Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Zápisnica

Z Á P I S N I C A

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne,

konaného dňa 23.08.2016  o 16,00 hod.

 v Kultúrnom dome  Lednické Rovne

 

 

Prítomní :   Podľa prezenčnej listiny

 

Program :   

  1./  Otvorenie rokovania, určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice,

        voľba návrhovej komisie a schválenie programu rokovania

  2./  Kontrola plnenia uznesení z posledného  zasadnutia OZ, konaného dňa 30.06.2016

  3./  Správa NKU z vykonanej kontroly

  4./  Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Lednické 

        Rovne

  5./  Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016

  6./  Návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, rozpočtovým 

        opatrením  č. 4

  7./  Návrh zámerov na odpredaj, prenájom, výkup a vysporiadanie pozemkov, predložený 

        úsekom výstavby, dopravy a ŽP

  8./  Rôzne

  9./  Návrh a schválenie uznesenia

10./  Záver

 

 

Rokovanie

 

K bodu 1./

 

            Starosta obce Mgr. Marian Horečný ešte pred zahájením rokovania uviedol, že Mgr. Hanták požadoval písomne materiály, ako  protokol o výsledku kontroly z NKÚ  a audítorského výroku (súvahu, výkaz ziskov a strát a účtovnú závierku). Všetky uvedené materiály sú zverejnené na stránke: www.registeruz.sk, kde po zadaní IČO obce  sa všetky tieto materiály zobrazia.

 

Starosta obce pokračoval a zahájil rokovanie OZ privítaním všetkých prítomných, ospravedlnil poslancov Ing. Stanislava Backu pre pracovnú zaneprázdnenosť,  a Ing. Gabrielu Brezániovú, ktorá sa dostaví v priebehu rokovania a konštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku určil  Mgr. Eriku Burianovú,  za  overovateľov   zápisnice   určil poslancov p. Miloša Holbičku a Bc. Juraja Mašlaňa.

 

Do návrhovej komisie doporučil  schváliť Mgr. Martina Mišíka a p. Štefana Ďurku.

Hlasovanie: „všetci za“  

 

Následne dal hlasovať o programe rokovania, ktorý bo zverejnený vo vývesných tabuliach obce a  poslanci ho obdržali s pozvánkou na dnešné rokovanie.

 

Hlasovanie: „všetci za“  

 

 

K bodu 2./                 Kontrola uznesenia

 

            Kontrolu plnenia uznesenia č.18/2016 z predchádzajúceho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.06.2016 previedol Ing. Jozef Tichý, kontrolór obce. Konštatoval, že všetky uznesenia sú vo fáze priebežného plnenia.

Starosta obce uviedol, že kontrolu uznesenia č. 18/2016 berie OZ na vedomie.

K bodu 3./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie správu z kontroly NKÚ a list od p. Miklíka, ktorý poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie  a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie.

 

Starosta obce doplnil, že išlo o kontrolu za roky 2012 až 2015. Niektoré nedostatky boli odstránené ešte počas kontroly, a k niektorým boli prijaté opatrenia, o ktorých  podrobne   informoval  a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že správu z NKÚ  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 4./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2015 obce Lednické  Rovne. Výrok poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie, ak by mal niekto záujem celá správa je k dispozícii k nahliadnutiu.

 

Mgr. Milan Hanták – žiadal si predložiť celú správu

Odpovedal starosta obce – správu má  k dispozícii k nahliadnutiu a kópiu správy si môže prísť prevziať na OcÚ. 

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že správu nezávislého audítora  berie OZ na vedomie.

 

K bodu 5./

 

Starosta obce požiadal Ing. Tichého, kontrolóra obce, aby predložil správu o kontrolnej činnosti za I.polrok 2016

 

Ing. Jozef Tichý – uviedol, že správa o kontrolnej činnosti sa predkladá 2 x ročne a poslanci ju obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie, následne prečítal správu (viď príloha).

 

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu s tým, že správu kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I.polrok 2016 berie OZ na vedomie.

 

K bodu 6./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie návrh štvrtej zmeny rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2016, rozpočtovým  opatrením  č. 4, ktoré poslanci obdržali s materiálmi na dnešné rokovanie. Podrobne informoval o zmenách v rozpočte a plánovaných rozpočtových opatreniach (viď príloha) a otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa starostu obce, či už predisponoval financie na kúpu podniku bez súhlasu OZ a kedy.

Odpovedal starosta obce – prijal rozpočtové opatrenie do 15 tis.€, ktoré môže urobiť v súlade s predpismi. A je zverejnené na webe.  Dátum môžeme pozrieť vo výpise.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o rozpočtovom opatrení č. 4 hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

K bodu 7./

 

Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosti občanov:

 

a) Žiadosť p. Mareka Prekopa – prenájom pozemku pod plechovú garáž. Viackrát sme to prerokovávali, bol vypracovaný znalecký posudok, p. Prekop doložil vyjadrenie susedov a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.

 

Starosta upozornil, že schvaľujeme zámer a otvoril k tomuto bodu rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ všetci za“               

Návrh bol schválený.

 

b) Obec Lednické Rovne má záujem o usporiadanie pozemkov pod chodníkmi a cestami v  Horeniciach. Je to možné len  v zmysle znaleckého posudku, ktorý poslanci obdržali s materiálmi. Jedná sa o pozemky na uliciach   Pod Skalkou, časť Hlotky, časť Horenickej ulice, časť ulice  pri cintoríne na Hôrke, časť pozemku - cesty cez družstvo v Horeniciach – tzv. Horepotočie a Záhumnie. Cena, za ktorú to ponúkajú je 3 574,83€ za všetky pozemky, o ktoré má obec záujem  a priemerná cena za 1m2 je cca 0,80 € až 1,33 €.

Doplnila Ing. Kopačková – vysvetlila, o ktoré parcely sa jedná a za akú sumu sa predávajú jednotlivé parcely. Celková hodnota pozemkov je 3.574,83 €. Sú to pozemky, ktoré obec využíva a budú slúžiť aj ako prístupové pozemky  pre budúcu IBV.  Návrh zámeru bol  zverejnený na vývesných tabuliach obce.  

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal s komu patrí parcela č. 54/116.

Odpovedala Ing. Kopačková – informovala iba o pozemkoch, o ktoré má obec záujem. Uvedená parcela je podiel Pozemkového spoločenstva, a tú obec kupovať nebude.  Hodnotu znaleckého posudku bude platiť ten, kto si uplatní záujem o parcely.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

c) Žiadosť p. Jozefa Trošku a p. Ivana Budjača o odpredaj pozemku parc.č. 372/34 o výmere 122 m2 . Zámer bol zverejnený a prerokovaný na predchádzajúcom OZ a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia.

Starosta obce otvoril k uvedenému bodu rozpravu.

 

Ing. Margita Kopačková – doplnila, že p. Troška a p. Budjač požiadali o odpredaj aj prístupovej cesty. Odpredaj pozemku pod dom, ktorého zámer bol už zverejnený sa predkladá na schválenie a ďalej predkladáme aj zámer na odpredaj pozemku pod prístupovú komunikáciu.

 

Doplnila JUDr. Kováčová -   prvá žiadosť zahŕňala iba pozemok pod stavbou a neskôr žiadatelia predložili žiadosť o ďalší pozemok, a to pod prístupovú komunikáciu, preto sa predkladá aj ďalší zámer na odpredaj pozemku parc.č. 1281/4  pod prístupovú komunikáciu. V tomto bode sa budú prijímať dve uznesenia. 

 

Mgr. Milan Hanták – prečo nemajú predloženú kúpnu zmluvu?

Odpovedala JUDr. Kováčová – neschvaľujete kúpnu zmluvu, schvaľujete odpredaj. V zmysle zákona o majetku obce  najskôr schvaľujete zámer a potom odpredaj majetku.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Starosta obce požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie ďalšieho uznesenia.

Mgr. Martin Mišík prečítal uznesenie  na schválenie zámeru na odpredaj pozemku pod prístupovú cestu k pozemku  p. Trošku a p. Budjača a starosta obce otvoril k bodu rozpravu.

 

Mgr. Milan Hanták  - uviedol, že parcela tvorí súčasť odvodňovacieho kanála,  spýtal sa či je zabezpečené, aby odvodňovací kanál zostal priechodný.  

 

Ing. Margita Kopačková – uviedla, že žiadatelia sú informovaní o tom, že  na vlastné náklady musia zabezpečiť priechodnosť odvodňovacieho kanála – je to podmienkou stavebného konania. 

 

p. Štefan Ďurko – spýtal sa, prečo kupujú kanál? 

Odpovedal starosta obce – že žiadatelia sa inou cestou na pozemok nedostanú, je to vlastne suchý potok, ale musí byť zachovaný.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a  dal o zámere predaja pozemku hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

d) Starosta obce uviedol na prerokovanie žiadosť p. Miroslava Mierneho, ktorá bola riešená v minulosti, ale nebola ukončená.

Ing. Margita Kopačková vysvetlila, že uznesením OZ v roku 2013 bola p. Miroslavovi Miernenu schválená kúpa pozemku – časť  prístupového chodníka. Nakoľko obec potrebuje riešiť prístup a obratisko na Ul. Cintorínskej, kde je vlastníkom pozemkov p. Mierny, navrhujeme, aby  pôvodné uznesenie bolo zrušené a prijaté nové uznesenie  na zámenu pozemkov na rozšírenie obratiska a prístupu na uvedenej ulici. Pán Miroslava Mierny s uvedeným návrhom súhlasí. 

Starosta obce otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie oboch uznesení a dal o návrhu hlasovať.

 

Hlasovanie za zrušenie uznesenia OZ č. 24/2013-D/6 zo dňa 18.12.2013 (p.Miroslav Mierny)

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

Hlasovanie za zámer predaja majetku obce formou zámeny pozemkov vo vlastníctve p. Miroslava Mierneho:

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Návrh bol schválený.

 

e) Žiadosť manželov Bajzíkovcov na odpredaj pozemku.

Starosta informoval o tom, že zámer predaja bol zverejnený, teraz pristupujeme k odpredaju pozemku a požiadal Mgr. Mišíka o prečítanie uznesenia  a otvoril rozpravu.

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a  dal o uznesení hlasovať.

 

Hlasovanie:     „ všetci za“               

Návrh bol schválený.

 

K bodu 8./

 

Starosta obce informoval, že poslanci v materiáloch obdržali aj list od prokuratúry, v ktorom nás prokurátorka vyzvala, aby o uvedenom upozornení ohľadne odpredaja pozemkov p. Ďurkovi a Dzurkovi starosta obce  informoval na zasadnutí OZ a požiadal Mgr. Mišíka o jeho prečítanie.

 

Mgr. Martin Mišík – prečítal celé znenie upozornenia prokuratúry č. Pd 106/16/3306-10 a starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu.  

 

O 17,07 hod.  sa dostavila na rokovanie poslankyňa Ing. Gabriela Brezániová    

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že podnet na prokuratúru podal on a bude v tom pokračovať. Podľa jeho názoru jednoznačne prokurátor povedal, že  aj starosta aj poslanci, ktorí hlasovali „za“ porušili zákon.

 

Starosta obce -  uviedol, že keby bol zásadným spôsobom porušený zákon, prokurátor by doporučil zrušenie, čo sa nestalo.

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa JUDr. Kováčovej, aký záver z toho vyvodzuje ich právna firma -  k tomuto pochybeniu?

 

Starosta obce – uviedol, že si každý bude prihrievať politickú polievočku. Zmluva bola podpísaná už v minulom období, nepodpisoval ani zmluvu a neurčoval ani cenu, ak tu niekto porušil zákon, tak minulé OZ.

 

JUDr. Lenka Kováčová – uviedla, že obci bolo vytknuté to, že obišla zákon tým, že nezverejnila predaj najmenej 15  dní pred schvaľovaním na internetovej stránke – vývesnej tabuli. Je diskutabilné, či to bolo alebo nebolo zverejnené, to sú veci, ktoré nevieme v tomto prípade ovplyvniť.  Samotný proces napadnutý nebol, to je pre nás dôležité.

 

Ing. Gabriela Brezániová – uviedla, že to myslela tak, že keď urobí chybu minimálne povie „prepáčte spravila sa chyba“  a požiadala uviesť do zápisu: „ja si neprihrievam žiadnu politickú polievočku, prosím Ťa v akej súvislosti si ju môžem prihrievať“.   

  

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že starosta porušil zákon ako štatutár a že to  skonštatovala  aj prokurátorka.

Starosta obce – poďakoval za názor.

 

Bc. Jozef Hollan – prečítal upozornenie prokurátora č. Pd 110/16/3306-8 a starosta otvoril k tomuto bodu rozpravu. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila názor, že súdne spory sa prehrávajú na procesných chybách. Pre ňu upozornenie prokurátora niečo znamená.

Starosta obce – poďakoval za názor.

 

Mgr. Milan Hanták - uviedol, že aj tento podnet na prokuratúru podal on a bude v týchto veciach pokračovať

 

Nakoľko zo strany poslancov neboli žiadne ďalšie dotazy ani pripomienky starosta obce ukončil rozpravu a a uviedol, že obidve upozornenia prokurátora berie OZ na vedomie. 

 

Starosta obce informoval, že sa mierne navýši rozpočet bežeckého klubu cca o 100-200 €, pretože sa bežci  plánujú zúčastniť majstrovstiev sveta v Taliansku. 

Okrem rekonštrukcie kotolne v Dome služieb   plánujeme aj rekonštrukciu radiátorov, na ktorú bude potrebné vyčleniť 6600,-€. Hľadáme možnosti získania financií a požiadal aj poslancov o pomoc. Ďalej informoval o rekonštrukcii MŠ, práce sa začali realizovať až v tomto období, administratívne procesy nedovolili začať skôr. O postupe prác komunikuje aj s riaditeľkou MŠ. 

 

Informoval o pripravovaných akciách:

  • 27.08. Letné slávnosti
  • 01.10. Michalský jarmok
  • 12.11. Martinský ples

Informoval o prebiehajúcich prácach:

  • zokruhovanie Majera a dokončenie osvetlenia v tejto časti
  • zrevitalizovanie zelene v Majeri
  • v Súhradke bola vyasfaltovaná cesta a v budúcom týždni sa začne s vysprávkou výtlkov
  • realizujeme rekonštrukciu kotolnea radiátorov na OcÚ
  • prebieha rekonštrukcia priestorov pre Sporiteľňu, ktorú si realizujú sami
  • realizujeme rekonštrukciu kotolne Ledrovu apožiarnú zbrojnicu
  • prebieha čistenie koryta rieky

 

Ing. Gabriela Brezániová – vyjadrila súhlas s navýšení financií pre bežecký klub. Ďalej sa spýtala, kedy sa plánuje vybudovanie ihriska v časti Majer. Prihovára sa za deti, pretože nemajú kde športovať.

 

Odpovedal starosta obce – prioritne chceme v Majeri  poriešiť osvetlenie a zeleň. Riešime to vo vlastnej réžii – pracovníkmi verejnej zelene. Budeme o tom uvažovať, ak čas a financie dovolia. 

 

Ing. Gabriela Brezániová – spýtala sa na dve verejné obstarávania a  na ich výsledky

Odpovedal starosta obce – sú to veci, ktoré nikto v hlave nenosí, môže prísť na OcÚ a pozrieť si to. 

 

p. Milan Cinko – požiadal, či by sa nedalo zrealizovať ohradenie ihriska v časti Majer ešte v tomto roku, aby sa deti mali kde hrať a športovať.

V minulosti starosta spomínal, že by sa malo vybudovať ihrisko, či by to nešlo napr. v Majeri alebo v Súhradke

Odpovedal starosta obce – ohradenie ihriska v Majeri sa pokúsime zrealizovať vo vlastnej réžii. Momentálne nie je možnosť získať financie na vybudovanie ihriska. Pracujeme na získaní pozemkov pri učilišti, prebiehajú rokovania.

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa či starú skládku kosí  obec, aj keď to má v nájme Megaweste

Odpovedal starosta obce – áno, vyplýva nám to zo zmluvy

 

Mgr. Milan Hanták – spýtal sa kto zabezpečoval rozdeľovanie potravinových balíčkov a kedy to prebehlo

Odpovedal starosta obce  - potravinové balíčky nezabezpečuje obec, ale určené organizácie, ktoré mali zoznam vybratých občanov na základe nejakých dokladov. Obec zabezpečovala iba miestnosť  na odovzdanie balíčkov, zastrešovala to sl. Rodová.

 

p. Ferdinand Šlesar – čítali sa tu výsledky kontroly  a spýtal sa poslanca p. Hantáka, čo chcel dosiahnuť tým divadlom, keď prebiehala kontrola na úrade a on sa tam hádzal o zem.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol, že s niektorými občanmi tejto republiky bude komunikovať už iba písomne a cez úrady

 

Starosta obce vysvetlil, že počas prebiehajúcej kontroly z NKU vtrhol do kancelárie starostu obce p. Hanták, neslušným spôsobom sa dožadoval, že chce byť prítomný, a žiadal predloženie dokladov totožnosti  od pracovníkov NKU, ktorí mu vysvetlili, že  rokujú so štatutárom. Pána Hantáka som požiadal, aby opustil kanceláriu starostu, a následne aj sekretariát OcÚ. Pán Hanták sa hodil na zem, hlavou do skrine a zostal ležať na zemi a privolal políciu s tým, že ho napadol starosta obce. Polícia po príchode vypočula všetkých svedkov aj pracovníkov NKÚ - čo sa tam udialo,  a následne odišli preč.  Bola to zbytočná komédia, a dúfa že sa to v budúcnosti nebude opakovať.    

 

p. Ferdinand Šlesar – vyjadril názor, že deti z Majera nemajú ďaleko na futbalové ihrisko alebo na ihrisko pri škole.

 

Ing. Gabriela Brezániová – odpovedala p. Šlesarovi, že na uvedené ihriská deti nemôžu ísť, nedostanú sa tam, lebo sú to strážené ihriská. Potrebujú priestor, kde si môžu iba tak „zakopať“.

 

Mgr. Milan Hanták – uviedol - citát: „Žiadam do zápisnice zapísať: to čo povedal starosta obce žiadam, aby mi napísal na list a poslal mi to, alebo doručil mi to do vlastných rúk, čo tu teraz verejne prehlásil na moju adresu,  chcem to písomne starosta obce, od teba podpísané áno, takže písomne to žiadam, aby mi to bolo doručené“.

 

Odpovedal starosta obce – môže si o to písomne požiadať.

 

K bodu 9./

 

 

            Starosta obce vyzval návrhovú komisiu, aby predložila návrh uznesenia zo zasadnutia OZ. Návrh uznesenia prečítal  Mgr. Martin Mišík a starosta obce dal o ňom hlasovať:

 

Hlasovanie:     „ za“               -     8 poslancov                     

                        „ proti“          -     1 poslanec (Mgr.Hanták)

                        „ zdržali sa“   -     0 poslancov

Počas hlasovania nebol prítomný poslanec p. Tomáš Pokorný.

Návrh bol schválený.

 

K bodu 10./

 

            Nakoľko boli vyčerpané všetky body rokovania, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie ukončil.     

 

Zapísala: Mgr. Erika Burianová

 

Overovatelia:

 

p. Miloš Holbička  

 

 

Bc. Juraj Mašlaň  

 

 

                                                                                              Mgr. Marian Horečný

                                                                                                     starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Ervín, Abelard, Adelard, Anzelm, Žitoslav, Anzelma, Ervína, Saskia, Žitoslava

Zajtra má meniny Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:17
TÝŽDEŇ:2997
CELKOM:1782799

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.