Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 15 / 2008

 

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 30.06.2008 o 15,30 hod. v Kultúrnom dobe Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 7 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Karol Backo a Marián Mauer

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ za obdobie od posledného zasadnutia OZ
2. Informáciu o ÚPD obce Lednické Rovne
3. Správu náčelníka Obecnej polície o činnosti Obecnej polície Lednické Rovne

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. VZN č. 4/2008 o spôsobe prenájmu bytov, financovaných z úveru Štátneho fondu rozvoja
bývania a dotácie poskytnutej na výstavbu nájomných bytov MV a RR SR tak, ako bolo
predložené na rokovanie OZ.


3. Pridelenie 1-izbového obecného bytu č. 4 v bytovom dome č.s. 50, ul. Uhrovecká , p. Jozefovi Kolembusovi, v súčasnosti prihlásenému na adrese 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 za predpokladu, že tento byt uvedie do užívateľného stavu na vlastné náklady.


4.Odpredaj časti pozemku par. č. KN 183/1 v k.ú. Lednické Rovne žiadateľom Jozef Pacík, bytom Lednické Rovne, Súhradka č. 190 za účelom výstavby garáže, Mariánovi Pitrovi, bytom Okružná č. 296, Dubnica nad Váhom pod vybudovanou garážou p. Pitrovej Magdalény a Ing. Dušanovi Šudíkovi, bytom Rovňanská č. 186, Lednické Rovne , pod vybudovanou garážou po odčlenení parciel geometrickým plánom. Kupujúci uhradia pri podpise kúpnej zmluvy pomernú časť nákladov na vypracovanie geometrického plánu a cenu za odpredávaný pozemok vo výške 70,- Sk za 1 m2 odpredávanej plochy.


5.Odpredaj pozemkov par. č. KN 1021/13 o výmere 3 m2 a KN 1025/1 o výmere 32 m2 , ostatná plocha, vyčlenených GP č. 09/2008 , vypracovaného Bc. Zuzanou Mikovou v cene za 1 m2 odpredávanej plochy vo výške 7,- Sk v zmysle uznesenia OZ č. 2/2003 zo dňa 25.02.2003, žadateľovi Jozefovi Vicenovi, ul. Sv. Anny č. 155, Lednické Rovne.


6.Vypracovanie aktualizácie územného plánu obce Lednické Rovne v zmysle zámerov obce a
požiadavok vlastníkov pozemkov.


7. Cenu za pozemky, ktorých odpredaj bol schválený uznesením OZ č. 13/2008-D/9, zo dňa
08.04.2008 vo výške 70,- Sk za 1 m2 odpredávanej plochy pre nasledovných žiadateľov :
- Anton Krpelan a manž. Jana, bytom Uhrovecká č. 47, Lednické Rovne
- Pavol Kačík a manž. Marianna, bytom Uhrovecká č. 45, Lednické Rovne
- Irenej Kellner, bytom Uhrovecká č. 47, Lednické Rovne
- Roman Rovný a manž. Eva, bytom Uhrovecká č. 46, Lednické Rovne
- František Greguška a manž. Andrea , bytom Uhrovecká č. 47, Lednické Rovne
- Ladislav Detvaj a manž. Alžbeta, bytom Uhrovecká č. 44, Lednické Rovne
- Richard Kellner a manž. Vlasta, bytom Uhrovecká č. 47
- Jozef Kučiak a manž. Jaroslava, bytom Uhrovecká č. 47, Lednické Rovne
- Jozef Hulín a manž. Maria, bytom Majerská , Lednické Rovne
- Marcel Kučiak a manž. Natali, bytom Mojmírová 1161/4, Púchov.


8. Členov Rady školy ZŠ Eduarda Schreibera poslancov OZ Ing. Vozárika Jána, Savaru Jaroslava a Bc. Mariána Horečného.


9. Odmenu zástupcovi starostu Bc. Mariánovi Horečnému vo výške jedného jeho mesačného platu.

E. Neschvaľuje

1. Žiadosť MUDr. Anny Provazníkovej na odkúpenie pozemku par. č. KN 222/1 a 222/2 ale schvaľuje riešiť prístup k uvažovaným stavbám v tejto lokalite v pripravovanom územnom pláne obce.


F. Ukladá

1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto
zasadnutí , alebo na ne odpovedať písomne

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:171
TÝŽDEŇ:2179
CELKOM:1833179

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.