Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 14/2012

 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 27.08.2012 o 15,00 hod. v kancelárii prednostu OcÚ Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

1.Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov
teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí
1. Členov návrhovej komisie v zložení : MVDr. Ján Havránek, Mgr. Ivan Kasár


C. Berie na vedomie


D. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ .
2. Odpredaj následne uvedených pozemkov vo vlastníctve obce Lednické Rovne:

a) pozemok par.č. KN-C 1270, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5.900 m2, zapísaných na LV č. 1 pre k.ú. Lednické Rovne
b) – pozemok par.č. 1271/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.754 m2
– pozemok par.č. 1271/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3.011 m2
– pozemok par.č. 1271/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.004 m2
– pozemok par.č. 1271/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 417 m2
– pozemok par.č. 1271/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8.267 m2
– pozemok par.č. 1280/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2.554 m2

vytvorených geometrickým plánom č. 74/2012, zo dňa 30.07.2012 (Geodetická kancelária, Ing. Štefan Jantoš, Štefánikova 817, Púchov) a overeným Správou katastra Púchov (17.08.2012 č. 412/12), z parciel CKN: pozemok par.č. 1280/1, 1271/1, 420/1, 220/3, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č.1 pre k.ú. Lednické Rovne, parcely registra „C“,
do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, IČO: 36126624, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 220.000,00 Eur (slovom: Dvestodvadsaťtisíc Eur), za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami číslo II/507, III/50744 III/50745 vo vlastníctve nadobúdateľa v súlade s ust. §9a ods.8 písm. b) zákona č. 138/1991Zb. v znení neskorších predpisov.

c) Technické zhodnotenie ciest – nehnuteľného majetku v zastavanom území obce Lednické Rovne – Námestie slobody – ulica Jilemnického (II/507) a Námestie slobody – Sklárska (III/50744), v k.ú. Lednické Rovne, zrealizovanými stavebnými objektmi SO 101 Rekonštrukcia cesty II/507 a SO 102 Rekonštrukcia cesty II/50744 do vlastníctva Trenčianskeho samosprávneho kraja, IČO: 36126624, v podiele 1/1, za dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1,00 Euro (slovom: Jedno Euro).
Celková kúpna cena je 220.001,00 Euro, (slovom: Dvestodvadsaťtisícjedno Euro).

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľovi, nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst.(8) písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bol zverejnený spôsobom tak, ako to ustanovuje zákon

 

Hlasovanie: všetci „za“

 

3. Projekt na dielo „Lednické Rovne – úprava verejných priestranstiev“.

Hlasovanie: všetci „za“

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
4 5
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
6
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
7
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
8 9
10
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
11 12 13
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
14
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
    Sklo
Lednické Rovne (Púchov)
15 16
17
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
18 19
    Plasty
Lednické Rovne (Púchov)
20
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
21
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
22 23
24
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
25 26 27
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
28
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
29 30
31
    Komunálny odpad
Háj, Na Kopánke, Medová, Májová, Súhradka, Športová, Sv. Anny, Sklárska, Rovňanská
1 2
    Použitý kuchynský olej     Plasty z rodinných domov
Lednické Rovne (Púchov)
3
    Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
Lednické Rovne (Púchov)
    Komunálny odpad
Majerská, Schreiberova, Jilemnického, Uhrovecká, Staré Dvory, Záhradná, Medňanská, Hlotka
    Papier
Lednické Rovne (Púchov)
4
    Komunálny odpad
Horenická Hôrka, Medné, Sokolská, Na Barinách, Družstevná, U duba, Javorová, Agátová
5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 28. 1. 2022
sneženie 2 °C 0 °C
sobota 29. 1. sneženie 1/-7 °C
nedeľa 30. 1. rain and snow 4/0 °C
pondelok 31. 1. slabé sneženie 0/-3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6