Obec Lednické Rovne
ObecLednické Rovne

Uznesenia

UZNESENIE č. 27/2009

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Lednické Rovne, konaného dňa 23.11.2009 o 15,00 hod. v Kultúrnom dome Lednické Rovne
__________________________________________________________________________________________________


OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A. Konštatuje

1. Z celkového počtu 11 poslancov Obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov , teda zasadnutie je uznášania schopné

 

B. Volí

1. Členov návrhovej komisie v zložení : Mgr. Ivan Kasár a pani Adela Vráblová

 

C. Berie na vedomie

1. Správu starostu obce o činnosti OcÚ od posledného zasadnutia OZ, konaného dňa 03.09.2009
2. Správu kontrolórky obce k čerpaniu rozpočtu za obdobie 01/ – 09/2009 a k I. úprave rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2009
3. Správu FML komisie k čerpaniu rozpočtu za 01-09/2009 a k I. úprave rozpočtu obce Lednické Rovne v roku 2009
4. Správu náčelníka ObP o činnosti obecnej polície
5. Informáciu spoločnosti Kamenivo Slovakia o plánovanej ťažbe štrku

 

 

D. Schvaľuje

1. Program dnešného zasadnutia OZ
2. Čerpanie rozpočtu obce Lednické Rovne za obdobie 01 – 09 / 2009 tak , ako bolo predložené na rokovanie OZ.
3. I. úpravu rozpočtu obce Lednické Rovne na rok 2009 tak, ako bola predložená na rokovanie OZ.
4. Odpredaj pozemkov v zmysle geometrického plánu č. 496/09, vypracovaného Ing. Štefanom Jantošom zo dňa 07.10.2009, ktorým boli odčlenené parcely na výstavbu 8 + 11 ks garáží z parcely č.KN-C 302/1 , zastavaná plocha, zapísanej na LV č. 1 pre k. ú. Lednické Rovne , v cene 2,32 € / m2 predávanej plochy, nasledovným žiadateľom :

- Chaloupek Daniel a manž. Miroslava, rod. Bartáková, bytom 018 52 Bohunice č. 15
parc. č. KN-C 302/58, zastavaná plocha o výmere 13 m2

- Janis Jozef a manž. Jana, rod. Zboranová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/57, zastavaná plocha o výmere 13 m2

- Poliak Ivan a manž. Janka, rod. Mauerová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/56, zastavaná plocha o výmere 13 m2
- Duník Pavol a manž. Drahomíra, rod. Geregová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/55, zastavaná plocha o výmere 13 m2

- Backo Karol a manž. Anna, rod. Pagáčová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory 72 parc. č. KN-C 302/54, zastavaná plocha o výmere 13 m2

- Bosák Marian a manž. Marianna, rod. Eglyová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/53, zastavaná plocha o výmere 7 m2

- Pavlovič Jaroslav a manž. Marcela, rod. Čižmárová, 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/52, zastavaná plocha o výmere 4 m2

- Kozový Ondrej a manž. Ľudmila, rod. Korbelová, 020 61 Lednické Rovne, Medňanská č. 75/2 parc. č. KN-C 302/51, zastavaná plocha o výmere 2 m2

Žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady náhradnú výsadbu za vyrezané dreviny v súlade s rozhodnutím obce a na vlastné náklady si vybudujú nevyhnutný prístup ku garážam. Žiadatelia uhradia všetky náklady, spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom.

- Ing. Pupala Marek a manž. Lucia, rod. Kubíková, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/59, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Ing. Pupala Štefan a manž. Lýdia, rod. Zelková, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72  parc. č. KN-C 302/60, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Paroha Jaroslav a manž. Janka, rod. Cíbiková, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/61, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Zachar Dušan a manž. Aurélia, rod. Mintalová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/62, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Šenkerík Jozef a manž. Vlasta, rod. Lančová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/63, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Janovcová Jozefína, rod. Hudecová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72
parc. č. KN-C 302/64, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Ing. Hanták Štefan a manž. Katrína, rod. Zelenková, 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/65, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Ing. Kozáček Viliam a manž. Milada, rod. Žárska, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/66, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Bagin Slavomír a manž. Ľudmila, rod. Zlatošová, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/67, zastavaná plocha o výmere 22 m2

-Paroha Kamil a manž. Ľudmila, rod. Kvasničková, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/68, zastavaná plocha o výmere 22 m2

- Potočný Ľuboš a manž. Eva Ing. , rod. Zábojníková, bytom 020 61 Lednické Rovne, Staré dvory č. 72 parc. č. KN-C 302/69, zastavaná plocha o výmere 22 m2


Žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady náhradnú výsadbu za vyrezané dreviny v súlade s rozhodnutím obce a na vlastné náklady si vybudujú nevyhnutný prístup ku garážam. Žiadatelia uhradia všetky náklady, spojené s prevodom vlastníckeho práva k pozemkom.

5. Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II. polrok 2009 a na rok 2010


6. Vyradenie majetku obce v správe spoločnosti Ledrov tak, ako bolo predložené na rokovanie OZ


7. Vyplatenie odmeny vo výške jedného mesačného platu, zástupcovi starostu Bc. Mariánovi Horečnému

 


Neschvaľuje

 

1. Žiadosť pána Jozefa Brňáka, bytom 020 61 Lednické Rovne, Na barinách č. 179 vo veci odkúpenia pozemku par.č. KN 576/11, o výmere 68 m2 pod budovou bývalej zeleniny v Lednických Rovniach, časť Súhradka, ktorý je vo vlastníctve obce. Užívanie predmetného pozemku je potrebné riešiť nájomnou zmluvou a v prípade investičného zámeru na stavbe zaviazať nájomníka povinnosťou, predložiť projektovú dokumentáciu na prestavbu objektu a na užívanie verejného priestranstva.

 

Ukladá

1.Odpovedať na diskusné príspevky , na ktoré nebolo odpovedané na tomto zasadnutí OZ písomne ,
alebo na najbližšom zasadnutí OZ.

 

 


                                                                                                    Ing. Ľuboš Savara
                                                                                                         starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Margita, Arne, Borivoj, Merkéta

Zajtra má meniny Kamil

Kalendár vývozov odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:264
TÝŽDEŇ:2606
CELKOM:1830201

Transparentný účet

Lednické Rovne pre Ukrajinutransparentný účet

Virtuálna prehliadka obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.