Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 24 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 31.05.2017 o 16,00 hod. v KD  Horenická Hôrka

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Martin Mišík, p. Milan Chudada.

 

 

C.  Berie na vedomie

   

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 23/2017 zo zasadnutia OZ dňa 22.03.2017.

2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

  3.  Informáciu o prevádzke obchodu v Horenickej Hôrke.

4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne k požiadavke o poskytnutie úveru vo výške 200.000,- EUR, tak ako bola  predložená na rokovanie OZ.

5.  Informáciu o prevádzkovateľovi TKR – Slovanet.

6. Návrh riešenia priestorov za Domom služieb.

7.  Žiadosť o prenájom časti pozemku Michaely Drinkovej, IČO: 50 800 884, s miestom podnikania Družstevná 613/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

 

 

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ s jednou zmenou, a to body 5 a 6 programu budú prerokované spoločne.

2.  Prijatie ponuky priameho úveru na financovanie investičných zámerov obce od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

3.  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve so spoločnosťou VARES, s.r.o., IČO: 31 635 709, so sídlom Chalupkova 25, 974 01 Banská Bystrica, tak, ako bol predložený na rokovanie OZ spolu so zmenami prerokovanými na rokovaní OZ.

4.  Dohodu o ukončení Zmluvy o výkone správy majetku obce so spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o. zo dňa 24.02.2017 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

5.  Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Prima LR, spol. s r.o., ktorej predmetom je nájom nehnuteľností v areáli kúpaliska za účelom prevádzkovania kúpaliska tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

6. Poskytnutie dotácie pre prevádzkovateľa kúpaliska vo výške 8.000,- EUR na úhradu nákladov spojených s prevádzkou kúpaliska.

7.  Odkúpenie pozemku parc. č. KN C 185/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 55  m2, k. ú. Horenice a odkúpenie pozemku parc. č. KN C 52/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, k. ú. Hôrka, do výlučného vlastníctva Obce Lednické Rovne od výlučnej vlastníčky Leopoldíny Mauerovej, rod. Neumanová, trvale bytom Sokolská 74/1, 020 61 Lednické Rovne, za kúpnu cenu 7,17 EUR/m2, a teda spolu za kúpnu cenu vo výške 1.910,-EUR, v zmysle znaleckého posudku č. 20/2017 zo dňa 27.01.2017 vypracovaného Ing. Pavlom Žiačekom, Okružná č. 78, 019 01 Ilava-Klobušice.

8.  Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2017, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

  9.  Nájomnú zmluvu medzi Obcou Lednické Rovne a Michaelou Drinkovou, IČO: 50 800 884, s miestom podnikania Družstevná 613/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ktorej predmetom je nájom stavby so súp. č. 1501 – Verejné sociálno-hygienické zariadenia  tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

10.  Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 05.06.2014 medzi Obcou Lednické Rovne a Valériou Čillingovou – VALERI, IČO: 34 532 561, s miestom podnikania 018 52 Dulov 242 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

11. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska zo dňa 15.01.2017 p. Mariany Žalúdkovej, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

12. Zriadenie vecného bremena s právom prechodu a prejazdu „in personam“ v prospech spoločnosti UroDent, s. r. o., IČO: 46 550 429, so sídlom Svätoplukova 1936/9, 020 01 Púchov, a to na pozemku parc. KN C č. 166/1 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 13455 m2, pozemku parc. KN C č. 183/9 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 1236 m2, obdivoch zapísaných na LV č. 1, k. ú. Lednické Rovne, v rozsahu podľa Geometrického pláun č. 54/2017 vyhotoveného Ing. Štefanom Jantošom, ktorý bol dňa 25.05.2017  pod  číslom 270/17  úradne overený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor.

13.  Zrušenie uznesenia OZ č. 15/2016 – D/3 zo dňa 10.03.2016 o projektovej príprave IBV, KBV v časti Háj.

14. Návrh výstavby v časti Háj – lokalita 14 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

15.  Štúdiu výstavby bytov v časti Háj – lokalita 21 predloženú spoločnosťou FROST – service, s.r.o., IČO: 31 645 640, so sídlom Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.

16.  Mgr. Martina Mišíka, trvale bytom Sokolská 51/33, 020 61 Lednické Rovne, SR, a Tomáša Pokorného, trvale bytom Svätej Anny 148/17, 020 61 Lednické Rovne, SR, do funkcie konateľov obchodnej spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., IČO: 31 635 041, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 3120/R, s dňom vzniku funkcie od 18.05.2017 na neurčito.

17.  Odvolanie Ing. arch. Emila Micháleka, trvale bytom Dulov 189, 018 52 Dulov, SR, z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., IČO: 47 807 181, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30700/R, ku dňu 01.06.2017.

18.  Mgr. Martina Mišíka, trvale bytom Sokolská 51/33, 020 61 Lednické Rovne, SR, a Tomáša Pokorného, trvale bytom Svätej Anny 148/17, 020 61 Lednické Rovne, SR, do funkcie konateľov obchodnej spoločnosti Prima LR s.r.o., IČO: 47 807 181, so sídlom Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 30700/R, s dňom vzniku funkcie od 01.06.2017 na neurčito.

19.  Plán zasadnutí OZ v roku 2017, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

20.  Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Úradu vlády SR, v programe „Podpora rozvoja športu“ na rok 2017 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk, na projekt „Náhrada opotrebovaného športového povrchu v obci Lednické Rovne“, a zároveň schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov obce vo výške 13.017,84 EUR.

21. Ukončenie rozpravy k bodu 9 v zmysle programu dnešného rokovania OZ vo veci prenájmu kúpaliska.  

 

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, doplniť do zmluvy so spoločnosťou VARES, s.r.o. v bode 4.1, aby VARES, s.r.o. uhrádzal za užívanie TKR obci nájom vo výške 30% zo svojho štvrťročného objemu tržieb.
  2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby bola na prenájom kúpaliska vyhlásená verejná obchodná súťaž.
  3. Návrh na mimoexekučné urovnanie sporu predloženého Advokátskou kanceláriou Štrbáň, s.r.o., zo dňa 15.05.2017 tak, ako bol predložený a rokovanie OZ.
  4. Návrh na uzavretie súdneho zmieru s Emíliou Barkovou – EMIBAR tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
  5. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka upraviť VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechniky – doplniť článok.

 

 

F.  Ukladá

 

1.    

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:199
TÝŽDEŇ:2666
CELKOM:1782468

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.