Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenie

U  Z  N  E  S  E  N  I  E    č. 4 / 2015

 

zo   zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 26.02.2015     o 17,00  hod. v KD  Lednické Rovne

 

 

OBECNÉ   ZASTUPITEĽSTVO

 

A.  Konštatuje

 

 1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných  10  poslancov,  teda  zasadnutie je uznášania schopné

 

B.  Volí

 

1.  Členov návrhovej komisie v zložení : p. Milan Cinko, p. Peter Greguška

 

 

C.  Berie na vedomie

   

1.  Kontrolu plnenia uznesenia OZ č. 3/2015 zo zasadnutia dňa 29.01.2015.

2.  Výzvu spoločnosti Megawaste Slovakia, spol.  s r.o.,  Pov. Bystrica

3.  Rozsudok Krajského súdu Trenčín v súdnom spore s  p. Štefinovou

4.  Správu starostu obce

 

 

D. Schvaľuje

 

 1. Program dnešného  zasadnutia OZ s doplnením bodu 4./ Návrh prvej úpravy rozpočtu obce,  ostatné body sa posúvajú.
 2. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. na stavbu so súpisným č. 369 – budova pre podnikateľské účely, tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami
 3. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. na stavbu so súpisným č. 1 – dom služieb, tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami
 4. Nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. na stavbu so súpisným č. 191 – zdravotné stredisko, tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami
 5. Zmluvu o správe cintorínov uzatvorenú medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r. o. tak ako bola predložená na dnešné rokovanie s navrhovanými zmenami
 6. Prvú zmenu rozpočtu obce vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č.1 tak ako bolo predložené na dnešné rokovanie
 7. Navýšenie ceny na kúpu nehnuteľností v k. ú. Lednické Rovne od spol. RONA, a. s. Lednické Rovne o 1 918,-€, navýšenie pozostáva z DPH za parc. č. 540/8, parc. č. 540/24 a z DPH za príslušenstvo. Celková cena na kúpu nehnuteľností činí 92 718,-€.

 

 

 1. Právne usporiadanie nehnuteľností  v k. ú. Horenice  v prospech   obce Lednické Rovne

- pozemku  parc. č. KNC 1 , zastavaná plocha , vo výmere 360 m2

  pozemok sa   nachádza pod stavbou  Kultúrneho domu č. s. 43,

- pozemku parc. č. KNC 2/5, zastavaná plocha o výmere 181 m2,

              pozemok sa nachádza  pod stavbou Požiarnej zbrojnice č. s. 177 ,

vrátane priľahlých plôch  , ktoré  svojím umiestnením a využitím tvoria neoddeliteľný celok s uvedenými stavbami vo vlastníctve obce  a to pozemkov :

 • parc.č. KNC 2/6, zastavaná plocha vo výmere 237 m2,  prístupová komunikácia  pri KD
 • parc. č. KNC 2/1 vo výmere 731 m2, zastavaná plocha ,priľahlá prístupová plocha ku KD
 • parc. č. KNC 2/7, vo výmere 39 m2, zastavaná plocha, prístupová komunikácia ku KD
 • parc. č. KNC 3/2, vo výmere 90 m2, zastavaná plocha ,prístupová komunikácia ku PZ

Stavby, Kultúrny dom  č.s. 43 a Požiarna zbrojnica č.s. 177, prešli do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí , delimitačným protokolom  Z 226/96 zo dňa 6.6.1996 a sú zapísané na LV č. 1 k. ú. Horenice. 

Pozemky boli zamerané GP č. 05/2015 , na oddelenie parciel , zameranie stavieb a určenie vlastníckych práv , vyhotoveným Ing.Štefanom Jantošom  dňa 9.2.2015 a úradne overenom Okresným úradom, katastrálnym odborom, Púchov dňa 20.02.2015, pod č. 62/15.

Uvedené pozemky sú podľa územnoplánovacej dokumentácie obce , ÚPN SÚ Lednické Rovne, Aktualizácia, Doplnok a Zmena z roku 1997 vyčlenené ako plochy pre  občiansku vybavenosť a  vo všeobecne záväznom nariadení k ÚPN SÚ Lednické Rovne Aktualizácia, Doplnok a Zmena  č. 1/97 štvrtá časť , čl. 5 bod. 1 h/  sú plochy pre rozšírenie miestnych komunikácií a dopravných zariadení určené pre stavby vo verejnom záujme.

Právne usporiadanie pozemkov pod stavbami  a pozemkov pre ich nevyhnutný prístup bude uskutočnené v súlade s platnými právnymi predpismi  so správcom majetku štátu,    Slovenským pozemkovým fondom  , Búdkova  36, 817 15 Bratislava    

 1. Doručovanie  materiálov a  dokumentov poslancom OZ elektronickou formou  s menným zoznamom: Ing. Stanislav Backo, Ing.Gabriela Brezániová, p. Štefan Ďurko, p.Peter Greguška, p.Miloš Holbička, p. Milan Chudada, Bc. Juraj Mašlaň, Mgr. Martin Mišík, p. Tomáš Pokorný.

Nesúhlasia: p.Milan Cinko, Mgr. Milan Hanták

 

 

E. Ukladá

 

 1. Na najbližšom zasadnutí OZ odpovedať na otázky, na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí, alebo na ne odpovedať písomne.

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Marian Horečný

                                                                                                                starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Viola

Zajtra má meniny Gertrúda, Gerda

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:143
TÝŽDEŇ:3147
CELKOM:1802488

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.