Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 9 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 03.09.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 10  poslancov ,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

 1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Tomáš Pokorný, p. Štefan Ďurko

C.  Berie na vedomie

 

1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 8/2015 zo zasadnutia dňa 30.06.2015.

2. Príspevky občanov, tak ako boli prednesené občanmi

3. Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou ako prenajímateľom a spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. , IČO: 36 265 144, so sídlom Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, ako nájomcom, vo veci nájmu pozemku CKN parc. č. 365/5 Ostatné plochy o výmere 16 714 m2 vedeného na LV č. 584, k. ú. Horenice,  na ktorom má byť realizovaná II. etapa rozšírenia kapacity skládky odpadov.   

4. Informácie starostu obce, tak ako  boli prednesené na zasadnutí  OZ

 

D. Schvaľuje

 

1. Program dnešného  zasadnutia OZ.

2. V zmysle Rokovacieho poriadku čl. 7, bod 14./ môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dva krát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.

3. Dodatok č. 1 k Zriaďovateľskej listine MŠ Lednické Rovne, tak ako bol predložený na OZ

4. Kúpu pozemku s parc. CKN č. 670/7 Zastavané plochy a nádvoria o výmere 308 m2 zapísaného na LV č. 1149, k. ú. Lednické Rovne, evidovaného v katastri nehnuteľností Okresného úradu Púchov, katastrálny odbor, ktorý je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti RONA, a.s., so sídlom Schreiberova 365, 020 61 Lednické Rovne, IČO: 31 642 403, do výlučného vlastníctva obce za kúpnu cenu v celkovej výške 3.080,- EUR bez DPH. Pozemok obec kupuje z dôvodu pripravovanej výstavby. Správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude znášať obec ako kupujúci.

5. Piatu zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2015, vrátane programov       

 a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 5, tak ako bolo predložené na  rokovanie OZ     

6. Zrušenie uznesenia OZ č. 29/2014  zo dňa 13.08.2014

7. V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov prevod nehnuteľného majetku obce, pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, na LV č. 1, k. ú. Horenice, parcela KNC č. 84/4, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 699 m2, v celosti pre Vladimíra Dzurka, rod. Dzurko, narodený 01.09.1960, trvale bytom Majerská č. 178/11, 020 61 Lednické Rovne, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne.

Cena vyššie uvedeného pozemku je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2. 

Prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je daný tým, že p. Vladimír Dzurko predmetný pozemok dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu.

Prevod nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov.   

8. zámer v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov prenajať nehnuteľný majetok obce, pozemok vedený Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor, v k. ú. Lednické Rovne, ako parcela KNC č. 87/2, druh pozemku: Ostatné plochy o výmere 1 m2, za účelom umiestnenia automatu na kahance, a to na dobu neurčitú. Výber nájomcu sa uskutoční na základe obchodnej verejnej súťaže.

9. Umiestnenie a vybudovanie vrtu pre pozorovanie SHMÚ.

10. Podľa §9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, predmetom ktorej bude budúce zriadenie vecného bremena na pozemkoch v intraviláne obce v k. ú. Medné, s parc. KNE č. 501/1 Zastavané plochy a nádvoria a s parc. KNE č. 505/1 Zastavané plochy a nádvoria v predbežne určenej výmere cca 385 m2, evidovaných na LV č. 788, bezodplatne.

Rozsah budúceho vecného bremena je vyznačený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie vo veci stavby „LEDNICKÉ ROVNE – MEDNÉ, ZAHUSTENIE TS, UL. MEDŇANSKÁ“, SW kód: ZA-7049.

11. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde budúcim predávajúcim je obec a budúcim kupujúcim spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151. Predmetom zmluvy o budúcej kúpnej zmluve je uzavretie kúpnej zmluvy na pozemok v extraviláne obce v k. ú. Medné, s parc. KNC č. 66 Ostatné plochy v predbežne určenej výmere cca 12 m2, evidovanom na LV č. 1 za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Na predmetnom pozemku bude v rámci realizácie stavby „LEDNICKÉ ROVNE – MEDNÉ, ZAHUSTENIE TS, UL. MEDŇANSKÁ“, SW kód: ZA – 7049, umiestnené elektroenergetické zariadenie.   

12. Zmluvu o dielo, ktorú obec uzavrie so spoločnosťou Ledrov, spol. s r.o.. Predmetom tejto zmluvy bude záväzok spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. zhotoviť pre obec dielo v zmysle projektovej dokumentácie s názvom „Garáže a parkoviská Majer – novostavba, Lednické Rovne“, pričom časť stavby pod názvom „Výstavba parkovísk“ nebude predmetom tejto zmluvy.

13. Podmienky rozdeľovania novo vybudovanách garáží v časti obce – Majer stavebnou komisiou na základe záväzných prihlášok. Tieto podmienky sú v prípade, že počet záujemcov o garáže bude vyšší ako počet realizovaných garáží, nasledovné:

13.1. Uprednostnení budú občania, ktorí majú trvalý pobyt v časti Majer, následne obyvatelia z časti Súhradka, následne ostatní obyvatelia Lednických Rovní. 

13.2. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí nemajú v osobnom vlastníctve žiadnu garáž na území Lednických Rovní, následne ostatní obyvatelia Lednických Rovní.

13.3. Uchádzač je vlastníkom osobného automobilu (doložená fotokópia veľkého tech. preukazu).

E. Ukladá

 

  1.   ---

F. Neschvaľuje

 

  1. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby komisia ŽPaV preverila podnety občanov vznesené na dnešnom OZ 
  2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka, aby bod č. 7 – „Prerokovanie a oprava uznesenia č. 29/2014-D/3 (Dzurko)“  bol stiahnutý z dnešného rokovania OZ
  3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka na konanie miestneho referenda, či obyvatelia obce súhlasia s tým, aby sa v obci vybudovala ďalšia skládka odpadov.
  4. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka na zhotovenie diela „Garáže a parkoviská v časti Majer – novostavba Lednické Rovne, formou verejného obstarávania.

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:177
TÝŽDEŇ:2185
CELKOM:1833185

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.