Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 28/2014

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 25.06.2014 o 15,00 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne
_______________________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 11 poslancov,
teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : p. Mária Šlesarová a p. Vladimír Janovec

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ konaného dňa 29.04.2014
2. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od konania posledného zastupiteľstva
3. Správu audítora za rok 2013.
4. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2013
5. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k návrhu druhej zmeny rozpočtu obce
Lednické Rovne na rok 2014, vrátane programov a podprogramov rozpočtovým
opatrením č. 2

D. Schvaľuje


1. Program dnešného zasadnutia OZ


2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Lednické Rovne a celoročné
hospodárenie bez výhrad.


3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia / bežný a kapitálový rozpočet / za rok 2013 v sume 35 361,63 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :
- vysporiadanie schodku finančných operácií vo výške 32 746,20 EUR,
- skutočnú tvorbu rezervného fondu vo výške 2 615,43 EUR, ktorý pozostáva zo zostatkov na bežných účtoch obce k 31.12.2013,
- a následne tento rezervný fond vo výške 2 615,43 EUR bude na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva, po schválení záverečného účtu obce za rok 2013, použitý na kapitálové výdavky v rozpočte obce na rok 2014.


4. Návrh druhej zmeny rozpočtu obce na rok 2014 tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.
5. VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd
a zneškodňovaní žúmp na území obce Lednické Rovne, tak ako bol návrh predložený na
rokovanie OZ.
6. Nájomnú „Zmluvu na prevádzkovanie objektu Verejné sociálno – hygienické zariadenie“
s vybraným uchádzačom – YPIRESIES, s. r. o. Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská
Bystrica, v znení ako bola predložená na rokovanie OZ.

 

7. Udelenie pamätnej plakety „Dychovej hudbe RONA pri príležitosti 100 rokov od jej
založenia“ a pamätnej plakety obci Skalité pri príležitosti dvadsiateho výročia založenia
družby medzi obcou Lednické Rovne a Skalité. S pamätnými plaketami budú odovzdané aj
ďakovné listy pri uvedených výročiach.


8. Plán kontrolnej činnosti obecného kontrolóra na druhý polrok 2014.


9. Plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie.


10. Výkup pozemkov parcelné čísla v k. ú. Lednické Rovne :

KN-C 489/5, orná pôda o výmere 322 m2
KN-C 489/26 , orná pôda o výmere 58 m2
KN-C 489/49, orná pôda o výmere 5 m2
KN-C 489/50, orná pôda o výmere 16 m2
KN-C 489/51, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
KN-C 489/52, orná pôda o výmere 9 m2
KN-C 489/53, ostatná plocha o výmere 14 m2
KN-C 489/54, zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
KN-C 489/55, orná pôda o výmere 8 m2
KN-C 489/56, orná pôda o výmere 3 m2
od Furmet-investing, s.r.o., Stred 47/7, Považská Bystrica, za vzájomne dohodnutú kúpnu cenu vo výške 1 EUR za celý predmet kúpnej zmluvy.


11. Výkup pozemku parcelné číslo 511/2, orná pôda o výmere 1506 m2 od jeho
spoluvlastníkov Horečná Andrea, rod. Bošková, 020 61 Lednické Rovne, Súhradka č. 190 a Bošku Pavla, rod. Boško, 020 61 Lednické Rovne, Háj č. 355/57, za vzájomne
dohodnutú kúpnu cenu v celkovej výške 12 000,00 EUR, slovom : Dvanásťtisíc eur , za
celý predmet kúpnej zmluvy.


12. Pridelenie 3-izbového bytu č. 5 v nájomnom bytovom dome č.s. 247/23 v časti Súhradka, žiadateľke pani Vladimíre Marmanovej, doposiaľ bytom Súhradka č. 248/27.


13. Pridelenie 1-izbového bytu č. 19 ,v nájomnom bytovom dome č.s. 248/27 v časti
Súhradka, žiadateľke Emílii Karasovej, doposiaľ bytom 020 61 Lednické Rovne,
Schreiberova č. 371/9.


14. Pridelenie izby č. 9 v dome č. s. 42/48 , na ulici Uhroveckej, žiadateľovi Milanovi
Lackovi, doposiaľ bytom 020 61 Lednické Rovne, ul. Uhrovecká č. 42/48.
15. V zmysle uznesenia zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Ledrov, spol. s r.o. , konaného dňa 18.06.2014 v priestoroch zasadačky spol. Ledrov s.r.o. Lednické Rovne, Obecné zastupiteľstvo obce Lednické Rovne schvaľuje prevod 5% podielu Ledrov v spoločnosti Megawaste spol, s r.o. Lednické Rovne na obec Lednické Rovne.

 

E. Ukladá

 


Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:170
TÝŽDEŇ:2178
CELKOM:1833178

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.