Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 21/2013

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 25.06.2013 o 14,30 hod. v zasadačke Ledrov, spol. s r.o. Lednické Rovne


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO


A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Overovateľov zápisnice : Vladimír Janovec, Jaroslav Savara
2. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ján Vozárik, Mária Šlesárová

 

C. Berie na vedomie

1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 20/2013 zo zasadnutia OZ dňa 26.03.2013.
2. Stanovisko kontrolórky obce a FML komisie k záverečnému účtu obce za rok 2012
3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 obce Lednické Rovne.
4. Hodnotiacu správu o činnosti Obecnej polície.

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ .

2. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Lednické Rovne za rok 2012 bez výhrad.

3. Prebytok rozpočtového hospodárenia / bežný a kapitálový rozpočet / vo výške 63 382,74 €, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov na bežných účtoch obce k 31.12.2012 na :
- tvorbu rezervného fondu vo výške 2 616,86 EUR,
- a následne tento rezervný fond vo výške 2 616,86 EUR bude použitý na kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2013.

5. Plán kontrolnej činnosti obecnej kontrolórky na druhý polrok 2013.

6. Plat starostu obce tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

7. Návrh zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ Eduarda Schreibera pre ZUŠ Púchov, tak, ako bol predložený na rokovanie OZ.

8. 1. Zmluvy o nájme nebytových priestorov medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r.o Lednické Rovne na budovy Domu služieb – budova súp. číslo 1 v k.ú. Lednické Rovne, Zdravotného strediska – budova súp. číslo 191 v k.ú. Lednické Rovne a budovu Ledrov súp. číslo 369 v k.ú. Lednické Rovne, tak, ako boli predložené na rokovanie OZ.
2. Zmluvu o správe cintorínov medzi obcou Lednické Rovne a Ledrov, spol. s r.o Lednické Rovne, tak ako bola predložená na rokovanie OZ.

9. Prenájom pozemku na poľnohospodárske účely pre Mgr. Milana Hantáka, za takých podmienok, aké ponúkol v ponukovom konaní v danej veci.

10. Žiadosť pána Ivana Budiača, 020 61 Lednické Rovne, Májová 219/1 a Jozefa Trošku, 020 61 Lednické Rovne, Uhrovecká č. 309/24 na umiestnenie rodinného domu o dvoch bytových jednotkách na par. č. KN-C 371/27 v k. ú. Lednické Rovne, pri splnení nasledovných podmienok :
- doriešenie dopravného napojenia navrhovanej 2 b .j. ako aj doriešenie potrebných
parkovacích plôch alebo garáží pre navrhované 2 b. j. ,
- odsúhlasenie umiestnenia navrhovanej 2 b.j. so správcami sietí, nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti plánovanej stavby ( SE, a.s. Žilina – el. vedenie, PVS, a.s. Považská Bystrica – kanalizácia ).

11. výstavbu 2 – 3 ks radových garáží v časti Majer, pri oplotení učilišťa, a schvaľuje prehodnotenie plánovaného využitia schválených plôch, pôvodne relaxačné centrum /časť 11/ s doplnením návrhu umiestnenia radových garáží a ich napojenia na technickú infraštruktúru, dopravné napojenie, odkanalizovanie ciest a prípadne napojenie na el. odber.

12. 1. prenájom pozemkov par. č. KN-C 189/8, ostatná plocha o výmere 208 m2, pozemok par. č. KN-C 1266/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 592 m2 a časť pozemku KN-E 1130/6, ostatné plochy o výmere 630 m2 . Pozemok par. č. KN-E 1130/6 je pred uzatváraním zmlúv potrebné zamerať za účelom odčlenenia pozemku, ktorý je pod jestvujúcou stavbou RD č. s. 176 a vedľa RD, ktorý slúžia ako prístup do ich RD č. s. 176 / LV č. 23 /.
2. odpredaj oddeleného stavebného pozemku z parcely č. KN-E 1130/6 spoluvlastníkom RD č. s. 176 za cenu, stanovenú vypracovaným znaleckým posudkom a zostávajúcu časť prenajať v zmysle žiadosti pani Marianny Korbelovej a Jána Korbela.
3. Kúpne a nájomné zmluvy realizovať podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu hodného osobitného zreteľa so zdôvodnením – pozemky sa dajú využívať len ako súčasť pozemkov pri rodinnom dome č. s. 176 a z hľadiska zámerov obce nie sú vyčlenené na iné využitie, len ako ostatná plocha – breh , a sú prístupné z pozemkov majiteľov RD.
4. Výška nájomného za prenajímané pozemky je podľa doporučenia FML komisie 0,0065 €/m2/ rok.
5. Náklady na vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu a nákladov na prevod vlastníckeho práva hradia kupujúci.


D. Neschvaľuje

1. Pridelenie pozemku pre účely umiestnenia prenosného plechového skladu za Domom služieb pre žiadateľa Blanka Paučová, Záhradnícke potreby, Námestie slobody 1, 020 61 Lednické Rovne, vzhľadom na pripravované zámery ponukového konania na priľahlé
nehnuteľnosti a doporučuje riešiť skladové priestory vyčlenením priestorov v Dome služieb (sklenár, Ledrov...).

2. Prenájom priestorov v budove č. s. 5 na Námestí slobody pre žiadateľku pani Janu Orgoníkovú, 020 64 Lysá pod Makytou č. 165 z dôvodu pripravovaných zámerov obce - ponukového konania odpredaja uvedených nehnuteľností.

E. Vymenúva :

V zmysle § 2, ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, Bc. Ľubora Chutku, narodeného 29.4. 1983, trvalým bydliskom Námestie slobody č. 126/5, Lednické Rovne, do funkcie náčelníka Obecnej polície obce Lednické Rovne, s účinnosťou od 1.7.2013.
Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Zajtra má meniny Júlia, Juliána, Liana, Rita

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:210
TÝŽDEŇ:660
CELKOM:1803662

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.