Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 13/2012

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 27.06.2012 o 15,00 hod. v zasadačke spoločnosti Ledrov s.r.o. Lednické Rovne

__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

 

A. Konštatuje

 

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a Zdenek Capák

 

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ , konaného dňa 22.05.2012.

2. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2011 obce Lednické Rovne.

3. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2011.

4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície od posledného zasadnutia OZ.

 

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2011.

3. Vysporiadanie schodku v sume 498 391,04 € , zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z návratných zdrojov financovania 498 391,04 €.

4. Rozdelenie finančných prostriedkov na :

 

- tvorbu rezervného fondu vo výške 1 709,41 EUR, ktorý pozostáva zo zostatkov na bežných účtoch obce k 31.12.2011

- a následne tento rezervný fond vo výške 1 709,41 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva , po schválení záverečného účtu za rok 2011, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2012.

5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do novej Rady školy Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach v zložení : Bc. Marián Horečný , Ing. Ján Vozárik, Jaroslav Savara a Vladimír Janovec.

6. Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2012.

7. Odpredaj pozemku par. č. KN-C 622/6, zastavaná plocha o výmere 160 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne žiadateľovi Ing. Pavol Brnka, 020 61 Lednické Rovne, Na Kopánkach č. 257.

K predávanej parcele je prístup len z pozemkov vo vlastníctve žiadateľa. Cena odpredávanej plochy bude stanovená v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení, znaleckým posudkom , vypracovaným znalcom v odbore nehnuteľností. Celková cena za odpredávaný pozemok bude činiť čiastku stanovenú znalcom a nákladmi , spojenými s oceňovaním predávanej nehnuteľnosti.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľovi, nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst. (8) písm b) zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení. Zámer predať pozemok bude zverejnený na internetovej stránke obce tak, ako to ustanovuje zákon.

 

8. Opredaj časti pozemkov par. č. KN-C 327/4 , zastavaná plocha o výmere 2106 m2 a KN-C 327/7, zastavaná plocha o výmere 92 m2 , vo výmere , prislúchajúcej k ploche bytu žiadateľov Ján Fajt a manželka Helena , bytom Uhrovecká č. 35, 020 61 Lednické Rovne a Böhmová Margita , rod. Dubianska , SNP 365/76, Nová Dubnica. Cena odpredávanej plochy bude stanovená v cene, v akej bol pozemok odpredávaný spoluvlastníkom predmetných parciel a to 2,32 € za 1 m2 odpredávanej plochy.

Prevod majetku bude prevedený priamym predajom žiadateľom , nakoľko je splnené ustanovenie § 9a odst . (8) písm b) zákona č . 138/1991 Zb . v platnom znení . Zámer predať pozemok bude zverejnený na internetovej stránke obce tak, ako to ustanovuje zákon.

9. Obecné zastupiteľstvo Lednické Rovne schvaľuje uznanie náhradných pozemkov v časti nad Záhradkárskou osadou Prúdy ( za Jurčekom ) pre tých, v ROEP označených vlastníkov pozemkov , ktorých predchodcom boli pri výstavbe ZŠ Eduarda Schreibera ( cca v roku 1974 ) pridelené náhradné pozemky za podmienky , že ich nástupcovia súhlasia so zápisom pozemkov pod ZŠ Eduarda Schreibera Lednické Rovne v prospech obce Lednické Rovne.

10. Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne súhlasí so spoluprácou obce Lednické Rovne( Slovenská republika ) a obcou Provodov ( Česká republika ) v mikroprojekte , podanom obcou Provodov, v súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a v súlade s výzvou č. 8. na predkladanie žiadostí o finančný príspevok , ktorú vyhlásil vedúci partner projektu Region Bíle Karpaty. Spolupráca je požadovaná v oblasti športovej ,kultúrnej a spoločenskej . Uvedená spolupráca nevyžaduje zo strany obce Lednické Rovne vyčleniť

žiadne finančné prostriedky z rozpočtu obce na tento projekt.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ľuboš Savara

starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:166
TÝŽDEŇ:3170
CELKOM:1802511

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.