Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 25 / 2017

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného

dňa 30.06.2017 o 16,00 hod. v zasadačke spoločnosti Ledrov, spol. s r.o., Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  9 poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné.

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Stanislav Backo, p. Milan Chudada

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 24/2017 zo zasadnutia OZ dňa 31.05.2017.
  2. Správu hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne a stanovisko k Záverečnému účtu obce Lednické Rovne za rok 2016.
  3. Stanovisko FML komisie k Záverečnému účtu obce Lednické Rovne za rok 2016.
  4. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.

 

D. Schvaľuje

 

  1. Program dnešného zasadnutia OZ tak, ako bol navrhnutý v pozvánke na zasadnutie OZ.
  2. Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad.
  3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia /upraveného bežného a kapitálového rozpočtu/ za rok 2016 v sume 72.973,94 EUR, zisteného podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

- vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 34.585,66 EUR,

- skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 38.388,28 EUR,

- a následne tento rezervný fond vo výške 38 388,28 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení Záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2016, použitý na kapitálové výdavky  rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2017.

4.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Lednické Rovne na II. polrok 2017, doplnený  o bod 5./ Vykonať kontrolu, či boli všetky finančné prostriedky poskytnuté obcou  spoločnosti  Ledrov  za roky 2015 a 2016 riadne zúčtované.

5.    Poplatok za používanie verejného WC v budove informačného strediska – stavba so súp. č. 1501- Verejné sociálno-hygienické zariadenia, postavená na pozemku KN C parc. č. 222/1, k. ú. Lednické Rovne, a to vo výške 0,20 EUR/1 použitie, v zmysle Nájomnej zmluvy zo dňa 31.05.2017

 

E. Neschvaľuje

 

1.

 

F.  Ukladá

1.   Kontrolórovi obce Ing. Jozefovi Tichému vykonať kontrolu, či boli všetky finančné prostriedky poskytnuté obcou spoločnosti Ledrov  za roky 2015 a 2016 riadne zúčtované.

       Termín splnenia úlohy: 09/2017

 

 

                                                                                                        Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:188
TÝŽDEŇ:2196
CELKOM:1833196

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.