Uznesenia

Lednické Rovne

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

U Z N E S E N I E č. 16 / 2008

 

Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 24.7.2008
o 12,30 hod. v kancelárií prednostu OcÚ Lednické Rovne
___________________________________________________________________________

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 8 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Ing. Ivan Salay a Jaroslav Savara

C. Schvaľuje

1. Program dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ


2.
a./ predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zakrytie a rekultivácia skládky TKO Podstránie – Lednické Rovne – zníženie záťaže na životné prostredie“ v rámci Operačného programu Životné prostredie - opatrenie 4. 5. Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov, ktorý bude realizovať obec Lednické Rovne ako stavebník v zmysle právoplatného integrovaného povolenie vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, inšpektorátom životného prostredia Žilina č. 928 / 770170103 - Z1 / 208 - G1 z 17.03.2005. Celková výška danej investície predstavuje SKK 107 555 711,01,-
b./ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c./ zabezpečenie spolufinancovania projektu počas jeho realizácie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu v rozsahu minimálne SKK 5 166 465,55,- z prostriedkov úverového limitu poskytnutého Dexia bankou Slovensko a.s. , so sídlom v Žiline, Hodžova 11.
d./ spolufinancovanie projektu z poskytnutého univerzálneho úveru Dexia Komunál , schváleného uznesením OZ č. 10 / 2007 – D / 11

3.
a./ predloženie žiadodosti o NFP OPZP v rámci opatrenia 4. 1.- Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu , na realizáciu projektu : „Zberný dvor Lednické Rovne“, ktorý je realizovaný pre obec Lednické Rovne a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lednické Rovne.
b./ výšku celkových výdavkov na projekt v sume 10 987 315 ,- Sk
c./ spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t. j. 549 366 ,- Sk
d./ spolufinancovanie projektu je zabezpečené z vlastných rozpočtových prostriedkov obce.

Ing. Ľuboš Savara
starosta obce

Mobilná aplikácia

V-obraze
Google play
App store

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 11. 2019
8 °C 6 °C
piatok 22. 11. 9/5 °C
sobota 23. 11. 7/4 °C
nedeľa 24. 11. 8/3 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1