Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

U Z N E S E N I E č. 16 / 2008

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 24.7.2008
o 12,30 hod. v kancelárií prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ivan Salay a Jaroslav Savara

C. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ


2.
a./ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Podstránie – Lednické Rovne – zníženie záťaže na životné prostredie“ v rámci Operačného programu Životné prostredie - opatrenie 4. 5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorý bude realizovať obec Lednické Rovne ako stavebník v zmysle právoplatného integrovaného povolenie vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Žilina č. 928 / 770170103 - Z1 / 208 - G1 z 17.03.2005. Celková výška danej investície predstavuje SKK 107 555 711,01,-
b./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c./ zabezpečenie spolufinancovania projektu počas jeho realizácie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu v rozsahu minimálne SKK 5 166 465,55,- z prostriedkov úverového limitu poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. , so sídlom v Žiline, Hodžova 11.
d./ spolufinancovanie projektu z poskytnutého univerzálneho úveru Dexia Komunál , schváleného uznesením OZ č. 10 / 2007 – D / 11

3.
a./ predloženie žiadodosti o NFP OPZP v rámci opatrenia 4. 1.- Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , na realizáciu projektu : „Zberný dvor Lednické Rovne“, ktorý je realizovaný pre obec Lednické Rovne a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne.
b./ výšku celkových výdavkov na projekt v sume 10 987 315 ,- Sk
c./ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t. j. 549 366 ,- Sk
d./ spolufinancovanie projektu je zabezpečené z vlastných rozpočtových prostriedkov obce.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Zajtra má meniny Daniel, Dan, Dalina

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:676
TÝŽDEŇ:3143
CELKOM:1834143

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.