Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č. 13/2012

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 27.06.2012 o 15,00 hod. v zasadačke spoločnosti Ledrov s.r.o. Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Zdenek Capák

 

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ , konaného dňa 22.05.2012.

2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 obce Lednické Rovne.

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2011.

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ.

 

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2011.

3. Vysporiadanie schodku v sume 498 391,04 € , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z návratných zdrojov financovania 498 391,04 €.

4. Rozdelenie finančných prostriedkov na :

 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 709,41 EUR, ktorý pozostáva zo zostatkov na bežných účtoch obce k 31.12.2011

- a následne tento rezervný fond vo výške 1 709,41 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva , po schválení záverečného účtu za rok 2011, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2012.

5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do novej Rady školy Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach v zložení : Bc. Marián Horečný , Ing. Ján Vozárik, Jaroslav Savara a Vladimír Janovec.

6. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012.

7. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 622/6, zastavaná plocha o výmere 160 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne žiadateľovi Ing. Pavol Brnka, 020 61 Lednické Rovne, Na Kopánkach č. 257.

K predávanej parcele je prístup len z pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Cena odpredávanej plochy bude stanovená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, znaleckým posudkom , vypracovaným znalcom v odbore nehnuteľností. Celková cena za odpredávaný pozemok bude činiť čiastku stanovenú znalcom a nákladmi , spojenými s oceňovaním predávanej nehnuteľnosti.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľovi, nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst. (8) písm b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bude zverejnený na internetovej stránke obce tak, ako to ustanovuje zákon.

 

8. Opredaj časti pozemkov par. č. KN-C 327/4 , zastavaná plocha o výmere 2106 m2 a KN-C 327/7, zastavaná plocha o výmere 92 m2 , vo výmere , prislúchajúcej k ploche bytu žiadateľov Ján Fajt a manželka Helena , bytom Uhrovecká č. 35, 020 61 Lednické Rovne a Böhmová Margita , rod. Dubianska , SNP 365/76, Nová Dubnica. Cena odpredávanej plochy bude stanovená v cene, v akej bol pozemok odpredávaný spoluvlastníkom predmetných parciel a to 2,32 € za 1 m2 odpredávanej plochy.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľom , nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst . (8) písm b) zákona č . 138/1991 Zb . v platnom znení . Zámer predať pozemok bude zverejnený na internetovej stránke obce tak, ako to ustanovuje zákon.

9. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje uznanie náhradných pozemkov v časti nad Záhradkárskou osadou Prúdy ( za Jurčekom ) pre tých, v ROEP označených vlastníkov pozemkov , ktorých predchodcom boli pri výstavbe ZŠ Eduarda Schreibera ( cca v roku 1974 ) pridelené náhradné pozemky za podmienky , že ich nástupcovia súhlasia so zápisom pozemkov pod ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne v prospech obce Lednické Rovne.

10. Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne súhlasí so spoluprácou obce Lednické Rovne( Slovenská republika ) a obcou Provodov ( Česká republika ) v mikroprojekte , podanom obcou Provodov, v súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a v súlade s výzvou č. 8. na predkladanie žiadostí o finančný príspevok , ktorú vyhlásil vedúci partner projektu Region Bíle Karpaty. Spolupráca je požadovaná v oblasti športovej ,kultúrnej a spoločenskej . Uvedená spolupráca nevyžaduje zo strany obce Lednické Rovne vyčleniť

žiadne finančné prostriedky z rozpočtu obce na tento projekt.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár