od toho neodvykli a chodili by do obchodu stále

 

Starosta obce – zatiaľ obchod je stále otvorený a hľadáme na to financie. Tieto malé predajne padajú, pretože ľudia chodia do veľkých supermarketov, ale obchod tu chceme uchovať, iba treba na to nájsť peniaze.

 

Mgr. Milan Hanták – koľko stojí obec prevádzkovanie tejto predajne

 

Starosta obce – pre Ledrov je to strata 3000€

 

Ing. Gabriela Brezániová – stretla sa s kolegami poslancami s oveľa menších miest ako sme my,  a tí využívajú senior taxi a stretla sa taktiež s tým, že pre občanov funguje donáška do domu pre občanov, ktorí si už nedokážu sami nakúpiť a myslí si, že keď to zvládnu takéto malé obce, prečo by sme to nezvládli my?

Nie je tu prehĺbená rieka, takže keď prídu veľké dažde môže dôjsť k vytopeniu.

Na odpad treba dať raz do mesiaca veľký kontajner, aby nemuseli chodiť na zberný dvor.  Preto sa jej to zle počúva, keď riešime veľké projekty,  a nevieme riešiť takéto obyčajné veci.

 

Starosta obce – treba chodiť s otvorenými očami – PVS vyčistila 80% Horenického potoka, chýba nám na dočistenie nejakých 20%. Samozrejme budeme hľadať cestu ako obchod v Horeniciach uchovať. Informáciu o obchode v Horenickej Hôrke berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./  a k bodu 6./       Návrh čerpania úveru a stanovisko kontrolóra obce

 

Starosta obce – pustili sme sa do veľkých projektov, pretože  sú teraz vyhlásené výzvy. Zrekonštruovali sme MŠ, Zberný dvor a vzhľadom k tomu, že čerpáme eurofondy a sú s tým spojené vysoké náklady, preto chceme teraz čerpať úver na dofinancovanie určitých vecí. Najvýhodnejšiu ponuku sme dostali zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky s úrokom 0,9% a požiadal o vyjadrenie kontrolóra obce.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce sa vyjadril, že čo sa týka úverov, obec čerpá dva úvery

  • komunálny univerzálny úver PRIMA BANKY
  • boli prijaté tri úvery zo Slovenskej rozvojovej banky, ktoré sa spojili do jedného – terminovaného úveru, výška úveruu  k 11.07. 2016 je 273.017, 65 – zostatok k 30.04. 2017 je 218.317,65€,  ročné splátky sú 80.470 €.

Podmienka zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách hovorí, že:

  • celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov roku 2016
  • suma ročných splátok nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov

Z uvedeného vyplýva, že tieto podmienky obec spĺňa, teda konštatuje, že požadovaný úver môže obec prijať v súlade so zákonom.

 

Mgr. Milan Hanták – o akú sumu sa jedná? V bode 11./  zmluvy sa píše  len 130 000€

 

Odpovedal starosta obce –  ide o celkovú sumu 200 000 €, v rozpočte s tým bolo počítané a už sme schvaľovali 70 000€, takže preto sa uvádza 130 000€.

 

Ing. Gabriela Brezániová – chýba jej presný účel, na čo ich chceme presne a konkrétne vyčleniť a účelovo využiť.

Starosta obce - uviedol, že je to vysvetlené v bode 1./ Prima banku sme upozornili, že máme výhodnejšiu pomuku, vyjadrili sa že oni nižšie ísť nemôžu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu čerpania úveru  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 7./      Návrh dodatku k zmluve o TKR - Vares

 

Starosta obce informoval, že je veľká nespokojnosť s kvalitou televízneho signálu. Spoločnosť  Slovanet, chce investovať v tejto oblasti. Občania boli upozornení na nové zmluvné vzťahy. Je nevyhnuté urýchlene investovať do káblovej televízie. Dohodnutá ponuka so spol. Slovanet  bola 6%  zo zisku.

 

Starosta obce požiadal o informáciu p. Mikuláša zo spol. Slovanet

 

p. Mikuláš, spol.  Slovanet – Slovanet kúpil časť podniku Vares a začína v obci riešiť káblovú televíziu. Plán spoločnosti je urýchlená rekonštrukcia siete. Všetky náklady rieši spoločnosť Slovanet, rekonštrukcia začne hneď po získaní príslušných povolení a mala by trvať cca 2 mesiace.

 

Starosta obce – deje sa to aj v iných obciach, očakávame od toho zlepšenie kvality signálu a zvýšenie spokojnosti občanov. Káblovú televíziu nepredávame iba ju dávame do prenájmu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že firma Vares dlžila za rok 2016 obci 6 tis.€, vychádzal z predloženej tabuľky,  prečo  Slovanet nechce priamo uzatvoriť zmluvu o prenájme, ale prečo sa to rieši cez firmu Vares.

 

p. Mikuláš – prepočet ktorý máte, je robený na ceny, ktoré budú z našej strany. Vares podpísal dodatok pred kúpou časti podniku. Zmluva medzi Varesom a obcou je ako keby medzi Slovanetom a obcou. Dodatok podpísala spoločnosť Vares. Náš dodatok je zatiaľ od starostu nepodpísaný. Starosta povedal, že ho podpíše, až po prerokovaní  v OZ. Po odkúpení časti podniku Vares, prešli  všetky záväzky na spoločnosť Slovanet, takže my sme vo vzťahu s obcou, ale podľa starej zmluvy a vzhľadom na to, že celú rekonštrukciu berieme na svoje plecia, a nechceme od obce žiadne peniaze, ponúkame tento dodatok na dobu neurčitú, pre návratnosť vložených financií.

 

Mgr. Milan Hanták – firma Vares neplnila zmluvu, dlžila 6000€ a teraz im máme predĺžiť zmluvu?

Odpovedal starosta obce – nesnaž sa tu z toho vyvodiť kauzu, toto sa deje aj v iných obciach. Chceme skvalitniť káblovú televíziu a ešte bude mať z toho obec aj príjmy. Vares začal splácať svoje dlhy.

 

Mgr. Milan Hanták – Vares je neseriózna firma. Boli vyvodené sankcie?

Odpovedala Mgr. Balážová - Vares plní podmienky, začal splácať.

 

Starosta obce – obec nebude dávať do servisných prác nič a spýtal sa p. Mikuláša či v zmluve naslali zmeny?

 

p. Mikuláš – v dodatku, je zachované, že Slovanet bude na svoje náklady  robiť rekonštrukciu siete  a servisné opravy, tak ako je uvedené v zmluve.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – chce sa vyjadriť, že tento materiál je zmätočný. Máme tam veci popreškrtávané a záverečný text je úplne iný. Ak budeme hlasovať o tomto materiály, ktorý mám v ruke budem sa musieť zdržať hlasovania.

 

Starosta obce – my sme toto prebrali na obecnej rade, p. Mikuláš tam bol a všetko nám vysvetlil, veci sa upravovali v prospech obce.

 

p. Mikuláš – do materiálov sa Vám pravdepodobne  dostali staršie veci a prečítal aktuálne  znenie článku 3/ bod e).

 

Mgr. Milan Hanták – 6% z tržieb je podľa neho poškodzujúce pre obec, keďže aj ľudia sa podieľali na platení tejto káblovky. Navrhuje 30%

 

p. Mikuláš – je to tabuľka očakávaných tržieb. Na rozdiel od Varesu, my ideme investovať do siete z našich peňazí, a táto investícia musí byť pre nás obhájiteľná a udržateľná, preto nemôžeme poskytovať viac ako je tých 6%. Preto sme dospeli k takémuto kompromisu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – na danej zmluve je dátum 21.04.2017, na predloženej zmluve je iný dátum, kde sa stala chyba?

 

Starosta obce – predloženú  zmluvu sme dostali do materiálov obecnej rady, kde boli nejaké príspevky  a požiadavky na zmeny z našej strany. Novú zmluvu teraz p. Mikuláš priniesol.  Zastupiteľstvo nemusí schvaľovať zmluvu, ale podmienky.

 

p. Mikuláš – jedna zmena bola tá, že Slovanet poskytuje servis do výšky 10 000€ ročne a nad túto úroveň rieši tieto veci v spolupráci s obcou, ale toto bolo zrušené. Druhá zmena je: zvýšenie odvodov z tržieb - z 3% na 6%. Zvyšok bol zachovaný.

 

Mgr. Milan Hanták navrhol, aby Slovanet platil obci 30 % zo štvrťročného objemu tržieb a starosta obce dal o jeho návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing.Brezániová, p.Holbička)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie aj so zmenami, ktoré boli vysvetlené na rokovaní OZ,  a dal o návrhu dodatku zmluvy so spol. Vares  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Informácia o prevádzkovateľovi TKR – Slovanet

 

Starosta obce oslovil p. Mikuláša, zástupcu spol. Slovanet, či chce doplniť informáciu súvisiacu so spol. Vares

p. Mikuláš – vyjadril sa, že všetko bolo povedané v bode 7./

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu. Informáciu o spol. Slovanet  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 9./       Prevádzkovanie kúpaliska

 

Starosta obce uviedol, že konateľ spoločnosti Ledrov sa vzdal funkcie. Je tu žiadosť Ledrovu o pridelenie dotácie na prevádzku kúpaliska. Máme zriadenú novú spoločnosť PRIMA. Ideme zrušiť dohodu o výkone správy majetku s Ledrovom a v ďalšom bode budeme schvaľovať novú zmluvu so spoločnosťou PRIMA, a otvoril rozpravu.

 

Starosta obce – je bežné, že všetky obce a mestá, ktoré majú kúpalisko musia túto činnosť dotovať. V materiáloch máte len náklady,  ale je jasné, že kúpalisko má aj príjmy.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadosť na pridelenie dotácie na kúpalisko 18000€ mám ako považovať?

 

Starosta obce – je to informácia o nákladových položkách. Táto dotácia 8000 sa poskytne prevádzkovateľovi, ktorý ju musí na konci obdobia zúčtovať s doloženým účtovným dokladom. Kúpalisko je tu, je to služba pre občanov, ale bez dotácií to nefunguje nikde.

 

Mgr. Milan Hanták - žiada prijímať uznesenia jednotlivo

Odpovedal starosta, že všetko sa schvaľuje osobitne.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či už zahájila PRIMA proces schvaľovania povolení kúpaliska?

Odpovedal p. Pokorný - každoročne sa to žiada a obnovuje

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o ukončení zmluvy o výkone správy majetku obce so spol. Ledrov.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták - navrhol, aby bola  vyhlásená VOS na prenájom areálu kúpaliska

 

Starosta obce uviedol, že sa nebráni takémuto riešeniu, ale v tomto prípade by bolo kúpalisko otvorené možno v decembri. Súťaž môžeme urobiť po sezóne a dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh nebol schválený.

Mgr. Martin Mišík navrhol ukončenie rozpravy v tomto bode.

Starosta obce dal o jeho návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o schválení nájomnej zmluvy medzi obcou  a spol. Prima LR:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o schválení dotácie na prevádzkovanie kúpaliska:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./     Výkup pozemkov

 

Starosta obce – informoval, že obce má záujem odkúpiť cestu  cez bývalé staré družstvo v Horeniciach. Je to výhodná ponuka. V tejto ceste sú umiestnené aj voda aj  kanalizácia, a je to výhodné, aby obec túto cestu vlastnila. Celková cena za 260 m je 1.910€,  teda  7,16 za m2.  Upozornil, že v materiáloch  znalec uviedol nesprávny údaj, zle vynásobil m2, a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – na ulici Medová a Javorová ste  apelovali na ľudí, aby darovali pozemky pod cestou. Teraz si neapeloval na p. Mauerovú?

 

Starosta obce – ty chceš 20€ za m2 pod cestou,  a teraz keď to ide obec kupovať sa ti zdá veľa aj 7€ za m2.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu vykúpenia pozemkov pod cestu v Horeniciach hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Mgr. Mišík)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 11./    Návrh druhej zmeny rozpočtu

 

Starosta obce uviedol, že rozpočet bol zverejnený, nikto nepodal návrhy. Informoval o  prijmoch - vymáhame nedoplatok z neuhradených faktúr z Varesu, máme ešte dofakturáciu nejakých nákladov, počítame aj s nájmom infocentra a z bankového úveru pribudne do rozpočtu 200 000.

Bežné výdavky – údržba budov, MŠ – máme obrovský nárast detí (jeden z dôvodov úveru), 8000 – dotácia pre prevádzkovateľa kúpaliska, kapitálové výdavky – vraciame tam 20 000 (chodník pri cintoríne v LR), rekonštrukcia plotu na cintoríne v LR 4500€, rekonštrukcia komunikácií v obci, parkovisko pri lekárni, parkovisko Súhradka, investičné akcie – budova OcÚ, výstavba Háj, parkovisko za domom služieb, 3000 pre MŠ na vnútorné dovybavenie.

 

Mgr. Milan Hanták – žiada aby sa nehlasovalo o celom rozpočte, ale jednotlivo.

 

Starosta obce – program ste dostali, keď chcete nejaké zmeny treba to predložiť písomne.

 

Mgr. Milan Hanták – žiada presné sumy na každú jednu položku.

 

Starosta obce – my potrebujeme schváliť balík peňazí a tento rozpočet je až príliš podrobne rozpísaný a ty ho chceš ešte podrobnejšie? Hovoríme o balíku peňazí, ktoré máme a chceme ich promtne použiť. Všetko je zverejňované na webe - faktúry VOS. Jedná sa o  investičné akcie.  

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o návrhu druhej zmeny rozpočtu a dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./               Prenájom Infocentra

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o informáciu

 

Mgr. Martin Mišík uviedol, že bola vyhlásená VOS, do ktorej sa prihlásili dvaja záujemci.   Na základe splnených podmienok bol vybratý výherca, a tomu by sme mali podľa zákonných podmienok schváliť nájomnú zmluvu.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – predošlý nájomca odišiel, pretože bolo vysoké stočné, keďže ste mu nedovolili vyberať peniaze za používanie verejného WC.

Starosta obce uviedol, že doporučil predchádzajúcemu nájomcovi, aby si predložil žiadosť do OZ, a ten tak neurobil.

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu nájomnej zmluvy na Infocentrum hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./               Návrh zmluvy na prenájom pozemku - zmrzlina Valeri

 

Starosta obce uviedol, že p. Čillingová, stánok zmrzliny na Námesti slobody, požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemok pod uvedeným stánkom. Nakoľko p.Čillingová spolupracovala aj pri rekonštrukcii námestia, doporučil uvedenú zmluvu na prenájom pozemku schváliť.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom pozemku - Zmrzlina Valeri  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 14./               Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Zdrav.stredisku

 

Starosta obce informoval, že p. Žaludková požiadala o prenájom nebytového priestoru na prevádzkovanie pedikúry v priestoroch  Zdravotného strediska LR.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom priestorov v ZS LR  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 15./               Návrh zriadenia vecného bremena

 

Starosta obce informoval, že spol. Urodent vybudovala objekt, a požiadali nás o prístup na pozemok.

Ing. Margita Kopačková – geometrickým plánom sa presne vymeria vecné bremeno - právo prechodu a prístupu v prospech spol. Urodent, tak aby neboli obmedzené podmienky pre ostatné objekty. GP, ktorý bude súčasťou zmluvy o vecnom bremene bol predložený k nahliadnutiu.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu vecného bremena v prospech spol. Urodent Púchov hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./               Návrh zmeny výstavby v časti Háj - lokalita 14

 

Starosta obce  – rokujeme o tom, že v lokalite Háj sa objavil záujemca - investor, ktorý tam plánuje výstavbu bytoviek. Nebude vhodné, keby sme začali stavať aj my ako obec, preto prišla myšlienka vybudovať na Háji rodinné domy. Chceli by sme rozparcelovať túto  časť a rozpredať parcely  na výstavbu rodinných domov. Ideme teraz schvaľovať, či sa budeme uberať týmto smerom. Ďalší problém, ktorý máme je, že potrebujeme rozšíriť cintorín na Led.Rovniach, preto sme oslovili p. Bolegu, ktorý vlastní pozemky za cintorínom, a ten súhlasil s výmenou pozemkov, nie s odpredajom, takže by sme mu mohli vyčleniť jeden z  pozemkov  v časti Háj, a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – koľko stáli prípravy na výstavbu bytoviek, a prečo sa to oplatí stavať p. Slabému a obci nie.

 

Starosta obce – je to zverejnené  na internete. Nemáme toľko žiadostí, aby sme naplnili toľko bytoviek, koľko bolo plánovaných. Mladí ľudia chcú radšej stavať rodinné domy. My sa teraz musíme rozhodnúť, čo ďalej. Na takúto výstavbu potrebuješ mať voľné peniaze, my ich  nemáme. Nemá význam stavať v jednom čase toľko bytov. Pán Slabý ide stavať na svojich pozemkoch, o tomto ich pláne sme až do januára tohto roku nevedeli. Keby sme to vedeli skôr, neplánovali by sme výstavbu toľkých bytoviek.  

 

Mgr. Milan Hanták –  prístupová komunikácia je široká 3,5m - bude jednosmerná

Starosta – jednosmerka to bola, kým sa tam uvažovalo o bytovkách, teraz je dvojsmerná a bude zokruhovaná.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenia týkajúce sa výstavby v časti Háj a dal o nich  hlasovať:

 

Návrh zrušenia uznesenia OZ č. 15/2016-D/3 zo dňa 10.03.2016 ( Projektová príprava IBV a KBV v časti Háj pre obec)

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Hlasovanie  o návrhu zmeny výstavby v časti Háj - lokalita 14 (IBV Háj)

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 17./               Návrh štúdie výstavby bytov v časti Háj - lokalita 21

 

Starosta obce uviedol, že je to súkromná investícia, obec do toho nemusí zasahovať, ale objekt bude napojený na naše siete, boli tam aj nejaké podnety občanov  z okolitých nehnuteľností, z toho dôvodu je to jeden z bodov rokovania, a požiadal p. Štefúna - spoluvlastníka pozemkov o informáciu.

 

p. Štefún - informoval, že sú štyria spoluvlastníci (p. Slabý st., p. Slabý ml., p.Barek, a p. Štefún). Uviedol, že  ide o výstavbu bytových domov. Rozhodli sme sa tento projekt zrealizovať v Lednických Rovniach.  Bytovky sú 5 podlažné, najskôr sme uvažovali  v návrhu o 3 bytovkách, ale teraz sú dve, aby vyšli aj parkovacie miesta. Majiteľ vedľajšej nehnuteľnosti p. Čerňan chcel, aby sme tieto domy posunuli, alebo znížili, my sme sa rozhodli ich posunúť. Bytovky majú byť vysoko nadštandardné. Náš plán je postaviť obidva bytové domy naraz. Produktívni ľudia odchádzajú za prácou do väčších miest a zostávajú tu ľudia, ktorí sú skôr na dôchodku, a náš plán je toto zastaviť, a udržať tu práve tých produktívnych ľudí. Máme veľký záujem na realizácii tejto výstavby.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu:

 

p. Juraj Smaha – nepokladá za vhodné, aby tam boli postavené tieto bytovky. Myslí si, že Rovne tieto bytovky nepotrebujú, a Háj je podľa neho vhodný na výstavbu rod.domov.

 

p. Štefun – nie každý má dosť peňazí na výstavbu rodinného domu, a my dodržujeme všetky zákonné podmienky. Podľa UPD je Háj od roku 2014 určený pre komplexnú bytovú výstavbu

 

p. Margita Kopačková – individuálna bytová výstavba je v UPD  pozdĺž ulice Kopánky a zvyšok je projektovaný na bytovú výstavbu. Ak tam budú chcieť stavať ľudia, ktorí tam majú pozemky, musia mať spracovanú zastavovaciu štúdiu s návrhom využitia pozemkov na IBV.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, ako je to presne definované v územnom pláne obce.

 

p. Margita Kopačková –  lokalita 21 je definovaná ako:  Občianska vybavenosť nízkopodlažnej IBV a KBV, pešia zóna a chodníky.

 

Ing. Gabriela Brezániová – takže ak chceme iba byty musíme zmeniť UPD? Ide jej o technický problém, ak je to iba občianska vybavenosť, je treba zmeniť UPD? Ide o to, ako  to máme v územnom pláne zadefinované po technickej stránke. Keď budú splnené všetky kritéria, tak s tým nemám problém. 

Mgr. Milan Hanták - čo je nizkopodlažná budova?

 

Ing. Margita Kopačková – zákon presne neurčuje, čo je nízkopodlažná výstavba a opakujem, je to Občianska vybavenosť nízkopodlažná IBV a KBV a pešia lokalita, stále sa pohybujeme v tých obmedzeniach a regulatívoch.

 

Starosta obce - rozprávali sme o 4 podlažiach s A-čkovou strechou, toto je 5 podlaží s rovnou strechou, čo je výškovo rovnaké. A ak by to nebolo v súlade so zákonom Stavebný úrad by to nepovolil.

 

Mgr. Milan Hanták – investičný zámer nemajú poslanci čo schvaľovať.

Starosta obce - schvaľujeme to pre pripojenie na miestne komunikácie a siete

Ing. Margita Kopačková – je jasne dané, že každá lokalita, keď sa ide zastavovať, schvaľuje to OZ a schvaľujeme štúdiu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie o štúdii výstavba v časti Háj - lokalita 21 a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 18./               Návrh riešenia priestorov za domom služieb

 

Starosta obce informoval,že sme dali spracovať štúdiu, ako budeme riešiť námestie. Či tam niečo postavíme, alebo tam spravíme parkoviská. Pani Štefinová má záujem tento pozemok kúpiť, ďalšia alternatíva by bola tržnica, alebo parkovacie plochy. Požiadal o názor poslancov, upozornil, že cena pozemku by bola vysoko trhová a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – kto robil štúdiu a koľko to obec stálo?

 

Starosta obce – Takéto úlohy posúvam pracovníkom a oni to zabezpečujú. Štúdia stála cca 700,-€. Máte to pred sebou, sú tam rôzne alternatívy riešenia. Chceme sa len spýtať, či sa posunieme týmto smerom, alebo nejakým iným.

Mgr. Milan Hanták – chce, aby to bolo ponúknuté investorovi

 

p. Milan Cinko – je proti tomu, aby sa obecné pozemky na takýchto lukratívnych miestach predávali. Navrhuje využiť to podlažne.

 

Starosta – teraz sa bavíme iba o zámere, chceme počuť rôzne názory. Náš zámer je tlačiť parkovisko pre KD, aby nám zamestnanci RONY neparkovali na námestí a parkovanie na námestí obmedziť rampou.

Mgr. Milan Hanták – navrhuje prieskum medzi Rovňancami, aby sa oni vyjadrili, čo tam chcú.

 

Ing. Gabriela Brezániová - prikláňa sa k tomuto návrhu - prieskumu.

 

Starosta obce - každý poslanec má svojich voličov, možete ich osloviť a spýtať sa na názor

Uvedený bod   berie OZ na vedomie.

 

K bodu 19./                Návrh zmien v spoločnosti Ledrov s.r.o.

 

Starosta obce informoval, že 18.05. 2017 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Ledrovu. Po predchádzajúcej kritike  sa Ing. arch. Michálek vzdal funkcie konateľa a prijali sme riešenie, že za konateľov boli zvolení Mgr. Martin Mišík a p.Tomáš Pokorný – z hľadiska zastupovania. Nie je tam dobrá situácia a uvidíme, čo bude so spoločnosťou ďalej a chceme si to dať podľa zákona ošetriť a schváliť OZ.

Otvoril k uvedenému bodu rozpravu:

 

Mgr. Milan Hanták – prečo ide OZ schvaľovať niečo, keď niekto odstúpi z funkcie

 

JUDr.Ing. Mgr. Lenka  Kováčová – ospravedlnila sa za vzniknutú chybu a uviedla, že OZ schvaľovať odvolanie nemusí.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že konateľ odstupuje písomnou formou, ktorá im nebola predložená, a preto sa  zdrží hlasovania.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Bc. Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení štatutárov spol. Ledrov a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 20./                Návrh zmien v spoločnosti Prima s.r.o.

 

Starosta obce – uviedol, že v  tomto prípade nebola doručená žiadosť Ing. arch. Michálka,  a preto schvaľujeme jeho odvolanie a tiež  dvoch nových konateľov, a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že  jediným spoločníkom je starosta obce

 

Starosta obce -  upresnil, že jediným spoločníkom je obec v zastúpení starostom obce, ktorý si dáva všetko schvaľovať OZ.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Bc. Hollana, aby prečítal uznesenie o odvolaní Ing. arch. Michálka z funkcie konateľa spol. Prima a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Bc. Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení štatutárov spol. Prima a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 21./               Plán zasadnutí obecných zastupiteľstiev

 

Starosta obce uviedol, že plán zasadnutí obdržali poslanci s materiálmi, ale okrem tohto plánu sa uskutočňujú aj OZ v prípade potreby. Ďalšie už plánujeme a  malo by byť niekedy v polovičke, alebo koncom júna.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby prečítal uznesenie o pláne zasadnutí OZ dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie: „všetci za“          

Návrh bol schválený.

 

K bodu 22./               Návrh na mimoexekučné urovnanie sporu

 

Starosta obce uviedol, že p. Štefinová nás žiada o vysporiadanie mimo exekučného sporu. Pani Štefinová je ochotná si vypratať aj odstrániť budovu, je ochotná zaplatiť vzniknuté škody obci  – 7600€. Mohli by sme si to vymáhať, nie je však jasné, či by sme to vymohli. Požaduje, že ak by sa vzadu za Domom služieb stavalo, tak by si chcela odkúpiť parcelu, s tým, že zaplatí cenu  takú, ako stanovíme (trhovú, alebo z verejného obstarávania) a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – o exekúcii si sa rozhodol sám a teraz tu chceš, aby sme ti niečo schvaľovali? JUDr. Divku si tiež najal sám.

 

Starosta obce  – o exekúcii rozhodol Najvyšší súd SR, a on ako starosta bol povinný dodržal rozhodnutie súdu. Zákon sme neporušili, a súd sme vyhrali, ale rozsudok nie je vykonateľný. Teraz dáva p. Štefinová návrh na urovnanie sporu. 

 

p. Miloš Holbička – uviedol, že ako zástupcovia obce - poslanci a aj starosta sú tu preto, aby ľuďom pomáhali. Preto by bolo lepšie sa so Štefinovcami dohodnúť už len z takého ľudského hľadiska, a nerobiť im problémy. Súhlasí s mimoexekučným vyrovnaním.

 

p. Milan Cinko – súhlasí, s takýmto názorom, ale sú tu aj iní podnikatelia, chce pre nich rovnaké podmienky, voči ostatným je to nespravodlivé. Ale keď už sa tam vzadu niečo postaví, nemyslí si, že by na to mali mať Štefinovci nárok. Nech si to vylicitujú, tak ako ostatní podnikatelia.

 

p. Peter Štefina – súhlasí s názorom p. Holbičku, rodičia tu podnikali roky, poskytovali služby pre občanov a bol by rád, keby sa našiel nejaký kompromis. Mama sa len bránila, boli tu nezhody, ale spravme za týmto hrubú čiaru,  a nejako sa dohodnime.

 

Ing. Gabriela Brezániová – keďže sú ochotní kúpiť to za trhovú cenu, nevidí v tom problém.

 

p. Milan Chudada – táto otázka je veľmi sledovaná, chyby boli pravdepodobne na obidvoch stranách, keby sa to riešilo bez emócii mohlo to byť vyriešené už dávno, ale bolo by dobré, aby sme za týmto spravili čiaru. Myslí si, že ponuka od rodiny Štefinových stojí za zváženie.

 

p. Štefan Ďurko - tiež s tým nemá problém, len nechce špecifikovať m2, lebo je to len štúdia.

 

Starosta obce  – tá výstavba je zatiaľ len v stave úvah.

 

p. Milan Cinko – ak tam majú byť len 4 predajne a Štefinovci chcú dve, čo zostane ďalším záujemcom? Nerád by sľuboval niekomu niečo dopredu, aby to bolo proti obecným záujmom

 

Mgr. Martin Mišík – keď niekto ponúkne najvyššiu cenu, ktorá vypadne z verejnej obchodnej súťaže, tak to znamená, že sa tej súťaže musí zúčastniť, a tým pádom je na rovnakej štartovacej čiare ako ostatní. Dlhé roky sa to ťahá a obec všetky súdy vyhrala a obec má nárok na všetko, čo Štefinovci ponúkajú aj bez mimoexekučného vyrovnania.

 

p. Peter Štefina – prečo vy jediný do toho rýpete?

 

Mgr. Martin Mišík – ja do toho nerýpem, vnášam iba svoj pohľad, nemám voči vašej rodine nič, v ponuke bol aj prenájom, ale keď si niekto stále tvrdošijne stojí len na jednom spôsobe riešenia, nepríde mi to ako kompromis. Ale mám problém s nejakým uprednostňovaním, ak tú verejnú obchodnú súťaž vyhráte nemám žiaden problém s tým, aby tu rodičia podnikali. Chce nájsť nejaký kompromis – ústupok na obidvoch stranách. Ústupkov z našej strany bolo už strašne veľa.

 

p. Milan Cinko – keď bude nejaká súťaž, kto ju vyhrá, nech to má.

 

Starosta obce – ak nepríjmeme, to že sa chceme dohodnúť, tak moja povinnosť je pokračovať v exekúcii. Návrh bol taký, že OZ bude hlasovať o mimoexekučnom urovnaní, je tam ešte veľa otázok, ktoré treba doriešiť.

 

Mgr. Milan Hanták – je toto správne podľa zákona?

 

JUDr.Ing.Mgr. Lenka  Kováčová – ak to schválite, dáte starostovi mandát, aby urovnal spor a bude konať, alebo to neschválite a bude sa pokračovať v exekučnom konaní.

 

Starosta obce  – máte nejaký iný návrh uznesenia?

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie o mimoexekučnom urovnaní sporu a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     3 poslanci (Mgr.Hanták,Ing.Brezániová,p.Holbička) 

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Cinko,Ing.Backo,Mgr.Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     4 poslanci (p.Chudada, p.Ďurko, p.Greguška,p.Pokorný)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 23./                Návrh súdneho zmieru

 

Starosta obce informoval o súdnom spore, ktorý beží s p. Barkovou, bývalou prevádzkovateľkou hotela. V krátkosti - ona neplatila nájom a my sme jej nepreplatili investície, ktoré tam urobila. Spor skončil na súde. Pôvodný návrh bol, aby sme sa urovnali 0:0, s tým aby  si každý platil súdne trovy a poplatky, s tým ale my nesúhlasíme.

 

JUDr.Ing.Mgr. Lenka Kováčová – v prípade uzavretia súdneho zmieru sa súdny poplatok delí, istina skončí na 0:0 a súdne trovy si hradí každý sám.

 

p. Milan Cinko – poprosil ešte raz o vysvetlenie

 

JUDr.Ing.Mgr. Lenka Kováčová – návrh pani Barkovej je taký: 0:0, my si nebudeme uplatňovať úroky z omeškania a každá strana si bude hradiť súdne trovy. V prípade vyhratého súdneho sporu, hradí všetky trovy prehratá strana.

 

Starosta obce – p. Barková dlhuje cca 12 130€ na nájomnom, a tvrdila,  že ona tam investovala 16 000€,  takže rozdiel chcela doplatiť. Požadovala preplatiť barový pult a protifajčiarsku stenu, čo sme jej neuznali, a na základe toho sme skončili na súde. Ťaháme za dlhší koniec, ale pani Barková sa teraz chce vrátiť k pôvodnému návrhu 0:0, ale s tým, že si každý zaplatí súdne trovy, s čím my nesúhlasíme. Ak by sme išli 0:0 tak ustupujeme. Ak sa máme dohodnúť, tak ja som za to, aby p. Barková zaplatila všetky súdne trovy.

 

Mgr. Milan Hanták - navrhuje pokračovať v súdnom spore

Odpovedal starosta obce, že p. Barková dala návrh, je to zásah do rozpočtu, preto to prejednávame.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie o návrhu súdneho zmieru  a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     0 poslancov                     

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Holbička, p.Cinko, Mgr.Hanták)

Návrh nebol schválený.

 

K bodu 24./               Rôzne

 

Starosta obce informoval o prehratom súdnom spore s p. Machom - cca 50 tis€. Pán Mach je v exekučnom konaní, tak to postúpil postupníkovi. Čiastku 27 tis€ asi budeme musieť zaplatiť, aj trovy konania. Podali sme dovolanie na najvyšší súd.

 

Mgr.Milan Hanták – ten prebytok počíta aj s poplatkami Machovi?

Starosta obce – jemu je vyčlenených 30 000 a ideme to riešiť.

 

Ďalej starosta informoval, že chceme podať projekt na výstavbu ihriska v areáli SOŠ,  kde je možnosť z Úradu vlády získať dotáciu. My sme si to dali naceniť a bavili sme sa o kvalitnom povrchu, ideme teraz schvaľovať na základe jednej cenovej ponuky. Ak to vyhráme bude tých cenových ponúk viac. Zároveň by sme schvaľovali spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 13.017,84€.  Uvidíme, ako budeme úspešní.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce prečítal uznesenie o podaní projektu na mutifunkčné ihrisko a dal o ňom  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej starosta obce informoval o pripravovaných akciách:

03.06. – MDD

08.06 – Čaj pre seniorov v KD v Horeniciach

10.06 – Deň otvorených parkov a záhrad

17-18.06 – Festival malých dychových hudieb

 

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť o prenájom časti pozemku pri objekte Infocentra na detské ihrisko - rokovania so žiadateľmi pokračujú, navrhli sme mobilné detské ihrisko, aby sa dalo odstrániť.

 

Mgr. Milan Hanták – detské ihrisko v takejto zóne, kde sú autobusy a výpary, je podľa jeho názoru,  pre deti život ohrozujúce.

 

p. Peter Greguška – vyjadril sa k povoleniu ohňostrojov – navrhol nepovoľovať všetky, a keď povoliť, treba o tom informovať, aby si ľudia na to vedeli pripraviť  domáce zvieratá.

Starosta obce - súhlasí s infomovaním občanov

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí s p. Greguškom ohľadom ohňostrojov, a upozornila, že na zbernom dvore sa niečo páli a strašne často a treba zistiť, čo to je. V ZŠ si deti nemôžu ani okná otvoriť.

 

Starosta obce – pálilo sa tam drevo, papier a netoxické veci. Preberali sme to s Ing. Havránkom. Našli sme riešenie, že nám tieto drevené veci budú brať na štiepku do Dubnice. Máme povolenie na spaľovanie, ale budeme to riešiť odvozom na štiepku.

 

Ing. Gabriela Brezániová – zúčastnila sa seminára, ktorý poriadal ZMOS, a bol zameraný na to, aby boli poslanci bližšie k obyvateľom. Stretla sa tam s rôznymi poslancami, jednej poslankyni vraj zobrali mandát len preto, že sa vyjadrila, že už ju to nebaví. Infomovala, že tam rezonoval hlavne zákon o informáciach a zákon o ochrane osobných údajov. 

 

p. Miloš Holbička – spýtal sa či  by tu bola  vôľa odložiť exekúciu, pokiaľ nebude tá súťaž vyriešená (predajňa zeleniny).

 

p.Tomáš Pokorný - je potrebné pripraviť konkrétny návrh a ten možeme schvaľovať.

 

p. Miloš Holbička – predložil návrh na dočasné pozastavenie exekučného konania na jeden mesiac vo veci sporu s p. Štefinovou.

Odpovedal starosta obce - do najbližšieho zasadnutia OZ pripravíme návrh, budeme hľadať spôsob riešenia

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby sa prijalo uznesenie o doplnení VZN o používaní pyrotechniky.

 

Starosta obce –  prijatie  VZN má určité podmienky, a jednou z nich je lehota zverejnenia 15 dní pred zasadnutím OZ, mal  by to byť zvlášť bod programu rokovania zastupiteľstva, a nie v bode rôzne. Napriek uvedenému dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Hanták)                       

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták - uviedol, že zmluva, ktorú starosta podpísal 01.03.2017 bola zverejnená až 10.05.2017, a žiada predložiť všetky žaloby OcÚ.

 

Odpovedal starosta obce - zmluvy sa podľa zákona zverejňujú do troch mesiacov po podpísaní a ohľadne žalôb nech príde na OcÚ.

 

K bodu 25./    Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Milan Cinko

p. Miloš Holbička

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:214
TÝŽDEŇ:664
CELKOM:1803666

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.