Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č.17

 

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 28.11.2012 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné


B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Zdenek Capák, Mgr. Ivan Kasár


C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesení zo zasadnutí OZ dňa 14.11.2012.
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k čerpaniu rozpočtu obce a k návrhu
l. úpravy rozpočtu na r. 2012
3. Pripomienky poslancov a občanov obce


D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ, doplneného o bod „Rôzne“
2. Čerpanie programového rozpočtu k 30.6.2012 v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol predložený na rokovanie OZ
3. Monitorovaciu správu k čerpaniu programového rozpočtu
4. Návrh l. úpravy rozpočtu na r. 2012 v jeho príjmovej a výdavkovej časti, tak ako bol
predložený na rokovanie OZ
5. Dodatok č.1/2012 k Štatútu obce Lednické Rovne, ako bol predložený na rokovanie OZ
6. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce, tak ako boli predložené na
rokovanie OZ
7. Smernicu č. 3/2012 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce
Lednické Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ
8. Podľa ustanovenia čl. V. kúpnej zmluvy, uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl.
Občianskeho zákonníka a uznesenia OZ Lednické Rovne č. 35/2010-D/3, zo dňa 04.11.
2010, medzi predávajúcim : Ledrov spol. s r.o., Schreiberova č.369 a kupujúcim : Obec
Lednické Rovne, kúpu nasledovných budov a nimi zastavaných pozemkov, za celkovú
kúpnu cenu 10,- EUR do vlastníctva obce:
- stavbu č.s. 1, postavenú na parcele č. KN-C 420/2
- stavbu č.s. 191, postavenú na parcele č.KN-C 183/62
- stavbu č.s. 369, postavenú na parcele č. KN-C 8
- pozemok parc.č. KN-C 420/2, zastavaná plocha o výmere 398 m2
- pozemok parc.č. KN-C 183/62, zastavaná plocha o výmere 636 m2
- pozemok parc.č. KN-C 8, zastavaná plocha o výmere 2066 m2

9. Dodatok č. 1/ 2012 k Zásadám odmeňovania poslancov OZ a členov komisií, tak ako
bolo preložené na rokovanie OZ
10. Smernicu na prenájom školskej jedálne pri ZŠ Led.Rovne, tak ako bolo predložené na rokovanie OZ
11. Zámenu pozemku p. č. KN-C 199/2, zastavaná plocha o výmere 16m2, ktorá je zo zákona vlastníctvom obce a je na nej postavená kaplnka, za parcelu č. 630, o výmere 1926 m2, ktorej je vlastníkom Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lednické Rovne.
12. Zrušenie časti textu prijatého uznesenia OZ č. 14/2012 zo dňa 27.8.2012 v bode D/
ods. 2, písmeno c):
„Technické zhodnotenie ciest – nehnuteľného majetku v zastavanom území obce Lednické
Rovne – Námestie slobody – ulica Jilemnického (II/507) a Námestie slobody – Sklárska
(III/50744), v k. ú. Lednické Rovne, zrealizovanými stavebnými objektmi SO 101
Rekonštrukcia cesty II/507 a SO 102 Rekonštrukcia cesty II/50744 do vlastníctva
Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 36126624, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu
cenu vo výške 1,00 Euro (slovom: Jedno Euro)“
a text
„Celková kúpna cena je 220.001, 00 Euro, (slovom: Dvestodvadsaťtisícjedno Euro)“
sa nahrádza textom
„Celková kúpna cena je 220.000,00 Euro, (slovom: Dvestodvadsaťtisícj Euro)“

E. Odporúča

1. Pri prevode technického zhodnotenia ciest – nehnuteľného majetku v zastavanom území obce Lednické Rovne – Námestie slobody – ulica Jilemnického (II/507) a Námestie slobody – Sklárska (III/50744), v k.ú. Lednické Rovne, zrealizovanými stavebnými objektmi SO 101 Rekonštrukcia cesty II/507 a SO 102 Rekonštrukcia cesty II/50744 do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 36126624, postupovať v zmysle prijatých uznesení Obecného zastupiteľstva, v zmysle vydaného Územného rozhodnutia, Stavebného povolenia a Kolaudačného rozhodnutia na danú stavbu.


F. Ukladá

1.


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:33
TÝŽDEŇ:3013
CELKOM:1782815

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.