Uznesenie

Lednické Rovne

Výber jazyka

 • Slovensky
 • English
 • Magyar

Obsah

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 16 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 28.04.2016     o 16,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9   poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 15/2016 zo zasadnutia dňa 10.3.2016.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Pripomienkovanie / doplnenie / Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne.
 4. Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni.
 5. Návrh zmluvy ENVI – PAK, a.s.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ s jednou zmenou, ako bolo predložené na dnešnom zasadnutí OZ
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Splnomocnenie na zastupovanie obce vo veci prípravy a zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov na Ing. Dušana Ďuriša, bytom Kaštieľska 203/14, Lednické Rovne
 4. Vykonať ekonomickú anylýzu v spol. Ledrov s r. o., spôsobom ako bolo predložené na rokovanie OZ  s tým, že bude dodržaný zákon o Verejnom obstarávaní.
 5. VZN č. 3/2016 Obce Lednické Rovne pre ZŠ Eduarda Schreibera a MŠ Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 6. VZN č. 4/2016 Obce Lednické Rovne o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 7. VZN č. 5/2016 Obce Lednické Rovne o podmienkach držania psov na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 8. VZN č. 6/2016 Obce Lednické Rovne o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 9. VZN č. 7/2016 Obce Lednické Rovne o zimnej údržbe ciest, komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 10. VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 11. Zásady poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.
 12. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na  r. 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 13. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojení so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov, určuje plat starostu ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 bod 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce  je 2,17 násobok, zvýšeného o 49,32 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov, t.j. celkom 2.862,- Eur od 01.05.2016.
 14. Plat zástupcu starostu obce Lednické Rovne vo výške 50% z platu starostu, t. j. 1431,- €
 15. Na základe návrhu Zámennej zmluvy a Geometrického plánu č. 146/2015 zámenu nehnuteľností, ktorých je Obec Lednické Rovne výlučným vlastníkom, a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Horenice, obec Lednické Rovne, okres Púchov:
  1. pozemok s parc. č. KN-C 199/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, zameraný GP č. 146/2015,
  2. novovytvorený pozemok s parc. č. KN-C 247/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, zameraný GP č. 146/2015, 

Zámena bude realizovaná na základe zámennej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Lednické Rovne a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Lednické Rovne so sídlom Schreiberova 373/1, 020 61 Lednické Rovne, IČO:31 924 727, pričom Obec Lednické Rovne sa stane následne výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov, evidovaných na LV č. 1712:

 1. pozemok s parc. č. KN-E 2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 802 m2,
 2. pozemok s parc. č. KN-E 630, druh pozemku: orná pôda o výmere 1182 m2.
 1. Vykonať úpravu – opravu chybného zobrazenia hranice parcely KN C č. 525/8 (LV č. 1808) a opravu výmery parcely KN C č. 166/1 (LV č. 1) v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 2. Prenájom záhrad v časti Háj, par.č. 670/79 – 670/105, riešiť dlhodobými  nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky užívajú. Odpredaj nedoporučuje z dôvodu prístupu pre rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie. Cena nájmu podľa znaleckého posudku bude 0,125€ za 1m2 na rok  a úhrada dane z nehnuteľnosti.
 3. Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanskeho regiónu“, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

E. Neschvaľuje

 

 1. Vyhovieť žiadosti Jána Korbela, bytom Rovňanská 176/8, Led. Rovne zo dňa 02.03.2016 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 670/79  o výmere 64 m2 v časti Háj
 2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka zaviazať spoločnosť Ledrov, aby  vyhlásila Verejnú obchodnú súťaž na kontrolu účtovných a daňových dokladov za roky 2010-2012 s finančným stropom 4.500,-€ s DPH.
 3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka  presunúť 10.200,-€  na opravu cestnej komunikácie Ulíc Májová a Súhradka.

 

F.  Ukladá

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, streda 20. 10. 2021
slabý dážď 16 °C 7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/9 °C
piatok 22. 10. mierny dážď 11/5 °C
sobota 23. 10. slabý dážď 9/3 °C

Kalendár