Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 8 / 2015

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 30.06.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Milan Cinko, p. Peter Greguška

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 7/2015 zo zasadnutia dňa 02.06.2015.

  2. Príspevky občanov, tak ako boli prednesené občanmi

  3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

  4. Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2014

  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, tak ako bol predložený na dnešné 

      rokovanie

D. Schvaľuje

1. Program dnešného  zasadnutia OZ.

2.  Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad

3.  Použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia /bežný a kapitálový rozpočet/ za rok 2014   v   sume 114 245,63 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých   zákonov   v znení neskorších predpisov, na:

 • vysporiadanie  schodku finančných operácií  vo výške  98 803,10 EUR,
 • skutočnú tvorbu bytového fondu vo výške 13 898,28  EUR , ktorý pozostáva zo zostatkov na  bežných účtoch obce k 31.12.2014,
 • skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 1 544,25  EUR ,
 • a následne tento rezervný fond vo výške 1 544,25 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2014, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte obce Lednické Rovne na rok 2015

 4. Štvrtú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým     opatrením č. 4, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ     

 5. V zmysle rokovacieho poriadku Čl.7, bod 14./  môže prihlásený do rozpravy  hovoriť v tej   istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

 E. Neschvaľuje

 1. Umiestnenie plechovej garáže na pozemku parc. č. KNC 302/7, k. ú. Lednické Rovne, na Ul. Záhradná,  žiadateľovi Marekovi Prekopovi.
 2. Zrušenie uznesenia OZ č. 7/2015-D/5 odpredaj pozemku p. Štefanovi  Ďurkovi
 3. Vybudovanie chodníka pri materskej škole na Ul. Májová
 4. Použitie 10 tis.€ na čiastočnú rekonštrukciu kaštieľa
 5. Zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lednické Rovne,  v § 22 - oprávnenie starostu obce – schváliť rozpočtové opatrenie, v rozpočtovom presune výdavkov znížiť celkovú výšku na sumu 5.000,-€.

 

F. Ukladá

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 16. 9. 2019
19 °C 10 °C
utorok 17. 9. 16/8 °C
streda 18. 9. 13/4 °C
štvrtok 19. 9. 12/5 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6