Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č.3/2007

 

UZNESENIE č.3/2007

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26. 02. 2007 o 15,30hod. v kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Jaroslav Savara a Ing. Dušan Ďuriš
2. Poslanca Bc. Mariána Horečného za dlhodobo plne uvoľneného poslanca pre výkon verejnej funkcie.

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného riadneho zasadnutia OZ
2. Stanovisko obecnej kontrolórky Ing. Boškovej o prevedenej kontrole v ZŠ Eduarda Schreibera v zmysle uznesenia OZ č. 27/2006-E/2

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Zloženie komisií, ako poradných orgánov OZ tak, ako boli navrhnuté predsedami komisií:

Finančno-majetkovo-likvidačná komisia:
Predseda: Marián Kamenický
Členovia: Ing. Ivan Salay, Jaroslav Savara, Jana Karasová, Ing. Mária Bošková

Sociálno- zdravotná komisia:
Predseda: Adela Vráblová
Členovia. Marián Kamenický, Anna Rodová, Marianna Miniariková, Helena Fajtová, Mária Zemanová, Kamila Karasová, Bc. Eva Ježová, Mária Šlesarová

Komisia verejného poriadku:
Predseda: Bc. Marián Horečný
Členovia: Marián Mauer, Ing. Ján Vozárik, Katarína Dejová, JUDr. Ľubor Chutko, Vladimír Janovec

Komisia stavebná a ŽP:
Predseda: Karol Backo, Ing. Dušan Ďuriš, Mgr. Ivan Kasár, Bc. Marián Horečný, Ing. Dušan Šudík, Ing. Margita Kopačková, MVDr. Ján Havránek


Komisia pre školstvo, kultúru a šport:
Predseda: Mr. Ivan Kasár
Členovia: Bc. Marián Horečný, Karol Backo, Ing. Ján Vozárik, Eva Kucejová, Anna Zbínová, Mgr. Ľuba Potočná

Bytová komisia:
Predseda: Jaroslav Savara
Členovia: Ing. Dušan Ďuriš, Marián Mauer, Adela Vráblová, Zita Šlesarová, Katarína Dejová, Viera Turzová

Komisia pre občianske záležitosti:
Predseda: Zita Šlesarová
Členovia: Anna Rodová, Jana Kamenická, Viera Čižmárová, Viera Schwambergerová

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Bc. Marián Horečný
Členovia: Ing. Ivan Salay, Ing. Ján Vozárik, Adela Vráblová, Karol Backo

3. Nový „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská“ a nový cenník služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
4. pridelenie bytu č. 48/9 na ul. Uhrovecká v Lednických Rovniach p. Mariánovi Rácovi, nar. 22.03.1980, bývajúcemu v predmetnom byte, za podmienky že sa v zmluve o nájme bytu zaviaže splatiť dlh, ktorý zanechala predchádzajúca nájomníčka neb. Františka Rácová vo výške 21.299,- Sk v zmysle dohodnutého splátkového kalendára
5. Udelenie finančnej odmeny dobrovoľným darcom krvi tak a za takých podmienok ,ako boli odmeny udelené aj v roku 2006.
6. „Dodatok č. 1 k Štatútu obce Lednické Rovne“ a zmenu „Organizačnej štruktúry Obecného úradu Lednické Rovne“ v znení, ako bol predložený na rokovanie OZ.
7. Náhradu za zriadenie vecného bremena, uloženia a prevádzkovania verejnej kanalizácie v komunikácii par. č. KN 1253/1 (cesta na Štrkopiesky) v k.ú. Lednické Rovne, ktorá je vo vlastníctve p. Štefana Bernaťáka, bytom Háj č. 362 Lednické Rovne, odpredajom nehnuteľností, pozemkov par. č. KN 1287/4, vodný tok o výmere 113m2 a par. č. KN 1287/3, vodný tok o výmere 179m2 v k.ú. Ledmické Rovne v cene 1,-Sk/m2
8. Odpredaj nehnuteľností- pozemkov par. č. KN 1287/4, vodný tok o výmere 113 m2 a par. č. KN 1287/6, vodný tok o výmere 179m2 vyčlenených GP č. 103/2003 v k.ú. Lednické Rovne v cene 1,-Sk/m2 manželom Vladimírovi Ondráškovi a Eve rod. Bernaťákovej, obaja bytom Lednické Rovne, ul. Športovcov č. 432 v zmysle uznesení OR a OZ č. 20/1994 a vzájomnej dohody zo dňa 21. 9. 2006. Návrh na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra Púchov podajú a poplatky s tým spojené uhradia kupujúci.
9. Plat zástupcu starostu obce v zmysle ustanovenia § 13a odst. 7 s použitím § 10 odst. 3 písm. b) Štatútu obce Lednické Rovne, vo výške 45% mesačného platu starostu obce.
10. Okruh úkonov a činností zástupcu starostu obce v rozsahu uzn. OZ č. 4/2003- D/2 zo dňa 22. 05. 2006 a § 13b odst. 1) Štatútu obce.E. Ruší

1. Uznesenie č. 1/2006- E/2 zo dňa 28. 12. 2006- odmena zástupcu starostu obce
F. Ukladá

1. Prerokovať pripomienky poslancov a občanov vznesené na tomto rokovaní na ktoré nebolo odpovedané, a na tieto odpovedať písomne, alebo na najbližšom zasadnutí OZ.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:200
TÝŽDEŇ:2208
CELKOM:1833208

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.