Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 30.06.2016  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 26.05.2016

  3./  Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2015 a správa nezávislého audítora

        o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Lednické Rovne

  4./  Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie  k záverečnému účtu obce za rok 2015

  5./  Návrh dodatku k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 15/001/08

        zo dňa 16.01.2008

  6./  Návrh Zmluvy o termínovanom úvere  č. 15/001/16, od Prima banka a. s.

  7./  Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, Rozpočtovým 

        opatrením  č. 3

  8./  Návrh VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

        odpadom na území obce Lednické Rovne

  9./  Schválenie Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne

10./  Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016

11./  Prerokovanie Dodatkov od MGW

12./  Rôzne

13./  Návrh a schválenie uznesenia

14./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 6 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p.Milana Chudadu a Ing. Gabrielu Brezániovú. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Petra Gregušku.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania s jednou  zmenou v bode  programu, navrhol prerokovať bod 8./ Návrh VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  ako bod 3./ a ostatné body sa posunú a  dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č.17/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 26.05.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že uznesenie bolo zhrnuté do piatich kapitol a všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“, kde bolo prijatých 9 uznesení  sa priebežne plnia a prečítal ich plnenie. V úlohe z bodu „Ukladá“ bola splnená prvá časť. Ako ďalší postup navrhuje zrušenie starého a prijatie nového uznesenia OZ o žiadosti p. Mareka Prekopa.  Správa kontrolóra obce tvorí prílohu zápisnice.

 

Kontrolu uznesenia  berie OZ na vedomie.

 

 

K bodu 3./

 

Starosta obce vyzval Ing. Havránka, aby preložil na prerokovanie návrh VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  odpadom na území obce Lednické Rovne. Materiály boli doručené s pozvánkou na dnešné rokovanie. K úprave VZN došlo z dôvodu zmeny legislatívy.

 

Ing. Martin Havránek – informoval o zmene otváracích hodín zberného dvora, ktoré sú zverejnené  na tabuli pred areálom zberného dvora. Ide o to, že pracovníci v lete vykonávajú iné práce a nie sú stále na zbernom dvore, aby služba pre občana bola zabezpečená.   Vo VZN sa mení kategorizácia niektorých druhov odpadov a nakladanie s niektorými druhmi odpadov. Informoval, že budú umiestnené aj zberné kontajnery na zberných miestach.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol vypustiť v par. 16   bod 5./  konkrétnu spoločnosť, teda Ledrov, spol. s r.o.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Chudada, Bc.Mašlaň, Mgr. Mišík)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal návrh uznesenia o VZN č. 9/2016 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci            

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./

 

            Záverečný účet a celoročné hospodárenie  za  rok  2015 uviedol na prerokovanie starosta obce s tým, že sa správa nezávislého audítora vypúšťa z rokovania, pretože nie je hotová. Ďalej uviedol, že povinnosť predložiť uvedenú správu má obec do konca roka 2016. 

 

Mgr. Mária Balážová – podrobne vysvetlila štruktúru záverečného účtu obce, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Uviedla, že schválený rozpočet obsahoval deväť úprav, ktoré sú v rozpočte zahrnuté. Konštatovala, že rozpočet  obce za rok 2015  bol vyrovnaný.

Účtovná závierka v rátane MŠ a ZŠ je zverejnená v centrálnom registri účtovných závierok. Hodnotiaca správa spolu s vyjadrením audítora bude zverejnená do konca roka 2016.

Doplnil starosta obce, že sme výrazným spôsobom znížili zadĺženosť obce z 57% na 41% a otvoril rozpravu k tomuto bodu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či  v tomto bode budeme schvaľovať záverečný účet, alebo až po vyjadrení  stanoviska kontrolóra obce a FML komisie.

 

Starosta obce – uviedol, že sú to dva samostatné body, ale ak poslanci súhlasia, nie je problém, aby sa vyjadril p. kontrolór a predseda FML komisie.

 

Mgr. Milan Hanták – program je schválený, tak ho dodržujme.

 

Ing. Gabriela Brezániová – nemôže podporiť účtovnú závierku, pretože nemá predloženú správu  nezávislého audítora. Pre ňu sú to len nedôveryhodné čísla bez správy audítora, preto to nemôže  podporiť. Ďalej sa spýtala, komu sme zadali vypracovanie audítorskej správy.

 

Starosta obce vysvetlil, že správu audítora sme chceli predložiť, ale p. audítorka bola dlhodobo odcestovaná a nestihla správu predložiť.

 

O 16,40 hod. odišiel z rokovania OZ  poslanec Mgr. Milan Hanták.

 

Starosta obce oznámil poslancom, že OZ nie je uznášania schopné a vyhlásil 10 minutovú prestávku. Ak nebudú uznášania schopní ani po prestávke ukončí rokovanie OZ.

 

O 16,43 hod. sa dostavil na rokovanie OZ poslanec p. Štefan Ďurko a starosta obce vyzval  Mgr.Milana Hantáka, aby sa vrátil na zasadnutie OZ a pokračoval v rokovaní.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky,  starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o záverečnom účte a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Mgr. Hanták sa hlasovania nezúčastnil.

Návrh bol schválený.

 

Ďalej Mgr. Mišík prečítal uznesenie o použití prebytku a starosta obce dal o ňom hlasovať

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec  (Ing.Brezániová)

Mgr. Hanták sa hlasovania nezúčastnil.

Návrh bol schválený.

 

Ďalej Mgr. Mišík prečítal uznesenie o použití rezervného fondu a starosta obce dal o ňom hlasovať

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec  (Ing.Brezániová)

Mgr. Hanták sa hlasovania nezúčastnil.

Návrh bol schválený.

 

O 16,48 hod. sa na rokovanie vrátil poslanec Mgr. Milan Hanták.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie stanovisko kontrolóra obce a FML komisie a doplnil, že poslanci obdržali  uvedené stanoviská  s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – vyjadril sa, že p. poslankyňa mala pravdu v tom, že sa to týka jednej problematiky, ale nesúhlasí s tým, že je to dohromady s auditom. Termín predloženia auditu je do konca roka, čo je bežná prax v menších obciach. Uviedol, že hospodársky výsledok je lepší ako v minulom roku. Vyjadril názor v desiatom bode predloženého stanoviska, a to, že schvaľuje bez výhrad.  

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa Ing. Tichého, či sa stotožnil so záverečným účtom  a s tým, ako boli presúvané financie, aj keď starosta podpisoval zmluvy bez schválenia v OZ.

 

Ing. Jozef  Tichý – myslí si, že samospráva postupuje od zastupiteľstva k zastupiteľstvu, schvaľujú sa zámery, postupujeme krok po kroku, nemá dôvod niečo spochybňovať. Hospodársky výsledok je dvakrát lepší ako minulý rok, uznesenia sa prijímajú v OZ, zverejňujú sa materiály v určených lehotách, zopakoval, že nemá dôvod niečo spochybňovať.

 

Starosta obce uviedol, že stanovisko kontrolóra a FML komisie, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie berie OZ na vedomie.

 

O 16,56 hod. sa na rokovanie OZ dostavil poslanec p. Milan Cinko. 

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na rokovanie návrh dodatku  k Dexia Komunál univerzálnemu úveru, Zmluve o úvere č. 15/001/08  a ďalším bodom je návrh Zmluvy o termínovanom úvere. Na minulých zasadnutiach boli ku zmluvám prijaté uznesenia s tým, že po vyhotovení predloží do OZ zmluvy. Upozornil, že zásadným spôsobom sa znížili úrokové sadzby jednotlivých úverov. Za celé obdobie ušetríme 42 tis.€, predložil stanovisko z VÚB  banky a požiadal o vyjadrenie JUDr. Kováčovú.

 

JUDr. Lenka Kováčová – uviedla, že sa jedná o štandardné zmluvy podpisované s bankovými   inštitúciami.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová  - na minulom OZ bolo schválené uznesenie a teraz sa schvaľuje zmluva,  spýtala sa prečo to robíme naopak?

 

Starosta obce – uviedol, že uznesenie bolo predložené banke a na základe toho banka vypracovala zmluvu o úvere. Nerobíme nič naopak.

Doplnila JUDr. Kováčová – na minulom OZ bolo schválené prijatie úveru s bankou a na základe toho bola vypracovaná zmluva, ktorá je teraz predložená. 

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že mu chýba pôvodná zmluva  z roku 2008, takže sa nemôže vyjadriť.

Odpovedal starosta obce, že všetky zmluvy sú k dispozícii na OcÚ a sú zverejnené na webe.

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie navrhovaného uznesenia o Dodatku k Dexia komunál úveru a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh zmluvy o termínovanom úvere č. 15/001/16 z Prima banky, a.s. Poslanci zmluvu obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie a zaoberala sa ňou aj Obecná rada. Dochádza tu k jednej zmene, a to k zmene lehoty čerpania úveru do 15.07.2016. Boli to úvery, ktoré sme čerpali zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o termínovanom úvere a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh tretej zmeny rozpočtu, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Podrobne vysvetlil predložený materiál a jej tabuľkovú časť. Financie navrhujeme použiť v zmysle predloženého návrhu a otvoril rozpravu k uvedenému bodu.

 

Mgr. Milan Hanták – požiadal o predloženie výstupu a podrobnej informácie, ako boli použité investované financie do výskumu v parku. Prechádzal park a nevidel žiadne výkopové práce.

 

Odpovedal starosta obce – dotácia bola riadne zúčtovaná a predložili sme ju na Min.kultúry SR. Naša spoluúčasť predstavovala cca 1.000,-  €.

Doplnil Mgr. Mišík, že sa nejedná o archeologický výskum, ale o architektonicko-historický výskum, teda nerobia sa výkopové práce, ale dokumentujú sa pamiatky a hľadajú sa zdroje v rôznych archívoch aj v zahraničí a  výstupom je  textová časť.  Až po absolvovaní tejto prvej časti môžeme požiadať o archeologický výskum, ale na ten nemáme financie.

 

Starosta obce uviedol, že sa konala veľmi pekná akcia pri príležitosti Dňa otvorených parkov a záhrad, kde Mgr. Kucejová viedla lektorovanú prehliadku parku a boli pri tejto prednáške použité nové zistené skutočnosti práve z uvedeného výskumu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – zaujímal ju konkrétny výstup z uvedeného výskumu, a či sa celých 6 tis.€ minulo na výskum.

 

Starosta obce – uviedol, že konkrétne výstupy sú k dispozícii na OcÚ a taktiež aj zúčtovanie, ktoré bolo odoslané na MK SR.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o tretej zmene rozpočtu dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 9./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie Schválenie Programu rozvoja bývania (PRB) v obci Lednické Rovne, ktorý poslanci už niekoľkokrát prerokovávali na svojich zasadnutiach  a požiadal Ing. Kopačkovú o podrobnejšiu informáciu.

 

Ing. Margita Kopačková – informovala, že PRB bol zverejnený na vývesnej tabuli OcÚ a webových stránkach obce. Vychádza zo schválenej územono-plánovacej dokumentácie obce a je previazaný s bytovou výstavbou v obci. Trenčiansky samosprávny kraj vydal súhlasné stanovisko k uvedenému PRB.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o PRB dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 10./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a požiadal  Ing. Tichého o jeho predloženie.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – uviedol, že plán kontroly zhrnul do štyroch bodov, ktoré poslancom predložil s materiálmi na dnešné zasadnutie OZ a podrobnejšie o ňom informoval (viď príloha). Navrhol poslancom, že môžu doporučiť  do plánu ďalšie úlohy.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – reagovala na informáciu uvedenú v pláne kontrol, a to „ na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou z NKÚ“, spýtala sa či už vie o nejakých nedostatkoch?

 

Starosta obce uviedol, že sme čakali na list z NKÚ so sumarizačnou správou. Tento list bol dnes doručený na OcÚ a na najbližšom zasadnutí OZ bude informovať a  bude  predložená správa aj s navrhnutými opatreniami. 

 

Ing. Jozef Tichý – NKÚ vykonáva kontroly preto, aby niečo zistili, preto si to do plánu kontrol zahrnul.

 

Ing. Gabriela Brezániová – najbližšie OZ je naplánované na  september 2016, takže informácia bude podaná až v septembri. Spýtala sa, či jej starosta uvedenú správu z NKÚ predloží aj zajtra.

Odpovedal starosta obce – plánuje poslancom navrhnúť termín ďalšieho OZ už v auguste 2016, správu nie je  problém predložiť.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./

 

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie dodatky so spol. Megawaste, s.r.o. Uvedené dodatky nadväzujú na zmluvy, ktoré poslanci už obdržali. Vysvetlil obsah zmien v dodatkoch, ktoré sa týkajú hlavne zmluvných pokút a monitoringu I.etapy skládky.   

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila nesúhlas, aby celý monitoring platila obec, a oznámila že sa zdrží hlasovania. 

 

Starosta obce doplnil, že sa jedná o monitoring starej skládky, ku ktorému sme sa zaviazali pri predkladaní žiadosti o dotáciu, teda obec je povinná monitorovať starú skládku. V ďalších dvoch dodatkoch sa vypúšťajú zmluvné pokuty.

 

Mgr. Milan Hanták – prečítal čl.I. bod 3 zmluvy a uviedol, že nesúhlasí,  aby bol v Dodatku č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej  zmluvy o založení spoločného podniku zo dňa 27.09.2012 v čl. I.  vypustený  ods. 3.

 

JUDr. Lenka Kováčová – je  to konštatovanie, pretože ako ho môže zabezpečovať, keď ho má v nájme Megawaste Slovakia Pov.Bystrica. Prvé dva dodatky pojednávajú o tom, že si žiadna zo strán nebude uplatňovať žiadne sankcie a tretí dodatok pojednáva o tom, že sa zmenil podmienky dojednané v zmluvách v rokoch 2012 a 2014.      

 

Starosta obce vyzval Mgr. Hantáka, aby podal svoj návrh

 

Mgr. Milan Hanták –  uviedol, že nesúhlasí,  aby bol v Dodatku č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej  zmluvy o založení spoločného podniku zo dňa 27.09.2012, upravená v roku 2014 v čl. I.  vypustený  ods. 3., ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli na tom, že spoločný podnik MEGAWASTE  Lednické Rovne, s.r.o. nebude zabezpečovať realizáciu II. etapy projektu Skládka odpadov – Podstránie Lednické Rovne, integrovaný systém nakladania s komunálnym  odpadom v regióne Lednické Rovne.“ 

 

Starosta obce požiadal Mgr. Hantáka, aby návrhy predkladal písomne a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Ing.Brezániová, Mgr.Hanták)                     

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Martin Mišík – uviedol,  že zmluva bola schválená v r. 2014 minulým OZ a navrhol ukončenie rozpravy.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Mišíka o ukončení rozpravy hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     5 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Ing. Brezániová, Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko) 

Návrh bol schválený.

 

Starosta ukončil rozpravu a vyzval Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal navrhované uznesenie, že OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o založení spoločného podniku zo   dňa 27.9.2012, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal navrhované uznesenie, že OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci Pri projekte „Skládka odpadov - Podstránie   Lednické Rovne, Integrovaný systém nakladania s komunálnym odpadom v regióne Lednické Rovne I. etapa“, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal navrhované uznesenie, že OZ schvaľuje Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.04.2014, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanec (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 12./               Rôzne

 

O 18,00 hod. z rokovania odišiel kontrolór obce Ing. Jozef Tichý.

 

Starosta obce prečítal žiadosť p. Antona Horečného z prevádzky sklenárstva v Dome služieb, ktorý požiadal o zníženie nájomného. Žiadosťou sa zaoberala aj OR, a doporučuje žiadosti nevyhovieť, nakoľko by vznikli rôzne sadzby prenájmu priestorov v Dome služieb. Starosta vysvetlil, že sklenárstvo je odpojené od tepla, ale idú tam rozvody tepla a za teplo neplatí, a bolo by to nespravodlivé voči ostatným nájomníkom a otvoril rozpravu k uvedenému bodu.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa, akú sumu vyúčtoval Ledrov od nájomníkov za rok 2015 a koľko preinvestoval na opravu budovy. 

Starosta obce odpovedal v tom zmysle, že uvedené údaje môžeme predložiť na ďalšom zasadnutí OZ a svoje dotazy môže  p. Hanták predložiť ako podnet do Dozornej rady.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky  starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia: OZ neschvaľuje vyhovieť žiadosti p. Antona Horečného o zníženie nájomného za užívanie nebytového priestoru v Dome služieb a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce podal informáciu, že obec získala NFP z Ministerstva životného prostredia na rekonštrukciu MŠ vo výške 706.905,-€, kde spoluúčasť predstavuje výšku 37.905,-€. Ak by vznikli nepredvídané skutočnosti obec sa na nich musí podieľať. Víťazom verejného obstarávania sa stala firma SESTAV Ilava. Informoval o postupe prác, ktoré by mali začať v 08/2016.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kto zabezpečoval verejné obstarávanie,  a za čo bolo platené firme Legal?

Odpovedal starosta obce – všetko manažoval zástupca starostu Mgr. Mišík.

 

Ing. Brezániová – vyjadrila sa, že sme všetci spokojní, že sme získali dotácie, a požiadala o návod, ako si pozrie verejné obstarávanie.   

 

Odpovedal Mgr. Martin Mišík – uvedené súťaže sú zverejnené v sekcii verejné obstarávanie. Po termíne, teda keď už nie sú aktuálne ich program stiahne. Momentálne sú zverejnené iba aktuálne VO. Ďalej je to zverejnené na Úrade verejného obstarávania a je to prísne kontrolované. Celý proces VO je zložitý. Prieskumy hodnoty zákazky boli vykonané v 12/2015, na základe prieskumov boli definované ceny, ktoré sme neskôr  schvaľovali v OZ a boli  zaslané na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru, ktorá je gestorom celej výzvy. Po vyhlásení ostrej výzvy to vykonávajú profesionálne firmy, a to bola firma Legal, ktorú spomínal p.Hanták.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa, či uvedená firma bola jediná, či sa dotyčná firma k tomu vyjadrovala?

 

Mgr. Martin Mišík – aj firma, ktorá zabezpečovala VO bola vysúťažená. Verejný obstarávateľ vyhlásil  verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásilo päť spoločností. Celková vysúťažená cena je nižšia ako OZ schválilo.

 

Mgr. Milan Hanták – zaujímal sa či bol vypracovaný znalecký posudok na budovu MŠ, keď bola odkúpená za 90 tis.€. Aj suma 700 tis. na rekonštrukciu a vybudovanie solárnych panelov  sa mu zdá veľká.

 

Mgr. Martin Mišík – výzva bola zameraná na zníženie energetickej náročnosti, nie na budovanie novej budovy. Hodnota 90 tis. bola ponuka od Rony, a my sme ju akceptovali. 

 

Starosta obce požiadal poslancov, aby mu mailom navrhli termín augustového zasadnutia OZ a podľa ich návrhov stanoví termín.

Ďalej informoval:

  • o rekonštrukcii kúrenia v Dome služieb,
  • plánoch rekonštrukcie celého Domu služieb a tržnice
  • poďakoval všetkým za prípravu akcií, ako MDD, Deň otvorených parkov a záhrad s koncertom vážnej hudby, otvorenie kúpaliska, kde boli ukážky karate majstra sveta
  • ďalej pozval všetkých – 05.07.2016 sa uskutoční omša v parku
  • 09.07.2016 – súťaž DHZ Led.Rovne, ktorá bude v Hor.Hôrke
  • začína sezóna v letnom kine
  • Púť sv. Anny a Letné slávnosti

Ďalej informoval o nových akciách – Michalský jarmok a Martinský ples.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa, kedy sa bude budovať chodník na Ul. Sv.Anny

 

Odpovedal starosta obce – chodník je plánovaný na súkromných pozemkoch a jednáme s vlastníkmi týchto pozemkov. V spolupráci s PVS v projekte Aglomerácie sa plánuje  odkanalizovanie častí obce, a tiež spomínanej ulice. Až potom budeme riešiť vybudovanie chodníka, pretože by to malo byť v rovnakej časti.  

 

p. Milan Chudada – uviedol, že bol vyčistený Horenický potok asi v 2/5 v  dolnej časti požiadal o vyčistenie aj hornej časti. Ďalej sa spýtal, či prebehli rokovania s Agrofarmou Červený Kameň, ohľadne vybudovania novej cesty v Horeniciach.

 

Odpovedal starosta obce – uvedené práce boli zastavené pre prípravu akcií v parku, ale plánujeme dokončiť vyčistenie. Ohľadne cesty máme dve alternatívy, pracujeme aj na tom, že by cesta šla cez dvor družstva, rokovania stále pokračujú.   

 

Starosta dal priestor na príspevky občanov.

 

p. Anna Mokrišová – požiadala o vyrezanie čerešne oproti obchodu v časti Háj, pretože tam chlapi – návštevníci obchodu chodia močiť.

Odpovedal starosta obce, že vec preveríme.

 

K bodu 19./

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal  Mgr. Martin Mišík a starosta obce  dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 20./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.    

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:


p. Milan Chudada

 

Ing. Gabriela Brezániová  

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

 

Požiadavky Ing. Gabriely Brezániovej  k zápisnici OZ zo dňa 30.06.2016 ako overovateľky:

 

 

K bodu 4./     strana 4

 

 

Ing.Gabriela Brezániová – nemôže podporiť účtovnú závierku, pretože aj keď si uvedomuje ,že správa audítora sa môže podľa zákona predložiť až do konca roka, v tejto chvíli sú to  pre ňu len nedôveryhodné čísla. Podotkla, že od platnosti zákona o audite  až do roku 2015 sa nikdy nestalo ,aby sa  správa audítora nepredložila k účtovnej závierke. Ďalej sa spýtala, komu sme zadali vypracovanie audítorskej správy.

 

K bodu 6./   strana 6

 

Ing.Gabriela Brezániová  -  na minulom OZ bolo schválené uznesenie o prijatí úveru za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve a teraz sa až schvaľuje predmetná zmluva. Vyjadrila názor, prečo sa to robí týmto spôsobom , keď návrh zmluvy mal byť predložený už na minulom OZ.

 

 K bodu 12./    strana 10

 

Ing.Gabriela Brezániová – vyjadrila sa ,že sme samozrejme všetci spokojní, že sme získali dotácie a poukázala na skutočnosť, že verejné obstarávanie nie je zverejnené na webovej stránke obce a ani ho nenašla na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vyjadrila názor, že možno robí niekde chybu a preto žiadala vysvetliť akým spôsobom sa dostane k daným materiálom.

 

Odpovedal Mgr.Martin Mišík...........................Po vyhlásení ostrej výzvy to vykonávajú profesionálne firmy , a to bola firma Legal,ktorú spomínal p.Hanták, a preto  to poslankyňa Brezániová nemohla nájsť ani na stránke Úradu pre verejné obstarávanie pod hlavičkou obce.

 

Ing. Gabriel  Brezániová – spýtala sa či uvedená firma bola jediná................ tak tu vôbec netuším k čomu sa mala daná firma vyjadrovať  , lebo následná odpoveď Martina Mišíka je úplne o niečom inom. Nakoľko záznam nemám ,nemôžem vytrhnutý text z kontextu prijať.

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:20
TÝŽDEŇ:2597
CELKOM:1818872

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.