Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 18 / 2016

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 30.06.2016  o 16,00 hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  8  poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

1.  Členov návrhovej komisie v zložení :  Mgr. Martin Mišík a p. Peter Greguška

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 17/2016 zo zasadnutia dňa 26.05.2016.
  2. Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za r. 2015
  3. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného  zasadnutia OZ s predloženou zmenou poradia bodov programu
  2. Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad.
  3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia /upraveného bežného a kapitálovéhorozpočtu/ za rok 2015 v sume 136.482,49 EUR, zisteného podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na

      - vysporiadanie  schodku finančných operácií  vo výške 112.218,59 EUR,

       - skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 24.263,90 EUR.

      4. Použitie rezervného fondu vo výške 24 263,90 EUR na výdavkové finančné operácie-splátku istiny Dexia          Komunál univerzálneho úveru – Zmluva o úvere č. 15/001/08 zo dňa 16.01.2008 s Prima banka Slovensko, a.s. v roku 2016.

     5. Dodatok č. 4 k Dexia Komunál univerzálnemu úveru - Zmluva o úvere č. 15/001/08 zo dňa 16.01.2008, tak ako bol predložený na rokovanie OZ. 

    6. Zmluvu o termínovanom úvere č.15/001/16 s Prima banka Slovensko a.s. , tak ako bola predložená na rokovanie OZ,

    7. Návrh tretej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, Rozpočtovým opatrenímč. 3, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

    8. Návrh VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebnýmodpadom na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

   9. Schválenie Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ

  10. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2016.

   11. Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej zmluvy o založení spoločného podniku zo dňa 27.9.2012, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

   12. Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o spolupráci Pri projekte „Skládka odpadov - PodstránieLednické Rovne, Integrovaný systém nakladania s komunálnym odpadom v regióne Lednické Rovne I. etapa“, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

   13. Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.04.2014, tak ako bol predložený na rokovanie OZ.

 

E. Neschvaľuje

 

  1. Vyhovieť žiadosti p. Antona Horečného o zníženie nájomného za užívanie nebytového priestoru v Dome služieb. 

2.   Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby vo VZN č. 9/2016 v §16, ods. 5 bola zrušená  konkrétna 

      spoločnosť - Ledrov, s.r.o.

3.   Návrh Mgr. Milana Hantáka, aby bol v Dodatku č. 1 k Zmluve o uzatvorení budúcej

      zmluvy o založení spoločného podniku zo dňa 27.09.2012 v čl. I.  vypustený  ods. 3.,

      ktorý znie: „Zmluvné strany sa dohodli na tom, že spoločný podnik MEGAWASTE

      Lednické Rovne, s.r.o. nebude zabezpečovať realizáciu II. etapy projektu Skládka

      odpadov – Podstránie Lednické Rovne, integrovaný systém nakladania s komunálnym

      odpadom v regióne Lednické Rovne.“ 

 

F.  Ukladá

 

1.     

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:35
TÝŽDEŇ:3015
CELKOM:1782817

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.