Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 03.09.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.06.2015

  3./  Príspevky občanov

  4./  Návrh dodatku č. 1 k Zriaďovateľskej listine MŠ Lednické Rovne

  5./  Návrh na odkúpenie pozemku v časti Háj od RONA a.s.

  6./  Návrh piatej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne

  7./  Prerokovanie a oprava uznesenia č. 29/2014 – D/3 ( Dzurko )

  8./  Prerokovanie návrhu zmluvy s Megawaste s. r. o.

  9./  Prerokovanie prenájmu nehnuteľnosti ( cintorín )

10./  Prerokovanie žiadosti od fi. Ingeo a.s.

11./  Prerokovanie žiadostí Stredoslovenskej energetiky a.s.

12./  Návrh výstavby garáží v časti Majer

13./  Rôzne

14./  Návrh a schválenie uznesenia

15./  Záver

           

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný  zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných poslancov a  občanov a konštatoval, že rokovanie je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov p. Petra Gregušku a p. Milana Cinku,  a do návrhovej komisie doporučil schváliť p. Tomáša Pokorného a p. Štefana Ďurku. Zároveň ospravedlnil poslanca Bc. Juraja Mašlaňa.  

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Ďalej starosta obce prečítal program rokovania a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

Starosta obce navrhol  poslancom ešte pred rokovaním OZ schváliť spôsob rokovania – dva príspevky a limit na faktickú poznámku v zmysle č. 7, bod 14./ Rokovacieho poriadku obce Led.Rovne – prečítal bod 14./ Rokovacieho poriadku.

Mgr. Milan Hanták – nesúhlasí, rokovací poriadok bol schválený, chce, aby sa poslanci mohli vyjadrovať k otázkam, ktoré budú položené.

Starosta dal o svojom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

K bodu 2./

 

            Starosta obce vyzval Ing. Jozefa Tichého, kontrolóra obce, aby previedol kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce upozornil poslancov,  že ak budú mať požiadavku na vykonanie kontroly, môžu to prijať v bode „Ukladá“.  Ku kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ konštatoval, že boli zrealizované všetky schválené zmeny a  splnené všetky stanovené termíny, prerozdelenie finančných prostriedkov a ich použitie.

Kontrolu uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./                 Príspevky občanov

 

Starosta obce vyzval občanov, aby predložili svoje príspevky.

 

p.Karas – vyjadril sa k prenájmu nebytových priestorov – predajňa bicyklov v Dome služieb v Lednických Rovniach. Od roku 2002 má prenajaté uvedené priestory a za všetky tieto roky ešte nemal nedoplatok za plyn. Za rok 2014 mu bol vyúčtovaný nedoplatok, cíti sa byť firmou Ledrov okradnutý na energiách. Keď pri stretnutí na uvedený problém upozornil p. Mišíka, odpovedal mu, „že je starý skeptik a veci sa nerozumie“. Prešlo 6 týždňov a nikto mu nič neprišiel vysvetliť. Chce oznámiť, že v Lednických Rovniach končí a odovzdá kľúče.

 

Starosta obce – ak je p. Karas nespokojný s vyúčtovaním mal požiadať spol. Ledrov o preverenie, alebo písomne osloviť obecný úrad. Tento problém na zasadnutí OZ nevyriešime a  navrhol stretnutie na OcÚ.

 

p. Ferdinand Šlesar – poďakoval pracovníkom obecného úradu a spoločnosti Ledrov za účasť na oprave  a vybudovaní oplotenia na cintoríne Hôrka.

 

p. Mária Šlesarová – poďakovala vedeniu obce, pracovníkom OcÚ a spol. Ledrov za:

 • bohatý kultúrny program pri príležitosti SNP
 • premiestnenie detského ihriska v Horeniciach
 • za oplotenie Hôrčanského cintorína, a upozornila, že ešte chýba predná časť  a požaduje opraviť aj rozpadajúce sa schody 

Ďalej  požadovala informácie:

 • či už bol zrealizovaný prevod pozemkov pod kaplnkou v Horeniciach a ZŠ
 • počas horúčav častejšie polievať celú obec, aby sa osviežil vzduch
 • do areálu vodárne v Horeniciach si chodia brať vodu fyzické osoby, či majú súhlas
 • či bol podaný projekt na odstránenie čiernych skládok v obci
 • upozornila na vývoz odpadu dvoch tatroviek do Hor. Hôrky, a požadovala, aby stavebná komisia toto zmapovala, aby nevznikla obci škoda
 • apelovala na dvoch poslancov z Horeníc, aby zabezpečili čistenie potoka
 • ako dopadla reštrukturalizácia Ledrovu
 • kedy budú označené autá logom obce
 • predniesla požiadavku obyvateľa obce na umiestnenie hodín niekde na autobusovej zastávke
 • chcela by, aby predajňa a oprava predajne bicyklov zostala v obci zachovaná, podľa jej názoru obec by mala takýchto malých podnikateľov podporovať

Odpovedal starosta obce:

 • cintorín Hôrka bol oplotený v celkovej cene 9 600,- €,  už je osadená aj brána
 • chodník na tomto cintoríne budeme riešiť, ale z fin.dôvodov  až v budúcom roku
 • pozemky pod ZŠ sú ešte nevysporiadané, zaoberajú  sa tým právnici
 • polievanie obce robili Rovňanskí hasiči
 • na odber vody z vodárne máme súhlas od hasičov, nie je to pitná voda
 • projekt na odstránenie čiernych skládok sme podali
 • na čistenie potoka musíme mať súhlas z Povodia Váhu a prisľúbili nám pomoc aj s technikou
 • informáciu o reštrukturalizácii podá v bode rôzne – bol schválený reštrukturalizačný plán, zároveň ospravedlnil p. Michálka z neúčasti na zasadnutí OZ pre čerpanie dovolenky a privítal JUDr. Ševčíka, právneho zástupcu  právnej kancelárie Urbáni a spol.    
 • hodiny plánujeme umiestniť na budovu OcÚ, ale až po rekonštrukcii, začali sme pracovať na projektoch z EÚ fondov
 • logá na autá zrealizujeme v budúcom roku
 • k predajni bicyklov sa už vyjadril, že p. Karas môže kedykoľvek prísť na OcÚ a prerokovať uvedenú problematiku.

 

Ing. Jozef Prekop – informoval, že oslovil niektorých poslancov s dotazmi na ich pracovné emaily. Niektorí reagovali, niektorí nie, niektorí poslali dotaz p.Mišíkovi. V odpovediach očakáva „pridanú hodnotu poslanca“.

 • považuje za dobré, ak by predajňa a oprava  bicyklov zostala v obci zachovaná
 • či sa uvažuje s reguláciou rieky  smerom k železničnému mostu
 • či sa rokovalo s Ronou o parkovacích miestach na námestí, pretože tam parkujú zamestnanci Rony a na námestí nie je kde zaparkovať, parkovisko Rony pri rampách je prázdne  
 • výstavba bytoviek a garáží – kde a koľko sa plánuje
 • upozornil, že pri vstupe kazí imidž obce neupravené koryto rieky

 

Odpovedal starosta obce – s Ronou sme rokovali, pozemky pod parkoviskami sú vo vlastníctve Rony, uvažujeme parkovanie obmedziť časovo,  parkovacie miesta v obci budeme postupne riešiť aj v ďalších častiach – Majer, Súhradka, Háj ... V tomto roku splácame uver vo výške 170 tis.€, potrebujeme tento rok na zastabilizovanie úradu a taktiež aj firmy Ledrov.   

 

Bc.Jozef Hollan – doplnil, že tento rok bol mimoriadny tým, že boli prívalové dažde, takže Povodie Váhu zabezpečovalo hlavne čistenie zaplavených obcí. Momentálne pracujú na veľkom projekte v Ilave, prísľub na zapožičanie techniky a zabezpečenie materiálu máme, ale zatiaľ nemajú voľné kapacity. 

 

Mgr. Martin Mišík – vyjadril sa k parkovaniu na námestí. S Ronou prebehli viaceré rokovania, jedným z riešení by bol aj parkovací dom, všetko je o financiách. K emailovej komunikácii s poslancami uviedol, že nie všetci poslanci majú detailný prehľad o všetkom, čo sa na úrade deje, a preto sa obracali s otázkami aj na neho.  K vyjadreniu p. Karasa uviedol, že sú dlhoroční priatelia, a preto si dovolil použiť žargón, ktorý bol vyslovený priateľsky – žartovne. Napriek tomu preveril tieto platby. Teplo bolo rozrátané podľa sadzobníka na m2 plochy a uzatvorených nájomných zmlúv. Kotol, ktorým sa vykuruje je viac ako 20-ročný, stráca na účinnosti, momentálne plánujeme výmenu kotlov aj na OcÚ.

 

Mgr.Milan Hanták – podal návrh, aby sme uložili komisii ŽPaV, aby preverila podnety občanov, ktoré tu podali, a aby im písomne odpovedala.

 

Starosta obce – odpovedal, že ak chceme niekomu „ukladať“ úlohy, tak potom kontrolórovi obce, ak chceme kontrolovať Ledrov, tak dozornej rade. Komisia ŽPaV je len poradný orgán.

 

Mgr.Milan Hanták – navrhuje, aby stavebná komisia tieto podnety preverila, nič viac.

 

Ing. Jozef Tichý – kontrolór obce, vyjadril sa, že komisia je len poradný orgán, môže  len vyhodnotiť, ťažko je niečo kontrolovať ak nie je určená konkrétna zodpovednosť, a taktiež nie je možné, aby bola splnená každá požiadavka občana.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhol, aby komisia preverila a navrhla spôsob riešenia, a na realizáciu si tu Ty, ako starosta  a pracovníci. Preveriť podnety, čo sa týka potoku na Rovniach, v Horeniciach, parkoviská a pod. 

 

p.Milan Chudada – predseda komisie ŽPaV, uviedol, keďže je komisia len poradný orgán, takže môže len konštatovať. Ak napíšu list, že pripomienka je opodstatnená, ale bohužiaľ nie sú na to financie, bude to duplicitne povedané. Ak chceme niečo riešiť, navrhuje stretnutie,  na ktorom si dohodneme konkrétne úlohy a konkrétne riešenia.

 

Starosta obce súhlasil s návrhom p. Chudadu, a dal hlasovať o predloženom  návrhu p. Hantáka, aby komisia ŽPaV preverila podnety občanov vznesené na dnešnom rokovaní OZ.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     4 poslanci                        

                        „ proti“          -     4 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci

Návrh nebol schválený.

 

p. Anna Mokrišová – požadovala informáciu o pozemkoch v časti Háj po zbúraných drevákoch, či sa budú tieto pozemky  odpredávať.

 

Odpovedal starosta obce – o odpredaji pozemkov sa zatiaľ neuvažuje, chceli by sme pozemky vyčistiť, do budúcna uvažujeme o vybudovaní bytoviek a garáží, ak budeme mať situačný plán predložíme ho na zasadnutí OZ. 

 

p. Anna Ondrichová – uviedla, že za ten čas, ktorý podnikajú v Dome služieb a platia nájom už mohol byť kotol vymenený.

 

Odpovedal starosta obce – Starý kotol má cca 40 rokov, spoločnosť Ledrov uvažovala, že požiada o úver na kúpu kotla, ale v reštrukturalizácii žiadna banka Ledrovu nepožičia. Je na poslancoch, či nájdu nejaké riešenie a vyčlenia z rozpočtu financie na kúpu nového kotla a Ledrov nám to neskôr vráti.

 

Mgr. Milan Hanták – bol proti tomu, aby objekt spravovala spoločnosť Ledrov, mala ho spravovať obec, opraviť, aby boli občania spokojní.

Ing. Jozef Prekop – požadoval informáciu, aké sú výsledky ankety, ktorá prebehla

Ing. Gabriela Brezániová – prečítala z materiálov OZ výsledky ankety v časti Majer

Doplnil starosta obce – že výsledky budú zverejnené na internetovej stránke obce

 

K bodu 4./ 

Starosta obce vyzval Bc. Jozefa Hollana, aby predložil na prerokovanie Dodatokč. 1  k Zriaďovacej listine MŠ Led.Rovne.

 

Bc. Jozef Hollan – informoval, že na základe doporučenia inšpektorátu odboru školstva musí MŠ prijať prevádzkový poriadok na školskú jedáleň. Nakoľko školská jedáleň nebola v Zriaďovateľskej listine MŠ definovaná, je potrebné rozčlenenie na Materskú školu a školskú jedáleň. Z tohto dôvodu predkladáme Dodatok č. 1 k Zriaďovateľskej listine MŠ.

Starosta obce prečítal uznesenie a vyzval poslancov k rozprave.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 5./

 

Starosta obce podal informáciu o situácii v časti Háj, kde prebiehajú búracie práce. Vstúpili sme do rokovania s Ronou, a.s., ktorá je vlastníkom pozemku po jednom zo zbúraných barakov. Cenová ponuka od Rony, a.s. je 10,-€ za 1m2 plochy, a požiadal o doplnenie Ing. Kopačkovú.

Ing. Margita Kopačková – doplnila, že sa jedná o pozemok pod bývalou predajňou potravín. Barak je dlhšiu dobu zbúraný, ale pozemok zostal vo vlastníctve Rony. Nakoľko plánujeme v uvedenej lokalite bytovú zástavbu, máme záujem uvedený pozemok od Rony odkúpiť.

 

Mgr. Milan Hanták – upozornil, že búracie práce boli zaplatené spoločnosti Ledrov, preto požadoval, aby cena za 1 m2 odpredávanej plochy bola nižšia.

 

Ing. Kopačková – upresnila, že spomínaný objekt búrala Rona, a pozemok zostal v jej vlastníctve. V súčasnosti je to zatrávnený terén.

 

Mgr. Milan Hanták – vychádzal z materiálov, bol sa pozrieť aj v teréne  a má za to, že sa jedná o posledný pozemok.

 

p. Milan Cinko – uvedený objekt je dávno odstránený aj s betónovými  základmi.

 

p. Miloš Holbička – priemerná trhová cena v  Led.Rovniach za stavebný pozemok je súčasnosti 25,-€/m2. Uvedená cena je výborná.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh piatej zmeny rozpočtu. V podstate je to riešenie financovania odkúpenia pozemku od Rony, a s.  Za energiu z ZUŠ nám vracajú preplatok a tento chceme použiť na kúpu uvedeného pozemku a otvoril diskusiu k tomuto bodu rokovania.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 7./

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Vladimíra Dzurku na odkúpenie pozemku, ktorý užívajú a v minulosti ho užívali aj jeho rodičia. Vysvetlil genézu tohto pozemku. V roku 1996 bol daný prísľub p.Dzurkovi na odpredaj pozemku, ale až v roku 2014 bolo prijaté uznesenie na odpredaj. Nakoľko uznesenie vyhodnotil  Okresný úrad, katastrálny odbor  ako chybné, bolo opätovne vrátené na prejednanie. Nakoľko uvedený pozemok rodina Dzurkových dlhodobo užíva a pozemok je obmedzený verejnými sieťami (plyn, vodovod, káblovka) navrhovaná cena je 1,64 € za 1m2 predávanej plochy. V prípade predaja pozemku rodinou Dzurkových má  obec na pozemok predkupné právo.

 

Doplnila Ing. Kopačková – uvedený pozemok je užívaný ako záhrada a je obmedzený sieťami. V minulosti mal charakter stavebného pozemku, ale vzhľadom na uvedené obmedzenia (plyn, vodovod, káblovka), v súčasnosti nemôže byť využitý, ako stavebný pozemok a z uvedeného titulu je navrhovaná  cena vo výške 1,64 €/m2

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – má  informácie, že sa jedná o stavebný pozemok a cena 1,64€/m2 je veľmi nízka. Pán Dzurko pozemok užíval a neplatil nájom. Zásadne nesúhlasí s odpredajom, a ak tak iba verejnou dražbou, ponúkol že zaplatí 20,€ za 1m2.

 

p. Miloš Holbička – verejná dražba nie je v programe rokovania

 

Mgr. Milan Hanták -  podal návrh, aby sa nehlasovalo o odpredaji pozemku rod. Dzurkových.

 

Starosta obce – je to pozemok, na ktorom sa nedá stavať, je obmedzený sieťami. Nehovoríme tu o právnom, ale morálnom nároku. Teraz za odpredaj obec získa  cca 1139,-€ a z pozemku bude rod. Dzurkových každoročne platiť daň. Zopakoval, že obec má predkupné právo.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka, aby sa nehlasovalo o tomto bode rokovania.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr.Hanták)            

                        „ proti“          -     8 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce požiadal Bc. Hollana, aby prečítal návrh uznesenia o zrušení chybného uznesenia č. 29/2014 – D/6  zo dňa 13.08.2014 a dal o uvedenom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

p. Milan Cinko – uviedol, že ak niekto dlhodobo užíva pozemok má predkupné právo na jeho odkúpenie. V tomto prípade navrhuje, že ak p. Dzurko doplatí nájom s odpredajom pozemku by súhlasil.

 

Starosta obce – v tomto prípade ide aj o chybu obce, p. Dzurko si opakovane podával žiadosti na odkúpenie pozemku. Ak by sme žiadali o doplatenie nájmu, v tom prípade by sme museli žiadať nájom aj polovice obyvateľov za užívanie obecnej pôdy (v časti Háj, Súhradka).

 

JUDr. Ševčik – uviedol, ak obec nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu a požadovala by  zaplatenie nájmu, išlo by o bezdôvodné obohacovanie. 

 

p. Milan Cinko – požadoval, aby sa pri predaji pôdy prihliadalo na celé Rovne rovnako. Ak jednému sa predáva za 1,64/m2, aby táto cena platila aj pri odpredaji pôdy v iných častiach, nie ako na Háji, kde je navrhovaná cena 3,80/m2.

 

Starosta obce – uviedol, že pozemky v časti Háj budeme riešiť individuálne. Je spracovaný geometrický plán, cenu pozemku určoval znalec a je na poslancoch, akú cenu schvália. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – požiadala o zopakovanie histórie prevodu pozemku.

Vysvetlil starosta obce, že pozemok bol v užívaní rodiny Dzurkových, v osemdesiatych rokoch od nich vykúpený v cene 6,-Sk/m2 ako stavebný pozemok, neskôr znehodnotený sieťami, o pozemok sa celé roky starali, kosili a dnes žiadajú o odkúpenie späť do vlastníctva. Doplnila Ing.Kopačková – fyzicky a reálne je pozemok využívaný iba ako záhrada.  

 

Mgr. Milan Hanták – to že sa predáva za cenu 1,64€/m2 je podľa neho porušenie zákona o obecnom zriadení, lebo majetok obce sa má zveľaďovať.  Upozorňuje, že ide o predaj 699 m2 vedených na LV ako zastavané plochy a nádvoria za sumu 1139,37€, aby boli informovaní aj ľudia.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh zmluvy so spoločnosťou Megawaste. Upozornil, že zmluvu zatiaľ neschvaľujeme, predkladá ju na prediskutovanie. V predchádzajúcom období bola poslancami schválená spoločenská zmluva, v ktorej má obec 30% podiel zo zisku. V novej zmluve pre II.etapu navrhujeme dať pozemok spoločnosti Megawaste do nájmu a spoločnosť by obci platila určité percento z tony vyvezeného odpadu. Zatiaľ navrhujeme 5%, ale je na uvážení poslancov, ako sa rozhodnú. Zmluva je navrhnutá v hrubých črtoch, určite budeme o nej rokovať ešte najmenej dvakrát.  

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že :

 • doba nájmu (bod 4) je na dobu určitú do ukončenia II.etapy  kapacity skládky
 • v zmluve nie je označený monitoring, ktorý je zákonom stanovený na 30 rokov,  nie je jasné, či to bude robiť nájomca, alebo prenajímateľ, čl. IV. nie je zrozumiteľne vypracovaný
 • v čl. V. sa uvádza, že do dňa kolaudácie je nájomné stanovené na 1,-€/ročne. Navrhuje uviesť konkrétny – záväzný dátum ukončenia diela, aby sa obec nedostala do tých istých problémov pred skolaudovaním, ako pri I.etape, aby mám zostala možnosť manipulovať s pozemkom.
 • proti spol. Megawaste nič nemá, obáva sa iba toho, aby do toho nevnikol tretí subjekt

 

Odpovedal starosta obce – monitoring vyplýva z integrovaného povolenia, kde je to presne definované. V súčasnej dobe potrebujeme vyriešiť nájomnú zmluvu, spoločnosť Megawaste potrebuje nájomnú zmluvu, aby mohli začať pracovať na projektovej dokumentácii. Uvažujeme aj o spolupráci na separačnej linke, zatiaľ podávame informácie. Diskutovať budeme aj o percente z tony vyvezeného odpadu, stále je to otvorený dokument. Chceme rokovať aj o sankciách, ktoré sú v zmluve uvedené.   

 

Mgr. Milan Hanták – vyjadril názor, že je zásadne proti zakopávaniu odpadu do zeme, a preto podáva návrh na vyhlásenie miestneho referenda v otázke, či obyvatelia obce Lednické Rovne súhlasia s tým, aby sa na území obce vybudovala ďalšia skládka odpadov.  

 

Starosta obce – uviedol, že spoločenská zmluva so spoločnosťou Megawaste už existuje, a obec je povinná do spoločného podniku vložiť predmetný pozemok. Integrované povolenie je vydané. Táto oblasť bola určená a schválená na odpadové hospodárstvo aj VÚC aj vládou SR. So spoločenskej zmluvy nám vyplývajú zmluvné pokuty, toto všetko je potrebné brať do úvahy. Požiadal Mgr. Hantáka, aby zopakoval predkladaný návrh o vyhlásení miestneho referenda  a dal hlasovať o ňom hlasovať.   

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr. Hanták, p. Cinko)                   

                        „ proti“          -     7 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – dal návrh o referende, aby mohli občania rozhodovať a nie 11 poslanci, preto sa ďalej nebude vyjadrovať. 

 

Starosta obce – sú to veci, ktoré prebiehajú už niekoľko rokov.

Uvedený bod OZ berie na vedomie.

 

K bodu 9./

 

Starosta obce požiadal Mgr.Mišíka, aby predniesol na rokovanie žiadosť o prenájom pozemku.

Mgr. Martin Mišík -  uviedol, že na OcÚ bola doručená žiadosť spoločnosti Awiso o prenájom pozemku na cintoríne  o výmere 1m2 na umiestnenie automatu na kahance. Prečítal podmienky nájomnej zmluvy a informoval, že podobný projekt funguje v meste Trenčín.  

Doplnil starosta obce – najskôr je potrebné schváliť zámer  a na ďalšom rokovaní OZ by sme schvaľovali prenájom. Uvažovali sme o cene 40,-€/m2 za rok, a môžeme obmedziť aj dĺžku prenájmu, napr. na 1 rok.      

 

Ing. Gabriela Brezániová – apeluje na poslancov, aby sme nevyhoveli, a podporili tak malých podnikateľov v obci. Je to pre ňu etická a morálna stránka veci, a na druhej strane, podporili by sme  tým nárast kriminality – vykrádanie týchto automatov.

 

p. Peter Greguška – určite by privítal takúto službu, je to vhodná alternatíva. Myslí si, že aj ľudia v obci by to privítali.

 

p. Miloš Holbička – stálo by za uváženie, či by obec dokázala zabezpečiť takéto automaty na všetky cintoríny, ponúknuť to ako službu občanom, a vlastne by si automaty dokázali sami na seba zarobiť

  

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení zámeru a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslanci            

                        „ proti“          -     4 poslanci (Mgr. Hanták, Ing.Brezániová, p.Ďurko,

                                                        p. Holbička)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./

 

Starosta obce požiadal Ing. Kopačkovú, aby predniesla žiadosť spoločnosti Ingeo Žilina.

Ing. Margita Kopačková -  uviedla, že spoločnosť Ingeo požiadala o umiestnenie vrtu za účelom sledovania kvality podzemných vôd, v priestoroch pri radových garážach v Kolónii. Sledovanie vykonávajú pre Slovenský hydrometeorologický ústav na dobu 15 rokov. Vrt by bol v hĺbke 15 metrov, na ústí chránený oceľovou chráničkou asi 1m nad zemou za dodržania zákonom stanovených podmienok.

Starosta obce presnejšie definoval lokalitu umiestnenia vrtu a doplnil, že je aj v záujme obce, aby sa kvalita vody sledovala, a po estetickej stránke, by sme vrt prekryli výsadbou vhodnej zelene. Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému bodu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení umiestnenia vrtu a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 11./

 

Starosta obce uviedol, že Stredoslovenská energetika požiadala o posilnenie trafostanice  v časti Medné. Konštatoval, že občania tejto časti mali problémy s el. energiou, je potrebné schváliť návrhy zmlúv o budúcich zmluvách a požiadal Ing.Kopačkovú o vysvetlenie.

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že SSE v súčasnosti vybavuje stavebné povolenia pod výstavbu novej trafostanice, k čomu je potrebné v zmysle energetického zákona doložiť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budú kupovať pozemok pod vybudovanou trafostanicou a k položeniu pripojovacích sietí. Rozvod  NN siete povedie od starej trafostanice po našich komunikáciach, a k tomu je potrebné poriešiť zmluvu o zriadení vecného bremena, preto predkladáme uvedené zmluvy, aby SSE mohli pristúpiť k stavebnému konaniu a vlastnej realizácii stavby.      

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenia a dal o návrhoch hlasovať.

 

Bc. Jozef Hollan - uviedol, že k uvedenému bodu je potrebné prijať dve uznesenia a prečítal návrh uznesenia o schválení budúcej kúpnej zmluvy na pozemok v extraviláne v časti Medné (pod trafostanicou).

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Bc.Jozef Hollan prečítal návrh uznesenia o schválení zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti SSE – Distribúcia.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 12./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh výstavby garáží v časti Majer. Konštatoval, že   uvedenú problematiku sme už na OZ prerokovávali, prebehlo územné konanie, kde občania mali určité pripomienky a na situačnom pláne (vizualizácii) vysvetlil zmeny, ktoré na základe pripomienok občanov boli zapracované do návrhu. Informoval o cene, ktorá by predstavovala cca 7 tis.€ za jednu garáž, podmienky sú špecifikované, s tým že prednosť by mali občania z Majera. Do ceny garáží sme museli zahrnúť aj náklady na vybudovanie cesty. Rozmery garáže sú 6 x 3,2 m s dlažbou, a el. prípojkou. Je potrebné komplexné riešenie, a preto predkladá situáciu na prerokovanie.

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí, že je nutné vyriešiť terajšiu situáciu v časti Majer. Obec tu vystupuje aj ako zadávateľ, aj ako sprostredkovateľ medzi občanom.  Vyjadrila názor, že v tomto prípade, by mala byť vyhlásená súťaž o verejnom  obstarávaní. Navrhuje, ak chceme pomôcť Ledrovu, vytvoriť občianske združenie. Riešila by to zmluvou medzi Ledrovom a občanmi, alebo občianskym združením. Trinásť záujemcov z Majera o garáže sa jej zdá veľmi málo. Ak chceme riešiť situáciu v Majeri, neposkytovať garáže občanom z iných častí, aby sa táto časť ešte viac nepreplnila a požadovala zachovanie jestvujúcej zelene.

 

Odpovedal starosta obce – čo sa týka zadávania zákazky postupujeme presne tak, ako sa postupovalo v minulosti pri prvej stavbe garáží. Staval to Ledrov, pod hlavičkou obce. Zvolili sme rovnaký potup aj z toho dôvodu, lebo nám zo zákona vyplýva, že máme kontrolné mechanizmy, ako valné zhromaždenie, dozornú radu a môžeme priamo kontrolovať uvedené práce a výdavky. V tejto časti máme  problém pri zabezpečení vývozu odpadu, pri odhŕňaní snehu, preto náš zámer je zokruhovať uvedenú komunikáciu. Čo sa týka zelene, vyrezať je potrebné jeden preschnutý agát z hľadiska bezpečnosti a možno tri malé stromy, ktoré budú nahradené masívnou zeleňou. Áut na Majeri pribudlo, je nutné situáciu riešiť, je na nás ako to vyriešime, aké uznesenie príjmeme.

 

Mgr. Martin Mišík – tým, že komunikáciu zokruhujeme zjednodušíme a zefektívnime prejazd nielen autám, ale aj komunálnej technike. Tento projekt rieši určitým spôsobom aj parkovanie v Súhradke. Predložený zámer sa nám zdá ako najvhodnejšie riešenie.

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že zákon o verejnom obstarávaní bol už x-krát novelizovaný. Posledná novelizácia bola 01.03.2015 na finančné limity,  a preto si myslí, že je potrebná súťaž na verejné obstarávanie. Upozorňuje na tento problém z toho dôvodu, aby sme sa neskôr nedostali do problémov. Veľa občanov nie je informovaných, že stavať sa ide na verejnej zeleni, určite súhlasí, že situáciu je nutné riešiť, len nie za cenu zelene.

Mgr. Martin Mišík – informoval, o procese financovania tejto výstavby. Uviedol, že v pláne je vybudovanie 25 ks garáží spoločnosťou Ledrov. Spôsob financovania by nebol z rozpočtu obce, ale priamo od záujemcov o garáže, a to formou dvoch splátok. V prvej fáze by záujemca pri podpise zmluvy o budúcej zmluve zaplatil 80 % z ceny a pri podpise kúpnej zmluvy zostávajúcu časť ceny, teda 20 %. V cene garáže bude pripočítaná cena za pozemok a geometrický plán.

JUDr. Ševčík – doplnil informáciu týkajúcu sa právnej stránky veci. Keďže v tomto prípade má obec zriadenú spol. s r.o., v ktorej je 100 % spoločníkom, a predmetom činnosti  je práve založenie za týmto účelom, v tomto prípade sa nedostáva do kolízie so zákonom o verejnom obstarávaní.  Firma je pod 100 % kontrolou obce a proces financovania je v podstate „formou úveru“ od občanov. Celý projekt je zazmluvnený vopred, vnímame to tak, že sa ide stavať to o čo je záujem na základe zmluvy o budúcej zmluve.

p. Miloš Holbička - pýtal sa, či parkovacie miesta sú v cene prístupovej komunikácie, a či uvedená cena je definitívna, alebo sa bude odvíjať od vynaložených nákladov, alebo je to maximálna cena.

Odpovedal starosta – kalkulácia je  zatiaľ na prístupovú cestu a garáže. Parkovacie plochy nie sú v nákladoch na garáže. Súčasťou projektu je statický posudok a projekt zelene, ktorá tam bude doplnená. V prvom kole sa uzatvára zmluva na garáže a prístupovú cestu ku garážam. Do ďalšieho OZ budú pripravené zmluvy, kde bude už pevná cena za garáž.

p. Štefan Ďurko – uviedol, že parkovacie miesta budú hradené z rozpočtu obce, či by nebolo vhodné prispieť aj na miestnu komunikáciu.

Odpovedal starosta obce – v tom prípade je potrebné, aby uvedenú čiastku našli a vyčlenili v rozpočte obce.

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že od decembra 2014 nebola zvolaná Valná hromada Ledrovu. Ledrov nedisponuje ani technikou, ani pracovníkmi, vhodnými na stavebnú činnosť. Ďalej sa sťažoval, že neobdržal kompletné materiály na zasadnutie OZ, chýbala mu zmluva o dielo na výstavbu garáží v časti Majer. Neboli mu podané ani informácie o reštrukturalizácii. Podľa neho je nehoráznosť zadávať zákazku firme, ktorá má dlhy. Preto podáva návrh na uznesenie: „Obec Lednické Rovne v súlade so zákonom č. 25/2006 o verejnom obstarávaní bude realizovať stavbu pod názvom Garáže a parkoviská v časti Majer – novostavba Lednické Rovne v zmysle zákona o verejnom obstarávaní“

Odpovedal starosta obce – že ak by podpísal zmluvu o dielo v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, bol by zodpovedný ako starosta obce, a nie obecné zastupiteľstvo. Materiály boli doručené v poriadku, všetkým boli  odosielané emailom, nie je našou chybou, že p. Hanták odmieta komunikovať touto cestou. Pri návšteve OcÚ mu boli zodpovedané všetky otázky. Firma Ledrov je pod priamou kontrolou poslancov OZ a dozornou radou. Ak chce podávať sťažnosť, poprosí aby ju podal v písomnej forme, aby obsahovala všetky náležitosti.   

p. Peter Greguška – požiadal o vyjadrenie právnika, či je v tomto prípade  nevyhnutné verejné obstarávanie

JUDr. Ševčík – postup, ktorý je vybratý  je možný. Verejné obstarávanie má niekoľko metód, a toto je v súlade so zákonom. Aj priame zadanie je formou verejného obstarávania, zákon to umožňuje.

Starosta obce  dal hlasovať o návrhu p. Hantáka.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     2 poslanci (Mgr. Hanták, Ing. Brezániová )                  

                        „ proti“          -     5 poslanci

                        „ zdržali sa“   -     3 poslanci (p.Holbička, p.Pokorný, p.Greguška)

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce prečítal podmienky pridelenia a financovania garáží a požiadal poslancov, aby predniesli návrhy alebo pripomienky.

Mgr. Milan Hanták – vyjadril názor, že keby si občania sami stavali garáže – svojpomocne,  alebo sami vybrali firmu, zaplatili by za ne menej.

Mgr. Martin Mišík – určite by si nikto nevybudoval garáž za 7 tis.€ aj s prístupovou komunikáciou. Za podobnú cenu sa garáže predávali aj pred 12 rokmi. Takže túto sumu považuje za adekvátnu.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Bc.Hollana, aby prečítal uznesenie o schválení zmluvy o dielo so spol. Ledrov a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing.Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

Ďalej Bc.Hollan prečítal uznesenie o schválení podmienok prideľovania garáží v časti Majer.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./               Rôzne

 

            Starosta obce podal informáciu o reštrukturalizácii spol. Ledrov, s tým že podrobnejšiu informáciu podá Ing.arch.Michálek na ďalšom zasadnutí OZ. Bol schválený reštrukturalizačný plán, ale daňový úrad si uplatnil záväzok po uzatvorení reštrukturalizácie. Právnici pripravujú odvolanie voči záväzku, ale DÚ sa bráni, že je to záväzok za rok 2014 so splatnosťou v roku 2015. Je to neštandardná situácia. Celý reštrukturalizačný plán musí ešte schváliť súd.   

Ďalej podal informácie o uskutočnených a pripravovaných akciách:

 • máme možnosť čerpať financie z eurofondov na zateplenie budov. Uvažujeme o rekonštrukcii budovy OcÚ, ale termíny sú veľmi šibeničné,
 • pripravujeme projekt MŠ, plánujeme opravu strechy,
 • požiadali sme Min.školstva o financie na odstránenie zavlhnutia MŠ
 • boli vymenené vchodové dvere MŠ – prostriedky sme získali od sponzorov, firiem Continentál a Yura, ktorým aj touto cestou poďakoval za fin.prostriedky. Na menšie opravy prispeli aj drobní podnikatelia obce
 • v spolupráci s farským úradom sa uskutočnila Púť sv.Anny,
 • konali sa letné slávnosti,
 • úspešne fungovalo kúpalisko
 • prebieha projekt pri úprave parku, kde pracuje 5 ľudí, je refundovaný Ministerstvom kultúry
 • koná sa úspešná výstava fotografií obce Lednické Rovne, za ktorú poďakoval všetkým členom kultúrnej komisie
 • budú vyhlásené ďalšie výzvy  z EU fondov – na MŠ, park, budovy vo vlastníctve obce a amfiteáter, do ktorých sa plánujeme zapojiť
 • pracujeme na prepojení obcí Beluša a Lednické Rovne – cyklotrasou. Konalo sa stretnutie s Ing. Baškom, predsedom VÚC,
 • ples obce tento rok neplánujeme, ale uvažujeme o realizácii Mikuláša alebo novoročnej zabíjačky,
 • zúčastnili sme sa zahájenia nového školského roka v ZŠ, kde bol zrealizovaný krásny projekt dvoch vysokoškoláčok. Jednou z nich je sl.Pecháčková z Led.Rovní a druhá je z Pov.Bystrice. Vytvorili veľmi pekné vonkajšie učebne v zmysle hesla „škola hrou“.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podala informácie o akciách organizovaných komisiou pre občianske záležitosti:

 • čaká ich uvítanie detí do života a uvítanie prváčikov
 • v spolupráci so seniormi a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru SR pripravujú prednášky pod názvom „Bezpečná jeseň“

 

Mgr. Milan Hanták – pýtal sa, či už firma Megawaste vybudovala ochranné siete na smetisku a 23.04.2015 podal sťažnosť na starostu ohľadne vtedy prejednávaných vecí, a zaujímal sa kto rieši sťažnosť  a ako bola vybavená.

 

Odpovedal starosta obce, že ak chce podať sťažnosť na starostu, môže ju podať do pošty v písomnej forme, a bude pridelená na prešetrenie v zmysle zákona. Na ochranných sieťach spoločnosť pracuje, má informácie, že v týchto dňoch majú požiadať o povolenie na ich umiestnenie vlastníka, teda obec.

 

p.Ferdinand Šlesar – požadoval informáciu, v akom stave je súdny spor s Pozemkovým spoločenstvom Horenice.

Odpovedal starosta obce – všetky doteraz podané odvolania PS Horenice prehralo

p. Štefan Ďurko – pýtal sa, akým spôsobom majú, ako poslanci, podávať požiadavky do rozpočtu obce

Odpovedal starosta obce – najlepšie v písomnej forme, aby sme mohli požiadavky zohľadniť v návrhu rozpočtu na budúci rok.

 

K bodu 14./

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Štafan Ďurko a p. Tomáš Pokorný.

 

Bc. Jozef Hollan doplnil  bod C- 4 o informácie starostu.

Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby doplnila uvedený bod do uznesenia a dal o doplnenom uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

Mgr. Milan Hanták – požadoval, aby mu boli materiály na zasadnutia OZ doručované v zviazanej forme.

 

K bodu 15./

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

Overovatelia:

p. Peter Greguška

p. Milan Cinko

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                   starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Adolf, Adolfína

Zajtra má meniny Vratislav, Leontín, Milovan, Milovín, Sedrik, Leontína, Milovana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:147
TÝŽDEŇ:147
CELKOM:1816422

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.