Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 30.06.2017  o 16,00 hod.

 v zasadačke spol. Ledrov, s.r.o. Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

     voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./ Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 31.5.2017

  3./ Záverečný účet za rok 2016 a stanovisko kontrolóra obce a FML komisie k záverečnému 

     účtu za rok 2016

  4./ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

  5./ Návrh spoplatnenia verejného WC a návrh využitia priľahlých priestorov

  6./ Diskusia

  7./ Záver

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

                        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 

Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných zatiaľ 7 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomných poslancov Mgr. Martina Mišíka, z dôvodu čerpania dovolenky a p. Petra Gregušku, pre pracovnú zaneprázdnenosť - koná sa sympózium. V priebehu rokovania - sú na ceste, sa dostavia poslanci p.Miloš Holbička, a p.Štefan Ďurko. Ďalej ospravedlnil p. kontrolóra Ing.Tichého, ktorý sa dostaví s malým meškaním.  Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov: p. Tomáš Pokorný a  Bc Juraj Mašlaň. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Ing. Stanislava Backu a p. Milana Chudadu.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal  prítomným  programom  rokovania a  dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

O 16,05 hod. sa dostavil kontrolór obce Ing. Jozef Tichý.

 

Starosta obce informoval, že poslancom predložil emailovú komunikáciu s Ing. arch. Emilom Michálkom, bývalým konateľom spol. Ledrov. Podrobnejšie bude informovať  neskôr v bode "Diskusia".

 

 

K bodu 2./      Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 31.05.2017

 

Ing. Jozef Tichý - kontrolór obce sa ospravedlnil za neskorší príchod. Previedol kontrolu plnenia uznesenia č. 24/2017 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 31.05.2017. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo fáze priebežného plnenia.

 

Uvedenú kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

O 16,08 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Miloš Holbička

O 16,10 hod. sa na rokovanie dostavil poslanec p. Štefan Ďurko

 

K bodu 3./      Záverečný účet za rok 2016 a stanovisko kontrolóra obce a FML

                        komisie k záverečnému účtu za rok 2016

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, kontrolóra obce, aby sa vyjadril k záverečnému účtu obce.

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce uviedol, že materiál bol zverejnený v zmysle zákona na webovej stránke obce 15 dní pred konaním OZ. Potvrdil súlad so všeobecne záväznými predpismi a  zákonom č. 583/2004 Z.z., teda zákonné postupy boli dodržané a podrobne informoval o predloženej správe. Konštatoval, že výsledný zostatok je prebytok vo výške 38.388,28 € a  súhlasí v zmysle § 15, ods.1) zákona 583/2004 Z.z., aby bol rebytok použitý na tvorbu rezervného fondu v uvedenej výške.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyjadruje súhlas bez výhrad. (Viď správa).

Uvedenú správu kontrolóra obce  berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce požiadal Bc. Hollana o predloženie stanoviska FML komisie.

 

Bc. Jozef Hollan - prečítal správu FML komisie, že komisia doporučuje schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad a vysporiadanie schodku na tvorbu rezervného fondu tak, že bude použitý po odsúhlaení OZ na kapitálové výdavky v roku 2017. 

Uvedenú správu FML komisie  berie OZ na vedomie.

 

Starosta obce uviedol, že naša obec za rok 2016 hospodárila veľmi dobre a budeme hovoriť o použití rezervného fondu.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že očakávala aj správu auditu a spýtala sa prečo narástla suma za poštovné? Ďalej sa zaujímala, v ktorej položke sú zahrnuté obálky a kancelársky papier?

Odpovedal Mgr. Balážová - vysoké poštovné je v položke Stavebný poriadok, pretože ho zabezpečujeme pre celú LR dolinu. Poštovné sa na konci, respektíve na začiatku roka rozúčtováva podľa odoslaných listov na jednotlivé obce. Kancelárske potreby - zvlášť sú zaúčtované prenesené kompetencie.

 

Starosta obce - vysvetlil, že hoci je termín predloženia auditu do 31.12., chceli sme ho predložiť už teraz, ale z dôvodu úmrtia v rodine to p. audítorka nestihla.  

 

Mgr. Milan Hanták - požiadal vysvetliť sumu 47 tis. pri hasičskej zbrojnici, ďalej položku - služby na zastupovanie pracovníka na daň,  položku voda a el. energia v KD Hor.Hôrka 2.600 € - či je tam zahrnutá aj predajňa, či predložil Ledrov nejaké podklady pri oprave budov zdrav.strediska a Ledrovu, uviedol, že termín zverejňovania zmlúv nie je dodržaný - pri zmluve s JUDr.Kováčovou, a spýtal sa, čo urobil Ledrov a aké opravy na cintoríne?

Odpovedal starosta obce - pri hasičskej zbrojnici je plnenie rozpočtu na 101%, teda rozpočet sme prekročili o 1% - rozpočet sme navyšovali, bola zlá kanalizácia. Pri zastupovaní pracovníka na daň, vysvetlil, že p. Horečná bola dlhdobo PN, pre operáciu chrbtice, a zastupovala ju p. Všelková, pracovala na objednávku do doby, kým sa p. Horečná vrátila. Ohľadne zverejňovania zmlúv - zákonný limit na zverejnenie  je 3 mesiace, takže nebol porušený,  a na cintorínoch v LR a Hôrke boli opravené strechy na domoch smútku.

Doplnila Mgr. Balážová - v KD Hor.Hôrke je iba jeden merač. Spol. Ledrov predložila doklady, faktúry sú zverejnené a stránkach obce.  

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu, požiadal Bc. Hollana, aby prečítal uznesenia a dal o nich  hlasovať.

 

Uznesenie o záverečnom účte a celoročnom hospodárení:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že prebytok bude použitý na kapitálové výdavky - investičné akcie obce (opravy OcÚ, parkovacie plochy, Dom služieb, Lúčky a IBV Háj)

 

Uznesenie o použití prebytku:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./      Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

 

Starosta obce uviedol, že návrh poslanci obdržali v materiáloch na dnešné rokovanie, a uviedol, že je na nich, či ho doplnia, alebo nie a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták - navrhol uložiť p. kontrolórovi:

"Preveriť všetky finančné prostriedky (či boli riadne zúčtované), ktoré poskytla obec spoločnosti Ledrov za roky 2015 a 2016."

 

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Navrhnutý termín predloženia úlohy, ktorú má vykonať Ing. Tichý, kontrolór obce je september 2017:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslanec

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Chudada)

Návrh bol schválený.

 

Hlasovanie za "Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017" doplnený o bod 5./ Vykonať kontrolu financií pridelených obcou spoločnosti Ledrov za roky 2015 a 2016  s termínom plnenia do 09/2017.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Návrh bol schválený.

 

 K bodu 5./     Návrh spoplatnenia verejného WC a návrh použitia priľahlých priestorov

 

Starosta obce uviedol, že p. Drinková, predložila žiadosť na spoplatnenie verejného WC sumou 0,20€ za jedno použitie, ktorú obdržali poslanci v materiáloch a otvoril rozpravu.

 

Ing. Gabriela Brezániová - nemá problém s poplatkom za WC, ale nepáči sa jej výstaba pre deti. Oslovila niekoľkých spoluobčanov, ale nikto sa nevyjadril, že "áno". Uviedla, že nebude súhlasiť s výstavbou, príde jej to úplne nevhodné. Ak si tam umiestnia lavičky na sedenie, s tým problém nemá, ale je zvedavá na názor ostatných poslancov na umiestnenie info tabúľ.

 

Starosta obce sa vyjadril, že s umiestnením info tabúľ problém nemá, je to infocentrum. Zajtra to oficiálne otvárame, teda aj infocentrum je to spojenie podnikateľského subjektu so samosprávou.  

 

Mgr. Milan Hanták – je proti tomu, aby tam bolo detské ihrisko. Obec čerpala z eurofondov na infocentrum, takže je otázne, či tam môže byť kaviareň.

Odpovedal starosta obce - keď sa to stavalo, išlo to z vlastných zdrojov. Súhlasné stanoviská od fondov taktiež máme. Celý projekt stál 2 mil. Jeden mil. šiel z eurofondov a jeden mil. platila obec.

 

Ing. Gabriela Brezániová - robí v cestovnom ruchu, infocentrum vyzerá inak.

 

Starosta obce - p. Drinková si predložila žiadosť na spoplatnenie WC a požiadal Bc. Hollana o prečítanie uznesenia.

 

Bc. Jozef Hollan prečítal uznesenie k poplatku za WC

 

Mgr. Milan Hanták - vyjadril sa, že sú to verejné WC, malo by to byť zadarmo. Po vyjadrení p. Šlesarovej sa vyjadril, že netrvá na návrhu.

 

p. Mária Šlesárová - uviedla, že brigádovala  u predchádzajúceho nájomníka. Poukázala na to, že tam chodili neprispôsobiví občania, nechávali po sebe neporiadok, nezastavili vodu, keď to bolo otvorené nikto si to nevážil.

 

Starosta obce - uviedol, že predchádzajúca firma práve na tom skrachovala, bude to mať pána, a 0,20€ je symbolický poplatok.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu prečítal uznesenie o spoplatnení verejného WC a dal o ňom  hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 6./      Diskusia

 

Starosta obce zhodnotil, že sa konali veľmi pekné akcie: - stavanie mája a lampiónový sprievod, MDD, Deň parkov a záhrad so sláčikovým koncertom, Celoslovenský festival dychových hudieb, zajtra sa uskutoční sv.omša k 90-temu výročiu posvätenia kostola za účasti biskupa,  celý týždeň prebieha sympózium spol. RONA, zajtra pokrstia knihu o skle. 08.07. sa uskutoční hasičská súťaž o pohár starostu a predsedu predstavenstva RONA,a.s. Dnes bolo otvorené kúpalisko,  všetky povolenia máme, došlo aj k rekonštrukcii ohrevu vody. Dnes sa taktiež zúčastnil aj ukončenia školského roka.

Ďalej informoval, že MŽP SR požaduje od obce zábezpeku ku dotácii na zberný dvor. Je to v nových zmluvných podmienkach. S obcami LR doliny sa chceme zapojiť do projektu na získanie kompostérov, čo by nám zabezpečilo 486 ks kompostérov pre obec, inak budeme musieť do roku 2018 kompostéry nakúpiť z vlastných zdrojov. Plánujeme podať žiadosť, externý manažment by stál zhruba 1 tis.€ a spoluúčasť by bola cca 4 tis.€.

Ďalej informoval, o emailovej komunikácii s p. Michálkom. Pretože boli zistené nezrovnalosti požiadal p.Michálka o vyjadrenie. Ten sa vyjadril, že veľa vecí je nevyfakturovaných, že to dotiahne. Zatiaľ vyrovnal 5.400,-€ do pokladne. Ak má niekto iné informácie, môže informovať a otvoril diskusiu.

 

Mgr. Milan Hanták - 560 tis.€ dotácia na zberný dvor, čím chce obec ručiť, akým majetkom?

Odpovedal starosta obce - uvažovali sme o dome služieb, alebo o zbernom dvore

 

p. Milan Cinko - kvôli čomu sa to robí?

 

Starosta obce - uviedol, že môžeme dostať 560 tis.€, štát sa k tomu takto postavil, ak chceme peniaze, tak sa za ne musíme zaručiť. Niektoré obce mali problém s financovaním, preto sa štát poistil. My sme vždy postupovali tak, že sme o každú zmenu žiadali a dali si ju schváliť. Teraz to nechvaľujeme, podáva iba informáciu, do ďalšieho OZ budú pripravené aj znalecké posudky.

 

Mgr. Milan Hanták - dokedy má Ing. Michálek termín, alebo lehotu  na vysporiadanie?

 

Starosta obce - členovia DR poukázali na nedostatky, v tejto fáze je podstatné získať financie pre Ledrov, počkáme možno týždeň - dva, a budeme riešiť.

 

Ing. Gabriela Brezániová - čítala správy z dozornej rady, je veľmi prekvapená, čo všetko sa dočítala, konateľ spoločnosti nebol sám, bola tam dozorná rada, obaja noví konatelia boli členovia DR, toto nie je  o tom, že zrazu niečo objavili, mali konať hneď.

 

Starosta obce - na Ing. Šudíka boli podané dve trestné oznámenia. Prečítal list adresovaný Ing.arch. Michálkovi, ktorý poslal dve stanoviská.

 

Ing. Gabriela Brezániová - upozornila, že funkciou DR je kontrolovať vedenie. Vyžaduje iba zodpovednosť za to, čo sa vykonalo.

 

Mgr. Milan Hanták - prebehli dve rokovania - kde, kedy a za účasti koho? Ďalej sa spýtal, či báger z Ledrovu nerobil na stavbe starostovej dcéry?

Odpovedal starosta obce – rokovania prebehli za účasti:  Mišík, starosta, Michálek. Nie bager na stavbe jeho dcéry nerobil, a na to, aby pre neho Ledrov „nič nerobil“ si dáva veľký pozor.

 

Diskusia občania:

 

p. Rudolf Kőrmendy - spýtal sa ako ďaleko je kanalizácia na ul. Medová, ďalej upozornil, že na konci pozemku na ul. Medovej sa niečo robí - čo sa tam robí? Taktiež upozornil na cestu od starého kostola po ul. Medovú, nedá sa tam prejsť ani osobným autom, požiadal o jej premeranie. Upozornil aj na to, že cintorín je už plný, čo bude ďalej? Spýtal sa, či bol niekto potrestaný za krádež plechu zo strechy na mauzóleu a sv.Barbore? Uviedol, že v parku sa nevysádza, nie je tam zasadený ani jeden nový strom.  Upozornil, že psíčkari chodia venčiť psov do parku a neupratujú si po nich, či polícia za zo vyberá pokuty?

 

Odpovedal starosta obce - Medová ulica bola zhrnutá do celkového projektu PVS - Led.Rovne - Dolná Breznica, je to veľký projekt a realizáciu odhaduje na koniec roka 2018. Terénne úpravy na konci ulice si dal asi urobiť vlastník pozemku, vyjadril sa, že  cestu od starého kostola po ul. Medovú dáme premerať, či nedošlo k oploteniu obecného pozemku, ohľadne rozšírenia cintorína sme predbežne dohodnutí s p.Bolegom na zámene pozemkov. Naši policajti pri krádeži v parku chytili dvoch páchateľov, ktorí boli odstíhaní. Kamerový systém nám pamiatkový úrad nedovolil, ak budú vyhlásené nejaké výzvy, zapojíme sa do nich.

 

p. Mária Šlesárová - reagovala ako členka DR Ledrovu, uviedla že p. starostu upozornila na predaj auta a platbu architektom, hoci o tom nevedel, začal konať. Požiadala o odvolanie p. Michálka.

Ďalej p. Šlesarová  uviedla, že doklady musí p. Michálek predložiť, a že je za to a trvá na tom, aby bolo hneď podané trestné oznámenie. Nesúhlasí, aby DR mala iba troch členov, pretože sú to všetko noví poslanci, a oboznamujú sa zo všetkým.

Upozornila na zlý príjem TV Považia. Ďalej uviedla, že ako členka DR nebola informovaná, že kúpalisko je otvorené a spýtala sa koľko je tam zamestnancov? Ďalej požiadala o pernamentky pre seniorov, (členov Jednoty dôchodcov Slovenska časť HH - LR a Klubu dôchodcov LR). Upozornila, že na Ul. U Duba chýbajú kontajnery na separovaný zber, ľudia potom odpad sypú do jarkov. Navrhla, aby sa vo voľných priestoroch v zdravotnom stredisku zriadila služba pre občanov - predaj chleba, rožkov, nealko nápojov a pod.

Nakoniec svojho príspevku poďakovala za pekné akcie v obci, ako dychovky, čaj pre seniorov, za natreté zábradlie v Horeniciach, a taktiež za schválenie poplatku za použitie verejného WC. 

 

Odpovedal starosta obce - p. Michálkovi dal možnosť na odstúpenie z funkcie, ak by neodstúpil, odvolali by ho.  K TV Považiu uviedol, že analógové vysielanie končí, prechádza sa na digitálne vysielanie, takže by TV Považie malo byť v digitálnej ponuke káblovej televízie. Nádoby na separovaný zber sú nakúpené, musíme ešte vybudovať stojiská, tiež sme podali projekt na likvidáciu čiernych skládok. Pernamentky na kúpalisko zatiaľ boli poskytnuté karatistom. Tento rok bola prvýkrát schválená dotácia na kúpalisko, mzda na pracovníka kúpaliska vychádza cca 3,-€/hod. 

 

p. Ferdinand Šlesar - spýtal sa, koľko občanov z Horenickej Hôrky bolo  na akcii?

Odpovedal starosta obce - že kto chcel ten prišiel, vyberalo sa aj vstupné, bola to pilotná akcia.

 

Mgr. Milan Hanták - doplnil, že v rozpočte je schválených 10 tis.€ na kanalizáciu  Medovej ulice - odpoveď na dotaz od p. Kőrmendyho. Ďalej sa spýtal, koľko financií sa minulo na výstavbu na Háji?

Odpovedal Mgr. Balážová - všetky faktúry sú zverejnené na webe obce  a teraz je to uvedené aj v rozpočte v kapitálových výdavkoch.

 

K bodu 7./      Záver

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť, pozval všetkých na pripravované akcie - súťaž hasičov, Púť k sv.Anne, Letné slávnosti,  a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Tomáš Pokorný 

Bc. Juraj Mašlaň

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:20
TÝŽDEŇ:2597
CELKOM:1818872

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.