Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 24.11.2016  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 23.08.2016

  3./  Návrh VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné 

         účely na území obce Lednické Rovne

  4./  Správa o previerke účtovníctva spoločnosti Ledrov s. r. o.

  5./  Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

 6./  Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z  

        dôvodov hodných osobitného zreteľa- zámena pozemkov s TSK

  7./  Návrh Obce Lednické Rovne predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov 

        hodných osobitného zreteľa- DCa Therm

  8./  Prerokovanie žiadosti PVS a.s.

  9./  Prerokovanie návrhu zmlúv na odpredaj garáží Majer

10./  Návrh prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – Marek Prekop

11./  Prerokovanie žiadosti Troška, Budjač - predaj pozemku

12./  Prerokovanie zámennej zmluvy - Mierny

13./  Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytového priestoru

14./  Delegovanie zástupcu obce za konateľa do ŠK

15./  Návrh a schválenie zmien členov komisii

16./  Rôzne

17./  Návrh a schválenie uznesenia

18./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./      Otvorenie rokovania

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslanca p. Miloša Holbičku pre pracovnú zaneprázdnenosť a p. Štefan Ďurko sa dostaví v priebehu rokovania. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov p. Petra Gregušku a p. Milana Chudadu. Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a Mgr. Milana Hantáka, ktorý s týmto návrhom nesúhlasil, a tak bol následne do návrhovej komisie doporučený p. Tomáš Pokorný.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne prečítal prítomným  program  dnešného rokovania OZ s jednou  zmenou v bode  programu, a to bod č. 17./ „Návrh a schválenie uznesenia“ navrhol z dnešného programu vypustiť. Poslanci Ing. Gabriela Brezániová a Mgr. Milan Hanták mali pripomienku, že k bodom 14./ a 15./ nedostali žiadne materiály.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Ďalej starosta obce navrhol prijať uznesenie z časti II. Čl. 7, bod 14 „Rokovacieho poriadku OZ Lednické Rovne“: „Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do rozpravy môže hovoriť v tej istej veci najviac dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia. Tento limit je stanovený na 10 minút. Účastník rozpravy môže mať faktickú poznámku, ktorá nesmie byť dlhšia ako 2 minúty. K tej  istej  veci  môže  poslanec vystúpiť s faktickou poznámkou najviac dvakrát.       

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     2 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko  )

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č. 19/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 23.08.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia z kapitoly „Schvaľuje“ sú vo finále priebežného plnenia (viď správa).

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky ku kontrole uznesenia, starosta obce konštatoval, že kontrolu plnenia uznesenia berie OZ na vedomie.

 

K bodu 3./      Návrh VZN č. 10/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území obce Lednické Rovne

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh VZN č. 10/2016, ktorý vzišiel z pripomienok občanov, ktorí sa v minulosti sťažovali na hluk spôsobovaný rôznymi výbušnými zariadeniami. Musí byť prijaté VZN, nakoľko došlo k legislatívnej zmene, a následne otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – nemal žiadnu otázku, iba poznamenal, že pri vyvesení návrhu VZN došlo k chybe v dátume – dočítal sa, že o tomto návrhu sa bude rokovať na OZ dňa 16.10.2016.

 

Starosta obce – odpovedal, že OZ bolo pôvodne plánované na tento dátum, ale vzhľadom k náročnosti prípravy niektorých materiálov bolo OZ z časových dôvodov posunuté, aby boli dodržané všetky lehoty zverejňovania materiálov.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu VZN č. 10/2016  hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -      8 poslancov                    

                        „ proti“          -      1 poslanec (Mgr. Hanták)

                        „ zdržali sa“   -      0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 4./      Správa o previerke účtovníctva spoločnosti Ledrov s. r. o.

 

            Starosta obce požiadal JUDr. Juraja Remšíka, aby odprezentoval Správu o previerke účtovníctva spoločnosti Ledrov s. r. o. za roky 2010-2012. Správu poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie.

 

JUDr. Juraj Remšík – keďže správu mali poslanci k dispozícii, nie je treba ju podrobnejšie rozoberať a tak JUDr. Remšík zacitoval záver vyplývajúci z tejto správy. Následne vysvetlil, že roky 2010-2012 boli vybrané preto, že v tomto období neprebehol v spoločnosti žiaden audit. Podrobnou analýzou dokladov spoločnosti Ledrov sa zistilo, že okrem ďalších zistení patria medzi najdôležitejšie tie, že boli odúčtované pohľadávky za toto obdobie vo výške 103 000,- €, audítorská spoločnosť sa nedopátrala na základe čoho boli tieto pohľadávky odúčtované, spoločnosť Ledrov ich mala vymáhať, ale vymáhané neboli. Ďalším závažným zistením bol rozdiel v hotovosti v deklarovaných  v účtovných dokladoch,  reálna hotovosť  bola nižšia o 23 575,77 €, ďalej bolo zistené, že sa reálne v danom období nachádza o 35 007,- € menej v ceninách, plus ďalšie skutočnosti. Na základe tejto správy navrhol starostovi obce, aby bol celý materiál postúpený orgánom činným v trestnom konaní a predpokladá, že z toho bude podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa a polícia to bude riešiť.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

O 16,17 hod. sa na rokovanie OZ dostavil poslanec p. Štefan Ďurko.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, prečo na neznámeho páchateľa, keď tam bol dotyčný, konkrétny človek.

 

JUDr. Juraj Remšík – odpovedal, že to sa tak odborne nazýva, Mgr. Hanták bol vyšetrovateľ, tak môže potvrdiť, že vždy sa to tak robieva.

 

Mgr. Milan Hanták – reagoval, že sa podáva trestné oznámenie aj na známeho páchateľa.

 

JUDr. Juraj Remšík – odpovedal, že v danom štádiu je predčasné na niekoho ukazovať prstom. V spoločnosti Ledrov bol nejaký štatutár, konateľ, nejaký ekonóm a už je len v rukách polície, aby zistila, kto spravil chybu. Takže preto na neznámeho páchateľa.

 

Mgr. Milan Hanták – reagoval, že JUDr. Remšík spomenul 3 osoby, čo už je organizovaná skupina a sú tam aj konkrétne mená, Savara, Šudík, Vráblová.

 

JUDr. Juraj Remšík – k tomuto sa vyjadrovať je momentálne predčasné.

 

Ing. Gabriela Brezániová – je veľmi rada za správu firmy Consultatio, pretože sme sa aj tak nedozvedeli nič nové a má otázku na starostu – uznesením č. 16/2016 v bode D/ „Schvaľuje“ bod 4.) sme schválili vykonať ekonomickú analýzu spoločnosti Ledrov s. r. o. spôsobom ako bolo predložené na rokovaní OZ s tým, že bude dodržaný zákon o verejnom obstarávaní – v prvom rade sa pýta, či bol tento zákon dodržaný a druhá otázka znie, koľko nás stála táto analýza, nakoľko sme mali predpokladanú sumu 4 800,- € plus DPH s tým, že každý nadčas osobohodiny bude spoplatnený. Otázky prosila zodpovedať až po skončení jej prejavu. Znova zopakovala, že je rada, že správu robila práve táto spoločnosť, pretože vidí, že je renomovaná a ďalej číta zo správy. Ďalej uvádza, že v audítorskej správe je všade použitý podmieňovací spôsob ako:  ...mohlo by byť, ...snáď, ...pravdepodobne, ...mohlo sa to stať omylom,  a preto nemôže byť ani konkrétny páchateľ. Myslí si, že táto správa je geniálna, pretože je toho názoru, že má zakrývať pravú podstatu veci a považuje tento materiál za tendenčný, účelový, vypracovaný na objednávku a má za cieľ škandalizovať a pokračovať vo volebnej kampani. Je už koniec novembra a stále čakáme, kedy bude zvolané valné zhromaždenie spoločnosti Ledrov, kde sa zástupcovia občanov môžu oboznámiť s aktuálnym stavom (s účtovnou závierkou 2015) a odvoláva sa na Obchodný zákonník. Na tomto valnom zhromaždení sa chce spýtať niekoľko otázok.

 

Starosta obce – upozornil Ing. Brezániovú, že tento bod je Kontrola Ledrovu za rok 2010-2012 a prosí ju, aby sa venovala tejto téme a neodbočovala do roku 2015.

 

Ing. Gabriela Brezániová – tvrdí, že sa tomuto bodu venuje a pokračuje ďalej. Na valnom zhromaždení Ledrovu by sa bola pýtala – rada by si vypočula pána starostu na posledné trestné oznámenie na spoločnosť Ledrov k 31. októbru 2016 vo veci neplatenia sociálneho poistenia za aké obdobie a v akej sume. Rada by si taktiež vypočula komentár k menovaniu konateľa spoločnosti Prima LR, kde je zriaďovateľom naša obec,  a kde pán starosta schválil a menoval, bez rokovania OZ ako štatutár obce a ako jediný člen valného zhromaždenia,  konateľa obchodnej činnosti tejto spoločnosti – tvrdí, že takýto postup nie je nezákonný až na jednu skutočnosť – starosta obce ako jediný člen valného zhromaždenia je povinný dať prerokovať a schváliť takýto postup na riadnom zasadnutí OZ a pán starosta je o tejto skutočnosti dobre informovaný. Vidí to tak, že na úrade pripravili novú spoločnosť s konateľom, predmetom činnosti je tu aj jasná snaha o zrušenie Ledrovu a naštartovanie novej spoločnosti. Na záver prosí starostu obce o odpovede na svoje otázky.

 

Starosta obce – hovorí, že momentálne sa nebude vyjadrovať k celej situácii ohľadom Ledrovu a zároveň prosí Ing. Brezániovú, aby si udržala od tejto problematiky určitý odstup, keďže konateľom Ledrovu bol jej brat a taktiež aby nabudúce nečítala poznámky, ktoré jej on pripraví. Zároveň prosí JUDr. Remšíka o vyjadrenie.

 

JUDr. Juraj Remšík – vyjadril sa, že veci už musíme nechať na vyšetrovateľov. Vysvetľuje, že žijeme v demokracii a nikto nemôže na nikoho ukázať prstom a obviniť ho, že je zlodej alebo podvodník. Keďže mal starosta pocit, že spoločnosť Ledrov nejakým spôsobom porušuje zákon, preto bola vypracovaná táto správa. Nový konateľ Ledrovu teraz môže prísť na políciu a povedať, že internou revíziou sme zistili, že v roku 2012 zmizlo 216 240,47 € a na základe  toho polícia môže konať. Máme niečo v ruke a môže sa to vyšetriť.

 

Ing. Gabriela Brezániová – znova sa spýtala, či bolo vyhlásené verejné obstarávanie a aká bola suma.

 

Starosta obce – odpovedal, že zadávateľom bol Ledrov a suma bola 5 600,- €.

 

Doplnil Ing. arch. Emil Michálek – to,  že táto firma to bude robiť sa schvaľovalo na OZ a následne sa zadávala objednávka.

 

Starosta obce – hovorí, že OZ nie je žiaden vyšetrovací úrad a ak je záujem riešiť veci ozajstný, tak treba prísť na úrad a tam si to môžeme vydiskutovať. Myslí si, že jej snahou je absolútne odbočiť od témy.

 

Ing. Gabriela Brezániová – v bode 16./ Rôzne ešte bude mať otázky na Ing. arch. Michálka a ako poslanec OZ má právo sa pýtať na čokoľvek, keď tam sedí, pretože tam sedí kvôli ľuďom, ktorí chcú počuť a vidieť ako ich obhajuje.

JUDr. Juraj Remšík – dovysvetľuje, že nebolo nutné verejné obstarávanie, keďže zadávateľom zákazky bol Ledrov a je rád, že nebola vybratá spoločnosť z tohto okolia, pretože tým bola zachovaná určitá nestrannosť.

 

Ing. Gabriela Brezániová – hovorí, že jej nejde o to, že to riešila práve táto firma, ale o to, že sa uznesením schvaľoval spôsob ako ju vybrať, a preto chce vedieť, či tento spôsob bol dodržaný.

 

Mgr. Martin Mišík - my sme zastupiteľstvom schválili výberové konanie a tam sa schválilo, že to bude objednávať obec, audítorka však povedala, že zadávateľom auditu na vlastnú s.r.o. obec byť nesmie, preto bol týmto následne poverený Ledrov a vybral z troch spoločností, ktorá z toho vyšla najlacnejšie. Určite nebolo v tomto smere nič porušené a detaily je možné si potom prebrať osobne buď u konateľa alebo na úrade.

 

Mgr. Milan Hanták – otázka na starostu – kedy ste do rúk dostali túto právnu analýzu od firmy pána advokáta Remšíka, ktorý deň, potrebujem vedieť ten dátum.

 

Starosta obce – odpovedal, že si nepamätá presný dátum.

p. Mária Šlesarová doplnila, že 3.11.2016.

 

Starosta obce – hovorí, že sa zúčastnil aj na dozornej rade, kde sa rozoberalo, či došlo k nejakému trestnému činu alebo nedošlo, každopádne budúci týždeň budeme musieť podať orgánom činným v trestnom konaní, aby preskúmali všetky tieto skutočnosti.

 

Mgr. Milan Hanták – otázka na starostu – teda 3.11.2016 si mal v rukách túto analýzu.

 

Starosta obce – odpovedal, že ju mal konateľ.

 

Mgr. Milan Hanták – otázka na starostu – tak mal si ju v rukách ty?

 

Starosta obce – odpovedal, že na tieto nezmyselné otázky nebude odpovedať a upozornil Mgr. Hantáka, že už nie je vyšetrovateľ a nemôže stále skákať do reči a dávať otázku za otázkou. Na tieto otázky môže odpovedať, až keď bude mať pred sebou papiere a bude si istý.

 

Mgr. Milan Hanták – otázka na starostu – ale dozornej rady si sa zúčastnil 3.11. kde sa preberala táto právna analýza?

 

Starosta obce ukončil otázky Mgr. Milana Hantáka s tým, že mal dosť priestoru a dal slovo p. Šlesarovej.

 

p. Šlesarová – zúčastnila sa na dozornej rade spolu so starostom. Ako členka dozornej rady sa pýtala, kto má dať trestné oznámenie, a prečo na neznámeho páchateľa, keď vieme, kto dával podpisy,  a kto sedel na konkrétnych stoličkách. Pána doktora Remšíka sa spýtala, kto má dať toto trestné oznámenie a starostovi obce adresovala pripomienku, že sa tak malo stať hneď po voľbách. Na dozornej rade poukázala na to, aby bolo zvolané valné zhromaždenie a dostala od starostu prísľub, že spomínanú právnu analýzu od doktora Remšíka prečíta na OZ, aby to počuli všetci občania. My sme chceli dať trestné oznámenie už predtým, ale neboli vykonané účtovné uzávierky ani audítorská správa. A na záver sa znova pýtala pána doktora, kto má dať toto trestné oznámenie podľa zákona, a či je už podané.

 

JUDr. Juraj Remšík – odpovedal, že trestné oznámenie je vypracované a podáva ho naša kancelária na základe poverenia od starostu obce a od konateľa spoločnosti Ledrov.

 

 

p. Mária Šlesarová – vidíte, že stále sa nič nedeje a sami ste povedali, že 7 miliónov chýba obci, je to smutné, veď prečo sa to nerieši, keď ste tam traja právnici a ste platení z obce.

 

JUDr. Juraj Remšík poprosil zástupcu starostu Mgr. Martina Mišíka, aby prečítal právnu analýzu, ktorú vypracovala kancelária Urbáni.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal právnu analýzu, ktorú vypracovala kancelária Urbáni.

 

JUDr. Juraj Remšík – vysvetľuje prečítanú právnu analýzu – je tu podozrenie z trestného činu podľa § 237 porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku, tým že v roku 2012 došlo k odúčtovaniu majetku v hodnote 216 240,- €, je dôvodné podozrenie, že môže byť naplnená skutková podstata tohto trestného činu, za čo je trestná sadzba 5-10 rokov.

 

Ing. Gabriela Brezániová – pýta sa pána Remšíka, aká je trestná sadzba za zneužitie právomoci verejného činiteľa a koľko je za ohováranie.

 

JUDr. Juraj Remšík – odpovedá, že najviac je 20 rokov a za ohováranie sú najviac 4 roky.

 

Ing. Gabriela Brezániová – dúfa, že dostane vysvetlenie prečo je Ledrov v takom stave ako je.

 

JUDr. Juraj Remšík – ešte nikto nikoho neobvinil a všetko sa preukáže v budúcnosti.

 

p. Milan Chudada - čítal správu 2x a konečná suma ho zaskočila, a súhlasí s tým, aby starosta podal trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, aby sa to už konečne doriešilo, a aby sa občania Lednických Rovní dozvedeli, kde je pravda. Kritizuje Ing.Brezániovú, že sa nevenovala tej správe, ale že hneď zaútočila na starostu – bol by rád, keby sa už konečne doriešila táto kauza, aby sme mohli ísť ďalej a nevracali sa stále k tomu.

 

Starosta obce citoval z notárskej zápisnice, na základe ktorej došlo k exekúcii Ledrovu a hovorí, že postupy, ktoré sa tam diali boli veľmi neštandardné ako napr. keď si konateľ spoločnosti zoberie pôžičku 50 000,- € a vzápätí sebe vyplatí 20 779,- €,  čím uprednostnil seba pred ostatnými veriteľmi.

 

Ing. Gabriela Brezániová - chce, aby bol použitý rovnaký meter tak teraz, ako aj na každú ďalšiu následnú situáciu.

 

Starosta obce sa vyjadril, že správu mali, preberali v dozornej rade a chcel, aby táto správa odznela aj na OZ, mohli tu odznieť argumenty, kde by sa zistilo, že nebolo všetko tak, ako je napísané, ale bohužiaľ neodzneli. Už v minulosti bol Ing. Šudík niekoľkokrát pozvaný na OZ, kde bol vyzvaný, aby vysvetlil niektoré veci. Mal iba krátky výstup a povedal, aby sme ho už viac nekontaktovali. Trestné oznámenie bude podané a bude to riešiť polícia.

 

JUDr. Juraj Remšík – nikto nevylučuje situáciu, že bude podané trestné oznámenie a nakoniec sa nájdu doklady. Toto sa vychádzalo z dokladov, ktoré nie sú vo firme. Ak niekto odpustí 116 000,- €, ktoré majú prísť do Ledrovu, tak by bolo dobré, kedy to prišiel vysvetliť a vedel si to aj obhájiť prečo tak spravil. Bývalý konateľ však odmieta komunikovať.

 

p. Mária Šlesarová – pani ekonómka Vráblová v lete na OZ povedala, že pán Šudík bol 2 dni zatvorený v kancelárii a skartoval doklady, potom bola vytopená kancelária, zničený počítač – p. Šlesarová sa pýta, prečo sa už vtedy nekonalo, prečo už vtedy nebolo podané trestné oznámenie a ako sa teraz môžu nájsť chýbajúce doklady. Podotkla, že možno v bankách by sa mohli nájsť.

 

p. Milan Cinko navrhol ukončiť rozpravu v tomto bode. Bude podané trestné oznámenie a nech to rieši kompetentný orgán.

 

Starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedenú správu  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./      Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Lednické Rovne

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Lednické Rovne, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokvanie. Tento plán predkladá Sociálno-zdravotná komisia a slúži na stanovenie si cieľov, čo má naša obec do roku 2021 v  oblasti sociálnych služieb spraviť. Z hľadiska legislatívy je obec povinná poskytovať sociálne služby, a preto v zmysle zákona o sociálnych službách bol tento Komunitný plán spracovaný. Poukazuje na súčasný stav a zároveň je nástrojom pre ďalší postup ako zabezpečovať globálne poskytovanie sociálnych služieb. Tento plán sa bude schvaľovať v decembri. Plán obsahuje ciele ako napríklad posilnenie dobrovoľníckej činnosti a pocitu užitočnosti seniorov, výsadba kvetín, spolupráca pri vedení záujmových krúžkov. Ďalej by sme chceli zriadiť denné centrum pre seniorov, zlepšiť bezbariérový prístup, zabezpečiť doprovod seniorom na rôzne akcie a ďalšie. Je to plán na 5 rokov a všetko závisí aj od financií.

Starosta obce vyzýva poslancov aj občanov, aby svojimi návrhmi prispeli k vylepšeniu tohto dokumentu a zároveň ich prosí, aby tak urobili pred zastupiteľstvom a nie priamo na zastupiteľstve.

Starosta obce otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

p. Mária Šlesarová sa pýta starostu, či môže za Jednotu dôchodcov podať projekt.

 

Starosta obce odpovedá, že plán je zverejnený a písomne budeme od občanov prijímať podnety. Je to však iba všeobecný dokument. My sa ním zatiaľ iba zaväzujeme, čo plánujeme spraviť. Naša obec starne a seniorov je tu stále viac a my im chceme vytvoriť dôstojnejšie podmienky pre život.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne dotazy ani pripomienky, starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený bod berie OZ na vedomie.

 

 

 

 

K bodu 6./      Návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – zámena pozemkov s TSK

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh Obce Lednické Rovne previesť nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Oslovili sme TSK, že máme záujem o pozemky v centre obce. Ide o pozemky v areáli SOŠ sklárskej, kde by sme chceli v budúcnosti vybudovať športoviská  na pozemku vedľa telocvične SOŠ, kde by sme chceli vytvoriť parkovacie miesta pre návštevníkov lekárských zariadení. Rokujeme s TSK, ktorý navrhol, aby sme tieto pozemky nekupovali, ale ich zamenili za pozemky, kde sa nachádza cesta II. triedy II/507. Môžeme skonštatovať, že tieto pozemky my nepotrebujeme, lebo je na nich teleso cesty II/507, a keď sa TSK rozhodne po zameraní geometrického plánu dať na túto cestu vecné bremeno, tak tam tá cesta bude a obec s tým nič nespraví. Návrh znie, zameniť pozemky, na ktorých je cesta, za pozemky okolo učilišťa. Je rozdiel v tom, že pozemkov pod cestou, ktoré vlastníme my je viac, ale nemajú takú hodnotu ako pozemky okolo učilišťa, ktoré môžeme použiť na stavebné účely. Starosta obce chce rozdiskutovať tento návrh, či sa môže pokračovať v začatých rokovaniach, aj keď sa dostaneme do stavu, že budeme viac dávať (7 919 m2) ako dostaneme (2 000 m2). Ďalej žiada o dovysvetlenie Ing. Margitu Kopačkovú, vedúcu oddelenia výstavby a životného prostredia.

 

Ing. Margita Kopačková – jedná sa o cestu od mosta smerom až po Háj vo výmere 7 919m2. Je to pozemok, ktorý je účelovo určený iba na využívanie štátnej cesty, čiže obec ho nemôže využiť na nič iné. TSK má zo zákona právo zriadiť si tam zákonné vecné bremeno. Návrh bol podaný ešte v októbri 2015 na TSK s tým, že bol záujem rozšíriť parkovacie plochy pri budove telocvične a pripraviť plochy pre športoviská pre lokality Súhradka a Majer. Urobilo sa zameranie, jednalo sa aj s TSK, s geodetom a geometrické plány sú pripravené, pričom na účely športoviska je vyčlenených 40x50 metrov. Ešte sa budú robiť znalecké posudky, aby sa vydokladovala hodnota nehnuteľností. Hodnota týchto znaleckých posudkov ako aj geometrických plánov sa bude deliť napoly.

 

Starosta otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – podľa jeho názoru, ak má obec nejaké pozemky dávať niekomu inému tak jedine predajom a verejnou súťažou za najvyššiu ponuku.

 

Starosta ďakuje za názor.

 

p. Milan Cinko – pozemky, ktoré sú pod cestou sú obci nanič, keďže sa nedajú využiť na nič iné iba na cestu a za ne obec dostane lukratívne pozemky na športoviská, takže si myslí, že pre obec je to jednoznačne výhodná ponuka.

 

Starosta obce – p Cinko to vysvetlil veľmi jednoducho a jasne. Čo sa týka zamerania cesty, my by sme si samozrejme všetky pozemky mimo cestného telesa nechali – všetky chodníky, prechody, priekopy – a zamerali sme len to, čo je vyasfaltované a využíva sa ako cesta II. triedy.

 

Ing. Margita Kopačková dopĺňa, že nie je možný iný právny prevod a robiť ponukové konanie na pozemky pod štátnou cestou. To nie je možné. Podľa zákona tieto pozemky patria majiteľom stavby cesty, čiže ak si TSK tam dá vecné bremeno, nemusia nič právne s nami riešiť.

 

Mgr. Milan Hanták – tvrdí, že v minulosti bol prípad, kedy sa pozemky pod štátnou cestou TSK-u predávali a obec na tom získala finančné prostriedky, preto si ďalej zastáva svoj názor a hovorí, že ak sa pozemky obce majú prevádzať, tak jedine predajom a za najvyššiu sumu.

 

Starosta obce si spomína na túto situáciu a hovorí Mgr. Hantákovi, že on dobre vie ako to vtedy bolo. Išlo vtedy o dohodu vyjednanú vtedajším starostom Ing. Savarom, keď obec rekonštruovala námestie a súčasťou rekonštrukcie námestia bola aj výstavba kruhového objazdu. Táto výstavba stála približne 250 000 – 300 000,- € a vtedy bol majetok zhodnotený predajom. Ale teraz za tieto pozemky dostaneme protihodnotu, a to sú lukratívne pozemky v strede obce.    

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

K bodu 7./      Návrh Obce Lednické Rovne predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa – DCA Therm

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh Obce Lednické Rovne predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa spoločnosti DCa Therm.Dubnica nad Váhom. Vysvetľuje, že ide o zámer odpredať dve výmeničky spoločnosti DCa Therm, pričom jedna sa nachádza v časti Majer a druhá v Súhradke. Momentálne nám táto spoločnosť platí nájom 1€/m2. Tieto budovy sú v dezolátnom stave a my ako vlastník nechceme do toho investovať, lebo to neužívame. Tečú tam strechy, sú tam porozbíjané okná, a preto sme vstúpili do jednania s DCA Therm-om. Oni nám navrhli, že ak majú do toho zásadným spôsobom investovať, tak sa chcú stať vlastníkmi. Majú tam zariadenia,  technológie a všetko čo s tým súvisí. Starosta obce sa v tejto súvislosti zaujímal o to, či sa nebude zvyšovať cena tepla. Odpoveď DCA Therm-u bola taká, že ak by rekonštrukciu budov robila obec, odzrkadlilo by sa to v nájme a potom následne aj v cene tepla. Ale keď bude DCA Therm vlastníkom týchto budov a bude ich rekonštruovať na vlastné náklady, cena tepla sa nezvýši, pretože oni si to môžu zahrnúť do odpisov až na 20 rokov, čiže to je mizivé percento, ktoré má vplyv na cenu tepla. My tieto budovy nepotrebujeme a nikomu inému ich predať nemôžeme. Cena obidvoch výmeničiek bola stanovená znaleckým posudkom na 62 400,- €. Keď sme predávali jednu výmeničku na Starých dvoroch verejnou obchodnou súťažou, tak sme za ňu dostali 13 500,- € a tu nám núkajú 31 000,- € za jednu.

 

Starosta otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták -  pýta sa starostu, kto namontoval solárne panely na budovu výmeničky v Súhradke, a či práve tieto panely nezapríčinili to, že do nej tečie.

 

Starosta obce - odpovedá, že tie budovy majú 50 rokov, potrebujú kompletnú rekonštrukciu a že navrhol riešenie. Spoločnosť DCa Therm sa samozrejme zaväzuje, že tie budovy upraví aj esteticky. Nebudeme to predávať pod cenu stanovenú znaleckým posudkom, nebude to mať vplyv na zvyšovanie ceny tepla a v rozpočte sa zaviažeme, že takto získané peniaze použijeme na rekonštrukciu našich budov.

 

Mgr. Milan Hanták – znova sa pýta starostu, kto tam namontoval solárne panely, a kto to dovolil na majetok obce

 

Starosta obce odpovedá, že on to nebol, bolo to ešte v minulosti, ale predpokladá, že to bolo so súhlasom vtedajšieho starostu a OZ. A hlavne tie strechy netečú preto, že sú tam namontované panely, ale preto, že sú staré.

 

Bc. Juraj Mašlaň – pýta sa, čie sú tie kolektory

 

Starosta obce odpovedal, že DCA Therm-u.

 

Mgr. Milan Hanták – sa pýta, kedy končí nájomná zmluva a akú výšku platí DCA Therm.

 

Starosta obce odpovedal, že nájomné je 1€/m2 na rok, ale tiež upozornil na fakt, že znova sa odbočuje od témy. Ide sa to schvaľovať len ako zámer, keď ho niekto presvedčí, že to je nevýhodná cena, alebo to bude mať nejakým spôsobom zásadný vplyv na cenu tepla pre občanov, že by im to uškodilo, tak to neschválime, ale dnes sa schvaľuje len zámer.

 

Mgr. Milan Hanták – má poslanecký návrh, aby na predaj týchto uvedených nehnuteľností bola vyhlásená verejná súťaž

 

Starosta obce odpovedá, že je to nezmysel, pretože oni tam majú všetky technológie. A verejnou obchodnou súťažou sme v minulosti získali tretinu z ceny, akú nám ponúka DCA Therm.

 

Starosta obce dal o návrhu Mgr. Hantáka hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     1 poslanec (Mgr. Milan Hanták)            

                        „ proti“          -     7 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     2 poslanci (Ing. Gabriela Brezániová, p. Milan Cinko)

Návrh nebol schválený.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky, starosta požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o zámere predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce a dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Milan Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Ing. Gabriela Brezániová)

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./      Prerokovanie žiadosti PVS a.s.

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť PVS a.s. a požiadal Ing. Margitu Kopačkovú o vysvetlenie tejto žiadosti.

 

Ing. Margita Kopačková – Prostredníctvom spoločnosti AQUA PROCON bola predložená žiadosť PVS na vydanie stanoviska k umiestneniu čerpacej stanice odpadových vôd na pozemku obce, ktorá sa nachádza v blízkosti oplotenia parčíka pri základnej škole, kde žiadajú na umiestnenie tejto čerpacej stanice záber pozemku 70,6 m2. Táto prečerpávacia stanica bude slúžiť na odkanalizovanie základnej školy a priľahlých nehnuteľností, čiže budov, ktoré sa nachádzajú na ulici Schreiberovej. Technické riešenie bolo niekoľkokrát s nimi prerokovávané, je to v záujme obce, mali sme tento projekt odkanalizovania základnej školy riešený ešte za bývalého vedenia, my sme tento projekt len prebrali, technicky ho poriešili so všetkými existujúcimi sieťami, ktoré sa tam nachádzajú a toto technické riešenie umiestnenia čerpacej stanice bolo z našej strany viac-menej odobrené. Takže z hľadiska toho, aby sa mohlo riešiť odkanalizovanie celej tejto ulice doporučujeme, aby sa dal súhlas k umiestneniu prečerpávacej stanice tak, ako navrhli, a aby sa riešilo aj ďalšie právne usporiadanie.

 

Starosta obce – tieto veci sa týkajú projektu odkanalizovania časti Lednické Rovne - Dolná Breznica a je toho názoru, že PVS je treba výjsť maximálne v ústrety, pretože celý tento projekt nám odkanalizuje zvyšné časti obce, okrem Medného, a nebude nás to nič stáť, maximálne nejaké pozemky.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky  požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia o žiadosti PVS a.s. dal o ňom hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

K bodu 9./      Prerokovanie návrhu zmlúv na odpredaj garáží Majer

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh zmlúv na odpredaj garáží v časti Majer. Informoval o tom, že poslanci OZ dostali v materiáloch vzor kúpnej zmluvy, čo sa týka odpredaja garáží v časti Majer, a že k samotnému predaju môžeme pristúpiť až v decembrovom rokovaní OZ.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – otázka na starostu - 2.10.2015 sme schválili zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde sme schválili, že táto zmluva bude uzatvorená do 31.06.2016 a tak sa pýta, prečo nebol dodržaný termín.

 

Starosta obce odpovedá, že to bolo z objektívnych príčiny, akými sú geometrické plány, zverejňovanie a všetky tieto veci, ale bude to uzavreté do konca roka.

 

Mgr. Milan Hanták – chce vedieť počet a s kým boli uzatvorené tieto zmluvy, nie menovite, ale počet.

 

Starosta obce reaguje, že 15.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že uvedený návrh berie OZ na vedomie.

 

K bodu 10./    Návrh prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce – p. Marek Prekop

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Prekopa. Na minulom zasadnutí OZ sme schválili zámer teraz je potrebné schváliť prenájom uvedeného majetku. Požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal navrhované uznesenie a následne otvorí k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal navrhované uznesenie na prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce pánovi Marekovi Prekopovi.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu uznesenia o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 11./    Prerokovanie žiadosti p. Trošku a p.Budjača - predaj pozemku

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť pánov Trošku a Budjača a požiadal Ing. Margitu Kopačkovú o vysvetlenie tejto žiadosti.

 

Ing. Margita Kopačková – Menovaní požiadali 26.05.2016 o právne usporiadanie parcely č. 1281/4 za účelom prístupu k navrhovanej výstavbe dvoch bytových jednotiek. Je to plocha, ktorá bude slúžiť pre prístup. Tento pozemok je v majetku obce, zámer navrhovaného právneho usporiadania sme zverejňovali na vývesnej tabuli s tým, že hodnota tohto pozemku je podľa znaleckého posudku 771,62 €.

 

Starosta obce poznamenal, že už sa to schvaľovalo ako zámer a následne otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o žiadosti pánov Trošku a Budjača a dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 12./    Prerokovanie zámennej zmluvy – p. Miroslav Mierny

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie zámennú zmluvu s pánom Miernym, ktorá už bola OZ schválená ako zámer. Ide o výmenu pozemku, ktorý bol v minulosti chodníkom a  my ho potrebujeme získať na vybudovanie otočiska..

 

Doplnila Ing. Margita Kopačková – Prerokovávalo sa to opakovane  aj v minulosti, no bol schválený odpredaj  a my potrebujeme riešiť zámenu pozemkov.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – opäť prezentuje svoj, dnes už spomínaný názor, že ak má obec nejaké pozemky dávať, tak jedine predajom. Tvrdí, že táto zámena je nevýhodná,  pretože sa nemenia pozemky 1:1 a nemajú rovnakú klasifikáciu.  Obec dáva zastavané plochy a nádvoria o výmere 43 m2 a pán Mierny to zamieňa za ornú pôdu vo výmere 32 m2.

 

Ing. Margita Kopačková – je to síce klasifikované ako orná pôda, ale obec tie pozemky využíva ako cestu, kde sa otáčajú autá. My máme projekt na cestu a táto parcela bola vyčlenená s jeho súhlasom pod cestu a využíva sa to ako cesta. Charakter pozemku má už dávno iný účel využitia.

 

Starosta obce – bolo to schvaľované už v minulosti, len sa to nedotiahlo. On nám vyšiel v ústrety, lebo inak by sa tam nedalo realizovať otáčanie áut a taktiež zafinancoval geometrický plán. Toto je len doťahovanie vecí z minulosti.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámennej zmluve s pánom Miernym a dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslancov (Mgr. Milan Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslanec

Návrh bol schválený.

 

K bodu 13./    Prerokovanie žiadosti o prenájom nebytového priestoru

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť o prenájom nebytového priestoru v dome služieb, ktorú poslanci obdržali v materiáloch a požiadal Ing. arch. Emila Michálka o vysvetlenie tejto žiadosti.

 

Ing. arch. Emil Michálek – ide o spodné priestory, ktoré boli kedysi garáže a sklady v dome služieb. Tieto priestory boli dlhodobo voľné a pán Ivaniš prejavil o ne záujem, všetko spraví sám na vlastné náklady a hlavne za ne bude niekto konečne platiť nájomné.

 

p. Milan Cinko sa zaujíma, o ktorý priestor konkrétne ide.

p. Mária Šlesarová sa zaujíma o to, čo tam bude.

 

Odpovedá Ing. arch. Emil Michálek – ide o priestor vedľa opravovne bicyklov a bude tam sklad motoriek a skútrov.

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Martin Mišík prečítal uznesenie o prenájme nebytového priestoru.

 

Ing. arch. Emil Michálek – navrhuje či by nebola možnosť zmeniť schvaľovací proces ohľadom prenájmu týchto priestorov, aby sa nemuselo čakať na schvaľovanie obecným zastupiteľstvom, keďže niektorí záujemcovia si to rozmysleli, lebo nechceli čakať  do zasadnutia OZ.

 

p. Milan Cinko – myslí si, že je správne, aby o tom rozhodovalo obecné zastupiteľstvo.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce požiadal Mgr. Mišíka, aby prečítal uznesenie o zámennej zmluve s pánom Miernym a dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslanci            

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Milan Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

 

 

K bodu 14./    Delegovanie zástupcu obce za konateľa do ŠK

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie delegovanie zástupcu obce za konateľa do ŠK. ŠK je športový klub, kde obec vždy mala zastúpenie, v minulosti to bol starosta, ale starosta obce vzhľadom na svoje vyťaženie navrhuje pána Milana Chudadu. Preberal to aj na obecnej rade, aj s majiteľmi a nemajú s tým problém. Následne otvoril k uvedenému rozpravu.

Mgr. Milan Hanták – chcel by vidieť všetko, čo sa týka financií ŠK Rona a očakáva od pána Chudadu, v prípade, že bude zvolený, že všetky tieto materiály prinesie na zastupiteľstvo.

 

Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce dal o návrhu uznesenia hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr. Milan Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (p. Milan Chudada)

Poslanec p. Štefan Ďurko nebol počas hlasovania prítomný.

Návrh bol schválený.

 

 

K bodu 15./    Návrh a schválenie zmien členov komisii

 

            Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh a schválenie zmien členov komisii.

 

 • Návrh predsedu sociálno-zdravotnej komisie na doplnenie PhDr. Tatiany Rodovej do uvedenej komisie .

 

Starosta obce otvoril k uvedenému rozpravu.

 

p. Peter Greguška – tento návrh podal preto, že PhDr. Tatiana Rodová nahradí Ing. Janku Kostkovú. PhDr. Rodová ako zamestnankyňa úradu a pracovníčka sociálneho oddelenia, ktoré má na starosť, je odborníčka v tejto oblasti, zúčastňuje sa komisií a určite by s jej vzdelaním bola ako členka komisie prínosom.

 

Ing. Gabriela Brezániová – súhlasí s týmto návrhom pretože s PhDr. Rodovou pracuje v komisii pre občianske záležitosti a je s ňou mimoriadne spokojná, je ústretová a vždy profesionálna.

 

Mgr. Milan Hanták – má poslanecký návrh – do sociálnej komisie navrhuje pani Máriu Šlesarovú.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu predsedu sociálnej komisie p. Gregušku, na doplnenie PhDr. Tatiany Rodovej do sociálno-zdravotnej  komisie.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     9 poslancov                     

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     1 poslanec (Mgr. Milan Hanták)

Návrh bol schválený.

 

p. Milan Cinko – spýtal sa, či  nemôžu byť v tejto komisii obidve, čiže aj PhDr. Rodová, aj pani Šlesarová?

 

Starosta obce dal hlasovať o poslaneckom návrhu Mgr. Milana Hantáka na doplnenie p. Márie Šlesarovej do sociálno-zdravotnej komisie.

 

 

 

Hlasovanie:     „ za“               -     6 poslanci (Mgr.Hanták, p.Cinko, p.Pokorný,

                                                                        Ing.Brezániová, p.Ďurko, p.Chudada)       

                        „ proti“          -     0 poslancov

                        „ zdržali sa“   -     4 poslanci (Bc.Mašlaň, Ing.Backo, p.Greguška, Mgr.Mišík)

Návrh bol schválený.

 

 • Návrh na odvolanie Mgr. Milana Hantáka z Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia

 

Starosta obce prečítal sťažnosť pána Červeného na Mgr. Milana Hantáka, ktorú poslanci obdržali v materiáloch.

 

Starosta obce – Dovolil som si dať Vám na stôl aj fotky tých výkopových prác, je to fakt veľmi nebezpečné, ľudia sa tam cítia ohrození, keď si pozriete tú druhú fotku – pán Hanták zobral jedno pare a schoval ho, ja som ho videl – tak ten bager je maličký oproti tým výkopovým prácam. Ja hovorím „však sme na dedine, každý si robí ako potrebuje“ avšak mňa zaskočil skôr iný prístup, že ako člen stavebnej komisie a poslanec OZ bol na druhý deň za prítomnosti pána Červeného upozornený pani Martinkovou, vedúcou stavebného úradu, a za prítomnosti pani Kürtiovej, aby okamžite zastavil práce, pretože skutočne tam môže dôjsť k ohrozeniu majetku, s tým, že sa dohodli, že sa dostaví na obecný úrad a že vec doriešia. Nikto nemal v záujem dávať mu nejakú pokutu,  ale samozrejme ľudia sa tam cítia ohrození a pýtajú sa ma, ako je možné, že člen stavebnej komisie a poslanec OZ sa takto správa k susedom. Nehovoriac o tom, že nákladné autá, bolo ich zhruba podľa tvrdenia okolo 30 tatroviek, a boli niekde na neznámom mieste, a myslím si, že v katastri Lednických Rovní uskladnené. Vydali sme bezodkladnú výzvu k vykonaniu nápravy a zabezpečenie odkopaného svahu, a tiež k okamžitému zastaveniu prác súvisiacich s pokračovaním terénnych prác. Keďže pán Hanták odmietal prebrať list, a to tým spôsobom, že sa vyjadril volajúcej hliadke polície, že majú preňho poštu a tí mu povedali akú poštu, sa vyjadril telefonicky, že mu to majú poslať poštou, pričom pokračoval naďalej v prácach. Bol upozornený, vedel o tom, ja osobne som mu poslal MMS-ku, kde bol vyzvaný na to, aby zastavil tieto práce. Taktiež bol nariadený štátny stavebný dohľad. Doteraz, napriek tomu, že prevzal list, si nepožiadal ani o nejaké dodatočné stavebné povolenie. Ja osobne som minimálne 5x išiel okolo a videl som pána Hantáka ako s bagrom kope, a to môže potvrdiť aj hliadka polície, aj susedia. A on nám odpovedal, že nerozumie, prečo mu obec doručila predmetnú výzvu nakoľko nevykonáva práce na odkopávaní svahu. Uviedol, že  časť dvora s priľahlou letnou kuchyňou má v užívaní občianske združenie „Ako ľudia“ so sídlom na adrese, kde býva pán Milan Hanták a predpokladám, že pán Milan Hanták je aj predseda uvedeného združenia. Takže, aby ste vedeli, nekope Milan Hanták. Milan Hanták sedí síce v tom bagri, ale kope občianske združenie „Ako ľudia“. A toto, nech sa na mňa nikto nehnevá, vysvetliť občanovi, ktorý sa sťažuje, že čo to je za poslanca, čo si to vôbec dovoľuje a  je tam aj obecný pozemok. Čiže ten zosuv môže ohroziť aj obecný pozemok. Skutočne tieto okolnosti vedú k môjmu opakovanému návrhu, aby sme pána Hantáka vylúčili zo stavebnej komisie. Ja mám ešte k tomu viacej argumentov, je to aj jeho dosť zvláštne správanie - on si zistí u policajtov, že čo mu budú doručovať a nepreberie to, zo suseda si robí, dá sa povedať, „dobrý deň“, bola tam uňho aj hliadka štátnej polície, nerešpektuje upozornenie ani pracovníčkou stavebného úradu, ani keď sú tam svedkovia, sľúbi, že príde, schováva sa. Keď si zoberieme, že sú to veci, ktoré by mala riešiť aj stavebná komisia, ako ja môžem jeho poslať niečo riešiť na nejaké miesto, keď on sám sa takto správa k svojim susedom. A skutočne to jeho nepredvídateľné konanie, čo som vám aj spomínal, čo vyviedol minule, keď sa hodil o zem a potom vyvolával na 158, že ho bije starosta, len si nevšimol, že sú tam traja svedkovia, ktorí to videli, a tiež jeho konanie, keď sa váľa po dôchodcoch, ktorí mu oponujú po skončení zastupiteľstva vedú k tomu, že ja nechcem, aby on na akýchkoľvek, hlavne stavebných konaniach, vystupoval za obec. A taktiež jeho špekulatívne nákupy pozemkov v minulosti. Viete, ako sa nám vyjadril, on vlastní pozemky pod ZŠ, jeho vyjadrenie typu, že keby bol starosta, tak to daruje obci, a keď sa ho ja pýtam, ako to vyriešime, lebo my tú školu potrebujeme vyriešiť, potrebujeme zatepliť, potrebujeme tam budovať, on sa mi smeje do očí. Tak neviem, či toto je prístup poslanca, ktorý chce v tejto obci niečo budovať, alebo si poslanie poslanca zmýlil s tým, že bude robiť obci schválnosti. A nehovoriac o skutočne nezmyselných trestných oznámeniach. Ja už som si na to zvykol, ale všetko má svoje hranice. V tých jarkoch, čo sme chceli budovať  stojisko, tak išiel podať trestné oznámenie, že sa tam skladuje odpad vo veľkom a on stál pritom, jasne vedel pretože v minulosti sme to riešili, že to tam bolo navozené v minulosti. Teraz podal zas trestné oznámenie na neznámeho páchateľa ako členov organizovanej skupiny za to, že sme chceli vybudovať parkovisko v Súhradke, pričom sme chceli len začať prípravné práce. Ako mám chcieť od takéhoto poslanca niečo, aby v stavebnej komisii dal nejaký konštruktívne návrh, keď  sledujem, že jeho cestou je len všetko zhatiť.

 

Následne starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – ohrádza sa tým, že ako člen stavebnej komisie sa zúčastnil všetkých stavebných komisií na rozdiel od iných členov a tvrdí, že on zákon neporušuje. Hovorí, že vyššie spomenuté veci si bude riešiť písomne s obcou a obviňuje starostu obce, že predáva obecný majetok.

 

p. Milan Chudada – reaguje na pána Hantáka – súhlasí s ním, že má ukážkovú dochádzku na komisiách, rád by sa vyjadril aj k jeho činnosti. Na poslednej komisii im bolo Ing. Kopačkovou vysvetlené ako to je s tou zámenou cesty, ako to je s DCA Therm-om, tam si to pán Hanták vypočul, so všetkým súhlasil, ale teraz tvrdí niečo iné. A to podľa neho hovorí samo za seba.

 

Mgr. Milan Hanták – reaguje na p. Chudadu, že tára nezmysly, vraj DCa Therm sa na komisii neriešil a pýta sa ho, prečo nie sú zápisnice zo stavebných komisií.

 

Starosta obce dal hlasovať o návrhu na odvolanie Mgr. Milana Hantáka z Komisie výstavby, dopravy a životného prostredia.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     7 poslanci

                        „ proti“          -     3 poslanci (p.Cinko, Mgr.Hanták, Ing.Brezániová)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov  

Návrh bol schválený.

 

K bodu 16./    Rôzne

 

Starosta obce podal informáciu o činnosti OcÚ:

 • v rámci rekonštrukcie materskej školy sme získali dotáciu viac ako 700 000,- €
 • získali sme dotáciu na opravu zberného dvora vo výške 560 260,31 € - je to aj na nákup techniky, takže by sa mala zlepšiť celková údržba obce
 • vyhrali sme ďalšie kolo súdneho sporu s pani Štefinovou – stavebný úrad Lednické Rovne ešte musí vydať rozhodnutie o odstránení stavby
 • v súvislosti s prípravou rozpočtu na budúci rok, chce starosta obce poprosiť OZ, či by sa do rozpočtu obce nemohli zahrnúť finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu materskej školy, pretože projekt nerieši kúpeľne, chodby, WC, nefungujúcu kanalizáciu a pod.
 • ďalej finančné prostriedky na kúpu nového osobnéhona OcÚ ako aj finančné prostriedky na búracie a výkopové práce na zbernom dvore
 • dokončila sa nová kotolňa v dome služieb, na Ledrove, požiarnej zbrojnici a na OcÚ
 • podarilo sa nám v spolupráci s Povodím Váhu dočistiť spodnú časť rieky, v budúcnosti sa plánuje dočistiť vrchná časť rieky
 • vybudovalo sa 2,5 km nových ciest z rozpočtu VÚC
 • vo finále je dokončenie hasičskej zbrojnice
 • začalo sa s vyrezávaním a orezávaním stromov na cintorínoch
 • farský úrad dokončuje rekonštrukciu kostola a kúrenia
 • máme veľmi úspešných športovcov – futbalové mužstvá, ktoré sú na popredných miestach, trojnásobný majster sveta v karate Matej Chudý, a 1. miesto na medzinárodnej Grand Prix v Prešove v kategórii dorast Matej Janis, ktorý reprezentoval FitArenu
 • veľký úspech mali akcie Michalský jarmok a Martinský ples – poďakoval dobrovoľníkom a zamestnancom OcÚ za zorganizovanie
 • veľmi peknú akciu mala Jednota dôchodcov Slovenska
 • poďakoval Klubu dôchodcov za uvoľnenie priestorov pre škôlkarov

Pozvánky na akcie:

 • 05.12. Mikuláš – rozsvietenie vianočného stromčeka
 • 11.12. Vianočný koncert v kostole
 • 09.12-11.12. Vianočné trhy v Hunty Fish so súťažou vo varení kapustnice
 • 31.12. Silvester na námestí
 • 06.01. Trojkráľový výstup
 • Fašiangová zabíjačka

 

Bc. Juraj Mašlaň – ráta sa aj v parku s orezávaním stromov?

 

Starosta obce – momentálne sme riešili iba cintoríny, ale berieme to na vedomie a poriešime to s pani Kucejovou.

 

p. Milan Chudada – pán Jozef Hanák, ktorý býva na Hôrke, si stĺpikom zahradil prístup k rod.domu  a do dvora a  tvrdí, že tá cesta je jeho, ale slúžila na otáčanie  áut. Teraz to nie je možné, kvôli tomu stĺpu. Občania sa pýtajú, či by to obec vedela nejako riešiť.

 

Ing. Gabriela Brezániová – chce upozorniť, že minulý rok sme sa hrdili tým, že sú všetci informovaní o všetkých skutočnostiach a myslí si, že sa asi stala nežiaducou osobou, pretože nie je pozývaná na zasadnutia obecnej rady, ale zase na druhej strane tomu rozumie, ale chce informovať občanov, že niektoré informácie počuje prvýkrát až na OZ. Z rokovacieho poriadku má nárok na materiály 3 dni pred zastupiteľstvom, ale k bodom 16./ a 17./ ich nedostala ani vo vytlačenej forme, ani elektronicky. Očakáva od občanov, aby sa jej niekedy zastali. Ďalej sa vracia k už prerokovávanému bodu o situácii v spoločnosti Ledrov – má informáciu, že 31.10.2016 bolo dané trestné oznámenie na spoločnosť Ledrov vo veci neplatenia sociálneho poistenia – dva roky po výmene riaditeľa už z toho hádam nemôžeme obviňovať bývalého riaditeľa. Má otázku na Ing. arch Michálka – či ako konateľ novej spoločnosti Prima LR vyšiel ako víťaz z nejakého konkurzu, a či počíta na tento rok s valným zhromaždením spoločnosti Ledrov.

 

Starosta obce – tesne po prepustení ekonómky z Ledrovu dorazila na OcÚ pani Brezániová, kde oznámila starostovi, že sa spája s pánom Hantákom, že idú kontrolovať a ako prvé idú kontrolovať materskú školu, a že idú bojovať. Na otázku proti komu sa odpoveď nedozvedel. Chápe to ako vybavovanie si účtov za brata. Keď bola na OcÚ pýtala sa Martina Mišíka, čo je v bodoch 16./ a 17./ a on jej to vysvetlil, tak ju žiada, aby neklamala. Čo sa týka obecnej rady, je pravda, že už na ňu nie sú pozývaní všetci poslanci, ale len tí, ktorí sú členmi obecnej rady. Keď sa jej zúčastňovala Ing. Brezániová boli sme tam o 4 hodiny dlhšie a potom na zastupiteľstve sa znova aj tak pýtala na to isté, takže nie je dôvod riešiť jednu  vec dvakrát. Čo sa týka spoločnosti Prima LR, všetko je v zmysle zákona,  a ak má záujem nech príde na úrad a všetko jej bude vysvetlené.

 

Ing. Gabriela Brezániová – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v zmysle § 12 ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch je poslanec oprávnený požadovať od vedúcich riaditeľov PO zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veci týkajúcich sa činnosti. Obviňuje starostu obce, že ju verejne osočil.

 

JUDr. Juraj Remšík – samozrejme, že sa máte právo pýtať, ale tento zákon zahŕňa poslancov VÚC. A čo sa týka spoločnosti Ledrov – ako náhle nie je zaplatený odvod v sume nad 266,- € okamžite sa zo zákona ide na trestné oznámenie. Chyba nastala v spoločnosti Ledrov, kde účtovníčka opomenula uhradiť platbu, automaticky sa tak na druhý mesiac začína konať vo veci. Nebolo vznesené trestné obvinenie, bolo iba začaté vo veci a vec je momentálne zastavená, pretože došlo len k administratívnej chybe.

 

Ing. arch. Emil Michálek – trestné oznámenie nebolo na Ledrov ako na firmu, ale bolo na neho ako na osobu konateľa - jedna časť tohto oznámenia bola automaticky zrušená, pretože patrila predchádzajúcemu konateľovi za rok 2014, druhá časť sa týkala ekonómky a ďalšia časť sa týkala sociálnej poisťovne. Aj keď sa snažíme platiť si svoje záväzky, tak sociálna poisťovňa si namiesto toho, aby si uhrádzala to, čo platíme my, uhrádza staré dlhy a tieto dlhy stále vedie ako naše dlhy. Spoločnosť Ledrov nie je v takom stave, ako sa snažila odprezentovať Ing. Brezániová.

 

Starosta obce – schvaľovali sme založenie novej spoločnosti, bude to duplicitná spoločnosť spolu s Ledrovom, kde sme hneď hovorili, že konateľ bude pán Michálek. Všetko bolo v zmysle zákona.

 

JUDr. Juraj Remšík – v zmysle zákona valné zhromaždenie menuje konateľa

 

Mgr. Milan Hanták – kto tvorí valné zhromaždenie tej firmy?

 

JUDr. Juraj Remšík – v zmysle obchodného registra

 

Mgr. Milan Hanták – kto vymenoval pána Michálka za konateľa spoločnosti Prima LR

 

JUDr. Juraj Remšík – druhýkrát odpovedám, že valné zhromaždenie

 

Mgr. Milan Hanták – a to je kto?

 

JUDr. Juraj Remšík – podľa výpisu z obchodného registra

 

Mgr. Milan Hanták – no a kto to je?

 

JUDr. Juraj Remšík – obec

 

Mgr. Milan Hanták – aký plat dostal?

 

Ing. arch. Emil Michálek – žiadny

 

Mgr. Milan Hanták - na OcÚ bolo menené kúrenie – bolo vyhlásené verejné obstarávanie?

Starosta obce – áno bolo VO a dostali sme na to aj dotáciu 4 900,- € z ministerstva financií - pri čerpaní rozpočtu to bude všetko vysvetlené

 

Mgr. Milan Hanták – kto robil verejné obstarávanie?

 

Starosta obce odpovedal, že spoločnosť Enixa a vzápätí povedal, že pán Hanták môže prísť na úrad a pozrieť si to. My sme viazaní dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní a my ho aj dodržiavame a všetky dokumenty sú na úrade.

 

Ing. Gabriela Brezániová - je povinný štatutár informovať poslancov OZ o tom ako konal? Ohľadom toho, že sme zmenili meno na Prima LR a vyhlásil pána Michálka za konateľa spoločnosti.

 

JUDr. Juraj Remšík - žiadna zákonná norma neurčuje starostovi túto povinnosť.

 

Starosta obce -  niekoľkokrát sme schvaľovali, aj v rozpočte, že kupujeme od Megawaste novú spoločnosť Prima LR. My sme ju zakúpili, hneď sme sa bavili o konateľovi, ten konateľ je tam v zmysle zákona. Táto spoločnosť nefunguje, nevykazuje žiadnu činnosť, chcem ju oživiť a keď bude fungovať, bude aj k tomu zvolané stretnutie poslancov a na OZ to vysvetlíme. Pri kontrole Ledrovu sme zistili ďalšie pochybenia z minulosti, bola vymenená ekonómka a zistilo sa niekoľko ďalších jej  pochybení, ktoré sa dávajú do poriadku. Ledrov má obrovské problémy, pretože to zdedil a ak ho chceme udržať, tak mu budeme musieť pomôcť. Chceme stavať aj nové bytovky, preto sme zakladali novú spoločnosť, čistú, bez zbytočných dlhov. Ledrov čaká napr. súd so sociálnou poisťovňou, rôzne iné sankcie za porušenia minulého konateľa a ďakuje pánovi Michálkovi, za to, že v tom Ledrove ešte je a že sa snaží ho nejakým spôsobom postaviť na nohy.

 

p. Milan Cinko – odkedy sa obecnej rady nemôžu zúčastňovať poslanci OZ?

 

Starosta obce – nepovedali sme, že sa nemôžu zúčastňovať, len sme ich prestali volať tak ako je to štandardne v iných obciach a mestách, ale kedykoľvek príde pán Cinko na úrad, všetko čo chce vedieť mu bude vysvetlené.

 

p. Milan Cinko – nesúhlasí s tým, že sa ako poslanec nemôže zúčastňovať zasadnutí obecnej rady.

 

Starosta obce – bol to nadštandard, že sme volali všetkých poslancov a skonštatovali sme, že to zdržuje.

 

p. Milan Cinko – kedy sa na Háji začne niečo robiť?

 

Starosta obce – pracujeme na tom, všetko je rozbehnuté, stále chodia na úrad nejaké vyjadrovačky, bola tam problematická kanalizácia – nedá sa to riešiť hneď zajtra.

 

p. Milan Cinko – pán Michálek prednedávnom povedal, že už je to pripravené, že sa čaká len na nejaké  vyjadrenia.

 

Ing. arch. Emil Michálek - teraz je vo fáze ukončenia kompletné územné konanie, rieši sa tam kanalizácia, plynárne mali nejaké pripomienky, kde sa muselo ísť niekoľkokrát na rokovanie, územné konanie je pred ukončením. Sú spracované projekty na rozšírenie vodovodu, dažďovej kanalizácie, cesty, chodníky, parkoviská. Po územnom konaní začnú prebiehať geometrické plány a bude sa pokračovať v stavebných konaniach.

 

p. Milan Cinko – kedy sa bude stavať?

 

Starosta obce - my na tom pracujeme a tie orgány sa vyjadrujú pomalšie. Reálne je náš zámer začať stavať prvú bytovku na jar 2017. Pokiaľ nebudeme mať v rukách stavebné povolenie nezačneme stavať, najskôr musíme dodržať všetky administratívne procesy. Budúci rok chceme dať do rozpočtu prechod pre chodcov a chodníky pri cintoríne.

 

Mgr. Milan Hanták - obec vložila nejaké peniaze do firmy Prima LR?

 

Starosta obce - sú tam vložené peniaze, za ktoré sme to kúpili. To sme schvaľovali v rozpočte.

 

Mgr. Milan Hanták – znova sa pýta, či tam obec vložila nejaké peniaze.

 

Starosta obce – žiadne iné, okrem tých, za ktoré sme to kúpili a tie sú na účte spoločnosti.

 

Mgr. Milan Hanták – je pravda, že pán Michálek predal svoje súkromné auto spoločnosti Ledov?

 

Ing. arch. Emil Michálek odpovedá, že 2 roky používal svoje súkromné auto ako služobné bez nároku na odmenu, 2 roky ho likvidoval pre túto firmu, lebo nemala na nové auto a dozorná rada schválila tento predaj.

 

Mgr. Milan Hanták – 150 t odpadu bolo vyvezených z Hája, kto zaplatil tento odpad?

 

Starosta obce – bolo to v rámci búracích prác a všetky faktúry a zmluvy sú na internete.

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila sa, že slová pána starostu o tom, že povedala, že sa spája s pánom Hantákom a bude boj, vôbec nie sú pravdou.

 

Starosta dal priestor na príspevky občanov.

 

JUDr. Jozef Učeň – uviedol, že zásadnou podmienkou skutkovej podstaty trestného činu ohovárania je vedomé šírenie nepravdy, takže všetci, ktorí chcú použiť toto ustanovenie, brali na vedomie, že musí ísť o vedomé šírenie nepravdy. A má dojem, že celé toto zasadnutie OZ sa  zvrháva na riešenie osobných problémov niektorých poslancov a vyrovnávanie si účtov so starostom,  ale vôbec nemajú záujem o riešenie vážnych problémov obce.

 

 

p. Mária Šlesarová  sa vyjadrila:

 • že jej je ľúto, že poslanci odvolali Mgr. Hantáka z komisie
 • že chápe poslankyňu Ing. Brezániovú a že tiež zažívala minulé volebné obdobie podobné pocity
 • k Ledrovu, že pred nástupom p. Šudíka do poslednej chvíle ako poslanci nevedeli, kto bude konateľ, pýtala sa p. Savaru, či je to vhodný kandidát pre takúto spoločnosť, keďže podľa jej názoru vyšiel z výčapu, a p. Savara odpovedal, že je.

Ďalej požadovala:

 • Prechod pre chodcov v Horeniciach a pri KMK
 • Rozšírenie vianočného osvetlenia v uliciach Horeníc
 • Informáciu o tom, v akom štádiu je kniha o Mednom
 • Seniortaxi pre občanov Horeníc a Medného, aby sa mohli dostaviť k lekárovi
 • Nápojový automat v čakárni u lekára
 • Zostrihanie kríkov v okolí skládky, aby neprerastali do hlavnej cesty
 • Zlikvidovanie čiernych skládok – nad p. Prenosilovou a pri p. Novosadovej

 

Starosta obce - všetko je o peniazoch - chceme spraviť prechod pri KMK, pri zastávke v Horeniciach je to problém, pretože prechod sa vždy musí robiť z chodníka na chodník. Žijeme dosť úsporným programom, neberieme žiadne nové úvery, podarilo sa nám získať 2 obrovské projekty, na to ide veľa peňazí a na všetky veci s tým súvisiace a nezostáva nám na všetko.

 

Ing. Gabriela Brezániová – reaguje na p. Šlesarovú - môj brat zo žiadneho výčapu nevyšiel, ale je to riadne vyštudovaný inžinier a ja si vážim jeho vzdelanie tak ako aj vzdelanie Mgr. Hantáka, pretože vyštudovali za socializmu a vtedy bolo vysoké školstvo na inej úrovni.

 

K bodu 17./    Záver

 

            Starosta obce skonštatoval, že OZ bolo uznášania schopné a všetky uznesenia boli riadne schválené. Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Peter Greguška

p. Milan Chudada

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Dušana

Zajtra má meniny Eliáš, Iľja, Ilia, Eliána, Iliana

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:189
TÝŽDEŇ:2197
CELKOM:1833197

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.