Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A 


 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 30.06.2015  o 17,00 hod.

v Kultúrnom dome  Lednické Rovne


 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

 1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

       voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

 2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 02.06.2015

 3./  Príspevky občanov

 4./  Záverečný účet a celoročné hospodárenie za rok 2014 a správa nezávislého audítora

       o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 obce Lednické Rovne

 5./  Stanovisko kontrolóra obce a FML komisie  k záverečnému účtu obce za rok 2014

 6./  Návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

 7./  Prerokovanie žiadostí predložených odborom výstavby a ŽP

 8./  Rôzne

 9./  Návrh a schválenie uznesenia

10./  Záver


 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

    Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil p. Štefana Ďurku a  konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Gabrielu Brezániovú,  a Ing. Stanislava Backu. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť p. Milana Cinku a p. Petra Gregušku.

 

Hlasovanie:       „ za“         -     9 poslancov        

        „ proti“    -     0 poslancov

        „ zdržali sa“     -     1 poslancov (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

Následne prečítal prítomným  programom rokovania, ktorý poslanci obdržali s materiálmi OZ   a dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“   

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.        

 

Hlasovanie:       „ za“         -     8 poslancov        

        „ proti“    -     1 poslancov (Mgr.Hanták)

        „ zdržali sa“     -     1 poslancov (p.Cinko)

Návrh bol schválený.


 

K bodu 2./

 

    Kontrolu plnenia uznesenia č.7/2015 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 02.06.2015 previedol Bc. Jozef Hollan. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, sú splnené, alebo sa priebežne plnia.

Mgr. Milan Hanták – na základe informácií získaných na OcÚ Led.Rovne 23.06.2015, materiály má k dispozícii,   podáva návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 7/2015-D/5 – odpredaj pozemku p. Štefanovi Ďurkovi.

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka:

 

Hlasovanie:       „ za“         -     1 poslancov (Mgr.Hanták)       

        „ proti“    -     8 poslancov

        „ zdržali sa“     -     1 poslancov (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

Kontrolu uznesenia  č. 7/2015 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./ _        Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

p. Jozef Prekop – chcel by požiadať OcÚ o vyčlenenie financií v budúcnosti na spevnenie prirodzene vyšľapaného chodníka nad ihriskom. Používajú ho aj cyklisti.  Verejné osvetlenie je tam už vybudované. Ďalej informoval o vybudovaní spevneného chodníka medzi  panelákmi 198  a 200. Na ich bytovej schôdzi schválili vybudovanie chodníka 26 hlasmi. Nespevnený chodník sa užíva už 30 rokov a považuje to za správne riešenie, keďže to slúži ľuďom.

Starosta obce poďakoval p.Prekopovi za vybudovanie chodníka, ale zisťuje si názor aj obyvateľov z iných bytoviek.     

Mgr. Milan Hanták – je členom stavebnej komisie, chce poukázať na to, že bol porušený zákon. Občania z bytovky 198 vybudovali chodník na obecnom pozemku bez povolenia a nespĺňa parametre chodníka. Chodník končí tam, kde obyvatelia bytovky č.s. 200 majú sušiak na prádlo.

 

Starosta obce – je to aktivita občanov v dobrom úmysle, spevnili iba vychodený chodník,  takéto aktivity je treba podporiť.

 

K bodu 4./

 

    Záverečný účet a celoročné hospodárenie  za  rok  2014  a správu nezávislého audítora

o overení účtovnej závierky k 31.12.2014 obce Lednické Rovne predložil starosta obce Mgr. Marian Horečný. Upozornil, že uvedený bod spája s bodom 5./, ktorý úzko súvisí s bodom 4./.  Informoval o jednotlivých položkách príjmov a výdavkov  záverečného účtu obce, ako aj o celkovom výsledku hospodárenia obce Lednické Rovne za rok 2014. Ďalej požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie správy audítora (viď príloha).  

Mgr. Milan Hanták – upozornil starostu, že bol schválený program rokovania, ktorý spojením bodov 4./ a 5./ nedodržiava.

Starosta obce – vysvetlil, že ak si majú poslanci vytvoriť správny obraz o záverečnom účte obce a celkovom hospodárení obce musia si vypočuť správy kontrolóra obce a finančnej komisie. Preto im dáva priestor a vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby predniesol svoje stanovisko.  

 

K bodu 5./

 

Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce – vysvetlil, že stanovisko rozdelil do niekoľkých bodov, v ktorých posudzuje jednotlivé náležitosti záverečného účtu.  Konštatoval, že záverečný účet obce Lednické Rovne je v plnom súlade so zákonom a súhlasí s jeho celoročným hospodárením bez výhrad.

 

Mgr. Martin Mišík, predseda finančnej komisie,  prečítal stanovisko Finančnej komisie obce Lednické Rovne, ktorá doporučuje OZ schváliť Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že v materiáloch, ktoré má k dispozícii je prvý a druhý návrh zmeny rozpočtu podpísaný Ing. Savarom, a tretí návrh zmeny je bez podpisu starostu.

Vysvetlila Mgr. Balážová, že materiály, ktoré poskytla p. Hantákovi vytlačila pri jeho návšteve  priamo z počítača, preto návrh nie je podpísaný.  

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal prednostu OcÚ, aby prečítal návrhy uznesení, a dal o nich  hlasovať.

 

Bc.Jozef Hollan prečítal návrhy uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Hlasovanie:       „ za“         -     9 poslancov        

        „ proti“    -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

        „ zdržali sa“     -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia /bežný a kapitálový rozpočet/ za rok 2014 v   sume 114 245,63 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých   zákonov   v znení neskorších predpisov, na:

 • vysporiadanie  schodku finančných operácií  vo výške  98 803,10 EUR,

 • skutočnú tvorbu bytového fondu vo výške 13 898,28  EUR , ktorý pozostáva zo zostatkov na  bežných účtoch obce k 31.12.2014,

 • skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 1 544,25  EUR ,

 • a následne tento rezervný fond vo výške 1 544,25 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2014, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte obce Lednické Rovne na rok 2015

Hlasovanie:       „ za“         -     9 poslancov        

        „ proti“    -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

        „ zdržali sa“     -     0 poslancov

Návrh bol schválený

 

Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne berie na vedomie „Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2014“


 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh štvrtej zmeny rozpočtu, nakoľko predpokladáme vyššie výnosy od štátu a  návrat – refundáciu z MAS, predkladáme navrhovanú zmenu a  požiadal Mgr. Mišíka, aby  predložil návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce na rok 2015, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 4, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

Mgr. Martin Mišík – prečítal uvedený návrh (viď príloha) a starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – nesúhlasí s nákupom kosačky, pretože obec vlastní malý traktor a mulčovač, preto navrhuje použiť 5 tis.€  na dobudovanie chodníka pri materskej škole na Ul. Májovej.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:       „ za“         -     2 poslancov (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)       

        „ proti“    -     7 poslancov

        „ zdržali sa“     -     1 poslancov (p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – na projektovú dokumentáciu materskej školy  je navrhovaná suma 10 tis.€. V predchádzajúcom období  bola schválená na MŠ suma 2 tis.€. Nesúhlasí s uvedeným riešením a navrhuje sumu 10 tis.€ použiť na záchranu budovy malého kaštieľa, na rekonštrukciu strechy, žľabov, odvodnenia, a pod.

 

Starosta obce – uviedol, že stav MŠ je veľmi vážny, od hygieny nám prišlo vyjadrenie, prečítal správu z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Pov.Bystrica, v ktorom uvádzajú, že je nevyhnutné odstrániť nedostatky uvedené v správe, inak hrozí zatvorenie MŠ. Doplnil, že na malý kaštieľ uvedená suma nepostačuje, preto je potrebné uvedenú rekonštrukciu riešiť komplexne, spôsob určite budeme prejednávať aj v OZ. Momentálne odstraňujeme vlhkosť v uvoľnenom byte na prízemí, kde by sa presťahovala rodina z vrchného poschodia, a na vrchnom poschodí by sme následne vykonali komplexnú rekonštrukciu, s tým že spôsob financovania budeme riešiť v zastupiteľstve.

 

Mgr. Milan Hanták –  materskú školu sme nedávno kupovali od Rona, a.s.,  boli nedostatky MŠ zohľadnené v cene?

Odpovedal starosta obce – Rona nám MŠ predala  za účtovnú hodnotu a cenu platíme formou splátok.  Boli vypracované statický posudok a štúdia, ktoré sú k nahliadnutiu na OcÚ. Cena 10 tis.€ je rozpočtovaná čiastka. Ak by obec nebola vlastníkom MŠ, nemohli by sme žiadať o eurofondy. Teraz pracujeme na tom, aby sme v čase výzvy mali pripravené všetky potrebné projekty.     

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka – použiť 10 tis.€ na opravu malého kaštieľa.

 

Hlasovanie:       „ za“         -     1 poslanec (Mgr.Hanták)       

        „ proti“    -     9 poslancov

        „ zdržali sa“     -     0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu štvrtej zmeny rozpočtu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:       „ za“         -     9 poslancov        

        „ proti“    -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

        „ zdržali sa“     -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce ospravedlnil Ing. Kopačkovú, ktorá je neprítomná z dôvodu PN, preto predloží žiadosti občanov sám.

 

Na rokovaní OR bol prejednaný prenájom pozemkov v časti Háj užívateľmi záhradiek. Nakoľko by sme chceli skutočný stav užívania prejednať aj s užívateľmi, a zistiť či majú záujem o kúpu, alebo prenájom, uvedený bod sťahujeme z rokovania OZ. Bude prejednaný na niektorom ďalšom zasadnutí OZ.  

 

Ďalej prečítal žiadosť p. Mareka Prekopa o umiestnenie plechovej garáže na pozemku par.č. KNC 302/7, v k.ú. Led.Rovne, Ul. Záhradná. Komisia výstavby a ŽP nedoporučuje umiestnenie plechovej garáže z dôvodu, že plocha je využívaná ako spoločné vybavenie bytového domu č.s. 79.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal hlasovať o prečítanom uznesení.

 

Hlasovanie: „všetci za“   

 

Starosta obce informoval, že komisia výstavby a ŽP, a taktiež členovia OR prejednávali dokument Hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý sa zameriava na to, čo by sa v danej obci malo budovať. Spracovanie sme zadali  Trenčianskej rozvojovej agentúre, ktorú sme vybrali z troch firiem. Je to nevyhnutný dokument, ktorý požadujú predkladať aj pri žiadostiach o eurofondy. Bude vytvorená komisia, ktorá doporučí, čo by malo, alebo nemalo byť zapracované do hosp. a soc. plánu rozvoja obce a požiadal poslancov, ak majú návrhy vhodné na zapracovanie do tohto plánu, nech ich predložia. Ing. Kopačková vypracovala aj správu, čo sa realizovalo za minulé obdobie aj finančné zhodnotenie uvedených prác. V súčasnosti máme záujem zrealizovať vybudovanie kanalizácie na trase Led.Rovne – Dolná Breznica, ulice Sv.Anny, Háj a Medová a dopojenie Horeníc a Hôrky, upozornil, že o tomto dokumente budeme rokovať a spracovávať ho cca do konca roka 2015 a  vyzval poslancov k rozprave.

 

Nakoľko zo stany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce uviedol, že uvedenú informáciu berie OZ na vedomie.

 

K bodu 8./        Rôzne

 

.

p. Peter Greguška – požadoval informáciu ako pokračujú práce na renovácii ZUŠ

Odpovedal starosta obce – bola spracovaná štúdia, riešime nevyhnutné veci - zadali sme spravovanie projektovej dokumentácie kúrenia, požiarnej ochrany, elektriky a čakáme na vyjadrenie plynárov a dobu realizácie opráv odhaduje asi na jeseň 2015.

 

Starosta obce – predložil správu o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva:

 • zhodnotil Celoslovenský festival malých dychových hudieb, ktorý sa konal 20. a 21. júna v našej obci, na ktorý sme získali financie z  Min.kultúry, VÚC, NOC a Považského osvetového strediska. Ako hosť vystúpila DH Mistříňanka  a v parku sa konala sv.omša. Poďakoval všetkým za pomoc pri organizovaní tejto akcie.

 • získali sme dotáciu na podporu nezamestnaných. Je to projekt zameraný na park, pri čistení parku zamestnávame 5 ľudí, všetko je financované z MK SR.

 • zúčastnili sme sa osláv v Skalitom, kde naši „starí páni“ vyhrali futbalový zápas

 • uskutočnia sa dve súťaže DHZ (Led.Rovne a Horenice)

 • 26.07.2015 sa uskutoční  Púť sv.Anny a 29.08.2015 Letné slávnosti

 • opravili sme miestne komunikácie v časti Háj, Súhradka, Ul. Športovcov, Medné a Horenická Hôrka bolo vyhotovené vodorovné značenie v Súhradke a prechod pre chodcov na Ul. Jilemnického, ostatné prechody rieši Okresná správa ciest

 • získali sme financie na architektonicko-historický výskum v parku vo výške 5 tis.€

 • bolo otvorené kúpalisko  

 

Mgr. Milan Hanták – podal návrh na zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Led.Rovne, v § 22 sa uvádza, že starosta obce je oprávnený schváliť rozpočtové opatrenie - rozpočtový presun do celkovej výšky 15 tis.€.   Navrhuje uvedenú  sumu  znížiť na 5 tis.€.

Starosta obce uviedol, že toto právo nikdy nevyužil, ale myslí si, že by bolo seriózne, ak chce dávať takýto návrh, aby dokumenty týkajúce sa jeho návrhu predložil poslancom  minimálne pred rokovaním OZ, alebo pri doručení materiálov, pretože ide o zásadnú zmenu v dokumente, a dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať.      

 

Hlasovanie:       „ za“         -     2 poslancov (Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)       

        „ proti“    -     7 poslancov

        „ zdržali sa“     -     1 poslanec (p.Pokorný)

Návrh nebol schválený.

 

p. Milan Chudada – požadoval informáciu, kedy sa začne s opravou oplotenia na Hôrčanskom cintoríne a poďakoval za opravu rozhlasu v ich časti

Odpovedal starosta obce – s rozhlasom sú menšie problémy ešte v časti Medné, a čo sa týka opravy oplotenia na cintoríne, suma na opravu bola navýšená na 7.500,-€, nakoľko je potrebné vybudovať nový múrik, oplotenie asi v dĺžke 120 m a bránu. Práce budú realizované v spolupráci s firmou Ledrov. Starosta obce sa zaviazal, že uvedené práce budú tento rok zrealizované.

 

p. Mária Šlesarová – poďakovala sa za krásne kvitnúce kvetináče na námestí, ďalej poďakovala za pomoc:

 • členom Jednoty dôchodcov pri organizovaní akcií

 • Mgr. Hantákovi za odvoz stolov a stoličiek

 • p.Kamenickému a p.Ďurkovi, že boli nápomocní pri organizovaní stavania mája a jánskych   ohňoch

 • obecnému úradu za tabule na plagáty v autobusových čakárňach

 • za dychové prehrávky, ale zároveň chce povedať svoj postreh, aby ObP viac dohliadala počas takýchto akcií na neprispôsobivých občanov, ktorí  rušia ostatných návštevníkov a hostí

    Ďalej požiadala:

 • aby cesta na Ul. Pod brehom bola vymeraná, pretože sa prepadáva

 • poukázala na veľké porasty v obytných zónach, niekto vykáša a niekto nie

 • aby bol namaľovaný prechod pre chodcov v Horenickej Hôrke

 • upozornila, že v správach dávali, že si obce môžu podať projekt na Ministerstvo ŽP na odstránenie čiernych skládok

 • požiadala, či by v kruháči nemohli byť vysadené napr. letničky, dôchodci sú ochotní pomôcť pri vysádzaní

Odpovedal starosta obce – na projekte čiernych skládok už pracuje Ing. Havránek, do projektu sa zapojíme, kosenie sa týka asi súkromných parciel, takže poprosí uviesť konkrétne o koho sa jedná, prechod pre chodcov sme riešili s dopravným inšpektorátom, prechod musí viesť na chodník, alebo lávku, takže asi budeme musieť v Horeniciach vybudovať lávku, ale asi až v budúcom roku. V kruháči by sme radi umiestnili umelecké dielo, ktoré by vystihovalo, že ide o sklárku obec, potom by sme riešili aj výsadbu.

 

p. Alena Hantáková – požiadala, či by kvetináče nemohli byť umiestnené trochu bokom tak, aby nezavadzali peším v chôdzi.

Odpovedal starosta obce – kvetináče sú nastavené tak, aby sme zabránili vjazdu motorových vozidiel na pešiu  zónu, pretože tým znehodnocujú dlažbu. Vzdialenosť kvetináčov je dostatočná aj pre vozíčkarov aj pre matky s kočíkmi.    

 

K bodu 9./

 

    Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Milan Cinko.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval doplniť do uznesenia návrhy, o ktorých bolo hlasované a neboli schválené. Po dopracovaní p. Cinko prečítal doplnený návrh uznesenia č. 8/2015  a starosta obce dal o prečítanom návrhu hlasovať.

Bc. Juraj Mašlaň – odišiel z miestnosti.

 

Hlasovanie:       „ za“         -     8 poslancov        

        „ proti“    -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

        „ zdržali sa“     -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./

 

    Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.      

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Ing. Gabriela Brezániová 

Ing. Stanislav Backo

 

                    Bc. Jozef Hollan                   Mgr. Marian Horečný

                    prednosta OcÚ                                 starosta obce

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Paulína, Achác, Eberhard, Paulín, Paula, Rozvita, Zaira

Zajtra má meniny Sidónia, Sidón

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:23
TÝŽDEŇ:2600
CELKOM:1818875

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.