Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 27 / 2014

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 29.04.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Zdenek Capák a Janka Karasová

 

C. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 10.04.2014

 

D. Schvaľuje
1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. a) Zrušenie uznesenia č. 26/2014 – D/2a) zo dňa 10.04.2014 z dôvodu nesprávneho výpočtu ceny pozemku . Nové znenie uznesenia :
- OZ Schvaľuje odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/21, zastavaná plocha o výmere 826 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 72 na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,066 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.

b) Zrušenie uznesenia č. 26/2014 – D/2b) zo dňa 10.04.2014 z dôvodu nesprávneho výpočtu ceny pozemku . Nové znenie uznesenia :
- OZ schvaľuje odpredaj pozemku par. č. KN-C 302/21, zastavaná plocha o výmere 826 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 72 na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,066 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Všetky náklady, spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.

c) Zrušenie uznesenia č. 26/2014 – D/2c) zo dňa 10.04.2014 z dôvodu nesprávneho výpočtu ceny pozemku . Nové znenie uznesenia :
- OZ schvaľuje odpredaj pozemku par. č. KN-C 576/2, zastavaná plocha o výmere 310 m2, zastavaného bytovým domom č.s. 214 a priľahlého pozemku par. č. KN-C 576/1, zastavaná plocha o výmere 2735 m2, na základe žiadosti vlastníkov bytov v tomto dome v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v cene 0,066 € za 1 m2 odpredávanej plochy. Náklady spojené s prevodom vlastníctva pozemku znášajú kupujúci podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu.

 

3. odpredaj pozemku par. č. KN-C 84/4, zastavaná plocha o výmere 699 m2 , zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Horenice, žiadateľovi pánovi Vladimír Dzurko, bytom Majerská č. 178/11, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele. Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.

Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok kupujúci dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovodu a telekomunikačné vedenie. Náklady na kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

4. Odpredaj časti pozemku par. č. KN-C 84/1, zastavaná plocha o výmere 1577 m2 , zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Horenice, žiadateľovi pánovi Štefanovi Ďurkovi, bytom Horenická č. 26/2, 020 61 Lednické Rovne, za podmienky zriadenia predkupného práva v prospech obce Lednické Rovne a zriadenia vecného bremena, spočívajúceho v práve vstupu na predávanú parcelu v prospech prevádzkovateľa objektu plynovodu a vodovodu, nachádzajúceho sa na predávanej parcele. Cena predávanej plochy je stanovená podľa účtovnej hodnoty v evidencii majetku obce na sumu 1,63 €/m2 z dôvodu dlhodobého užívania predmetného pozemku.
Na odčlenenie parkoviska a plánovaného rozšírenia miestnej komunikácie ul. Cintorínska bude vypracovaný geometrický plán . Zostávajúca časť parc. č. KN-C 84/1 bude odpredaná žiadateľovi.
Predaj pozemku bude prevedený priamym predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Spôsob predaja horeuvedeného pozemku je zdôvodnený tým , že predávaný pozemok bol vo vlastníctve jeho starých rodičov, kupujúci pozemok dlhodobo užíva, na pozemku má vysadené ovocné stromy, z ktorých zberá úrodu a na pozemku sa nachádza podzemné vedenie plynovodu a vodovodu a telekomunikačné vedenie.
Náklady na vypracovanie geometrického plánu, kúpnu zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znáša žiadateľ v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

5. Previesť zámenu pozemkov nasledovne : zámenu časti pozemku par. č. KN-C 54, ostatné plochy vo výmere 2400 m2, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Medné vo vlastníctve obce Lednické Rovne, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Medné za pozemok par. č. KN-E 46, orná pôda o výmere 575 m2, zapísaný na LV č. 724 pre k. ú. Medné tak, ako bola predložená na rokovanie OZ. Zamieňané plochy budú mať rovnakú výmeru. Náklady na vypracovanie geometrického plánu, zámennú zmluvu a jej vklad do katastra nehnuteľností znášajú žiadatelia v zmysle prijatých Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.

 

6. Podmienky vyhlásenia Verejnej obchodnej súťaže č. 1 / 2014 vo veci prenájmu Informačného centra tak , ako boli predložené na rokovanie OZ s navrhnutími úpravami.

 

7. Návrh nájomnej zmluvy na prenajatie časti pozemku parc. č. KN-C 420/1, zapísaného na LV č. 1 pre katastrálne územie Lednické Rovne v rozsahu 27 m2 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ s možnosťou predĺženia doby nájmu.

 

8. Za člena komisie verejného poriadku Mgr. Ľubora Chutku na uvoľnené miesto po predchádzajúcom náčelníkovi ObP Lednické Rovne.

 

9. Členov Obecnej rady Lednické Rovne za členov komisie, na vyhodnotenie Verejnej obchodnej súťaže č. 1 / 2014 vo veci prenájmu Informačného centra, ktorej predsedom bude zástupca starostu Mgr. Marián Horečný.

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:14
TÝŽDEŇ:2994
CELKOM:1782796

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.