Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 16 / 2016

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 28.04.2016     o 16,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

1.  Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9   poslancov, teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Gabriela Brezániová, Mgr. Martin Mišík

 

C.  Berie na vedomie

   

 1. Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 15/2016 zo zasadnutia dňa 10.3.2016.
 2. Príspevky občanov, tak ako ich občania predniesli na rokovaní OZ.
 3. Pripomienkovanie / doplnenie / Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne.
 4. Návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni.
 5. Návrh zmluvy ENVI – PAK, a.s.

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ s jednou zmenou, ako bolo predložené na dnešnom zasadnutí OZ
 2. V zmysle čl. 7 bod 14. Rokovacieho poriadku môže prihlásený do rozpravy hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej istej veci môže poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dva krát.
 3. Splnomocnenie na zastupovanie obce vo veci prípravy a zvolania zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov na Ing. Dušana Ďuriša, bytom Kaštieľska 203/14, Lednické Rovne
 4. Vykonať ekonomickú anylýzu v spol. Ledrov s r. o., spôsobom ako bolo predložené na rokovanie OZ  s tým, že bude dodržaný zákon o Verejnom obstarávaní.
 5. VZN č. 3/2016 Obce Lednické Rovne pre ZŠ Eduarda Schreibera a MŠ Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 6. VZN č. 4/2016 Obce Lednické Rovne o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 7. VZN č. 5/2016 Obce Lednické Rovne o podmienkach držania psov na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 8. VZN č. 6/2016 Obce Lednické Rovne o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 9. VZN č. 7/2016 Obce Lednické Rovne o zimnej údržbe ciest, komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v obci Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 10. VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 11. Zásady poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne, tak ako boli predložené na rokovanie OZ.
 12. Druhú zmenu rozpočtu obce Lednické Rovne na  r. 2016, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 13. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v spojení so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest  v znení neskorších predpisov, určuje plat starostu ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 bod 4 zákona č. 253/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, čo v podmienkach obce  je 2,17 násobok, zvýšeného o 49,32 % v zmysle § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z v znení neskorších predpisov, t.j. celkom 2.862,- Eur od 01.05.2016.
 14. Plat zástupcu starostu obce Lednické Rovne vo výške 50% z platu starostu, t. j. 1431,- €
 15. Na základe návrhu Zámennej zmluvy a Geometrického plánu č. 146/2015 zámenu nehnuteľností, ktorých je Obec Lednické Rovne výlučným vlastníkom, a ktoré sa nachádzajú v k. ú. Horenice, obec Lednické Rovne, okres Púchov:
  1. pozemok s parc. č. KN-C 199/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, zameraný GP č. 146/2015,
  2. novovytvorený pozemok s parc. č. KN-C 247/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2, zameraný GP č. 146/2015, 

Zámena bude realizovaná na základe zámennej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Lednické Rovne a Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť Lednické Rovne so sídlom Schreiberova 373/1, 020 61 Lednické Rovne, IČO:31 924 727, pričom Obec Lednické Rovne sa stane následne výlučným vlastníkom nasledujúcich nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Lednické Rovne, obec Lednické Rovne, okres Púchov, evidovaných na LV č. 1712:

 1. pozemok s parc. č. KN-E 2, druh pozemku: ostatné plochy o výmere 802 m2,
 2. pozemok s parc. č. KN-E 630, druh pozemku: orná pôda o výmere 1182 m2.
 1. Vykonať úpravu – opravu chybného zobrazenia hranice parcely KN C č. 525/8 (LV č. 1808) a opravu výmery parcely KN C č. 166/1 (LV č. 1) v k. ú. Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.
 2. Prenájom záhrad v časti Háj, par.č. 670/79 – 670/105, riešiť dlhodobými  nájomnými zmluvami pre nájomníkov, ktorí pozemky užívajú. Odpredaj nedoporučuje z dôvodu prístupu pre rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie. Cena nájmu podľa znaleckého posudku bude 0,125€ za 1m2 na rok  a úhrada dane z nehnuteľnosti.
 3. Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovňanskeho regiónu“, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ.

 

E. Neschvaľuje

 

 1. Vyhovieť žiadosti Jána Korbela, bytom Rovňanská 176/8, Led. Rovne zo dňa 02.03.2016 o odkúpenie pozemku parc. č. KNC 670/79  o výmere 64 m2 v časti Háj
 2. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka zaviazať spoločnosť Ledrov, aby  vyhlásila Verejnú obchodnú súťaž na kontrolu účtovných a daňových dokladov za roky 2010-2012 s finančným stropom 4.500,-€ s DPH.
 3. Návrh poslanca Mgr. Milana Hantáka  presunúť 10.200,-€  na opravu cestnej komunikácie Ulíc Májová a Súhradka.

 

F.  Ukladá

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Marcel, Hvezdoň

Zajtra má meniny Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:192
TÝŽDEŇ:2659
CELKOM:1782461

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.