Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 8 / 2015

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 30.06.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10 poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Milan Cinko, p. Peter Greguška

 

C.  Berie na vedomie

   

  1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 7/2015 zo zasadnutia dňa 02.06.2015.

  2. Príspevky občanov, tak ako boli prednesené občanmi

  3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014

  4. Stanovisko kontrolóra obce a finančnej komisie k záverečnému účtu obce za rok 2014

  5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, tak ako bol predložený na dnešné 

      rokovanie

D. Schvaľuje

1. Program dnešného  zasadnutia OZ.

2.  Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné hospodárenie bez výhrad

3.  Použitie  prebytku rozpočtového hospodárenia /bežný a kapitálový rozpočet/ za rok 2014   v   sume 114 245,63 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  niektorých   zákonov   v znení neskorších predpisov, na:

  • vysporiadanie  schodku finančných operácií  vo výške  98 803,10 EUR,
  • skutočnú tvorbu bytového fondu vo výške 13 898,28  EUR , ktorý pozostáva zo zostatkov na  bežných účtoch obce k 31.12.2014,
  • skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 1 544,25  EUR ,
  • a následne tento rezervný fond vo výške 1 544,25 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu obce Lednické Rovne za rok 2014, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte obce Lednické Rovne na rok 2015

 4. Štvrtú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov   a podprogramov rozpočtovým     opatrením č. 4, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ     

 5. V zmysle rokovacieho poriadku Čl.7, bod 14./  môže prihlásený do rozpravy  hovoriť v tej   istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

 E. Neschvaľuje

  1. Umiestnenie plechovej garáže na pozemku parc. č. KNC 302/7, k. ú. Lednické Rovne, na Ul. Záhradná,  žiadateľovi Marekovi Prekopovi.
  2. Zrušenie uznesenia OZ č. 7/2015-D/5 odpredaj pozemku p. Štefanovi  Ďurkovi
  3. Vybudovanie chodníka pri materskej škole na Ul. Májová
  4. Použitie 10 tis.€ na čiastočnú rekonštrukciu kaštieľa
  5. Zmenu Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Lednické Rovne,  v § 22 - oprávnenie starostu obce – schváliť rozpočtové opatrenie, v rozpočtovom presune výdavkov znížiť celkovú výšku na sumu 5.000,-€.

 

F. Ukladá

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:240
TÝŽDEŇ:2707
CELKOM:1782509

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.