Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 26.02.2015  o 17,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

 

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 29.01.2015

  3./  Návrh a schválenie zmlúv Obec Lednické Rovne - Ledrov spol. s  r. o.

  4./  Rôzne

  5./  Návrh a schválenie uznesenia

  6./  Záver

 

 

 

Rokovanie

 

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil Bc. Juraja Mašlaňa pre pracovnú zaneprázdnenosť a  konštatoval, že z celkového počtu 11 poslancov je prítomných 10 poslancov, a teda rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú, za overovateľov zápisnice určil poslancov Mgr. Martina Mišíka a Ing. Gabrielu Brezániovú,  a do návrhovej komisie doporučil  schváliť p. Milana Cinku a p. Petra Gregušku.

 

Hlasovanie: „všetci za“

 

Ďalej uviedol, že materiály, ktoré boli doručené poslancom  pred zasadnutím OZ môžu na dnešnom zasadnutí prerokovať a v budúcom týždni sa opäť stretnúť a prijať uznesenie. Poslanci súhlasili s prerokovaní a prijatím uznesenia na dnešnom zasadnutí.

Následne oboznámil prítomných s programom rokovania OZ, ktorý navrhol doplniť za bodom 3./ o bod „Návrh prvej úpravy rozpočtu obce na rok 2015“ a v ostatných bodoch pokračovať podľa programu  a dal o svojich návrhoch hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 2./

 

            Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 29.01.2015 previedol Bc. Jozef Hollan. Konštatoval, že všetky uznesenia sa plnia, sú splnené, alebo sa priebežne plnia. K prevedenej kontrole neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky.

 

 

K bodu 3./

 

            Starosta obce predložil na rokovanie návrhy zmlúv so spoločnosťou Ledrov s  r. o.,  vysvetlil, že sa jedná o objekty vo vlastníctve obce a každú zmluvu prerokujeme osobitne.

 

Nájomná zmluva medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, s r.o. Led.Rovne na Dom služieb:

 Starosta obce vysvetlil zmeny oproti minulému roku, kde navrhujú neodvádzať finančné prostriedky z nájmu do rozpočtu obce, ale postupne ich investovať  do týchto priestorov a prispieť na rekonštrukciu aj z rozpočtu obce. Ďalej upozornil na zmenu čl. VII. bod 5./ na prednostné právo nájomcu na prenájom uvedených  priestorov po uplynutí doby nájmu a hranicu 100,-€ pre spoločnosť Ledrov na bežné opravy. Vyzval Ing. Michálka, konateľa spoločnosti, aby doplnil informácie.

 

Ing. Emil Michálek – vysvetlil, ako postupovali pri tvorbe cien za nájom. Cenu tvorí 1/3 nájom a 2/3 náklady na energie. Do budúcna je potrebné prehodnotiť aj zmenu ceny nájmu, rekonštrukciu kotolne, výmenu okien a dverí. Zatiaľ väčšina finančných prostriedkov ide na energie. Ak by dokázali ušetriť na energiách, suma na opravy by bola vyššia. Rovnako by chceli postupovať aj pri prenájme budovy zdravotného strediska a budovy Ledrovu.  

 

Starosta obce – uviedol, že navrhuje ešte doplniť čl. VI. o bod 9./ „Nájomca   preberá  na  seba  všetky  povinnosti  prenajímateľa, ako  vlastníka  objektu, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych  predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (revízne správy, školenia, a pod.)“  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – oslovil p. Michálka, aby oboznámil občanov, aký dlh má spoločnosť Ledrov.

 

Ing. Emil Michálek – momentálne nie je možné presne vyčísliť dlh, pretože prebieha proces reštrukturalizácie a všetci veritelia majú mesiac na to, aby sa prihlásili. Ďalší mesiac má správca reštrukturalizácie na to, aby vyhodnotil všetky požiadavky. Hrubý dlh sa odhaduje na 200 tis.€.

 

Mgr. Milan Hanták – v januári obdržal od spoločnosti Ledrov dokumenty, z ktorých vyplýva, že dlh spoločnosti Ledrov je cca 2 mil. €, a teraz navrhujete, aby poslanci schválili nájomnú zmluvu spoločnosti, ktorá vykazuje dlh. Nájom, ktorý zaplatia podnikatelia, chcete investovať do rekonštrukcie priestorov, takže obec nebude mať z nájmu ani cent. S takouto zmluvou nemôže súhlasiť.

 

Starosta obce – budovu dávame do prenájmu, nepredávame. Keďže sa snažíme spoločnosť zachrániť, hľadáme možnosti ako pomôcť, preto navrhujeme takéto riešenie. O záchranu sa snažíme preto, lebo spoločnosť Ledrov má v majetku skládku v hodnote 2,5 mil. €, o ktorú obec nechce prísť. Ak skládka naplní plánované zisky, asanuje sa tým aj dlh Ledrovu.  Požiadal Mgr. Hantáka o konkrétny návrh.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby spol. Ledrov platila nájom obci vo výške 20 tis.€/ročne v štvrťročných splátkach.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval vysvetliť občanom bod 2/ v čl. V. zmluvy, kto bude odsúhlasovať výkaz – výmer,  a presne naformulovať znenie do zmluvy. Navrhuje, aby to odsúhlasovalo obecné zastupiteľstvo.

 

p. Štefan Ďurko – nesúhlasí, pretože v prípade havarijnej situácie by muselo byť zvolávané OZ a haváriu je nutné riešiť okamžite.

 

Starosta obce – prečítal znenie čl. V. bod 2./ a navrhol doplniť o vetu: „Odsúhlasenie  výkazu – výmer vykoná obecné zastupiteľstvo.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko)         

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – bol by rád, keby odsúhlasenie vykonal starosta obce na návrh stavebnej komisie

 

Starosta obce – prečítal znenie čl. V. bod 2./ a navrhol doplniť o vetu: „Odsúhlasenie  výkazu – výmer vykoná starosta obce na návrh stavebnej komisie“.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslancov (p.Cinko)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu doplniť do čl. VI. bod 9./ „Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa, ako vlastníka objektu, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (revízne správy, školenia a pod.)“.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. VI. bod 3./ doplniť vetu: „ O tom, komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje obecné zastupiteľstvo“.

 

Ing. Emil Michálek – upozornil, že nie je vhodné, aby uvoľnené priestory boli dlhší čas bez nájomcu. Je potrebné to riešiť v čo najkratšom čase, aby sme neprichádzali o nájom.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Hantáka, aby sa v čl. VI.  bod 3./ doplnila veta:  „O tom, komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje obecné zastupiteľstvo“.

  

Hlasovanie:     „ za“               -    6 poslancov          

                        „ proti“          -    2 poslanci (Mgr. Mišík, Ing.Backo)

                        „ zdržal sa“    -    2 poslanci (p.Chudada, p. Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – pred  hlasovaním o zmluve chce upozorniť kolegov poslancov, že podľa jeho názoru, je táto nájomná zmluva nevýhodná, a teda v neprospech občanov obce Led.Rovne, pretože obec nebude mať príjem z nájmu za túto budovu celý rok.

Odpovedal starosta obce – príjem z nájmu obec nebude mať, ale všetky finančné prostriedky z nájmu  budú použité na opravu a údržbu tejto budovy.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta dal hlasovať o návrhu Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. na stavbu so súpisným č. 1 – dom služieb, tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Nájomná zmluva medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, s r.o. Led.Rovne na Zdravotné stredisko:

Starosta obce – uviedol, že návrh nájomnej zmluvy je obdobný, ako u prvej budovy. Informoval, že zdravotné stredisko bolo v týchto dňoch vykradnuté, priestory sú nedostatočne  zabezpečené a vyzval poslancov k rozprave.

 

Mgr. Milan Hanták -  požiadal, aby bola prečítaná zmluva, aké bude nájomné, kto ho bude hradiť, a akou formou, aby boli občania informovaní.   

 

Starosta obce – prečítal bod 1, článku V.  a doplnil, že budeme investovať do svojho majetku a chceme ho zveľaďovať. Požiadal o doplnenie Ing. Michálka, konateľa spol. Ledrov.

 

Ing. Emil Michálek – uviedol, že zdravotné stredisko má dve podlažia. Na prízemí sú lekári a na prvom poschodí podnikatelia. Vysvetlil tvorbu cien nájomného pre lekárov. Priestory na podnikanie majú inú sadzbu, ako priestory určené na lekársku starostlivosť. Celková výška nájmu, ktorá sa za mesiac vyberie je cca 890,-€ od všetkých nájomcov a mesačné náklady  predstavujú cca 2300,-€. Rozdiel doposiaľ platila spoločnosť Ledrov. Nájmy rešpektujú preto, aby obec neprišla o lekárov. Obci by chceli zaplatiť nájom vo forme investícií vo výške cca 3.500,-€.

Doplnil starosta obce, že okrem platieb za energie musí objekt mať revízne správy  na požiarnu bezpečnosť, hromozvod, plus bežné opravy.  Získať financie z eurofondov na podnikateľské priestory je problém, pretože nie sú vyhlásené súťaže – programy. Na niektorom ďalšom zasadnutí OZ budeme určite riešiť zvýšenie nájmu v zdravotnom  stredisku.  

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje výšku nájmu za zdravotné stredisko 20 tis.€/ročne.  

Starosta obce dal o uvedenom návrhu hlasovať.  

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. V. bod 2./ doplniť  vetu: „Odsúhlasenie  výkazu – výmer vykoná obecné zastupiteľstvo.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. V. bod 2./ doplniť vetu: „Odsúhlasenie  výkazu – výmer  vykoná starosta obce na návrh stavebnej komisie“.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. VI. bod 3./ doplniť  vetu: „ O tom, komu budú uvoľnené priestory prenajaté rozhoduje obecné zastupiteľstvo“.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    6 poslancov          

                        „ proti“          -    2 poslanci (Mgr. Mišík, Ing.Backo)

                        „ zdržal sa“    -    2 poslanci (p.Chudada, p. Ďurko)

Návrh bol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. VII. bod 6./ doplniť vetu: „Nájomca je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potrebu opráv, ktoré je povinný vykonať na vlastné náklady .

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. VIII. bod 4./ doplniť, že zmluva nebola uzatvorená slobodne.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslanec

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o svojom návrhu doplniť do čl. VI. bod 9./ „Nájomca preberá na seba všetky povinnosti prenajímateľa, ako vlastníka objektu, vyplývajúce z platných všeobecne záväzných predpisov na úseku požiarnej ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (revízne správy, školenia a pod.)“.

 

Hlasovanie: „všetci za“   Návrh bol schválený.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta obce dal hlasovať o návrhu Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. na stavbu so súpisným č. 191 – Zdravotné stredisko , tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Nájomná zmluva medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, s r.o. Led.Rovne na budovu spoločnosti Ledrov, s r.o., č.s. 369.

Starosta obce informoval, že spoločnosť Ledrov využíva z celkovej plochy 85,9 m2 z čoho vyplýva, že by mali ročne zaplatiť 944,90 € za nájom. Opäť navrhujeme, aby túto sumu spol. Ledrov investovala do opráv a údržby budovy. Ostatné priestory využívajú napr. hasiči, ako garáže a jednu kanceláriu, obec využíva zasadačku. Priestory sú vykurované starým kotlom, vznikajú veľké úniky tepla, je nutné riešiť aj zatekanie, opravu rín, a pod. Od hasičov nájom požadovať nebudeme, ale za prenájom zasadačky plánujeme vyrubiť poplatok. 

Informáciu doplnil Ing. Michálek – rešpektujú výšku nájmu a navrhnuté zmluvy.

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – obec poskytuje priestory do nájmu, a ešte bude za to platiť nájom. Táto zmluva porušuje zákony SR.

Doplnil starosta, takáto zmluva bola uzatvorená aj v minulom roku. Zmena je iba v tom, že nájom bude investovaný do opráv budovy. Stav je zlý v priebehu roka by sme ho chceli začať riešiť.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje o tejto zmluve nehlasovať, pretože poškodzuje záujmy obce.

Starosta dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    8 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (p.Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Ing. Gabriela Brezániová – navrhuje preklopiť zmeny, tak ako v predchádzajúcich zmluvách.

Starosta prečítal návrhy zmien – čl. V. bod 2./ a čl. VI. bod 9./  doplniť aj do tejto prejednávanej zmluvy a dal o uvedenom návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o zmluve o nájme priestorov medzi obcou Lednické Rovne a spol. Ledrov, s r.o. na budovu č.s. 369:

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

Zmluva o správe cintorínov uzatvorená medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov, s r.o. Led.Rovne:

Starosta obce uviedol, že v zmluve je navrhovaná zmena výšky sumy za správu štyroch cintorínov. Pôvodná cena bola 12 tis.€ bez DPH a teraz navrhujeme cenu 15 tis.€ s DPH. V cene je zahrnutá mzda na jedného pracovníka s odvodmi, poplatky za vodu, opravy kosačiek, PHM, oprava a údržba budov (dvoch domov smútku), oplotenia a pod. Otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – v  zmluve  sa  uvádza,  že  za  správu  cintorínov  bude obec platiť ročne

15 tis.€. Táto zmluva je podľa jeho názoru nevýhodná, preto navrhuje znížiť uvedenú čiastu na sumu 6 tis.€.

 

Informáciu doplnil starosta obce, správa cintorínov zahŕňa aj evidenciu hrobových miest, správu poplatkov, ďalšiu osobu, ktorá zabezpečí priebeh pohrebu, cintoríny je potrebné udržovať,  v lete kosiť, v zime odhŕňať sneh, činnosti sú uvedené v zmluve. Ledrov nabehol na cestu reštrukturalizácie, takže musíme brať do úvahy aj tento fakt, preto hľadáme riešenia, ako Ledrovu pomôcť.

 

Ing. Emil Michálek – vysvetlil, že suma, ktorá je uvedená v zmluve vychádza z reálnych nákladov, ako  náklady na mzdu asi 1/3 ženy v kancelárii, spotreba materiálu – šróby, kľučky, nátery, kosenie - teda kosačky, kosiace hlavy, náhradné diely, benzín, oprava plotov, údržba chodníkov, upratovanie a udržovanie domu smútku, služba počas pohrebu, osvetlenie, voda. Takže suma 15 tis. € bola investovaná do správy cintorínov, vychádzali sme z faktúr. Prevzal spoločnosť so záväzkami a snaží sa vyriešiť ich.      

 

Mgr. Milan Hanták – 15 tis.€ je poškodzujúca suma pre obec. Prečo obec neurobila výberové konanie, keď sa nikto neprihlási, nech to robí Ledrov. Podľa jeho názoru 15 tis.€ je veľa.

 

Starosta obce odpovedal v tom zmysle, že vo všeobecnosti takéto služby fungujú podobným spôsobom, v Púchove napr. majú na uvedené práce Technické služby, a keďže obec vlastní spoločnosť, nevidí dôvod vyhlasovať súťaž,  a  dal o návrhu Mgr. Hantáka – „znížiť sumu z 15 tis.€ na sumu 6 tis.€ za správu cintorínov“ hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslanec

Návrh nebol schválený.

 

Mgr. Milan Hanták – navrhuje v čl. VII. bod 3./ zmeniť, že spoločnosť Ledrov bude odvádzať poplatky za hrobové miesta mesačne.

 

Ing. Emil Michálek – poplatky vyberajú podľa cenníka. Poplatok za hrobové miesto je 8,30€ na 10 rokov. 

Doplnil starosta, že keďže sa poplatky za hrobové miesta  platia na 10 rokov niekedy  sa za mesiac  nevyberie nič a dal o návrhu hlasovať.   

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslanec

Návrh nebol schválený.

Mgr. Milan Hanták – navrhuje, aby sa o tejto zmluve vôbec nehlasovalo.

 

Starosta obce dal o návrhu hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslanec

Návrh nebol schválený.

 

Starosta obce dal hlasovať o zmluve o správe cintorínov medzi obcou Lednické Rovne a spoločnosťou Ledrov:

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./

 

Starosta obce uviedol, že v súvislosti so schválením zmlúv musíme pristúpiť aj k prvej zmene rozpočtu obce, pretože financie za nájom budov  boli zahrnuté  v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu a prečítal poslancom a občanom „Rozpočtové opatrenie č. 1“ (viď príloha) a dal o presune finančných prostriedkov v bode 1a)  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Ďalej prečítal „Rozpočtové opatrenie č. 1“ bod 1b) a otvoril rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – obec platí právne služby JUDr. Bušfy mesačne 240,-€ a teraz budeme schvaľovať právnu službu 11 tis.€ ročne. Navrhuje aby týchto 11 tis.€ bolo presunutých na opatrovateľskú službu.

Starosta obce – vysvetlil, že JUDr. Bušfy platíme paušálne za právne služby v sporoch, v ktorých nás zastupovala na súde, a niektoré už vyhrala,  a 11 tis.€ sú financie určené na mzdové prostriedky právnika obce, ktorý je dlhodobo PN, a tieto financie chceme použiť na právne služby, ako napr. vysporiadanie pozemkov pod ZŠ, pod miestne komunikácie a chodníky  a pod., teda právne úkony, ktoré nám zabezpečoval právnik obce.  

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu Mgr. Milana Hantáka – presunúť uvedenú finančnú   čiastku 11 tis.€ na opatrovateľskú službu:   

 

Hlasovanie:     „ za“               -    1 poslanec (Mgr.Hanták) 

                        „ proti“          -    9 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    0 poslanec

Návrh nebol schválený.

 

p. Milan Cinko – podľa jeho názoru je dobré, ak obec zastupuje v spore s firmou Megawaste iný právnik, nie právnik spoločnosti Megawaste.

Starosta obce dal o svojom návrhu - „Rozpočtové opatrenie č. 1“ bod 1b)  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce predložil na prerokovanie návrh na prevod pozemkov pod prístupové cesty ku Kultúrnemu domu a k Požiarnej zbrojnici v Horenickej Hôrke. Chceme požiadať SPF o prepis uvedených pozemkov, a preto musíme prijať uznesenie OZ. Problematika bola prerokovaná aj v Stavebnej komisii.  Ak poslanci nesúhlasia môžeme uvedený návrh prejednať aj v ďalšom zasadnutí OZ.

Starosta obce vyzval poslancov k rozprave.

 

Mgr. Milan Hanták – požadoval vysvetliť, kto dal súhlas, aby Ing. Jantoš vypracoval geometrický plán, či bolo výberové konanie.  

 

Ing. Margita Kopačková – od SPF máme termín, dokedy môžeme predložiť uznesenie OZ, aby sme si usporiadali pozemky. Geometrický plán robil Ing. Jantoš ešte v roku 2008. Keďže prebehla ROEP-ka požiadali sme o aktualizáciu údajov z katastra nehnuteľností. Súčasný stav je taký, že pozemky po bývalom JRD Hôrka spravuje SPF a obec má právo si tieto pozemky usporiadať. Je možné, že uvedený prevod bude bezplatný. Budovy prešli do vlastníctva obce  delimitačným protokolom, prístupové cesty si musíme vysporiadať. 

Doplnil starosta obce, že sa snažíme získať majetok do vlastníctva obce, a výberové konanie na výber geodeta nie je podmienkou.

 

p.Milan Cinko – čo z toho vyplýva pre obec.

Odpovedal starosta obce – jedná sa o prevod všetkých pozemkov pod budovami a prístupovými cestami  do majetku obce bezplatne od SPF.

 

Mgr. Milan Hanták – v roku 2008 vypracoval Ing. Jantoš GP, ktorý obec Led.Rovne preplatila, v roku 2015 opäť Ing.Jantoš vypracoval GP, ktorý znova obec Led.Rovne preplatila.

Doplnila ing. Kopačková – GP v roku 2008 bol využitý na zápis stavieb do listu vlastníctva obce, takže bol využitý na zápis stavieb KD a Pož. zbrojnice, ktoré má obec vo vlastníctve.

 

p. Milan Chudada – tieto cesty sú dlhodobo využívané ako prístupové cesty k uvedeným stavbám, nechápe prečo p. Hanták vystupuje proti legalizácii týchto prístupových komunikácií. Obec chce legalizovať niečo, čo existuje už niekoľko desiatok rokov.

 

Mgr. Milan Hanták – nesnaží sa nič zastaviť, súhlasil s týmto všetkým, iba si chce ozrejmiť, ako sú využívané fin. prostriedky obce, a či sú využívané zákonným spôsobom. Chce vedieť cenu, aká bola zaplatená Ing.Jantošovi za vypracovanie GP.

 

Ing. Margita Kopačková – za GP bolo vyplatené 340,-€, každý geodet si účtuje podľa počtu  parciel a podľa vyhlášky.

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne dotazy ani pripomienky,   starosta obce  prečítal návrh uznesenia a dal o návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    0 poslancov

                        „ zdržal sa“    -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce uviedol, že uznesením OZ č.3/2015 bola schválená kúpa nehnuteľností od RONA, a.s. Led.Rovne – odkúpenie MŠ spolu s pozemkami. Všetky podmienky sú dohodnuté, ale  zistili sme, že pôvodná suma bola uvedená bez DPH, čo znamená, že celková suma by bola navýšená o čiastku 1.918,-€ a celková hodnota uvedených budov a pozemkov by činila 92.718,-€.

Starosta obce vyzval poslancov, aby sa k uvedenému bodu rokovania vyjadrili.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli  k predloženému návrhu  žiadne dotazy ani pripomienky,   starosta obce  dal o návrhu hlasovať: 

 

Hlasovanie: „všetci za“.   Návrh bol schválený.

 

Starosta obce navrhol poslancom OZ, že z dôvodu šetrenia fin. prostriedkov navrhuje, aby všetky prejednávané materiály boli poslancom doručované e-mailovou poštou. Požiadal ich, aby svoj súhlas vyjadrili podpísaním predloženého návrhu a dopísali aj emailovú adresu, na ktorú si želajú doručovať materiály a otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

Mgr. Milan Hanták – nesúhlasí s uvedeným návrhom a želá si doručovať materiály v papierovej forme.

 

p. Milan Cinko – taktiež si želá papierovú formu doručovania materiálov.

 

Starosta obce – prečítal návrh uznesenia a požiadal  doplniť menovitý zoznam poslancov, ktorí súhlasia s doručovaním materiálov e-mailovou poštou.

 

Hlasovanie:     „ za“               -    9 poslancov          

                        „ proti“          -    1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržal sa“    -    0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce informoval, že dnes bol doručený na OcÚ list od spoločnosti Megawaste Pov.Bystrica a požiadal Mgr. Mišíka, aby podal informáciu.

Mgr. Martin Mišík – uviedol, že sa jedná o výzvu na uzatvorenie nájomného vzťahu, ku ktorému sa obec zmluvne zaviazala v roku 2012 a prečítal výzvu (viď príloha).

Doplnil starosta – obec je zmluvne zaviazaná vložiť pozemok do spoločného podniku, ale otázka je za akých podmienok. Sú naplánované stretnutia so spoločnosťou Megawaste, kde to plánujeme prerokovať.  

 

p.Milan Cinko – chcel vedieť, kto bude obec zastupovať po právnej stránke

Odpovedal starosta obce, že to určite nebude JUDr. Bušfy.

 

 

Starosta obce podal informáciu:

-     obec obdržala rozsudok z Okresného súdu ohľadne budovy zeleniny na námestí

-     nestihli sme podať žiadosti o príspevok na MŠ do 25.02.201, pretože RONA mala

      na  uvedené pozemky ťarchy v banke

  • podal návrh, aby kultúrna komisia vybrala z uverejnených fotiek na internete vzorku, ktorá by bola použitá na pohľadnicu obce
  • upozornil, že  v stredu 11.03.2015 uvádza STV 2 o 20,00 hod.  dokumentárny film o Eduardovi  Schreiberovi
  • na Deň Zeme plánujeme upratovanie obce v spolupráci so ZŠ
  • na základe pokynu TSK nám boli zrušené tri spoje do časti Medné, máme dohodnuté stretnutie so zástupcami SAD
  • pán Dolinaj si podal žiadosť o stánkový predaj zeleniny niekde pri starej predajni p. Tarkovského, túto informáciu dáva na uváženie. Určite budeme uvedené priestory riešiť komplexne  
  • dňa 16.03.2015 by sa uskutočnilo predstavovanie kandidátov na funkciu kontrolóra obce a 17.03.2015 na OZ by sa uskutočnila voľba kontrolóra obce

 

Diskusia:

 

p. Ferdinand Šlesar – spýtal sa p. Hantáka, či je pravdou, že odkúpil pozemky pod ZŠ od p. Karola Šlesara,  a obec tým prišla o možnosť čerpať financie z eurofondov.

 

Mgr. Milan Hanták – pozemky od pôvodného majiteľa kúpil v roku 2012. Bola to dohoda  medzi predávajúcim a kupujúcim. Vlastníkov  pozemkov pod touto budovou je viac. Je jedným z nich, ak bude mať obec záujem, je ochotný pozemok predať. 

 

Ing. Margita Kopačková – doplnila, že pri vysporiadaní ROEP mala na starosti Lednické Rovne a pán Karol Šlesar dal obci Lednické Rovne svoj súhlas – čestné prehlásenie, že súhlasí s osvedčením vlastníckeho práva v prospech obce a potvrdil, že pozemky im boli vyplatené.  

Doplnil starosta obce, že je fakt, že obec v tom čase nevlastnila pozemky pod „B“ budovou, a preto nemohla podať žiadosť o eurofondy. Teraz už výzvy na opravu ZŠ nie sú.   

 

Ing. Jozef Prekop – uviedol, ako si predstavuje fungovanie obecného zastupiteľstva, že materiály majú byť prerokované vopred, čo poslanci OZ aj potvrdili, že pred OZ prerokovali všetky materiály. Ďalej vyjadril súhlas, že všetci poslanci by mali komunikovať mailovou poštou a upozornil, že traja poslanci ešte stále nemajú uvedené svoje e-mailové adresy.

V predchádzajúcom období diskutoval na zasadnutiach OZ a doteraz nedostal odpovede na jeho dotazy. Žiada si písomnú odpoveď.

Odpovedal starosta obce -   17.03.2015 mu bude na zasadnutí OZ odpovedané.

 

p. Rudolf Körmendy -  z mauzolea a sv. Barbory bol ukradnutý plech. Zateká tam, ničí sa majetok. Lipy na cintoríne sú zbytočné, sú preschnuté a padajú konáre na pomníky, čím ich poškodzujú.

Odpovedal starosta – postupne budeme lipy oriezať, a strechy na pamiatkach boli opravované z fondov EÚ, obec nedisponuje takými financiami, snažili sme sa problém vyriešiť aspoň provizórne.

 

p. Eva Benešová – prikláňa sa taktiež k mailovej komunikácii medzi občanom a poslancom

 

p. Peter Greguška – uviedol, že dnes bol na stránkach úradu a 10 poslancov má zverejnenú emailovú adresu  

 

p. Jozef Toman – spýtal sa či pozemky pod MŠ sú vo vlastníctve Rony, pretože aj tieto pozemky kedysi patrili súkromníkom

Odpovedal starosta obce -  uvedené pozemky má RONA na liste vlastníctva

 

Nakoľko neboli zo strany poslancov ani občanov ďalšie pripomienky ani dotazy starosta obce ukončil tento bod rokovania.

 

K bodu 6./  

 

            Starosta vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal p. Milan Cinko.

 

Mgr. Milan Hanták – o týchto uzneseniach už bolo hlasované, nevidí dôvod, prečo majú znova hlasovať.

Odpovedal starosta obce – bolo prečítané  znenie uznesení z dnešného rokovania, je to bežná prax, preto prosí poslancov, aby vyjadrili svoj súhlas, alebo nesúhlas

 

Nakoľko k predloženému návrhu neboli zo strany poslancov ďalšie dotazy ani pripomienky,   starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -      9 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslancov (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

Mgr. Martin Mišík  

Ing. Gabriela Brezániová  

 

 

                                                           Bc. Jozef Hollan                       Mgr. Marian Horečný

                                                            prednosta OcÚ                                 starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:133
TÝŽDEŇ:3137
CELKOM:1802478

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.