Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 14/2012

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 27.08.2012 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

1.Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov
teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek, Mgr. Ivan Kasár


C. Berie na vedomie


D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ .
2. Odpredaj následne uvedených pozemkov vo vlastníctve obce Lednické Rovne:

a) pozemok par.č. KN-C 1270, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5.900 m2, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. Lednické Rovne
b) – pozemok par.č. 1271/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.754 m2
– pozemok par.č. 1271/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.011 m2
– pozemok par.č. 1271/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.004 m2
– pozemok par.č. 1271/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 417 m2
– pozemok par.č. 1271/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8.267 m2
– pozemok par.č. 1280/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.554 m2

vytvorených geometrickým plánom č. 74/2012, zo dňa 30.07.2012 (Geodetická kancelária, Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov) a overeným Správou katastra Púchov (17.08.2012 č. 412/12), z parciel CKN: pozemok par.č. 1280/1, 1271/1, 420/1, 220/3, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č.1 pre k.ú. Lednické Rovne, parcely registra „C“,
do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, IČO: 36126624, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 220.000,00 Eur (slovom: Dvestodvadsaťtisíc Eur), za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami číslo II/507, III/50744 III/50745 vo vlastníctve nadobúdateľa v súlade s ust. §9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov.

c) Technické zhodnotenie ciest – nehnuteľného majetku v zastavanom území obce Lednické Rovne – Námestie slobody – ulica Jilemnického (II/507) a Námestie slobody – Sklárska (III/50744), v k.ú. Lednické Rovne, zrealizovanými stavebnými objektmi SO 101 Rekonštrukcia cesty II/507 a SO 102 Rekonštrukcia cesty II/50744 do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 36126624, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 Euro (slovom: Jedno Euro).
Celková kúpna cena je 220.001,00 Euro, (slovom: Dvestodvadsaťtisícjedno Euro).

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľovi, nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst.(8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bol zverejnený spôsobom tak, ako to ustanovuje zákon

 

Hlasovanie: všetci „za“

 

3. Projekt na dielo „Lednické Rovne – úprava verejných priestranstiev“.

Hlasovanie: všetci „za“

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 18. 10. 2021
zamračené 11 °C 6 °C
utorok 19. 10. zamračené 14/6 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 15/8 °C

Kalendár