Pozvánka

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

P O Z V Á N K A

 

Vážená pani poslankyňa, Vážený pán poslanec, Vážený pán kontrolór obce,

touto cestou Vás pozývam  na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 obce Lednické Rovne, ktoré sa uskutoční dňa  28. apríla 2016 / štvrtok/ 

o 16,00 hod. v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

s nasledovným programom :

 

  1./ Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 10.03.2016

  3./  Príspevky občanov

  4./  Návrh spôsobu vykonania previerky účtovníctva spol. Ledrov s r. o.

  5./  Pripomienkovanie / doplnenie Programu rozvoja bývania v obci Lednické Rovne

  6./  Návrh VZN č.3/2016 Obce Lednické Rovne, pre ZŠ Eduarda Schreibera a MŠ Lednické   

        Rovne

  7./  Návrh VZN č.4/2016 Obce Lednické Rovne, o parkovaní a státí vozidiel na miestnych  

        komunikáciach a ostatných verejných priestranstvách obce LR

  8./  Návrh VZN č.5/2016 Obce Lednické Rovne, o podmienkach držania psov na území LR

  9./  Návrh VZN č.6/2016 Obce Lednické Rovne, o dodržiavaní čistoty a poriadku na území  

        obce LR

10./  Návrh VZN č.7/2016 Obce Lednické Rovne, o zimnej údržbe ciest , komunikácii,  

        chodníkov a verejných priestranstiev v obci LR

11./  Návrh VZN č.8/2016 Obce Lednické Rovne, Štatút obecnej polície

12./  Návrh Zásad poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v obci Lednické Rovne

13./  Návrh druhej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, Rozpočtovým 

        opatrením  č. 2

14./  Návrh platu starostu obce

15./  Prerokovanie zmluvy o prenájme nebytových priestorov Slovenskej sporiteľni

16./  Prerokovanie žiadostí komisie ŽP, dopravy a výstavby

17./  Členstvo v „Združení obcí Lednicko-rovnianskeho regiónu“

18./  Rôzne

19./  Návrh a schválenie uznesenia

20./  Záver

 

 V Lednických Rovniach 20.4. 2016

 

                                                                                     Mgr. Marian Horečný                                                                                                                                                                     starosta obce

Aktuálne počasie

dnes, streda 26. 6. 2019
30 °C 18 °C
štvrtok 27. 6. 22/14 °C
piatok 28. 6. 21/12 °C
sobota 29. 6. 21/9 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30