Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

UZNESENIE č.3/2007

 

UZNESENIE č.3/2007

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26. 02. 2007 o 15,30hod. v kultúrnom zariadení RONA, a.s. Lednické Rovne

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov, teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Jaroslav Savara a Ing. Dušan Ďuriš
2. Poslanca Bc. Mariána Horečného za dlhodobo plne uvoľneného poslanca pre výkon verejnej funkcie.

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti obecného úradu od posledného riadneho zasadnutia OZ
2. Stanovisko obecnej kontrolórky Ing. Boškovej o prevedenej kontrole v ZŠ Eduarda Schreibera v zmysle uznesenia OZ č. 27/2006-E/2

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Zloženie komisií, ako poradných orgánov OZ tak, ako boli navrhnuté predsedami komisií:

Finančno-majetkovo-likvidačná komisia:
Predseda: Marián Kamenický
Členovia: Ing. Ivan Salay, Jaroslav Savara, Jana Karasová, Ing. Mária Bošková

Sociálno- zdravotná komisia:
Predseda: Adela Vráblová
Členovia. Marián Kamenický, Anna Rodová, Marianna Miniariková, Helena Fajtová, Mária Zemanová, Kamila Karasová, Bc. Eva Ježová, Mária Šlesarová

Komisia verejného poriadku:
Predseda: Bc. Marián Horečný
Členovia: Marián Mauer, Ing. Ján Vozárik, Katarína Dejová, JUDr. Ľubor Chutko, Vladimír Janovec

Komisia stavebná a ŽP:
Predseda: Karol Backo, Ing. Dušan Ďuriš, Mgr. Ivan Kasár, Bc. Marián Horečný, Ing. Dušan Šudík, Ing. Margita Kopačková, MVDr. Ján Havránek


Komisia pre školstvo, kultúru a šport:
Predseda: Mr. Ivan Kasár
Členovia: Bc. Marián Horečný, Karol Backo, Ing. Ján Vozárik, Eva Kucejová, Anna Zbínová, Mgr. Ľuba Potočná

Bytová komisia:
Predseda: Jaroslav Savara
Členovia: Ing. Dušan Ďuriš, Marián Mauer, Adela Vráblová, Zita Šlesarová, Katarína Dejová, Viera Turzová

Komisia pre občianske záležitosti:
Predseda: Zita Šlesarová
Členovia: Anna Rodová, Jana Kamenická, Viera Čižmárová, Viera Schwambergerová

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Bc. Marián Horečný
Členovia: Ing. Ivan Salay, Ing. Ján Vozárik, Adela Vráblová, Karol Backo

3. Nový „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská“ a nový cenník služieb a poplatkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 k Prevádzkovému poriadku pre pohrebiská tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
4. pridelenie bytu č. 48/9 na ul. Uhrovecká v Lednických Rovniach p. Mariánovi Rácovi, nar. 22.03.1980, bývajúcemu v predmetnom byte, za podmienky že sa v zmluve o nájme bytu zaviaže splatiť dlh, ktorý zanechala predchádzajúca nájomníčka neb. Františka Rácová vo výške 21.299,- Sk v zmysle dohodnutého splátkového kalendára
5. Udelenie finančnej odmeny dobrovoľným darcom krvi tak a za takých podmienok ,ako boli odmeny udelené aj v roku 2006.
6. „Dodatok č. 1 k Štatútu obce Lednické Rovne“ a zmenu „Organizačnej štruktúry Obecného úradu Lednické Rovne“ v znení, ako bol predložený na rokovanie OZ.
7. Náhradu za zriadenie vecného bremena, uloženia a prevádzkovania verejnej kanalizácie v komunikácii par. č. KN 1253/1 (cesta na Štrkopiesky) v k.ú. Lednické Rovne, ktorá je vo vlastníctve p. Štefana Bernaťáka, bytom Háj č. 362 Lednické Rovne, odpredajom nehnuteľností, pozemkov par. č. KN 1287/4, vodný tok o výmere 113m2 a par. č. KN 1287/3, vodný tok o výmere 179m2 v k.ú. Ledmické Rovne v cene 1,-Sk/m2
8. Odpredaj nehnuteľností- pozemkov par. č. KN 1287/4, vodný tok o výmere 113 m2 a par. č. KN 1287/6, vodný tok o výmere 179m2 vyčlenených GP č. 103/2003 v k.ú. Lednické Rovne v cene 1,-Sk/m2 manželom Vladimírovi Ondráškovi a Eve rod. Bernaťákovej, obaja bytom Lednické Rovne, ul. Športovcov č. 432 v zmysle uznesení OR a OZ č. 20/1994 a vzájomnej dohody zo dňa 21. 9. 2006. Návrh na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra Púchov podajú a poplatky s tým spojené uhradia kupujúci.
9. Plat zástupcu starostu obce v zmysle ustanovenia § 13a odst. 7 s použitím § 10 odst. 3 písm. b) Štatútu obce Lednické Rovne, vo výške 45% mesačného platu starostu obce.
10. Okruh úkonov a činností zástupcu starostu obce v rozsahu uzn. OZ č. 4/2003- D/2 zo dňa 22. 05. 2006 a § 13b odst. 1) Štatútu obce.E. Ruší

1. Uznesenie č. 1/2006- E/2 zo dňa 28. 12. 2006- odmena zástupcu starostu obce
F. Ukladá

1. Prerokovať pripomienky poslancov a občanov vznesené na tomto rokovaní na ktoré nebolo odpovedané, a na tieto odpovedať písomne, alebo na najbližšom zasadnutí OZ.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, utorok 19. 10. 2021
zamračené 13 °C 5 °C
streda 20. 10. zamračené 16/7 °C
štvrtok 21. 10. slabý dážď 13/8 °C
piatok 22. 10. slabý dážď 10/5 °C

Kalendár